Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnikové informační systémy Úvod a teoretická východiska Architektura PIS Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc Ústav řízení a ekonomiky podniku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnikové informační systémy Úvod a teoretická východiska Architektura PIS Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc Ústav řízení a ekonomiky podniku"— Transkript prezentace:

1 Podnikové informační systémy Úvod a teoretická východiska Architektura PIS Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc Ústav řízení a ekonomiky podniku MOLNAR@FSIH.CVUT.CZ

2 Cíle předmětu •Seznámit posluchače s architekturou a charakteristikami soudobých IS pro řízení podniku •Ukázat posluchačům zásadní význam informační strategie pro celkovou efektivnost a konkurenceschopnost podniku a seznámit je s metodikou tvorby informační strategie •Naučit posluchače metody a postupy užívané při výstavbě a zavádění IS v podniku •Seznámit posluchače s metodami řízení zdrojů IS/IT v podniku a hodnocením jejich efektivnosti •Naznačit si další možné směry rozvoje informační společnosti v souvislosti s rozvojem digitální ekonomiky

3 Knižní literatura pro předmět PIS •Basl J.: Podnikové informační systémy. Grada Publishing, 2001 •Carda A., Kunstová R.: Workflow. Řízení firemních procesů. Grada 2001 •Dohnal J.: CRM - pracovníci, procesy, technologie. Grada Publishing 2001 •Dohnal J, Pour J. : Architektury informačních systémů. Management Press 1997 •Keřkovský M., Drdla M.: Strategické řízení firemních informací. C.H.Beck, 2003 •Molnár Z.: Efektivnost informačních systémů. Grada Publishing 2001 •Rodyčová D, Staša P: Bezpečnost informací. Grada Publishing 2000 •Řepa V.: Analýza a návrh informačních systémů. Ekopres 1999 •Tvrdíková M.: Zavádění a inovace IS ve firmách. Grada. 2000 •Vrabec V., Winter J.: Internet: Podnikatelská příležitost, nebo hrozba? Mng. Press 2000 •Žid a kol: Orientace ve světě informatiky. Management Press 1998

4 Skripta a časopisy pro předmět PIS Skripta •Molnár Z.: Počítačem integrovaná výroba - CIM. ČVUT Praha •Molnár Z.: Automatizované informační systémy. ČVUT Praha •Pour J a kol.: Elektronické obchodování a podnikové IS. VŠE Praha Časopisy •Business World •ebiz •itsystem •Softwarové noviny

5 . Vztah dat a informací •DATA = vhodným způsobem vyjádřený (zakódovaný) popis skutečnosti nebo události •INFORMACE = nový poznatek o určité události (skutečnosti) obsažený ve zprávě, která má charakter výroku, tj. má smysl o ní říci, že je pravdivá/nepravdivá •UŽITNÁ HODNOTA (CENA) DAT = jejich informační obsah •HODNOTA DAT = náklady vynaložené na jejich pořízení, držbu,zpracování, uchování a prezentaci.

6 Informační systémy (IS) „potřeba informací“ Informační technologie (IT) „dodávka informací“ STRATEGICKÁTAKTICKÁ Tvorba podnikatelského prostředí pro identifikaci informačních potřeb. Je doménou vrcholového managementu Definování detailních informačních požadavků na aplikace IT Je doménou řídících pracovníků odborných úseků a útvarů Je doménou vedoucích pracovníků informatiky a vrcholového managementu Vytváří informační infrastrukturu podniku ÚLOHA Vytváří konkrétní aplikace pro uspokojování informačních potřeb Je doménou informatiků a řídících pracovníků odborných úseků a útvarů Vztah mezi IS a IT

7 Data, informace a znalosti vzdělánízkušenostidata informace znalosti rozhodnutí (akce) data

8 Informaci tvoříme z dat několika způsoby -účelovostí, tj. víme předem pro jaký účel data sbíráme, -kategorizací, tj. rozlišováním jednotlivých sledovaných jevů podle určitých (účelových) kriterií -výpočty tj. užíváním různých matematických a statistických metod -zhušťováním (agregací) tj. data jsou agregována do stručnějších forem -opravami, tj. odstraňováním (vylučováním) chybných dat

9 Z informací tvoříme znalosti •srovnáváním (V čem se liší informace o dané situaci od informací o situacích, které již znám? •odvozováním (Jaké důsledky má tato informace na moje rozhodnutí a akci?) •spojováním (Jak souvisí tato informace s jinými?) •komunikováním (Co si ostatní lidé myslí o této informaci?)

10 Tři stránky informace •Syntaktická –jakým způsobem je informace zachycena •Sémantická –jaký má informace význam •Pragmatická –jaký má pro mne informace užitek

11 Kvalitu informace vnímáme podle toho •Jaký má obsah (zda nám dává správnou odpověď na naše otázky) •Jak je nám presentována (zda jsme schopni jí porozumět)

12 Kvalita informace z hlediska obsahu •relevantnost (zda je významná pro daný účel ) •aktuálnost (zda je dostatečně přesná) •úplnost (zda je dostatečně kompletní) •podrobnost (zda je přiměřeně detailní) •pravdivost (zda je.získaná ze spolehlivých zdrojů) •efektivnost (zda její cena přiměřená jejímu užitku)

13 Kvalita informace z hlediska prezentace •kompetentnost (zda je předávána správným osobám) •včasnost (zda je předávána včas z hlediska okamžiků její potřeby) •srozumitelnost (zda je předávána vhodným a srozumitelným způsobem)

14 Potenciál IT a jeho využití čas potenciál využití

15 Informační bariery •orientační (nevím kde informaci hledat) •technická (nemám potřebný HW a SW) •psychologická (odmítám pracovat s počítačem) •jazyková (nerozumím příslušnému jazyku) •kognitivní (nevím, jaký má informace význam) •politická (informace je embargována) •finanční (nemám na informaci peníze)

16 Definice informačního systému •INFORMAČNÍ SYSTÉM (IS) je uspořádaný souhrn prvků a činností, spolu s jejich vlastnostmi a vztahy, který transformací dat vytváří informace pro uživatele. •IS Představuje tedy uspořádaný soubor lidí, technických prostředků a metod zabezpečujících sběr, přenos, uchování a zpracování dat za účelem tvorby a prezentace informací pro potřeby uživatelů činných v systémech řízení.

17 REÁLNÝ SVĚT sběr dat zpracování dat (počítač) přenos dat uživatel užití resp. porozumění akce resp. rozhodnutí PAMĚŤ DAT PAMĚŤ ZNALOSTÍ Koloběh dat a informací v IS

18 Proces zpracování informací výstupy zpracování vstupy uchování

19 je prostředím pro rozvoj IS/IT v podniku a její úroveň je dána úrovní jejích jednotlivých komponent a vždy by měla trvale předbíhat současný stav. IS = HW + SW + DW + PW + OW Komponenty informační infrastruktury jsou: Informační infrastruktura HW (hardware) je výkonná výpočetní a komunikační technika SW (software) je vhodné programové vybavení DW (dataware) jsou správná data PW (peopleware) jsou informačně gramotní pracovníci OW (orgware) je vhodná a správná organizace IS/IT

20 Současné trendy IS/IT •„totální“ digitalizace •od dat k informacím resp.znalostem •integrace/komunikace horizontální, vertikální, interní, externí •důraz na rozvoj informační infrastruktury •re-engineering procesů •dodavatelské řešení/outsourcing

21 Vliv IS/IT na změnu podnikových procesů Isolované aplikace Interní integrace Business Process reengineering Business Network Reeengineering Business Reengineering Evoluce Revoluce Potenciální zisk Rozsah změn Angažovanost managementu Význam IS/IT

22 Konkurenceschopnost (agilita) produktivita náklady 196019701980 19902000 Dopady IS/IT na podnik

23 Informace jako výrobní faktor PODNIK Výrobní faktory - půda - práce (znalosti) - kapitál - informace Výstupy - zboží - služby kapitál

24 Nejdůležitější otázky kladené při řízení IS/IT v podniku •Která aplikace IS/IT je optimální pro podporu podnikových procesů? •Jak reagovat na rychlé změny v podnikových procesech – tj. jak zajistit flexibilitu za rozumné náklady? •Jak plánovat, řídit a měřit přínosy těchto aplikací? •Které aplikace a služby si zajistit vlastními zdroji, které koupit a které outsourcovat? •Jak strukturovat a organizovat řízení IS/IT v podniku? •Jaké specialisty pro oblast IS/IT podnik potřebuje? Má si je vychovávat, nebo získat zvenčí

25 Životní cyklus aplikací IS/IT - plánování (inception) - výstavba (building) - nákup (acquisition) - vývoj (development) - zavedení (implementation) - provoz a údržba (operation and maintenance) - likvidace (despatch)

26 Hierarchická struktura řízení IS/IT Informační strategie Rozvoj infrastruktury Řízení projektů (aplikací) Řízení provozu aplikací strategické řízení taktické řízení operativní řízení

27 Transakční systémy - operační data Manažerské informační systémy MIS EIS Roste - neurčitost - význam externích inf. - závažnost rozhodnutí Operativní řízení Taktické řízení Strategické řízení Probíhá selekce a agregace dat Pyramidální architektura PIS

28 Požaduje se: - flexibilita - universálnost - intuitivní ovládání - personalizace Požaduje se: - vysoká rychlost odezvy - velká kapacita - integrita a konsistence dat Poskytují model chování systému tj. - práci s agregátními ukazateli - selektivní přístup k operačním datům - sledování trendů - analýzu struktur a jejich vývoj - analýzu souvislostí - kontrolu signálních hodnot - what-if analýzu Poskytují model stavu systému Vlastnosti TS a MIS

29 Extranet MEDIA TPV, zásobování Řízení výroby Marketing Personalistika Ekonomika Prodej Vrcholové řízení MIS/EIS I n t r a n e t I n t e r n e t Funkční architektura PIS

30 STRATEGICKÉ PODPURNÉKLÍČOVÉ POTENCIÁLNÍ Aplikace,které jsou kritické pro dosažení cílů společnosti, např. marketingový IS, manažerské IS, finanční analýza, a pod. Aplikace,které mohou být důležité pro dosažení cílů společnosti, např.expertní systémy, elektronické prototypy, EDI a pod. budoucnost současnost Aplikace, které jsou kritické pro chod společnosti, např. saldokonto,kalkulace, řízení výroby, řízení skladů a pod. Aplikace, kteréjsou důležité, ale ne kritické pro chod společnosti, např účetnictví, mzdy, elektronická pošta, zpracování textů a pod. nutnost možnost McFarlanova aplikační struktura PIS

31 Členění aplikací IS/IT dle užití •Pro řízení technologických procesů - process automation •Pro jednotlivé funkční oblasti podniku (finance, logistika, výroba, marketing, konstrukce apod.) - departmental systems •pro automatizaci kancelářských prací včetně interní a externí komunikace - office automation •pro řízení informatiky v podniku - metainformation systems

32 Vrstvená architektura •vrstva technologická, kterou rozumíme vymezení jednotlivých komponent IT, zejména technických prostředků, základního SW (operační a databázové systémy) a jejich vnitřní struktura a vzájemné vazby •vrstva aplikační, do které zahrnujeme veškerý aplikační SW jeho funkční a datovou specifikaci), provozované i řešené projekty a jejich dokumentaci •vrstva prostředí (uživatelská), zahrnující podnikatelské prostředí, organizační strukturu podniku a jeho procesy, lidské zdroje (jejich kvalifikaci, motivaci a zkušenosti z používáním IT)

33 Vrstvená architektura Vrstva technologická Vrstva aplikační Vrstva prostředí interface

34 Otevřená síťová architektura ISP ERP SCM CRM BI MIS CAD PLM intranet E- business

35 Vazba PLM na ostatní systémy PIS PLM konceptnávrhověřenívýrobaprodejvyřazení CAD ERP PDM CAM CRM SCM

36 Historie podnikových IS

37 Použité zkratky znamenají ERP (Enterprise Resource Planning) - jádro ISP integrující ekonomické, logistické a personální transakce podniku PLM (Product Lifecycle Management) - systém pro plánování a řízení výrobní dokumentace. CIM (Computer Integrated Manufacturing) - systém integrující technické a ekonomicko-organizační data podniku PDM (Product Data Management) - systémy správy technických dat o výrobku CAM (Computer Aided Manufacturing) - systémy pro počítačem řízenou výrobu (NC systémy)

38 Použité zkratky znamenají CAD (Computer Aided Drafting/Design) - systémy na podporu návrhu a kreslení výrobků SCM (Supply Chain Management) - systémy na řízení dodavatelsko-odběratelských řetězců CRM (Customer Relationship Management) - systém pro řízení vztahu se zákazníky BI/MIS (Business Intelligence/Management Information Systems) Systémy na podporu manažerského řízení a rozhodování e- Business - systémy na podporu elektronického podnikání


Stáhnout ppt "Podnikové informační systémy Úvod a teoretická východiska Architektura PIS Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc Ústav řízení a ekonomiky podniku"

Podobné prezentace


Reklamy Google