Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Zlatý fond českého ekonomického myšlení Bibliografické citace – Knihy Seminář pořádaný ve spolupráci Katedry institucionální ekonomie VŠE Praha a CIKS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Zlatý fond českého ekonomického myšlení Bibliografické citace – Knihy Seminář pořádaný ve spolupráci Katedry institucionální ekonomie VŠE Praha a CIKS."— Transkript prezentace:

1 1 Zlatý fond českého ekonomického myšlení Bibliografické citace – Knihy Seminář pořádaný ve spolupráci Katedry institucionální ekonomie VŠE Praha a CIKS VŠE Praha

2 2 Bibliografické citace Co je bibliografická citace. Proč citovat a být citován? Obecné zásady citování (3-5) Normy české a mezinárodní: bibliografická citace, formální úprava textů (6-8) Zpracování bibliografické citace obecně (9-10) Struktura citace - Knihovnická pravidla pro zápis citací (11-20) Citace části monografie (kapitoly, příspěvku ve sborníku (21) Další příklady (22-26) Užitečné odkazy. Použité zdroje (27-28)

3 3 Co je bibliografická citace Formalizovaný souhrn údajů o publikaci nebo její části (nebo elektronickém dokumentu nebo jeho částech), umožňující jednoznačnou identifikaci dokumentu. 3 úrovně práce: Vytvoření jednotlivých bibliografických citací Uspořádání jejich soupisu (většinou na konci publikace, článku, dokumentu) Odkazování v psaném textu na bibliografické citace v soupisu

4 4 Proč citovat a být citován? Intelektuální vlastnictví, autorská práva. Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským… (autorský zákon). Citační etika. Ověření předkládaných tvrzení - možnost přesně identifikovat pramen uváděných údajů a tedy možnost ověřit si, že tvrzení nejsou zkreslena. Zdroj statistických ukazatelů pro hodnocení V+V – impakt faktor, atd. – více http://www.econlib.cz/veda/.http://www.econlib.cz/veda/

5 5 Zásady citování Citace „s knihou v ruce“ – citovat primární prameny, zápis dle titulního listu, tiráže, apod. Přesnost a úplnost citace – nepřesné citování znemožní identifikaci díla. Doporučuje se využít pro bibliografickou citaci co největšího počtu údajů z primárního pramene. Jednotný styl citací v rámci jedné práce. Standardem je ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Možné varianty (zvyklosti) nakladatelů či profesních skupin (historici). Zachování jazyka pramene a pravopisné normy pro jazyk.

6 6 Normy - 1 Stanovují obecná pravidla pro zápis údajů, povinné a nepovinné prvky, pořadí a formu zápisu těchto prvků. ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace. Část : Elektronické dokumenty nebo jejich části ČSN 01 0196 Zkracování názvů časopisů a jiných periodik Formální úprava textů: ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovávaných textovými editory

7 7 Normy - 2 Formální úprava textů – pokr. ČSN ISO 5966 Formální úprava vědeckých a technických zpráv ČSN ISO 7144 Formální úprava disertací a podobných dokumentů ČSN ISO 2384 Formální úprava překladů ČSN 01 0198 Formální úprava rešerší ČSN ISO 2145 Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů ČSN ISO 999 Zásady zpracování, uspořádání a grafické úpravy rejstříků ČSN ISO 9 (ČSN 01 0185) Transliterace cyrilice do latinky – slovanské a neslovanské jazyky ČSN 01 0194 Referát a anotace

8 8 Normy – 3 ČSN ISO 690 ČSN ISO 690 se vztahuje na tyto typy dokumentů: Monografická publikace - kniha, sborník Seriálová publikace – časopisy, noviny, ročenky, periodické sborníky Část nebo příspěvek z monografie – kapitola, svazek … Články, atd. v seriálových publikacích Patentové dokumenty Doporučení pro citace ve vysokoškolských kvalifikačních pracích (VŠKP): http://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html, nebo http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf http://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf

9 9 Zpracování bibliografické citace – obecná pravidla Hlavní zásada – zabezpečit jednoznačnou identifikaci daného dokumentu (pozor při zkracování). Údaje se přebírají tak jak jsou uvedeny v originálním dokumentu (titulní strana); není-li titulní strana, alternativně též tiráž, desky, obal, apod.). Přepis z cizích jazyků (transliterace), psaní zkratek – podle příslušných ISO / ČSN norem. Pro všechny citace v jedné práci užívat jednotný systém (interpunkce, odkazování). Každý prvek citace musí být zřetelně oddělen od jiných prvků.

10 10 Zpracování bibliografické citace – Obecná pravidla – pokr. Formát písma: např. příjmení autorů kapitálkami. Interpunkce: oddělení prvků citace tečkami, čárkami, dvojtečkami, mezerami. Doplňkové údaje: rozpis iniciál, odlišení podobných místních názvů, překlad cizojazyčných názvů, apod. – uvádět v hranatých závorkách […] Pozn. Doplňují-li se údaje z popisovaného dokumentu, užijí se kulaté závorky (jméno editora, název státu pro identifikaci města, apod.) Některá nakladatelství vyžadují dodržování jejich vlastních pokynů pro bibliografické citace (formát písma, uvádění nepovinných údajů, apod.) http://www.econlib.cz/veda/casopisy.html. http://www.econlib.cz/veda/casopisy.html

11 11 Struktura citace - Knihovnická pravidla pro zápis citací Údaje (prvky) citace se uvádějí jako souvislý zápis v následujícím pořadí: Primární odpovědnost (AUTOR / AUTOŘI). Název. Sekundární odpovědnost (překladatel, editor, apod.). Označení vydání. Místo vydání: nakladatel, rok vydání. Rozsah. Edice. Poznámky. Standardní číslo. Zvýrazněné údaje jsou dle ČSN ISO 690 povinné. Zápis názvu obvykle kurzívou.

12 12 Autor - Osoby Osoby Příjmení, křestní jméno nebo iniciály křestního jména. Více autorů (uvádějí se max. tři jména, navzájem oddělená čárkou nebo pomlčkou). Za posledním uvedeným se užívá zkratka „aj.“ (a jiní), nebo „et al.“ (et alii). Příjmení autora se obvykle zapisuje velkými písmeny. Tituly a hodnosti se neuvádějí. Příklady: ADÁMEK, Karel. NOVÁK, B., NOVOTNÝ, J., NOVÁČEK, A., aj.

13 13 Autor - Korporace Korporativní autor – uvádí se, pokud není totožný se jménem vydavatele. Příklad: UNESCO. Mezinárodní norma pro klasifikaci vzdělávání: ISCED 1997. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 1999. Nelze-li stanovit autora, začíná citace názvem. Příklad: Deset let Národní banky československé. V Praze: Národní banka československá, 1937. 445 s.

14 14 Název Uvádí se ve formě, jak je uveden na titulní straně originálu Překlad názvu lze připojit v hranatých závorkách za název Více názvů – zapisuje se nejvýraznější; jsou-li stejně výrazné, zapisuje se název na prvním místě Podnázev – uvádí se pro upřesnění nebo identifikaci, odděluje se mezerou a dvojtečkou (název: podnázev.) Název i podnázev lze zkrátit (pozor na jednoznačnost údajů); vynechané údaje se označují třemi tečkami(„…“)

15 15 Sekundární odpovědnost – nepovinný údaj Umístění prvku za názvem publikace, zapisují se jména a funkce Může to být: Editor – za jménem editora se použije zkratka (ed.) Redaktor – za jménem redaktora se použije zkratka (red.) Překladatel – za názvem publikace se uvádí např. Z „jakého?“ originálu přeložil …, nebo Přel. … Ilustrátor Sponzor Příklady: Obzor národohospodářský. Josef Gruber (red.). Základy veřejných financí. Podle 5. rozš. a změněného vyd. přeložil Alois Král; s předmluvou Jos. Macka.

16 16 Údaje o vydání – povinný údaj Číslo (pořadí) vydání důležité pro citování. Zapisuje se výrazy použitými v prameni, užívají se arabské číslice. Příklady: 3. vydání; nové rozšíř. vyd.; 3. Aufl.; 3rd ed., 5. doplněné vydání, apod. U seriálových publikací musí být údaje o vydávání co nejúplnější. Příklady: 1910, roč. 2, č. 5 1956-1963, roč. 1-8

17 17 Nakladatelské údaje – místo vydání a nakladatel Místo vydání (nepovinný údaj) - uvádí se podle titulní strany v jazyce a pravopisu pramene. Více míst vydání – zapisuje typograficky zvýrazněné, nebo jenom první, nebo všechna, v pořadí uvedeném v prameni. Nakladatel (nepovinný údaj) se uvádí v jazyce a pravopisu originálu, lze použít srozumitelné zkratky Pokud nejsou nakladatelské údaje uvedeny, lze použít tyto zkratky: Není uvedeno místo vydání – [b.m.] = bez místa Není uveden nakladatel – [b.n.] = bez nakladatelství Příklady: Praha: Orbis, 1934. V Brně: Barvič & Novotný, 1920. Amsterodam: Elsevier; New York: University Press of America

18 18 Nakladatelské údaje – rok vydání Datum vydání (povinný údaj) – arabskými číslicemi  U vícesvazkových děl se zapisují shrnující data, např. 1961-1967 (tj. vycházelo v letech 1961-1967)  Není-li vydávání dosud ukončeno, pak ve formě např. 1978-  Rok vydání neznámý – lze uvést datum tisku nebo odhad, např. „ vytištěno 1926 “, „ cca 1935 “ Příklady: V Praze: nákladem vlastním, 1924. Praha: Fr. Borový, 1946. Brno: Polygrafie [1919]. Praha: Otakar Janáček, 1929-1933.

19 19 Rozsah Nepovinný, ale užitečný údaj Monografie: celkový počet stran, rozhodující je poslední číslovaná strana. Např. 254 s. Vícesvazkové monografie: počet svazků (počet strav v 1. sv., počet stran v 2. svazku…), např.  IX., 206 s.  3 sv. (644, 636, 729 s.) Dílčí části (kapitoly, článek apod.) rozsah stran  Např. s. 187-195 POZOR! Pro označení strany/stran se užívá zkratka s. i u jinojazyčných dokumentů.

20 20 Edice. Poznámky. Standardní číslo Edice: zapisuje se název edice, číslování v rámci edice Příklad: Publikace Sociálního ústavu ČSR. Sv. 56 Poznámka: libovolný text, podle vlastního názoru důležitý Příklady: Dostupné též v elektronické verzi. Reprint originálu vydaného… Pouze pro potřeby účastníků kurzu… Omezený náklad. 100 výtisků. Standardní číslo ISBN (v ČR od 90. let), ISSN (v ČR od 70. let) jednoznačně identifikuje dokument Povinné u monografických a seriálových publikací Nepovinné u částí, příspěvků a článků

21 21 Citace části monografie (kapitoly, příspěvku ve sborníku) Kapitola, svazek, dodatek monografie: PŘÍJMENÍ, Jméno autora. Název knihy. Označení vydání. Místo vydání: Vydavatel, rok vydání. Počet stran. ISBN. Lokace části (číslo a název kapitoly, rozsah stran). Příklad: BRUNTON, P. Perspektivy. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Unitaria 1992. Kapitola 19, Vláda relativity, s. 19-32 Příspěvek do sborníku PŘÍJMENÍ, Jméno autora příspěvku. Název příspěvku. In Název sborníku. Editor sborníku. Označení vydání. Místo vydání: Vydavatel, rok vydání. Lokace stran příspěvku. HRAŠE, J. Financování investic. In Financování dvouletky. Emil Sommer (red.). Olomouc: Obchodní a živnostenská komora v Olomouci 1947, s. 29- 36.

22 22 Příklady 1 – Monografie MACEK, Josef. Zápas s omylem a chudobou: úvahy o hospodářství, socialismu a demokracii. V Praze: Jan Laichter, 1933. 205 s. SMITH, Adam. Blahobyt národů: vybrané kapitoly. Přel. Antonín Patočka; překlad přehlédl a úvod napsal Josef Macek. V Praze: Jan Laichter, 1928. 345 s. Otázky a názory. Kniha LVIII. MACEK, J., WINTER, L., SEDMÍK, J. Současná světová krise hospodářská, politická a sociální: její příčiny, účinky a řešení. Praha: Pražská odbočka Dělnické akademie, 1932. 30 s. ENGLIŠ, Karel. Co bude s našimi penězi? : lidové poučení o nápravě měny. Brno: Polygrafie [1919]. 40 s.

23 23 Příklady 2 – Monografie GRUBER, Josef. Dr. Albín Bráf: řeč, kterou ve slavnostní valné hromadě České společnosti národohospodářské v Praze dne 26. února 1911, u příležitosti šedesátých narozenin Jeho Exc. prof. JUDra. Albína Bráfa proslovil... V Praze: Česká společnost národohospodářská, 1912. 13 s. Prof. dr. Josef Gruber, 3.XI.1865 - 3.V.1925: Sociální ústav ČSR památce svého předsedy. V Praze: Sociální ústav ČSR, 1925. 39 s. Publikace Sociálního ústavu č.19. HAYEK, F.A. The Counter – Revolution of Science: Studies on the Abuse of Reason. Indianopolis: Liberty Press, 1979. ISBN 0- 913966-66-5. BARTÁK, Jan. Vzdělávání ve firmě. 1. vydání. Praha: Alfa Publishing, 2007. 164 s. Management studium. ISBN 978-80-86851-68-6.

24 24 Příklady 3 – Monografie Více autorů: MACEK, J., WINTER, L., SEDMÍK, J. Současná světová krise hospodářská, politická a sociální: její příčiny, účinky a řešení. Praha: Pražská odbočka Dělnické akademie, 1932. Autor je korporace: Mezinárodní úřad práce v Ženevě. Základní problémy sociálního pojišťování. Praha: Tiskem Lidové knihtiskárny A. Němec a spol., 1926. 124 s. Publikace Sociálního ústavu č. 27. Autor neznámý: Slovník národohospodářský sociální a politický. E. Chalupný (red.) Praha: Otakar Janáček, 1929-1933. 3 sv. (644, 636, 729 s.)

25 25 Příklady 4 – Citace části monografie (kapitoly, příspěvku ve sborníku Kapitola, část: HORNA, Miloš. Měnová politika se zvláštním zřetelem k středoevropským měnovým poměrům. V Praze: nákladem Knihovny Sborníku věd právních a státních, 1945. 438 s. Část 29. Příklady vzniku a zániku měn, s. 318-340. Příspěvek ve sborníku: HRAŠE, J. Financování investic. In Financování dvouletky. Emil Sommer (red.). Olomouc: Obchodní a živnostenská komora v Olomouci, 1947, s. 29-36. MAYER, A. Jednání v subkomisi pro zemědělský úvěr. In Mezinárodní hospodářská konference a Československo: soubor úvah a definitivní zpráva schválená konferencí 23. května 1927. Praha: Orbis, 1927, s.42-44.

26 26 Příklady 5 – elektronický zdroj Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918 [online]. Praha: Libri, c1996, [cit. 2007-04-23]. Dostupný z WWW: http://www.libri.cz/databaze/kdo18/index.php http://www.libri.cz/databaze/kdo18/index.php BRÁF, Albín. Finanční věda [online]. Praha: Právnická fakulta české university, 1900. 480 s. [cit. 2007-04-23]. Dostupný z WWW : http://www.econlib.cz/zlatyfond/html/zf0035.htm. http://www.econlib.cz/zlatyfond/html/zf0035.htm CHYBA, Karel. Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860 [online]. Praha: Památník národního písemnictví, 1966. 521 s. [cit. 2008-03-06]. Dostupný z WWW : http://www.clavmon.cz/chyyba. http://www.clavmon.cz/chyyba

27 27 Užitečné odkazy Projekt Bibliografické citace - universální http://www.citace.com/moduly.php BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 …Část 1 – Citace: metodika a obecná pravidla.[online]. [cit.2008-02-25]. Dostupný z http://nf.vse.cz/download/aktuality/2007/citace1-1.pdf http://nf.vse.cz/download/aktuality/2007/citace1-1.pdf Metodický návod pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP) http://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.htmlhttp://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html, nebo http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf

28 28 Použité zdroje ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura http://www.lib.jcu.cz/informacni_vychova.htm http://knihovna.vsb.cz/kurzy/citace/index.html http://www.sic.czu.cz/?r=1614#ID1535 http://www.citace.com/ http://www.vkol.cz/staretisky/citace.rtf

29 29 Kontakty Konzultace během semestru: úterý 9.15 – 10.00, Klub knihovny v mezaninu, nebo elektronicky Mgr. Věra Škochová CIKS - Oddělení budování fondu Katalogizace – Věcné zpracování skochova@vse.cz http://ciks.vse.cz/zdroje/zlatyfond/seminar.aspx


Stáhnout ppt "1 Zlatý fond českého ekonomického myšlení Bibliografické citace – Knihy Seminář pořádaný ve spolupráci Katedry institucionální ekonomie VŠE Praha a CIKS."

Podobné prezentace


Reklamy Google