Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jitka Komárková, Petr Urbanec

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jitka Komárková, Petr Urbanec"— Transkript prezentace:

1 Jitka Komárková, Petr Urbanec
Procesy a novinky týkající se vzdělávacích aktivit v kombinované formě studia Jitka Komárková, Petr Urbanec

2 Naši studenti opravdu chtějí studovat!

3 Témata úvod – několik základních (a zásadních) pojmů,
práva a povinnosti studentů, přijímací řízení, výuka v kombinované formě studia – organizace; výukové období, zkouškové období, závěrečné práce, novinky ve Studijním a zkušebním řádu, rozvrh, příprava studijních plánů, dokumentace fakulty a její řízení, financování (včetně poplatků a stipendií), zázemí pro výuku a infrastruktura.

4 Pro osvěžení paměti studijní program se člení na studijní obory,
typy studia: bakalářské, navazující magisterské a doktorské, formy studia: prezenční nebo kombinovaná (KFS), osobní doklady studenta: průkaz studenta, výkaz o studiu („index“), evidence průběhu studia: IS Stag, den kontroly studia: den zápisu do dalšího ročníku nebo den uzavření či ukončení studia, neexistují ročníky studia.

5 Klíčové dokumenty Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Studijní a zkušební řád Univerzity Pardubice (SZŘ), Statut Univerzity Pardubice, Stipendijní řád Univerzity Pardubice, Disciplinární řád FES, Harmonogram pro příslušný akademický rok (UPa, FES), Studijní plány.

6 Klíčové dokumenty navíc pro AP
směrnice, vyhlášky, sdělení, oznámení, … – univerzitní i fakultní, Směrnice UPa č. 5/ Zásady evidence studijních výsledků, Oznámení děkanky FES č. 1/2009 – Upřesňující informace k organizaci studia.

7 Dokumentace fakulty Interní řídící dokumenty vnitřní předpisy
směrnice, vyhlášky, sdělení Externí dokumenty legislativa normy smlouvy Provozní dokumentace a záznamy

8 Práva studenta Přijímací řízení

9 Organizace studia v KFS
SZŘ: „Základním způsobem výuky v kombinované formě studia je samostatné studium s využitím distančních opor, doplněné zpravidla skupinovými konzultacemi.“ pátky a soboty, snaha minimalizovat počet víkendů, kdy musí daný ročník do školy, účast je pro studenty nepovinná, důležitý je kvalitní sylabus – přesně, podrobně a jednoznačně vymezená témata a základní literatura.

10 Členění akademického roku – SZŘ
zimní a letní semestr, semestr: výukové období, zkouškové období, a období prázdnin – lze organizovat praxe, ale studenti musí mít nepřetržité volno po dobu min. 4 týdnů —› vhodné např. pro stáže oboru RR, není definován zápočtový týden.

11 Výukové („přednáškové“) období
probíhá výuka podle rozvrhu – až do konce období, tedy včetně „zápočtového týdne“, rozhodnutí kolegia děkanky FES ze dne : pokud se AP nedostaví na výuku v KFS, na 2 měsíce mu bude odebráno osobní ohodnocení (neplatí pro závažné důvody), nelze svévolně rušit žádnou výuku např. v prvním týdnu v lednu, protože je po svátcích, ….

12 Udělení zápočtu datum udělení = den, kdy AP o jeho udělení rozhodl, toto datum AP uvede do výkazu o studiu a do IS Stag (důležité při hodnocení aktivity studenta – např. nemá-li zk), „zápočtový týden“ – uveden pouze v Harmonogramu UPa jako součást výukového období zimního semestru, termíny pro povinné písemky/obhajoby v průběhu „zápočtového týdnu“ pouze v rámci své vlastní výuky – stále běží výuka ostatních předmětů (a počítá se docházka).

13 Zkouškové období

14 Zkouškové období termín určuje Harmonogram pro příslušný akademický rok, ročníky byly zrušeny, odlišuje se jen poslední rok studia, datum zadání hodnocení do IS Stag akad. pracovníkem směrnice UPa č. 5/2011, termíny potřeba dodržovat – návaznost dalších procesů (kontrola výsledků studia), možný dopad kontroly výsledků studia: vyloučení studenta ze studia.

15 Vypsání termínů SZŘ: minimálně 1 týden před zahájením zkouškového období alespoň 3 zkušební termíny (student má právo mít k dispozici minimálně 3 termíny) v kapacitě pro všechny zapsané studenty, kapacita: 1,2 × počet zapsaných studentů, termíny rovnoměrně rozloženy přes celé zkouškové období (pozor v LS na druhou řádnou část zk. období), v případě nepostačující kapacity AP vypíše další termíny, problémy řeší vedoucí ústavu, pak proděkan (SZŘ).

16 Řádné a opravné termíny
IS Stag umožňuje rozlišit řádné a opravné termíny a termíny podle počtu pokusů, je potřeba využívat uvážlivě: pro studenta musí být zachována možnost zúčastnit se prvního řádného termín ke konci zkouškového období, nekomplikovat zbytečně práci sobě a ostatním kolegům (dotazy studentů, proč se nemohou zapsat, jestli ještě bude další termín, …; upřednostnění předmětů, kde je málo termínů).

17 „Předtermín“ SZŘ ani Harmonogram pojem „předtermín“ nedefinují,
mimořádný termín krátce před zkouškovým období – v posledním týdnu výukového období, není určen plošně pro všechny studenty zapsané na předmětu, mimořádný důvod v LS: studenti posledního roku studia potřebují uzavřít studium, aby mohli k SZZ.

18 Mimořádný opravný termín
je mimořádný – např. při opravdu závažných zdravotních problémech (ne „rýmička“ na týden ), není na něj automaticky nárok, plošně je studentům nedoporučujte, jsou pak i zklamaní, když jim termín není povolen, studenti se odvolávají na vyučující.

19 Požadavky k zápočtu a zkoušce
uvedeny v sylabu v IS Stag, studenti s nimi seznámeni na začátku semestru, student se může ke zkoušce dostavit až po udělení zápočtu, povinnost odmítnout zkoušet studenta, který není na předmět zapsán v IS Stag (směrnice 5/2011), právo odmítnout zkoušet studenta, pokud se neprokáže výkazem o studiu a/nebo průkazem studenta (SZŘ).

20 Zápočet a zkouška Klíčová zásada:
nechtít po nich víc, než jsme je během semestru učili – a vše by mělo být uvedeno sylabu.

21 Omluva neúčasti studenta
upravuje SZŘ, student má právo svou neúčast na zápočtu nebo zkoušce omluvit – do 5 pracovních dnů, řádná a uspokojivá omluva – nárok na nový řádný termín, jinak opravný termín.

22 Zadání studijních výsledků do IS Stag
povinnost odpovědného akademického pracovníka, směrnice UPa č. 5/2011 nejpozději do 20 dnů ode dne konání zkoušky/zápočtu, minimálně 4 pracovní dny před některým mezním termínem daným harmonogramem, zápis do výkazu o studiu – povinnost studenta.

23 Tisk zkouškového katalogu
povinnost AP dle směrnice UPa č. 5/2011, konkrétní termín tisku určuje příslušný proděkan, tisk nejpozději do začátku kontroly výsledků studia, zkouškové katalogy podepsané odpovědným akademickým pracovníkem a vedoucím příslušného pracoviště jsou archivovány, doporučena také vlastní evidence výsledků.

24 Neshody v evidencích výsledků
neshody ve výsledcích uvedených v IS Stag a výkazu o studiu, postup řeší směrnice UPa č. 5/2011, chybí-li známka v IS Stag nebo je špatně, je povinností studenta požádat AP o nápravu; v případě nápravy je problém vyřešen, pokud student rozporuje zadanou známku – problém řeší nejdříve garant předmětu, pak vedoucí ústavu, pak proděkan a děkan – dle směrnice UPa č. 5/2011.

25 Řízení dokumentace Řízení dokumentace

26 Uznávání předmětů

27 Uznávání uznat lze dříve absolvované: jednotlivé předměty,
celé části studia (minimálně semestr), uznání předmětu: situace, se kterou se AP setká.

28 Podmínky pro uznání dříve absolvovaný předmět má odpovídající kreditovou hodnotu a je zakončen stejně nebo výše, byl absolvován nejvýše před 3 lety ode dne žádosti o uznání, u zkoušek lze uznat hodnocení 1 (A), 1- (B) a 2 (C), jako podmínku uznání lze stanovit rozdílovou zkoušku, v harmonogramu stanoveny termíny pro oba semestry.

29 Postup uznávaní student vyplní žádost a její přílohu, do přílohy uvede: název a zkratku úspěšně absolvovaného předmětu, hodnocení slovně, datum zkoušky a počet kreditů absolvovaného předmětu, zkratku předmětu, který chce uznat, přiloží sylabus (neplatí pro předmětu absolvované na FES, UPa) a studijní výsledky – oboje potvrzené studijním oddělením, požádá přednášejícího o uznání (osobní schůzka), přednášející vyjádří stanovisko do žádosti, potvrdí vedoucí ústavu, student předá žádost na studijní oddělení.

30 Závěrečné práce

31 Závěrečné práce právo studenta navrhnout si téma (§ 62 odst. f) zákona o VŠ) – na FES zhruba do poloviny března, nutnost respektovat studovaný obor a najít potenciálního vedoucího, ústavy jsou s počty vypisovaných témat a přesným harmonogramem seznámeny v průběhu ZS, téma musí být zařazeno na seznam navrhovancýh témat a běžným postupem schváleno a vypsáno.

32 Závěrečné práce - novinky
zadávání (vypisování) témat v IS Stag, témata v angličtině – hodnocení kvality FES.

33 Garance témat pro obory
HPS – EVS, VES (bez RR) UEV HPS – MOPS, RR URBV EM – vše kromě MOPS. UPEM SII – RIM, IVS, IBS USII SII – MFR (bc.), PI (nav.) UMKM

34 Přesnost je vlastnost králů
Dochvilnost! Přesnost je vlastnost králů

35 Novinky SZŘ

36 Novinky SZŘ poslední změna zaregistrována 18. 7. 2013, novinky:
studijní plány (SP) elektronicky, počet opakování předmětu, osobní x individuální studijní plán, max. délka doktorského studia – 7 let včetně úspěšné obhajoby.

37 Elektronické zveřejnění studijních plánů
nově oficiální způsob zveřejňování SP na UPa, SP na intranetu: Intranet » AKAD. ČINNOSTI » Vzdělávací činnost, tištěné verze jsou záležitostí fakult, FES – zatím bude tisknout SP pro 1. ročník bc. studia a pro AP, kteří projeví zájem, nemění se povinnost zveřejnit SP nejméně dva měsíce před začátkem akademického roku (SZŘ).

38 Maximální počet opakovaného zapsání předmětu
maximální počet opakovaného zapsání předmětu zrušen, student si může předmět zapisovat opakovaně, neomezeně, student ale musí splňovat další podmínku k pokračování ve studiu = 30 kreditů za AR, výjimka – má splněné všechny povinnosti dle SP svého oboru a uzavře studium.

39 Osobní x individuální studijní plán
osobní studijní plán si sestavují studenti bakalářského a magisterského studia podle studijního plánu svého oboru, individuální studijní plán si sestavují studenti doktorského studia, předměty musí mít student zapsané v IS Stag – v případě rozdílů mezi výkazem o studiu a IS Stagem platí IS Stag,, možnost změny studijního plánu ze strany studenta – do konce druhého týdne příslušného výukového období.

40 Zápis předmětů z jiné fakulty
studenti mají právo zápisu předmětu z jiné fakulty (pro ně volitelný předmět), podmínky: musí být volná kapacita na předmětu, musí souhlasit vedoucí pracoviště, které výuku předmětu zajišťuje, tj. vedoucí ústavu – nesouhlas je potřeba nezpochybnitelně zdůvodnit, není potřeba souhlas vlastní fakulty studenta.

41 LLP/Erasmus - techning mobility

42 Studijní plány

43 Studijní plány za každý AR má student získat 60 kreditů, tj. 30 za semestr, fakulta zveřejňuje studijní plány pro jednotlivé obory min. 2 měsíce před zahájením akademického roku, studijní plány jsou schváleny v rámci akreditace/reakreditace oboru, významné změny musí schválit vědecká rada FES, senát FES, univerzitní komise a akreditační komise, RIM v AJ je stejný jako v ČJ.

44 Rozvrhy

45 Rozvrh počet předmětů zajišťovaných ústavy (obě formy + AJ; ZS 2013/14, LS 2012/13; bc. + mgr. studium): UEV: , UMKM: , UPEM: , URBV: , USII: , USVS: , ZS: téměř 300 předmětů, LS: cca 240 předmětů.

46 Rozvrh rozvrhuje se až téměř 1 000 rozvrhových akcí za semestr,
k dispozici je omezený počet učeben, velké posluchárny jsou k dispozici jen v omezených termínech (max. 2 dny v týdnu), učebny jiných fakult jedině po dohodě.

47 Požadavky na rozvrh požadavky na zajištění výuky předmětu určuje vedení ústavu ve spolupráci s garanty předmětů a přednášejícími: personální zajištění (přednášející a cvičící), učebny a jejich vybavení, počty cvičení jednotlivých předmětů.

48 Požadavky na rozvrh individuální požadavky vyučujících:
jsou respektovány požadavky externích vyučujících (DPP), kolegium děkanky, prorektoři, jazykové kurzy JC, všechny mimořádné požadavky schvaluje vedoucí ústavu a proděkan.

49 Volné místo v učebnách FES: cca kapacita 40 - 42 (EA) - 9 učeben
7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 Učíme i dál Po 9 3 1 7 Út 6 2 St 4 Čt 5

50 Volné místo v učebnách FES: kapacita 36 (aula + R) - 3 učebny
7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 Učíme i dál Po 3 2 1 Út St Čt

51 Volné místo v učebnách FES: přednáškové místnosti (02032, B1, B2, B5, A1, A2 - jsme i na B3, B4, A3)
7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 Učíme i dál Po 3 1 Út 2 St Čt

52 Financování univerzity
Poplatky spojené se studiem Stipendia Zázemí pro výuku a infrastruktura


Stáhnout ppt "Jitka Komárková, Petr Urbanec"

Podobné prezentace


Reklamy Google