Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

It can help you Mapa Anglické gramatiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "It can help you Mapa Anglické gramatiky."— Transkript prezentace:

1 It can help you Mapa Anglické gramatiky

2 SLOVESA

3 Plnovýznamová slovesa Přítomný čas prostý
Použití: Popis činností, které se dějí opakovaně či pravidelně. Struktura: 3.os.j.č. má koncovku – s ; v otázce používáme pomocné sloveso do/does, v záporu don‘t/doesn‘t. I work from 9 to 5. He plays football every Saturday. How often do you go to the cinema. She does not (doesn‘t) like milk.

4 Přítomný čas průběhový
Použití: Popis činnosti, které probíhají právě teď nebo budou probíhat v blízké budocnousti. Struktura: Pomocné sloveso be+sloveso s – ing Otázky a zápor tvoříme pomocným slovesem. She is (she‘s) writing an . What are you doing ? We are not (aren‘t) sleeping now.

5 Budoucí čas prostý Použití: Předpověď události, které se asi stanou, často se používá,když mluvíme o nějakých náhlých rozhodnutích. I will (I‘ll) help you. When will you finish your work. The shops will not (won‘t) be open tomorrow.

6 Budoucí čas průbehový I will (I‘ll) be working in Dublin this time next month.

7 Budoucí čas, be going to‘
Použití: Popis událostí, které plánujeme do budoucna, předpověď něčeho, co se pravděpodobně stane. Struktura: am/are/is going to + plnovýznamové sloveso. Look at clouds! It is (it‘s) going to rain. What are you going to do when you finish your studies? I am (I‘m) not going to work at the weekend again!

8 Předpřítomný čas prostý
Použití: Když mluvíme o svých zkušenostech (neříkáme kdy se to stalo, ale že se to stalo), o něčem, co začalo v minulosti a dosud to trvá. Je to spojnice minulosti a přítomnosti Struktura: Pomocné sloveso have/has + příčestí minulé (3. tvar slovesa). I have (I‘ve) eaten snails. How long has she known Jim? I have not (haven‘t) done my homework.

9 Předpřítomný čas průběhový
Použití: Obdobné jako u předpřítomného času prostého, jen popisuje probíhající činnosti Struktura: have/has + been + sloveso s – ing I have (I‘ve) been working in this company for 6 years. Has she been driving my car again? They have not (haven‘t) been watching the news in Japanese.

10 Předbudoucí čas prostý a průběhový
Použití: Popis událostí či činností, které se stanou v budoucnu do určité doby Struktura: will + have + příčestí minulé (3.tvar slovesa)/sloveso s – ing. In May, we will have been married for twenty – five years, darling! Buy the time we arrive, the bend will are ready have been playing for one hour.

11 Předminulý čas prostý a průbehový
Použití: Když chceme zdůraznit, že se něco v minulosti stalo před něčím jiným v minulosti Struktura: had+ příčestí minulé (3.tvar slovesa ) / had + been + sloveso s – ing. After i had (I‘d) been searching for a new job for a year was happy to get a job as a cleaner. I didn‘t watch the film because i had already seen it.

12 MODÁLNÍ SLOVESA

13 Modální slovesa nepoužívají ke tvoření otázky a záporu pomocná slovesa
Modální slovesa nepoužívají ke tvoření otázky a záporu pomocná slovesa. Ve 3.osobě jednotného čísla v přítomném čase se k nim nepřidává koncovka – s. Některá nemají budoucí či minulý čas a používají k tomu jiné výrazy (can, be able to, be allowed to, must, have to, need to).

14 Can/could (moci, uměti)
I cannot (can‘t) speak Japanese. Can I go home? I could read when I was three.

15 Must (muset, v záporu nesmět)
I must work hard. You must not (mustn‘t) do that! Ale You don‘t have / need to do that. Must I do that?

16 Should/ought to(mělo by se)
I should (ought) call him. You should not (shouldn‘t) Talk to your boss like that. Should I write an to them?

17 May (smět) You may go home. May I borrow your pen?
You may not watch TV tonight.

18 Will (budoucí čas, žádosti)
Will you help me, please?

19 Would (podmiňovací způsob, zdvořilé žádosti)
Would you help me, please? I would not (wouldn‘t) do that.

20 POMOCNÁ SLOVESA

21 Pomocná slovesa používáme ke tvorbě otázek a záporu u plnovýznamových sloves či při tvorbě některých časů. Do(does)/did-tvoření otázek a záporu v přítomném a minulém času prostém. Do you speak English? He didn‘t come.

22 Be(am,are,is,was,were,been) – Tvoření průběhového času.
I am sitting. She was sleeping. How long have you been working here? This time next month, I‘ll have been working in Australia for 5 years.

23 Tvoření předpřítomného, předminulého a předbudoucího času.
Have(has)/Had Tvoření předpřítomného, předminulého a předbudoucího času. I haven‘t seen you four ages! He had already eaten dinner by the time she arrived.

24 ČASOVÁ OSA

25

26 Anglický slovosled Oznamovací věta

27

28 PODSTATNÁ JMÉNA

29 Použití podstatných jmen je mnohem jednodušší než v češtině, protože je nemusíme skloňovat
Množné číslo Přidáme koncovku –s pozor na některé změny v pravopise. Book-Books, Lady-Ladies(slova konci na Y ), box-boxes(slova končí na –CH, - SH, - SS, - O a X) Některá nepravidelná podstatná jména: man-men, child-children, sheep-sheep.

30 Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
Počitatelná podstatná jména mají množné číslo, můžeme je počítat používají se s nimi určitý a neurčitý člen: book, car, table, dog, tree, woman, house… Nepočitatelná podstatná jména nemají množné číslo, nedají se počítat a nemůžeme s nimi použít neurčitý člen. Většinou jde o abstraktní pojmy, materiály, tekutiny, některá jídla: work, money, tea, meat, paper.

31 PŘÍDAVNÁ JMÉNA

32 Stupňování přídavných jmen
Jednoslabičná přidavná jména: Cold-colder-the coldest Nice-nicer-the nicest (krátká přídavná jména jejichž poslední 3 písmena jsou souhláska-samohláska-souhláska) Dvouslabičná přídavná jména Happy-happier-the happiest(příd.jm. končí na –Y) Handsome-more handsome-the most handsome Víceslabičná přídavná jména Beatiful-more beautiful-the most beautiful Výjimky: Good-better-the best Bad-worse-the worst

33 OPSASHCOM Pořádí přídavných jmen
A beautiful big 19th century rectangular dark brown French wooden table

34 ZÁJMENA

35 Osobní Zájmena (1.pád) I (já) You (ty) He (on) She (ona) It (ono)
We (my) You (vy) They (oni,ony,ona)

36 Osobní Zájmena (Ostatní pády )
Me (mě, mně, mnou ) You ( tebe, tobě, tebou ) Him ( jeho, jemu, ním, něm ) Her ( ji, jí, ní ) It ( ho,něm, ním ) Us ( nás, nám, námi ) You ( vás, vám, vámi ) Them (nich, jim, je, nimi, nich )

37 Přivlastňovací zájmena
My ( můj, moje ) Your ( tvůj, tvoje ) His ( jeho ) Her ( její ) Its ( jeho ) Our ( náš, naše ) Your ( váš, vaše ) Their ( jejich )

38 Přivlastňovací zájmena stojící samostatně ve větě
Mine ( můj, moje ) Your ( tvůj, tvoje ) His ( jeho ) Hers ( její ) Ours ( náš, naše ) Yours ( váš , vaše ) Theirs ( jejich )

39 Vztažná zájmena se, si, sobě
Myself Yourself Himself Herself Itself Ourselves Yourselves Themselves

40 ČÍSLOVKY

41 One - First Two - Second Three - Third Four - Fourth Five - Fifth Six - Sixth Seven - Seventh Eight - Eighth Nine - Ninth Ten - Tenth

42 11) Eleven - Eleventh 12) Twelve – Twelfth 13) Thirteen – Thirteenth 14) Fourteen – Fourteenth 15) Fifteen – Fifteenth 16) Sixteen – Sixteenth 17) Seventeen – Seventeenth 18) Eighteen – Eighteenth 19) Nineteen – Nineteenth 20) Twenty - Twentieth

43 30) Thirty – Thirtieth 40) Forty – Fortieth 50) Fifty – Fiftieth 60) Sixty – Sixtieth 70) Seventy – Seventieth 80) Eighty – Eightieth 90) Ninety – Ninetieth 100) A Hundred – Hundredth 1000) A Thousand – Thousandth ) A Million - Millionth

44 PŘEDLOŽKY

45 Předložky místní NAD - Above

46 Pod - Under

47 Vedle – Next to

48 Uvnitř - In

49 Na - On

50 Skrz - Through

51 Přes - over

52 U (řeky) - by

53 Vepředu – in front of

54 Vzadu - behind

55 Naproti - opposite

56 PŘEDLOŽKY ČASOVÉ

57 IN – části dne ( in the morning ), roky, měsíce, roční období, za jakou dobu ( in 5 minutes – za 5 minut ) ON – dny v týdnu, datum AT – přesný čas ( at lunchtime, at Christmas, at night ) FOR – po nějakou dobu ( for 2 weeks, for a long time ) FROM…TO – od…do

58 ČLENY

59 Neurčitý člen ( indefinite article ) a/an
Když hovoříme o něčem poprvé, všeobecně. Používá se pouze v jednotném čísle počitatelných podstatných jmen. ,,A“ se používá, když po něm následuje slovo, které se vyslovuje se souhláskou na začátku ( a dog, a big dog ). ,,AN“ se používá se slovy začínajícími na samohlásku, opět jde o výslovnost ( an apple, an honest man ). Používáme jej např. s povoláními a některými výrazy vyjadřujícími množství ( a few, a little… ).

60 Určitý člen (definite article ) the:
Když mluvíme o něčem určitém nebo jedinečném. Používá se v jednotném i množném čísle všech podstatných jmen. Používáme jej např. u 3. stupně přídavných jmen, se jmény řek, moří a oceánů, s názvy států, které obsahují všeobecné podstatné jméno (republic, state, kingdom…).

61 Žádný člen ( zero article ):
Bez členu používáme např. názvy dnů, měsíců, hor, většiny zemí, kontinentů, měst, řečí, jídel ( breakfast, lunch, dinner ) a se spojeními at work, in bed, at night…

62 PŘÍSLOVCE

63 Většina příslovci se tvoří přidáním koncovky– ly k přídavným jménům:
sudden – suddnely certain – certainly bad – badly Vyjímky: good – well fast – fast hard – hard.


Stáhnout ppt "It can help you Mapa Anglické gramatiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google