Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak jsme na tom se zdravím

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak jsme na tom se zdravím"— Transkript prezentace:

1 Jak jsme na tom se zdravím
MUDr. Eva Geryková KHS Moravskoslezského kraje odbor hygieny dětí a dorostu Nový Jičín

2 Střední délka života při narození 1970 - 1999

3 Příčiny úmrtnosti Nemoci dýchacího systému Úrazy a otravy Ostatní
Nemoci oběhového systému Nádorová onemocnění Infekce

4 Úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění

5 Úmrtnost na nádorová onemocnění

6 Standardizovaná míra incidence zhoubných nádorů ve státech EU 2002

7 Standardizovaná míra incidence ZN tlustého střeva a konečníku ve státech EU, 2002

8 Výskyt alimentárních nákaz

9 Nadváha a obezita u dospělých v ČR dle BMI

10 Vztah mezi dosaženým vzděláním a tělesnou hmotností - ženy

11 Vztah mezi dosaženým vzděláním a tělesnou hmotností - muži

12 Podíl dětí s nadváhou, obezitou a nízkou hmotností, věk 7,00 - 10,99 let (CAV, ČR)
Chlapci 2001 Dívky 2001 Obezita (97. percentil <) 3,0 % 5,6 % 4,7 % Nadváha (90. – 97. percentil) 7,0 % 8,5 % 7,2 % Nízká hmotnost (<10. percentil) 10,0 % 8,0 % 7,8 %

13 Počet porcí zkonzumovaných na osobu a den

14 Prevalence diabetu

15 Spotřeba alkoholu ve vybraných zemích (litry čistého alkoholu na dospělého obyvatele)
Litry 100% alkoholu

16 Vztah mezi dosaženým vzděláním a kuřáckými zvyklostmi

17 Vývoj pravidelného kuřáctví – chlapci ČR HBSC 1994-2002 (%)

18 Vývoj pravidelného kuřáctví – dívky ČR HBSC 1994-2002 (%)

19 Základní determinanty zdraví a jejich vliv na zdraví v %
Životní prostředí % Životní způsob % Genetická dispozice 20% Zdravotnické služby 10%

20 Očekávání, cesty k zlepšení zdraví :
Ve vývoji zdraví obyvatel ČR se očekává pokračování trendů z 90. let, tudíž stálý vzestup počtu nových nádorových nemocí, metabolických nemocí (zejména cukrovky), nemocí pohybového aparátu, nervových a duševních nemocí, psychosomatických důsledků užívání drog, některých infekcí (AIDS). Na druhé straně celková úmrtnost v posledním desetiletí 20. století zřetelně klesala a tento pozitivní trend je v ČR nejvýraznější ze všech bývalých socialistických států střední Evropy.

21 Některé nepříznivé determinanty budou zřejmě ovlivňovat zdraví v příštích deseti letech podobně jako dosud: Týká se to nedostatků v životním stylu - kouření, nevyvážené výživy, nadměrné spotřeby alkoholu, nedostatku pohybu, stresu, zneužívání drog, podceňování rizika úrazů a nepříznivých účinků pracovního prostředí. Nicméně existují důkazy pozitivních změn v chování lidí, které přinesly dílčí úspěchy ve zlepšení skladby výživy některých populačních skupin, a v potlačování některých infekcí.

22 Jedním z nejvýraznějších faktorů určujících zdraví je ve vyspělých státech s tržní ekonomikou socioekonomická úroveň lidí spojená s vysokou úrovní vzdělání.

23 Hlavní strategické cíle veřejného zdravotnictví v ČR:
zlepšování zdravotního stavu obyvatel ochrana a podpora jejich zdraví (zák.č. 258/00 Sb.) posilování vlastní odpovědnosti občana za své zdraví.

24 Program WHO pro Evropský region “ZDRAVÍ 21“ má tyto základní součásti
Jeden stálý záměr : umožnit všem, aby dosáhli plného zdravotního potenciálu. Dva hlavní cíle pro zlepšení zdraví, které směřují k realizaci stálého záměru: ochrana a rozvoj zdraví lidí po jejich celý život; snížení výskytu hlavních nemocí i úrazů a omezení strádání, které lidem přinášejí.

25 Zák.č.258/00 Sb. upravuje: práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví působnost a pravomoci orgánů ochrany veřejného zdraví – zejména tedy rozsah působnosti zaměstnanců OOVZ při výkonu státního zdravotního dozoru

26 § 7 odst.1 zák.č. 258/00 Sb.se vztahuje na:
A. Zařízení pro výchovu a vzdělávání /ZVV/: - Školy a škol.zařízení zapsané do škol.rejstříku (s výjimkou zařízení školního stravování) Zařízení sociálně výchovné činnosti B. Provozovny pro výchovu a vzdělávání /PVV/: Provozování živnosti péče o děti do 3 let věku v denním režimu Provozování živnosti výchova a mimoškolní vzdělávání (jsou-li živnosti provozovány v provozovně)

27 § 7 odst. 1 zák.č. 258/00 Sb. ukládá ZVV i PVV
zajistit splnění hygienických požadavků: na prostorové podmínky vybavení provoz osvětlení vytápění mikroklima zásobování vodou úklid a nakládání s prádlem, které jsou uvedeny v prováděcí vyhl.č. 108/01 Sb. – nově ve vyhl.č. 410/2005 Sb. /účinnost od /

28 Důvody vydání nové vyhlášky:
stanovit hygienické požadavky i pro PROVOZOVNY PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ sladit názvy škol a škol.zařízení s novým školským zákonem (561/04 Sb.) doplnit a upřesnit některé nejasné pojmy a podmínky !!! Pro ZVV z nové vyhl.nevyplynou nové nároky na stavební úpravy!!!

29 Vyhl.č. 410/2005 Sb. –výklad pojmů (§2)
dlouhodobý pobyt - pobyt ve vnitřním prostoru nebo jeho funkčně vymezené části, který trvá v průběhu jednoho dne 4 hodiny a déle a opakuje se při trvalém užívání budovy více než jednou týdně; za dlouhodobý pobyt se považuje i pravidelné střídání krátkodobého pobytu v různých vnitřních prostorech tak, že celková doba pobytu v nich má trvalý charakter; krátkodobý pobyt - pobyt v místnosti během jednoho dne po dobu kratší než 4 hodiny

30 Vyhl.č. 410/2005 Sb. – venkovní plochy (§3)
*(2) Velikost pozemku 34 m2 na 1 žáka ZVV a PVV Pozemek musí být oplocen. (3) Nově vysazované dřeviny nesmí snižovat denní osvětlení ve vnitřních prostorách okolních budov. Vzdálenost sázené dřeviny od obvodové zdi budov by měla být stejná, jako je její předpokládaná maximální výška. Vysazené rostliny, travnaté plochy a dřeviny musí být řádně udržovány. Pro venkovní hrací plochy musí být zabezpečen přívod vody ke kropení a čištění (kvalita závlahové vody).

31 Vyhl.č. 410/2005 Sb. – vnitřní prostory (§4)
(2) v odborných pracovnách, laboratořích a počítačových učebnách, v jazykových učebnách a učebnách písemné a elektronické komunikace nejméně 2 m2 na žáka (5) Požadavky na hygienická zařízení a šatny v ZVV a PVV jsou stanoveny ve vyhl. č. 137/98 Sb. a v  příloze č.1 této vyhlášky odvětrané úklidové komory v každém poschodí (výlevka s TÚV) oddělené hyg. zařízení pro pedagogy TÚV ve všech hyg.zařízeních, možnost osušení rukou, mýdlo a vždy toal.papír Stěny a podlahy každého hygienického zařízení musí být omyvatelné a čistitelné do výše nejméně 1,5 m.

32 Vyhl.č. 410/2005 Sb. – tělocvična a příslušenství (§5)
(1) Tělocvična musí být větratelná (výměna vzduchu 20 m3.hod-1/žáka, min.výsl.teplota 19oC). Ovládání ventilačních otvorů musí být dosažitelné z podlahy. Podlaha musí být pružná při statickém i dynamickém zatížení, snadno čistitelná, s protiskluzovou úpravou povrchu. *(2) K tělocvičně náleží nářaďovna a dále šatny a umývárny se  záchodem a umyvadlem, oddělené pro chlapce a dívky. Minimální plocha šatny je 18 m2. Umývárna musí být přístupná ze šatny a musí mít tekoucí pitnou studenou a teplou vodu; Musí být 1 šatna + WC+umyvárna s bezbariérovým přístupem.

33 Vyhl.č. 410/2005 Sb. – prostory mimoškolní (§ 7)
*(1)Prostory pro pobyt žáků v ZVV a PVV mimo vyučování se upravují a zařizují tak, aby umožňovaly činnost, pro kterou jsou zřízeny. Nejmenší plocha volného prostoru místnosti se stanoví rozměrem 2 m2 na 1 žáka. Pokud prostory pro pobyt mimo vyučování nejsou součástí školy nebo školského zařízení pro výchovu a vzdělávání, musí být k dispozici vyčleněný prostor pro odkládání oděvů a obuvi, dále záchod s předsíňkou a umyvadlem oddělený pro dívky, chlapce a pedagogické pracovníky.

34 Vyhl.č. 410/2005 Sb. – bezbariérovost (§ 9)
Prostory v zařízeních pro výchovu a vzdělávání musí být přístupny též osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

35 Vyhl.č. 410/2005 Sb. – ubytování (§ 10, 11)
(1) Nejmenší ubytovací plocha ložnice bez skříní 6 m2 na 1 ubytovaného. V 1 ložnici lze ubytovat zpravidla 3 osoby. (2) Žáci s omezenou schopností pohybu se ubytují nejvýše po 2 na dvoulůžkovém pokoji s plochou bez skříní nejméně 10 m2 na 1 ubytovaného. Ke každému pokoji musí být zřízeno vlastní zařízení pro osobní hygienu sestávající ze záchodu, sprchy a umyvadla. - Každý pokoj musí být vybaven dále stolem a počtem židlí podle počtu ubytovaných.

36 Vyhl.č. 410/2005 Sb. – mikroklima (§18,19)
Průměrná intenzita větrání čerstvým vzduchem (výměna vzduchu) v době využití interiéru musí při přirozeném větrání vyhovovat požadavkům stanovených v příl.č.3 Prostory ZVV a PVV určených k dlouhodobému pobytu musí být přímo větratelné (okna zabezpečena proti rozbití průvanem).

37 Vyhl.č. 410/2005 Sb. – teploty (příl.3)
Zima: 22+/-1o C (tělocvična min.19o C) Rozdíl mezi hlavou a kotníky max.3o C Pokles pod 18oC (ne míň 16oC)-zastavit! Léto: Prům. výsledná teplota 28o C (max.31o) víc než 31oC – náhr.opatření!

38 Vyhl.č. 410/2005 Sb.- úklid,prádlo (§ 22,23)
Výměna lůžkovin a prádla v ubytovací části ZVV a PVV se provádí jednou za 2 týdny denně setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištěním vysavačem,denně vynášením odpadků, denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel, pisoárových mušlí a záchodů, 1x týdně omytím omyvatelných částí stěn hygienického zařízení a dezinfikováním umýváren a záchodů, 2x ročně umytím oken včetně rámů a svítidel, 2x ročně celkovým úklidem všech prostor, malováním jedenkrát za 3 roky nebo v případě potřeby častěji.

39 Děkuji Vám za pozornost www.khsova.cz


Stáhnout ppt "Jak jsme na tom se zdravím"

Podobné prezentace


Reklamy Google