Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnikové informační systémy Úvod a teoretická východiska Architektura PIS Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc Ústav řízení a ekonomiky podniku MOLNAR@FSIH.CVUT.CZ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnikové informační systémy Úvod a teoretická východiska Architektura PIS Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc Ústav řízení a ekonomiky podniku MOLNAR@FSIH.CVUT.CZ."— Transkript prezentace:

1 Podnikové informační systémy Úvod a teoretická východiska Architektura PIS
Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc Ústav řízení a ekonomiky podniku

2 Cíle předmětu Seznámit posluchače s architekturou a charakteristikami soudobých IS pro řízení podniku Ukázat posluchačům zásadní význam informační strategie pro celkovou efektivnost a konkurenceschopnost podniku a seznámit je s metodikou tvorby informační strategie Naučit posluchače metody a postupy užívané při výstavbě a zavádění IS v podniku Seznámit posluchače s metodami řízení zdrojů IS/IT v podniku a hodnocením jejich efektivnosti Naznačit si další možné směry rozvoje informační společnosti v souvislosti s rozvojem digitální ekonomiky

3 Knižní literatura pro předmět PIS
Basl J.: Podnikové informační systémy. Grada Publishing, 2001 Carda A., Kunstová R.: Workflow. Řízení firemních procesů. Grada 2001 Dohnal J.: CRM - pracovníci, procesy, technologie. Grada Publishing 2001 Dohnal J, Pour J. : Architektury informačních systémů. Management Press 1997 Keřkovský M., Drdla M.: Strategické řízení firemních informací. C.H.Beck, 2003 Molnár Z.: Efektivnost informačních systémů. Grada Publishing 2001 Rodyčová D, Staša P: Bezpečnost informací. Grada Publishing 2000 Řepa V.: Analýza a návrh informačních systémů. Ekopres 1999 Tvrdíková M.: Zavádění a inovace IS ve firmách. Grada. 2000 Vrabec V., Winter J.: Internet: Podnikatelská příležitost, nebo hrozba? Mng. Press 2000 Žid a kol: Orientace ve světě informatiky. Management Press 1998

4 Skripta a časopisy pro předmět PIS
Molnár Z.: Počítačem integrovaná výroba - CIM. ČVUT Praha Molnár Z.: Automatizované informační systémy. ČVUT Praha Pour J a kol.: Elektronické obchodování a podnikové IS. VŠE Praha Časopisy Business World ebiz itsystem Softwarové noviny

5 Vztah dat a informací DATA = vhodným způsobem vyjádřený (zakódovaný) popis skutečnosti nebo události INFORMACE = nový poznatek o určité události (skutečnosti) obsažený ve zprávě, která má charakter výroku, tj. má smysl o ní říci, že je pravdivá/nepravdivá UŽITNÁ HODNOTA (CENA) DAT = jejich informační obsah HODNOTA DAT = náklady vynaložené na jejich pořízení, držbu,zpracování, uchování a prezentaci. .

6 Vztah mezi IS a IT Informační systémy (IS) „potřeba informací“
ÚLOHA STRATEGICKÁ TAKTICKÁ Informační systémy (IS) Tvorba podnikatelského prostředí pro identifikaci informačních potřeb. Definování detailních informačních požadavků na aplikace IT „potřeba informací“ Je doménou vrcholového managementu Je doménou řídících pracovníků odborných úseků a útvarů Informační technologie (IT) Vytváří konkrétní aplikace pro uspokojování informačních potřeb Vytváří informační infrastrukturu podniku „dodávka informací“ Je doménou vedoucích pracovníků informatiky a vrcholového managementu Je doménou informatiků a řídících pracovníků odborných úseků a útvarů

7 Data, informace a znalosti
vzdělání zkušenosti data informace znalosti rozhodnutí (akce)

8 Informaci tvoříme z dat několika způsoby
účelovostí, tj. víme předem pro jaký účel data sbíráme, kategorizací, tj. rozlišováním jednotlivých sledovaných jevů podle určitých (účelových) kriterií výpočty tj. užíváním různých matematických a statistických metod zhušťováním (agregací) tj. data jsou agregována do stručnějších forem opravami, tj. odstraňováním (vylučováním) chybných dat

9 Z informací tvoříme znalosti
srovnáváním (V čem se liší informace o dané situaci od informací o situacích, které již znám? odvozováním (Jaké důsledky má tato informace na moje rozhodnutí a akci?) spojováním (Jak souvisí tato informace s jinými?) komunikováním (Co si ostatní lidé myslí o této informaci?)

10 Tři stránky informace Syntaktická
jakým způsobem je informace zachycena Sémantická jaký má informace význam Pragmatická jaký má pro mne informace užitek

11 Kvalitu informace vnímáme podle toho
Jaký má obsah (zda nám dává správnou odpověď na naše otázky) Jak je nám presentována (zda jsme schopni jí porozumět)

12 Kvalita informace z hlediska obsahu
relevantnost (zda je významná pro daný účel) aktuálnost (zda je dostatečně přesná) úplnost (zda je dostatečně kompletní) podrobnost (zda je přiměřeně detailní) pravdivost (zda je.získaná ze spolehlivých zdrojů) efektivnost (zda její cena přiměřená jejímu užitku)

13 Kvalita informace z hlediska prezentace
kompetentnost (zda je předávána správným osobám) včasnost (zda je předávána včas z hlediska okamžiků její potřeby) srozumitelnost (zda je předávána vhodným a srozumitelným způsobem)

14 Potenciál IT a jeho využití
čas

15 Informační bariery orientační (nevím kde informaci hledat)
technická (nemám potřebný HW a SW) psychologická (odmítám pracovat s počítačem) jazyková (nerozumím příslušnému jazyku) kognitivní (nevím, jaký má informace význam) politická (informace je embargována) finanční (nemám na informaci peníze)

16 Definice informačního systému
INFORMAČNÍ SYSTÉM (IS) je uspořádaný souhrn prvků a činností, spolu s jejich vlastnostmi a vztahy, který transformací dat vytváří informace pro uživatele. IS Představuje tedy uspořádaný soubor lidí, technických prostředků a metod zabezpečujících sběr, přenos, uchování a zpracování dat za účelem tvorby a prezentace informací pro potřeby uživatelů činných v systémech řízení.

17 Koloběh dat a informací v IS
zpracování dat (počítač) sběr dat přenos dat REÁLNÝ SVĚT PAMĚŤ DAT PAMĚŤ ZNALOSTÍ uživatel akce resp. rozhodnutí užití resp. porozumění

18 Proces zpracování informací
výstupy vstupy uchování

19 Informační infrastruktura
je prostředím pro rozvoj IS/IT v podniku a její úroveň je dána úrovní jejích jednotlivých komponent a vždy by měla trvale předbíhat současný stav. Komponenty informační infrastruktury jsou: IS = HW + SW + DW + PW + OW HW (hardware) je výkonná výpočetní a komunikační technika SW (software) je vhodné programové vybavení DW (dataware) jsou správná data PW (peopleware) jsou informačně gramotní pracovníci OW (orgware) je vhodná a správná organizace IS/IT

20 Současné trendy IS/IT „totální“ digitalizace
od dat k informacím resp.znalostem integrace/komunikace horizontální, vertikální, interní, externí důraz na rozvoj informační infrastruktury re-engineering procesů dodavatelské řešení/outsourcing

21 Vliv IS/IT na změnu podnikových procesů
Význam IS/IT Business Reengineering Revoluce Business Network Reeengineering Rozsah změn Business Process reengineering Angažovanost managementu Interní integrace Evoluce Isolované aplikace Potenciální zisk

22 Dopady IS/IT na podnik Konkurenceschopnost (agilita) produktivita
náklady 1960 1970 1980 1990 2000

23 Informace jako výrobní faktor
Výrobní faktory kapitál Výstupy - půda - práce (znalosti) - kapitál - informace PODNIK - zboží - služby

24 Nejdůležitější otázky kladené při řízení IS/IT v podniku
Která aplikace IS/IT je optimální pro podporu podnikových procesů? Jak reagovat na rychlé změny v podnikových procesech – tj. jak zajistit flexibilitu za rozumné náklady? Jak plánovat, řídit a měřit přínosy těchto aplikací? Které aplikace a služby si zajistit vlastními zdroji, které koupit a které outsourcovat? Jak strukturovat a organizovat řízení IS/IT v podniku? Jaké specialisty pro oblast IS/IT podnik potřebuje? Má si je vychovávat, nebo získat zvenčí

25 Životní cyklus aplikací IS/IT
- plánování (inception) - výstavba (building) - nákup (acquisition) - vývoj (development) - zavedení (implementation) - provoz a údržba (operation and maintenance) - likvidace (despatch)

26 Hierarchická struktura řízení IS/IT
Informační strategie strategické řízení Rozvoj infrastruktury taktické řízení Řízení projektů (aplikací) operativní řízení Řízení provozu aplikací

27 Pyramidální architektura PIS
Roste - neurčitost - význam externích inf. - závažnost rozhodnutí Strategické řízení EIS Probíhá selekce a agregace dat Taktické řízení Manažerské informační systémy MIS Operativní řízení Transakční systémy - operační data

28 Vlastnosti TS a MIS Poskytují model stavu systému Požaduje se:
Poskytují model chování systému tj. - práci s agregátními ukazateli - selektivní přístup k operačním datům - sledování trendů - analýzu struktur a jejich vývoj - analýzu souvislostí - kontrolu signálních hodnot - what-if analýzu Požaduje se: - flexibilita - universálnost - intuitivní ovládání - personalizace Požaduje se: - vysoká rychlost odezvy - velká kapacita - integrita a konsistence dat Poskytují model stavu systému

29 Funkční architektura PIS
Vrcholové řízení MIS/EIS MEDIA I n t r a n e t TPV, zásobování Personalistika Řízení výroby Ekonomika Marketing Prodej Extranet I n t e r n e t

30 McFarlanova aplikační struktura PIS
STRATEGICKÉ POTENCIÁLNÍ Aplikace,které jsou kritické pro dosažení cílů společnosti, např. marketingový IS, manažerské IS, finanční analýza, a pod. Aplikace,které mohou být důležité pro dosažení cílů společnosti, např.expertní systémy, elektronické prototypy, EDI a pod. budoucnost KLÍČOVÉ PODPURNÉ Aplikace, které jsou kritické pro chod společnosti, např. saldokonto,kalkulace, řízení výroby, řízení skladů a pod. Aplikace, kteréjsou důležité, ale ne kritické pro chod společnosti, např účetnictví, mzdy, elektronická pošta, zpracování textů a pod. současnost nutnost možnost

31 Členění aplikací IS/IT dle užití
Pro řízení technologických procesů - process automation Pro jednotlivé funkční oblasti podniku (finance, logistika, výroba, marketing, konstrukce apod.) - departmental systems pro automatizaci kancelářských prací včetně interní a externí komunikace - office automation pro řízení informatiky v podniku - metainformation systems

32 Vrstvená architektura
vrstva technologická, kterou rozumíme vymezení jednotlivých komponent IT, zejména technických prostředků, základního SW (operační a databázové systémy) a jejich vnitřní struktura a vzájemné vazby vrstva aplikační, do které zahrnujeme veškerý aplikační SW jeho funkční a datovou specifikaci), provozované i řešené projekty a jejich dokumentaci vrstva prostředí (uživatelská), zahrnující podnikatelské prostředí, organizační strukturu podniku a jeho procesy, lidské zdroje (jejich kvalifikaci, motivaci a zkušenosti z používáním IT)

33 Vrstvená architektura
interface interface Vrstva prostředí Vrstva aplikační Vrstva technologická

34 Otevřená síťová architektura ISP
intranet CAD PLM ERP SCM BI MIS E- business CRM

35 Vazba PLM na ostatní systémy PIS
CAD ERP PDM CAM SCM CRM koncept návrh ověření výroba prodej vyřazení

36 Historie podnikových IS

37 Použité zkratky znamenají
ERP (Enterprise Resource Planning) - jádro ISP integrující ekonomické, logistické a personální transakce podniku PLM (Product Lifecycle Management) - systém pro plánování a řízení výrobní dokumentace. CIM (Computer Integrated Manufacturing) - systém integrující technické a ekonomicko-organizační data podniku PDM (Product Data Management) - systémy správy technických dat o výrobku CAM (Computer Aided Manufacturing) - systémy pro počítačem řízenou výrobu (NC systémy)

38 Použité zkratky znamenají
CAD (Computer Aided Drafting/Design) - systémy na podporu návrhu a kreslení výrobků SCM (Supply Chain Management) - systémy na řízení dodavatelsko-odběratelských řetězců CRM (Customer Relationship Management) - systém pro řízení vztahu se zákazníky BI/MIS (Business Intelligence/Management Information Systems) Systémy na podporu manažerského řízení a rozhodování e- Business - systémy na podporu elektronického podnikání


Stáhnout ppt "Podnikové informační systémy Úvod a teoretická východiska Architektura PIS Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc Ústav řízení a ekonomiky podniku MOLNAR@FSIH.CVUT.CZ."

Podobné prezentace


Reklamy Google