Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Zlatý fond českého ekonomického myšlení Bibliografické citace – Časopis, článek Seminář pořádaný ve spolupráci Katedry institucionální ekonomie VŠE Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Zlatý fond českého ekonomického myšlení Bibliografické citace – Časopis, článek Seminář pořádaný ve spolupráci Katedry institucionální ekonomie VŠE Praha."— Transkript prezentace:

1 1 Zlatý fond českého ekonomického myšlení Bibliografické citace – Časopis, článek Seminář pořádaný ve spolupráci Katedry institucionální ekonomie VŠE Praha a CIKS VŠE Praha

2 2 Bibliografické citace Co je bibliografická citace. Proč citovat? (3-4) Normy ČSN ISO (5-7) Zásady citování, zpracování bibliografické citace (8-10) Seriálová publikace časopis, noviny, … (11-18)  Příklady (18) Článek v seriálové publikaci (19-25)  Příklady (25) Užitečné odkazy (26-27) Použité zdroje (28) Informace, kontakty (29)

3 3 Co je bibliografická citace Formalizovaný souhrn údajů o publikaci nebo její části (nebo elektronickém dokumentu nebo jeho částech), umožňující jednoznačnou identifikaci dokumentu. Tato prezentace je připravena podle standardů ČSN - ISO 3 úrovně práce: Vytvoření jednotlivých bibliografických citací Uspořádání jejich soupisu (většinou na konci publikace, článku, dokumentu) Odkazování v psaném textu na bibliografické citace v soupisu

4 4 Proč citovat a být citován? Intelektuální vlastnictví, autorská práva. Zákon č. 121/2000 Sb., (autorský zákon). Obrana před plagiátorstvím, Citační etika. Prohřešky: necitování pramene, citování nepoužitých pramenů, autocitace, nepřesné citování Významnost díla. Zdroj statistických ukazatelů pro hodnocení V+V – citační rejstříky, impakt faktor, atd. – více http://www.econlib.cz/veda/.http://www.econlib.cz/veda/ Komunikace informací – návaznost na dřívější poznání (recorded knowledge) Ověření předkládaných tvrzení - možnost přesně identifikovat pramen uváděných údajů a tedy možnost ověřit si, že tvrzení nejsou zkreslena.

5 5 Normy ČSN ISO [1] Stanovují obecná pravidla pro zápis údajů, povinné a nepovinné prvky, pořadí a formu zápisu těchto prvků. ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace. Část : Elektronické dokumenty nebo jejich části ČSN 01 0196 Zkracování názvů časopisů a jiných periodik Formální úprava textů: ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovávaných textovými editory

6 6 Normy ČSN ISO [2] Formální úprava textů – pokr. ČSN ISO 5966 Formální úprava vědeckých a technických zpráv ČSN ISO 7144 Formální úprava disertací a podobných dokumentů ČSN ISO 2384 Formální úprava překladů ČSN 01 0198 Formální úprava rešerší ČSN ISO 2145 Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů ČSN ISO 999 Zásady zpracování, uspořádání a grafické úpravy rejstříků ČSN ISO 9 (ČSN 01 0185) Transliterace cyrilice do latinky – slovanské a neslovanské jazyky ČSN 01 0194 Referát a anotace

7 7 Norma ČSN ISO 690 ČSN ISO 690 se vztahuje na tyto typy dokumentů: Monografická publikace - kniha, sborník Seriálová publikace – časopisy, noviny, ročenky, periodické sborníky Část nebo příspěvek z monografie – kapitola, svazek … Články, atd. v seriálových publikacích Patentové dokumenty Doporučení pro citace ve vysokoškolských kvalifikačních pracích (VŠKP): http://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html, nebo http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf http://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf

8 8 Zásady citování Citace „s knihou v ruce“ – citovat primární prameny, zápis dle titulního listu, tiráže, apod. Přesnost a úplnost citace – nepřesné citování znemožní identifikaci díla. Doporučuje se využít pro bibliografickou citaci co největšího počtu údajů z primárního pramene. Jednotný styl citací v rámci jedné práce. Standardem jsou ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 Možné varianty (zvyklosti) nakladatelů či profesních skupin (historici). Zachování jazyka pramene a pravopisné normy pro jazyk.

9 9 Zpracování bibliografické citace Obecná pravidla a doporučení Hlavní zásada – zabezpečit jednoznačnou identifikaci daného dokumentu (pozor při zkracování). Údaje se přebírají tak jak jsou uvedeny v originálním dokumentu (titulní strana); není-li titulní strana, alternativně též tiráž, desky, obal, apod.). Přepis z cizích jazyků (transliterace), psaní zkratek – podle příslušných ISO / ČSN norem. Pro všechny citace v jedné práci užívat jednotný systém (interpunkce, systém odkazování, atd.) Každý prvek citace musí být zřetelně oddělen od jiných prvků.

10 10 Zpracování bibliografické citace Obecná pravidla a doporučení – pokr. Formát písma: např. příjmení autorů kapitálkami. Interpunkce: oddělení prvků citace tečkami, čárkami, dvojtečkami, mezerami. Doplňkové údaje - rozpis iniciál, překlad cizojazyčných názvů, apod.) - uvádět v hranatých závorkách […] ALE! Doplňují-li se údaje přímo z popisovaného dokumentu, užijí se kulaté závorky (jméno editora, název státu pro identifikaci města, apod.) Nakladatelé mohou od autorů vyžadovat dodržování vlastních pokynů pro bibliografické citace (font, formát písma, uvádění nepovinných údajů, apod.) http://www.econlib.cz/veda/casopisy.html. http://www.econlib.cz/veda/casopisy.html

11 11 SERIÁLOVÁ PUBLIKACE (časopisy, noviny, ročenky…) „Publikace na jakémkoliv médiu, vydávaná v částech po sobě následujících, obvykle s označením posloupnosti (zpravidla číselným nebo chronologickým), bez předem stanovené doby ukončení.“ (Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy – KTD [online]. [cit. 2009-03-02]. Dostupný z www: http://sigma.nkp.cz/F/BCJVPN3K22XC57G6B6T4D4DBG51VFR126 7QNLCS3162JIPAFP7-02665?func=file&file_name=find- b&local_base=KTD) http://sigma.nkp.cz/F/BCJVPN3K22XC57G6B6T4D4DBG51VFR126 7QNLCS3162JIPAFP7-02665?func=file&file_name=find- b&local_base=KTD Bibliografická citace seriálové publikace: Model Název: podnázev. Odpovědnost. Údaje o vydání/vydávání. ISSN

12 12 Seriálová publikace Knihovnická pravidla pro zápis citací podle ČSN ISO Údaje (prvky) citace se uvádějí jako souvislý zápis v následujícím pořadí: Název. Odpovědnost k seriálové publikaci (vydavatel, editor, redaktor). Vydání. Údaje o vydávání (data a/nebo čísla). Místo vydání: nakladatel, rok vydání. Rozsah. Edice. Poznámky. Standardní číslo (ISSN – v ČR od 70. let 20. stol.). Zvýrazněné údaje jsou dle ČSN ISO 690 povinné. Zápis názvu kurzívou.

13 13 Seriálová publikace Struktura zápisu Název. Odpovědnost (vydavatel, editor, redaktor atp.). Údaje o vydávání seriálu – povinný údaj:  Vydávání nebylo ukončeno (zápis např. 1989- ).  Vydávání bylo ukončeno (např. 1954-1976, roč. 1-15; nebo 1948, roč. IX, č. 1-12). Místo vydání: nakladatel. Edice. Poznámky. Mezinárodní standardní číslo seriálu ISSN (ve formě např. 1234-5678).

14 14 Seriálová publikace Název Povinný údaj, píše se kurzívou (příp. i podnázev) Uvádí se ve formě, jak je uveden v originále Překlad názvu lze připojit v hranatých závorkách za název. Více názvů – zapisuje se nejvýraznější; jsou-li stejně výrazné, zapisuje se název uvedený na prvním místě. Podnázev – uvádí se pro upřesnění nebo identifikaci, odděluje se dvojtečkou (název: podnázev). Název i podnázev lze zkrátit (pozor na jednoznačnost údajů); vynechané údaje se označují třemi tečkami(…). Příklady: Naše doba: revue pro vědu, umění a život sociální. Cenový věstník.

15 15 Seriálová publikace O dpovědnost (vydavatel, editor, redaktor...) Povinný údaj Umístění prvku za názvem seriálu. Mohou to být  Korporace Finance a úvěr. Ministerstvo financí : Státní banka československá. 1953- Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu. Nejvyšší kontrolní úřad, 1993- 2005. Od r. 2006 pouze v elektronické podobě na www.nku.cz. ISSN 1210-9703. www.nku.cz  Fyzické osoby Obzor národohospodářský. Josef Gruber (red.). Molecular microbiology. Edited by Tony Pugsley. Použití zkratek: Editor – za jménem editora se použije zkratka (ed. nebo Ed.) Redaktor – za jménem redaktora se použije zkratka (red.)

16 16 Seriálová publikace Údaje o vydávání U seriálových publikací musí být údaje o vydávání (data a/nebo čísla) co nejúplnější. Povinný údaj. Vydávání nebylo ukončeno - označí se pouze první svazek POZOR! Po pomlčce musí následovat MEZERA Příklady : Cenový věstník. Ministerstvo financí ČR. 1973-. ISSN 1210-0919 Vydávání bylo ukončeno: zapisuje se chronologické označení prvního a posledního svazku (sešitu) 1956-1963, roč. 1-8. Citace části (svazku) pokračující publikace (např. jeden ročník časopisu) 1917, roč. XXV, č. 1-10 [říjen 1917/září 1918]. 1916 [1915/1916], roč. I, č. 1-12.

17 17 Seriálová publikace Nakladatelské údaje, edice, poznámky, ISSN Nepovinné údaje: Nakladatelské údaje – místo vydání: nakladatel. Edice: např. Serie Ekonomie. Poznámky, např. Vychází měsíčně. Dostupné též v elektronické verzi. Text česky a anglicky. Mezinárodní standardní číslo seriálu ISSN (v ČR od 70. let) jednoznačně identifikuje dokument Povinné u seriálových publikací Nepovinné u článků ze seriálových publikací

18 18 Seriálová publikace Příklady Vydávání nebylo ukončeno: Cenový věstník. Ministerstvo financí ČR. 1973-. ISSN 1210-0919 Vydávání bylo ukončeno nebo bylo ukončeno v tištěné podobě a pokračuje elektronicky: Public Finance Quarterly. 1973-1996. Thousand Oaks: Sage Publications. ISSN 0048-5853 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu. Praha: Nejvyšší kontrolní úřad, 1993- 2005. Od r. 2006 pouze v elektronické podobě na www.nku.cz. ISSN 1210-9703.www.nku.cz Citace části (svazku) pokračující publikace: Obzor průmyslový. Otakar Ševčík (red.). 1916 [1915/1916], roč. I., č. 1-12. Obzor národohospodářský. Dr. Josef Gruber (red.). V Praze : J. Otto. 1900, roč. V.

19 19 Článek v seriálové publikaci Knihovnická pravidla pro zápis citací podle ČSN ISO Údaje (prvky) citace se uvádějí jako souvislý zápis v následujícím pořadí: Primární odpovědnost k článku (autor/autoři). Název článku. Název zdrojového dokumentu. Rok vydání, svazek/ročník, číslo, rozsah stran. Dostupnost. Zvýrazněné údaje jsou dle ČSN ISO 690 povinné. Zápis názvu zdrojového dokumentu (časopisu) kurzívou.

20 20 Článek v seriálové publikaci Struktura zápisu AUTOR / AUTOŘI (maximálně tři jména) Název článku Název zdrojového dokumentu (časopisu, novin atp.) Lokace ve zdrojovém dokumentu: rok, ročník, číslo, rozsah stran Příklady: ADÁMEK, Karel. Z naší tržby. České listy národohospodářské, 1898, roč. VI, č. 2, s. 35-39. JANIŠ, Jindřich, SMETANA, Lumír. O některých otázkách kursu politické ekonomie kapitalismu. Politická ekonomie, 1957, roč. V, č. 6, s. 436-441. TOBOLKA, Zdeněk. Národní výbor r. 1848. Obzor národohospodářský, 1905, roč. X, s. 13-25, 66-73, 112-123, 165-172.

21 21 Článek Autor článku – fyzické osoby PŘÍJMENÍ, křestní jméno nebo iniciály křestního jména. Příjmení autora se obvykle zapisuje velkými písmeny. Tituly a hodnosti se neuvádějí. Zkratky jmen, iniciály, šifry, apod. se za autora nepovažují !!! Více autorů (uvádějí se max. tři jména, navzájem oddělená čárkou nebo pomlčkou). Za posledním uvedeným se užívá zkratka „aj.“ (a jiní), nebo „et al.“ (et alii). Příklad: ADÁMEK, Karel. NOVÁK, B., NOVOTNÝ, J., NOVÁČEK, A., aj., nebo NOVÁK, B. – NOVOTNÝ, J. – NOVÁČEK, A.

22 22 Článek Autor článku – neznámý autor Autor neznámý – citace začíná názvem článku. Zkratky jmen, iniciály, šifry, apod. se za autora nepovažují. Příklady Zpráva o činnosti krajského sdružení Arnika. Zpravodaj Ministerstva životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí. 1999, roč. 8, č. 5, s. 8-19. O našem výstavnictví zvláště o výstavách krajinských. Obzor národohospodářský, 1903, roč. VIII., s. 121-127 Hospodářský problém středoevropský. Obzor národohospodářský, 1917, roč. XXII., s. 393-400

23 23 Článek Název článku Uvádí se ve formě (jazyce a pravopisu), jak je uveden v originále (zdrojovém dokumentu). Podnázev – uvádí se pro upřesnění nebo identifikaci, odděluje se mezerou a dvojtečkou (název: podnázev.). Podnázvů může být i více Russia politics: Continuity and change. Překlad názvu lze připojit v hranatých závorkách za název Russia politics: Continuity and change. [Politika Ruska: kontinuita a změna].

24 24 Článek Zdrojový dokument Název zdrojového dokumentu (název časopisu, novin, jiného periodika) - kurzívou Lokace ve zdrojovém dokumentu: rok, ročník, číslo/svazek, rozsah stran Údaje se zapisují v jazyce originálu, někdy se zkracují: Ročník – zkratka roč., vol. Číslo – zkratka č. Označení strany/stran – zkratka s. POZOR! Pro označení strany/stran se užívá zkratka s. někdy také u jinojazyčných dokumentů.

25 25 Článek Příklady ENGLIŠ, Karel. Průmysl a sociální politika. Obzor průmyslový, 1916, roč. 1915/1916, č. 1, s. 2-4. KUBEŠA, Jaroslav. Jednotná organisace početnictví v Jugoslavii. Podnikové početnictví (Účetní listy),1946/1947, roč. I, č. 9, s.132-135. GRUBER, Josef. Hospodářství a národ. Obzor národohospodářský, 1904, roč. IX., s. 249-254, 297-308, 353-366, 401-411, 449-454. The bill to come : Britain's public finances [Příští účet : britské veřejné finance.] The Economist, 2002, vol. 365, no. 8301 (30th November 2002), p. 13-14.

26 26 Užitečné odkazy BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 …Část 1 – Citace: metodika a obecná pravidla [online]. [cit.2009-03- 02]. Dostupný z http://nf.vse.cz/download/aktuality/2007/citace1- 1.pdfhttp://nf.vse.cz/download/aktuality/2007/citace1- 1.pdf BRATKOVÁ, Eva. (zprac.). Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2: metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. Verze 2.0, aktualiz. a rozšíř. Praha: Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, Asociace knihoven vysokých škol ČR, 2008-12-22 [cit. 2008-12-30]. 60 s. (PDF). Dostupný z WWW: http://www.evskp.cz/SD/4c.pdfhttp://www.evskp.cz/SD/4c.pdf Projekt Bibliografické citace – universální [online] http://www.citace.com/moduly.php

27 27 Užitečné odkazy Správnost údajů nebo chybějící údaje v bibliografické citaci lze ověřit: Souborný katalog ČR CASLIN – české publikace http://sigma.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-a&local_base=skc Souborný katalog ČR – Seriály (vycházející v Česku) http://sigma.nkp.cz/F/GG53B78LS2M4BE2TJE9IF16XDN9NMM2HG12 4PP96F6T3D3GR79-37891?func=file&file_name=find- b&local_base=SKCP Jednotná informační brána – české a zahraniční publikace http://www.jib.cz

28 28 Použité zdroje ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura http://www.lib.jcu.cz/informacni_vychova.htm http://knihovna.vsb.cz/kurzy/citace/index.html http://www.sic.czu.cz/?r=1614#ID1535 http://www.citace.com/ STELLNER, František. Výběrová bibliografie k hospodářským a sociálním dějinám 20. století. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2005. ISBN 80-245-0949-0 (brož.) Viz též Užitečné odkazy, s. 26 této prezentace

29 29 Informace a kontakty Vše o semináři Zlatý fond http://ciks.vse.cz/zdroje/zlatyfond/seminar.aspx Konzultace  Během semestru v úterý, Klub knihovny v mezaninu SB,  Elektronicky skochova@vse.czskochova@vse.cz Mgr. Věra Škochová CIKS - Oddělení budování fondu Katalogizace – Věcné zpracování


Stáhnout ppt "1 Zlatý fond českého ekonomického myšlení Bibliografické citace – Časopis, článek Seminář pořádaný ve spolupráci Katedry institucionální ekonomie VŠE Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google