Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bibliotheca Economica. Bibliografické citace – všechny typy. dokumentů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bibliotheca Economica. Bibliografické citace – všechny typy. dokumentů"— Transkript prezentace:

1 Bibliotheca Economica. Bibliografické citace – všechny typy. dokumentů
Bibliotheca Economica Bibliografické citace – všechny typy dokumentů. Přehled Seminář pořádaný ve spolupráci Katedry institucionální ekonomie NF a CIKS VŠE Praha Aktualizace únor 2013

2 Bibliografické citace
Co je bibliografická citace. Proč citovat? (3–4) Zásady citování, obecná pravidla a doporučení (5–7) SERIÁL - časopis, noviny, … (8–12) Příklady (13) ČLÁNEK v seriálové publikaci (14–17) Příklady (18–19) PUBLIKACE - monografie, kniha (20–26) Příklady (27–28) KAPITOLA knihy (29) PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU (30) ELEKTRONICKÝ ZDROJ, příklady (31–36) Užitečné odkazy (37–38) Aktualizace únor 2013

3 Co je bibliografická citace
Formalizovaný souhrn údajů o publikaci nebo její části (nebo elektronickém dokumentu nebo jeho částech), umožňující jednoznačnou identifikaci dokumentu. Tato prezentace je připravena podle ČSN-ISO 690 3 úrovně: Vytvoření jednotlivých bibliografických citací Uspořádání jejich soupisu (většinou na konci publikace, článku, dokumentu) Odkazování v psaném textu na bibliografické citace v soupisu - viz např. Pozn. V této prezentaci jsou psány příklady papírového zdroje modře, údaje charakteristické pro elektronické zdroje červeně. Aktualizace únor 2013

4 Proč citovat a být citován?
Intelektuální vlastnictví, autorská práva. Zákon č. 121/2000 Sb., (autorský zákon). Obrana před plagiátorstvím. Citační etika. Prohřešky: necitování pramene, citování nepoužitých pramenů, autocitace, nepřesné citování Významnost díla. Zdroj statistických ukazatelů pro hodnocení V+V – citační rejstříky, impakt faktor, atd. – více viz Komunikace informací – návaznost na dřívější poznání (recorded knowledge) Ověření předkládaných tvrzení – možnost přesně identifikovat pramen uváděných údajů a tedy možnost ověřit si, že tvrzení nejsou zkreslena. Aktualizace únor 2013

5 Zásady citování Citace „s knihou v ruce“ – citovat primární prameny, zápis dle titulního listu, rubu titulního listu, tiráže, obálky, apod. Údaje „odjinud“ (dodané ze sekundárních zdrojů) uvádět v hranatých závorkách. Přesnost a úplnost citace – nepřesné citování znemožní identifikaci díla. Doporučuje se využít pro bibliografickou citaci co největšího počtu údajů z primárního pramene. Jednotný styl citací v rámci jedné práce. Standardem je ČSN ISO 690, [březen 2011]. Možné varianty (zvyklosti) nakladatelů či profesních skupin (historici). Zachování jazyka pramene a pravopisné normy pro jazyk. Aktualizace únor 2013

6 Zpracování bibliografické citace Obecná pravidla a doporučení 1
Bibliografická citace je formalizovaný údaj o dokumentu. Prvky citace (autor, název a další) se uvádějí v určeném pořadí jako souvislý zápis. Hlavní zásada – zabezpečit jednoznačnou identifikaci dokumentu (pozor při zkracování). Údaje se přebírají tak jak jsou uvedeny v originálním dokumentu (titulní strana); není-li titulní strana, alternativně též tiráž, desky, obal, apod.). Přepis z cizích jazyků (transliterace), psaní zkratek – podle příslušných ČSN-ISO standardů. Pokud některý údaj chybí, vynechá se a pokračuje se dalším. Pro všechny citace v jedné práci užívat jednotný systém (interpunkce, systém odkazování, atd.) Aktualizace únor 2013

7 Zpracování bibliografické citace Obecná pravidla a doporučení 2
Každý prvek citace musí být zřetelně oddělen od jiných prvků, např. Formátem písma: (např. PŘÍJMENÍ autorů kapitálkami, název díla kurzívou) Interpunkcí: oddělení prvků citace tečkami, čárkami, dvojtečkami, mezerami. Typograficky: např. ročník časopisu tučně Nakladatelé mohou od autorů vyžadovat dodržování vlastních pokynů pro bibliografické citace (font, formát písma, uvádění nepovinných údajů, apod.) viz Aktualizace únor 2013

8 SERIÁL (časopisy, noviny, ročenky…)
„Publikace na jakémkoliv médiu, vydávaná v částech po sobě následujících, obvykle s označením posloupnosti (zpravidla číselným nebo chronologickým), bez předem stanovené doby ukončení.“ [online]. Dostupné z: [cit ] V bibliografické citaci seriálu se údaje uvádějí jako souvislý zápis v tomto pořadí: Název: podnázev. Odpovědnost (vydavatel, editor, redaktor atp., příp. název vydávající instituce). Místo vydání: nakladatel. Údaje o vydávání – obvykle rok, ročník. Mezinárodní standardní číslo seriálu ISSN (ve formě např ) – používá se v ČR od 70. let 20. stol. Aktualizace únor 2013

9 SERIÁL Název Odlišuje se zpravidla písmem – kurzívou
Podnázev – uvádí se tehdy, pokud poskytuje zásadní informaci k obsahu informačního zdroje Obzor národohospodářský: časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým : orgán Jednoty ku povzbuzení průmyslu v Čechách. Praha: J. Otto, 1896–1950 Finanční listy: finanční poradenství - týdeník informací a analýz. Praha : Newsletter, Finanční listy: týdenník věnovaný otázkám hospodářským. Praha : Živnostenská banka pro Čechy a Moravu, Seriály se stejným názvem nutno odlišit přidáním místa publikování: Information Management (Hershley) – USA Information Management (New York, 1998) – USA Information Management (Washington, D.C.) - USA Aktualizace únor 2013

10 SERIÁL Odpovědnost (vydavatel, editor, redaktor...)
Umístění prvku za názvem seriálu. Mohou to být: Korporace Finance a úvěr. Ministerstvo financí: Státní banka československá Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu. Nejvyšší kontrolní úřad, 1993–2005. Od r pouze v elektronické podobě na ISSN   Fyzické osoby Obzor národohospodářský. Josef Gruber (red.). Molecular microbiology. Edited by Tony Pugsley. Použití zkratek: Editor /editoři – za jménem se použije zkratka (ed. nebo Ed., resp. Eds.) Redaktor – za jménem se použije zkratka (red.) Nakladatelské údaje – místo vydání: nakladatel, např. Praha: Jan Laichter Aktualizace únor 2013

11 SERIÁL Nakladatelské údaje. Údaje o vydávání / publikování
Nakladatelské údaje se zapisují v podobě: Místo vydání: nakladatel/vydavatel. Důležité u seriálů stejného názvu: Finanční listy: týdenník věnovaný otázkám hospodářským. Praha : Živnostenská banka pro Čechy a Moravu, 1904–1915 Finanční listy: finanční poradenství - týdeník informací a analýz. Praha : Newsletter, 1994–1996 Údaje o vydávání – musí být co nejúplnější. Většinou to je rok vydání, ročník, popř. číslo . Vydávání nebylo ukončeno (zápis např. 1989– ). Vydávání bylo ukončeno – zapisuje se vydání prvního a posledního svazku (např. 1954–1976, roč. 1–15; nebo Citace části (svazku) pokračující publikace (např. jeden ročník časopisu) 1917, roč. XXV, č [říjen 1917/září 1918]. 1948, roč. IX, č , nebo 1948 (IX), 1-12 Aktualizace únor 2013

12 SERIÁL Další informace: edice, poznámky, ISSN (DOI)
Edice: např. Serie Ekonomie. Poznámky, např. Vychází měsíčně. Dostupné též v elektronické verzi. Text česky a anglicky. Povinná identifikace dokumentu, je-li k dispozici: ISSN - Mezinárodní standardní číslo seriálu (v ČR od 70. let) DOI - digital object identifier – trvale identifikuje objekt samotný, nikoliv jeho umístění na síti. Je shodný pro dokumenty zpřístupňované současně v různých formátech (např. PDF, HTML apod.) Je spojen se zprostředkující službou (http://dx.doi.org/ /s článek z časopisu nakl. Springer) Aktualizace únor 2013

13 SERIÁL Příklady Vydávání nebylo ukončeno:
Cenový věstník. Ministerstvo financí ČR. 1973– . ISSN Vydávání bylo ukončeno nebo bylo ukončeno v tištěné podobě a pokračuje elektronicky: Public Finance Quarterly. 1973–1996. Thousand Oaks: Sage Publications. ISSN Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu. Praha: Nejvyšší kontrolní úřad, 1993–2005. Od r pouze v elektronické podobě na ISSN Obzor národohospodářský: časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým : orgán Jednoty ku povzbuzení průmyslu v Čechách. Praha: J. Otto, 1896–1950 Citace části (svazku) pokračující publikace: Obzor průmyslový. Otakar Ševčík (red.) [1915/1916], roč. I., č Obzor národohospodářský. Dr. Josef Gruber (red.). 1900, roč. V. Aktualizace únor 2013

14 ČLÁNEK v seriálové publikaci Struktura zápisu
AUTOR / AUTOŘI článku Název článku. Název zdrojového dokumentu (časopisu, novin atp., kde je článek otištěn). Lokace ve zdrojovém dokumentu. Rok, ročník, číslo, rozsah stran Údaje se zapisují v řádku, v uvedeném pořadí. Povinné údaje jsou zde psány tučným písmem Aktualizace únor 2013

15 ČLÁNEK AUTOR / AUTOŘI článku
PŘÍJMENÍ, křestní jméno nebo iniciály křestního jména. (Příjmení autora se obvykle zapisuje velkými písmeny). Tituly a hodnosti se neuvádějí. Zkratky jmen, iniciály, šifry, apod. se za autora nepovažují !!! Autora nelze stanovit – citace začíná názvem článku. Více autorů (měla by být uvedena všechna jména z titulního listu, navzájem oddělená čárkou nebo pomlčkou). Za posledním uvedeným se užívá zkratka „aj.“ (a jiní), nebo „et al.“ (et alii). Příklad: ADÁMEK, Karel. NOVÁK, B., NOVOTNÝ, J., NOVÁČEK, A., aj., nebo NOVÁK, B. – NOVOTNÝ, J. – NOVÁČEK, A. Aktualizace únor 2013

16 ČLÁNEK Název článku Uvádí se ve formě (jazyce a pravopisu!!), jak je uveden v originále (zdrojovém dokumentu). Liší-li se název u článku a v obsahu, nutno uvádět název uvedený u článku. Podnázev – uvádí se pro upřesnění nebo identifikaci, zpravidla se odděluje mezerou a dvojtečkou (název: podnázev.) Podnázvů může být i více. Příklad: Russia politics: Continuity and change. Obzor národohospodářský: časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým : orgán Jednoty ku povzbuzení průmyslu v Čechách. Překlad názvu lze připojit v hranatých závorkách za název Russia politics: Continuity and change. [Politika Ruska: kontinuita a změna]. Aktualizace únor 2013

17 ČLÁNEK Zdrojový dokument (kde je článek otištěn)
Název zdrojového dokumentu (název časopisu, novin, jiného periodika) – kurzívou. K tomu dále Lokace ve zdrojovém dokumentu: Rok, ročník, číslo/svazek, rozsah stran. POZOR. V rozsahu stran se používá pomlčka – , NE spojovník - !!! Všechny tyto údaje jsou odděleny čárkou. České listy národohospodářské, 1898, roč. VI, č. 2, s. 35–39, příp. České listy národohospodářské, 1898, VI(2), 35–39. Údaje se zapisují v jazyce originálu, někdy se zkracují: Ročník – zkratka roč., vol., Jahrg. Číslo – zkratka č., No. Označení strany/stran – zkratka s. Aktualizace únor 2013

18 ČLÁNEK Příklady 1 ADÁMEK, Karel. Z naší tržby. České listy národohospodářské, 1898, roč. VI, č. 2, s. 35–39. ENGLIŠ, Karel. Průmysl a sociální politika. Obzor průmyslový, 1916, [1915/1916], č. 1, s. 2–4. KUBEŠA, Jaroslav. Jednotná organisace početnictví v Jugoslavii. Podnikové početnictví (Účetní listy),1946/1947, roč. I, č. 9, s.132–135. GRUBER, Josef. Hospodářství a národ. Obzor národohospodářský, 1904, roč. IX., s. 249–254, 297–308, 353–366, 401–411, 449–454. K otázce koncentrace a specialisace českých bank. Obzor národohospodářský, 1917, roč. XXII., s. 310–315 Aktualizace únor 2013

19 ČLÁNEK Příklady 2 JANIŠ, Jindřich, SMETANA, Lumír. O některých otázkách kursu politické ekonomie kapitalismu. Politická ekonomie, 1957, roč. V, č. 6, s. 436–441. TOBOLKA, Zdeněk. Národní výbor r Obzor národohospodářský, 1905, roč. X, s. 13–25, 66–73, 112–23, 165–172. LAVIČKA, Václav. Obrat nepřišel, Japonsko zůstává v útlumu Hospodářské noviny, 2012, roč. LVI, č. 032 ( ), s. 17. ISSN The bill to come: Britain's public finances [Příští účet: britské veřejné finance.] The Economist, 2002, vol. 365, no (30th November 2002), p ISSN Nebo The Economist, 2002, 365(8301), ISSN Aktualizace únor 2013

20 PUBLIKACE (monografie) Struktura zápisu
Údaje (prvky) citace se uvádějí jako souvislý zápis v následujícím pořadí: JMÉNO TVŮRCE (AUTOR). Název. (: podnázev, pokud poskytuje zásadní informaci). Další tvůrce (překladatel, editor, apod.). Vydání. Místo vydání: nakladatel, rok vydání. Rozsah. Edice. Poznámky. Standardní číslo - ISBN (v ČR od r. 1989). Zvýrazněné údaje jsou dle ČSN ISO povinné. Aktualizace únor 2013

21 PUBLIKACE (monografie) Autor / Autoři [Tvůrce / Tvůrci]
PŘÍJMENÍ, křestní jméno nebo iniciály křestního jména. (Příjmení autora se obvykle zapisuje velkými písmeny). POZOR !!! Tituly a hodnosti se neuvádějí. Zkratky jmen, iniciály, šifry, apod. se za autora nepovažují Více autorů (uvádějí se max. tři jména, navzájem oddělená čárkou nebo pomlčkou). Za posledním uvedeným se užívá zkratka „aj.“ (a jiní), nebo „et al.“ (et alii). Autor neznámý – citace začíná názvem. Deset let Národní banky československé. V Praze: Národní banka československá, s. Aktualizace únor 2013

22 PUBLIKACE (monografie) Název
Uvádí se ve formě, jak je uveden na titulní straně originálu (nikoliv na obálce!). Podnázev – uvádí se pro upřesnění nebo identifikaci, odděluje se mezerou a dvojtečkou nebo jen dvojtečkou (Název: podnázev.) Typ písma pro název a podnázev – kurzíva. Název i podnázev lze zkrátit (pozor na jednoznačnost údajů); vynechané údaje se označují třemi tečkami(„…“) Aktualizace únor 2013

23 PUBLIKACE (monografie) Vedlejší tvůrce (editor, překladatel..)
Umístění za názvem publikace, zapisují se jména a funkce: Editor / editoři – za jménem se použije zkratka (Ed. nebo Eds.) Redaktor – za jménem redaktora se použije zkratka (Red.) Překladatel – za názvem publikace se uvádí např. Z [jakého?] originálu přeložil … , nebo Přel. … Ilustrátor Sponzor Příklady: Dalton, Hugh. Základy veřejných financí. Podle 5. rozš. a změněného vyd. přeložil Alois Král; s předmluvou Jos. Macka. V Praze: Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství Ant. Svěcený, 1930 Proměny právního řádu v České republice a v Ruské federaci: sborník z mezinárodní konference. Aleš Gerloch (ed.). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2008. ISBN Aktualizace únor 2013

24 PUBLIKACE (monografie) Údaje o vydání
Povinný údaj, je-li v knize uveden. Číslo (pořadí) vydání důležité pro citování. Zapisuje se všemi výrazy použitými v knize, užívají se arabské číslice. U prvního vydání většinou tento údaj není uveden; jeho zapsání je povinné u 2. a dalších vydání Příklady: 3. vydání.│ nové rozšíř. vyd.│3. Aufl.│ 5. doplněné vydání .│ 3rd ed. │ apod. Aktualizace únor 2013

25 PUBLIKACE (monografie) Nakladatelské údaje
Povinné údaje Místo vydání: nakladatel Uvádějí se v jazyce a pravopisu originálu, lze použít srozumitelné zkratky. Údaje odděleny dvojtečkou nebo čárkou Datum vydání – arabskými číslicemi U vícesvazkových děl se zapisují shrnující data, např. 1961–1967 (tj. vycházelo v letech 1961–1967) Rok vydání neznámý – lze uvést datum tisku nebo odhad, např. „vytištěno 1926“, „[cca 1935]“, [1919]. Příklady: V Brně: Barvič & Novotný, 1920. V Praze: nákladem vlastním, 1924. Brno: Polygrafie [1919]. Praha: Otakar Janáček, Aktualizace únor 2013

26 PUBLIKACE (monografie) Rozsah, edice, poznámka
Nepovinné údaje Rozsah: Uvádí se celkový počet stran, rozhodující je poslední číslovaná strana. Např. 254 s. Pro označení strany / stran se užívá zkratka s. i u jinojazyčných dokumentů. Edice: zapisuje se název edice, číslování v rámci edice Příklad: Publikace Sociálního ústavu ČSR. Sv. 56 Poznámka: libovolný text, podle vlastního názoru důležitý Příklady: Dostupné též v elektronické verzi. Reprint originálu vydaného… Pouze pro potřeby účastníků kurzu… Omezený náklad 100 výtisků. Aktualizace únor 2013

27 PUBLIKACE (monografie) Příklady 1
SMITH, Adam. Blahobyt národů: vybrané kapitoly. Přel. Antonín Patočka; překlad přehlédl a úvod napsal Josef Macek. V Praze: Jan Laichter,  s. Otázky a názory. Kniha LVIII. GRUBER, Josef.  Dr. Albín Bráf: řeč, kterou ve slavnostní valné hromadě České společnosti národohospodářské v Praze dne 26. února 1911, u příležitosti šedesátých narozenin Jeho Exc. prof. JUDra. Albína Bráfa proslovil ...  V Praze: Česká společnost národohospodářská,  s. BARTÁK, Jan. Vzdělávání ve firmě. 1. vydání. Praha: Alfa Publishing, s. Management studium. ISBN ENGLIŠ, Karel. Hospodářské soustavy. 2. vyd. Praha: Všehrd, 1990. 128 s. ISBN Aktualizace únor 2013

28 PUBLIKACE (monografická) Příklady 2
Více autorů: MACEK, J., WINTER, L., SEDMÍK, J. Současná světová krise hospodářská, politická a sociální: její příčiny, účinky a řešení. Praha: Pražská odbočka Dělnické akademie, 1932 Autor neznámý, kolektivní dílo, apod. Slovník národohospodářský sociální a politický. E. Chalupný (red.) Praha: Otakar Janáček, 1929– sv. (644, 636, 729 s.) Deset let Národní banky československé. V Praze: Národní banka československá, s. Albín Bráf – Život a dílo. Díl čtvrtý: Rozličné stati. Josef Gruber a Cyril Horáček (ed.), Praha: Vesmír, s. Aktualizace únor 2013

29 DÍLČÍ ČÁST publikace Kapitola, svazek, díl, dodatek apod.
Struktura citace: PŘÍJMENÍ, jméno autora. Název publikace. Označení vydání. Místo vydání: vydavatel, rok vydání. Počet stran. ISBN. Lokace části (číslo a název kapitoly, rozsah stran). Příklady: BRUNTON, P. Perspektivy. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Unitaria Kapitola 19, Vláda relativity, s. 19–32 HORNA, Miloš. Měnová politika se zvláštním zřetelem k středoevropským měnovým poměrům. V Praze: nákladem Knihovny Sborníku věd právních a státních, s. Část 29. Příklady vzniku a zániku měn, s. 318–340. BRÁF, Albín. Morava národohospodářská. In Albín Bráf Život a dílo. Díl IV. Rozličné stati. Praha: Vesmír, 1923, s. 214–225 Aktualizace únor 2013

30 DÍLČÍ ČÁST publikace PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
PŘÍJMENÍ, jméno autora příspěvku. Název příspěvku. In Název sborníku. Editor sborníku. Označení vydání. Místo vydání: Vydavatel, rok vydání. Lokace stran příspěvku. Příklady: HRAŠE, J. Financování investic. In Financování dvouletky. Emil Sommer (red.). Olomouc: Obchodní a živnostenská komora v Olomouci, 1947, s. 29–36. MAYER, A. Jednání v subkomisi pro zemědělský úvěr. In Mezinárodní hospodářská konference a Československo: soubor úvah a definitivní zpráva schválená konferencí 23. května Praha: Orbis, 1927, s. 42–44. Aktualizace únor 2013

31 ELEKTRONICKÝ ZDROJ Elektronické monografie, sídla www, databáze, software
Citace obsahuje údaje jako u papírového zdroje příslušného typu (seriál, článek, publikace, část publikace…), navíc nutno uvést [Typ nosiče] – např. [online], [DVD], [digitální knihovna], [elektronická pošta] apod. za názvem seriálu, článku, publikace,… Datum aktualizace/revize (pokud je dohledatelné) [Datum citování] u online dokumentů většinou ve formátu [yyyy-mm-dd] nebo [14. února 2012] v hranaté závorce Dostupnost a přístup – např. u online dokumentů Dostupné z: doi: … Údaje o vydání - často se u elektronických dokumentů mění, proto se zapisují specifické údaje o verzích, aktualizacích apod. Více např. na Aktualizace únor 2013

32 SERIÁL jako svazek elektronicky Příklady
Finance a úvěr = Czech Journal of Economics and Finance. [online]. Praha: Ministerstvo financí : Státní banka československá, [cit ]. ISSN Dostupné z: Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu. Praha: Nejvyšší kontrolní úřad,  Od r pouze v elektronické podobě na ISSN Journal of Academic Leadership [online] [cit ]. ISSN Dostupné z: Journal of Technology Education [online]. Blacksburg: Virginia Polytechnic Institute and State University [cit ] ISSN Dostupné z: Analysis of the convergence process [online]. Budapest: Magyar Nemzeti Bank, [cit ]. Dostupné z Aktualizace únor 2013

33 ČLÁNKY elektronicky Příklady 1
CLANCY, Damien. Workchoices: Is Globalisation Really to Blame? Murdoch Electronic Journal of Law [online]. 2007, vol 14, No 2, s [cit ]. ISSN Dostupné z: https://elaw.murdoch.edu.au Russia politics: Continuity and change. March 3rd [online]. The Economist Intelligence Unit. [cit ]. Dostupné z: RYLICH, Jan. Národní technická knihovna otevřela své brány. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 10. [cit ]. URN-NBN:cz-ik5729. ISSN Dostupné z: Lotyšsko se chystá šetřit. [online]. Lidové noviny, 2009, roč. 22, č. 239, ( ), s. 16. [cit ]. Dostupné z Aktualizace únor 2013

34 ČLÁNKY elektronicky Příklady 2
Papírový zdroj: MALÝ, Ondřej. Pošta má úřadům poskytovat levný internet. Operátoři ale hrozí soudními spory. Hospodářské noviny, 2012, roč. LVI, č. 032 ( ), s. 11 Elektronický zdroj: MALÝ, Ondřej. Pošta má úřadům poskytovat levný internet. Operátoři ale hrozí soudními spory. [online]. Hospodářské noviny, 2012, poslední aktualizace:  08:51. [cit ]. Dostupné z: Aktualizace únor 2013

35 MONOGRAFIE elektronicky Příklady
BRÁF, Albín. Finanční věda [online]. Praha: Právnická fakulta české university, s. [cit ]. Dostupné z: CHYBA, Karel. Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860 [online]. Praha: Památník národního písemnictví, s. [cit ]. Dostupné z: Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918 [online]. Praha: Libri, c1996, [cit ]. Dostupné z: FEINSTEIN, C. H. The world economy between the world wars. [online]. Oxford: Oxford University Press, [cit ]. ISBN Dostupné z: Aktualizace únor 2013

36 ČÁST monografie elektronicky: PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU Příklady
GRUBER, Lukáš. Licence Creative Commons a jejich česká verze. INFORUM 2009: 15. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha května 2009 [online]. Praha: Albertina icome Praha, [cit ]. ISSN Dostupné z: BENEŠ, Josef. Znalosti, intuice a data v řízení krajů. ISSS 2007: 10. ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě, Hradec Králové, Sborník 2007, s [online]. [cit ]. Dostupné z: Aktualizace únor 2013

37 Užitečné odkazy 1 (Jak správně pracovat s literaturou při psaní seminární práce) ČSN ISO 690 ( ). Informace a dokumentace: Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha : UNMZ, s. BIERNATOVÁ, O., SKŮPA, J. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 ( ) platné od 1. dubna 2011 [online] Dostupné z: [cit ] [cit ] Aktualizace únor 2013

38 Užitečné odkazy 2 KRATOCHVÍL, J., SEJK, P., ELIÁŠOVÁ, V., STEHLÍK, M. Metodika tvorby bibliografických citací. [online]. Brno: Masarykova univerzita, ISSN X Dostupné z: [http://is.muni.cz/elportal/?id= [cit ]. BRATKOVÁ, Eva. (zprac.). Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2: metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. [cit ]. 60 s. (PDF). Dostupné z: Katalogy a databáze Národní knihovny [online]. Dostupné z: [cit ] V databázi AUT lze ověřovat biografické údaje českých tvůrců, v databázi SKC hledat jejich díla pro bibliografické soupisy. Aktualizace únor 2013


Stáhnout ppt "Bibliotheca Economica. Bibliografické citace – všechny typy. dokumentů"

Podobné prezentace


Reklamy Google