Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Modernizace a změny v tělovýchovném areálu JU v posledních pěti letech

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Modernizace a změny v tělovýchovném areálu JU v posledních pěti letech"— Transkript prezentace:

1 Modernizace a změny v tělovýchovném areálu JU v posledních pěti letech
zpracoval doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc. vedoucí KTVS PF JU

2 Historický vývoj TVS na JU
V roce 1948 bylo otevřeno na nově zřízené samostatné Pedagogické fakultě v Č. Budějovicích oborové studium tělesné výchovy. Pro účely zajištění jeho výuky byl zřízen kabinet tělesné výchovy, který také zajišťoval i výuku tehdy povinné neoborové tělesné výchovy a podílel se na vzdělávání učitelů 1. stupně ZŠ. V roce 1952 byla na základě ministerského výnosu a nepřímo i účinkem Zákona č. 71/1952 Sb. O organizaci tělesné výchovy a sportu, založena Katedra tělesné výchovy PF. Od té doby prošla dlouhým a v určitých obdobích i velmi složitým vývojem. Po dlouhá období byla nedostatečně zajištěna jak v personální, tak zejména v materiální oblasti. Přesto dokázala vychovat stovky dobrých učitelů tělesné výchovy a tisíce studentů na ní prošlo různými formami neoborové a výběrové tělesné výchovy i rekreačního a výkonnostního sportu. V roce 1991 byl změněn její název a spolu s PF byla začleněna do JU. Katedra tělesné výchovy a sportu PF JU tedy patří k absolutně nejstarším pracovištím Jihočeské univerzity s po více jak 60. let nezměněnou, i když v současnosti značně rozšířenou náplní své činnosti. Po zřízení PEF VŠZ Praha se sídlem v Č. Budějovicích, byla založena katedra tělesné výchovy této fakulty. Její náplní bylo zajištění povinné a výběrové neoborové tělesné výchovy a zájmového sportu. Ta po vzniku JU změnila název na Katedru pohybových a sportovních aktivit ZF JU. K došlo k jejímu zrušení a k začlenění jejích pracovníků do 2 kateder PF- KTVS a Katedry výchovy ke zdraví. Od je tedy KTVS PF JU jediným pracovištěm pro výuku TVS na JU. V 50. letech byla založena vysokoškolská tělovýchovná jednota Slavia PF Č. Budějovice a v 60. letech Slavia VŠZ Č. Budějovice. Obě jednoty zajišťovaly a zajišťují rekreační a výkonnostní sport posluchačů a zaměstnanců fakult.

3 Současná náplň činnosti KTVS PF JU v oblasti výuky a vzdělávání
Obory akreditované KTVS PF JU: oborové studium učitelství tělesné výchovy pro střední školy (strukturované magisterské) oborové studium učitelství tělesné výchovy pro základní školy (strukturované magisterské) jednooborové neučitelské bakalářské studium tělesné výchovy a sportu (první studium TVS tohoto typu v ČR a první neučitelské studium na PF) Další výuková činnost KTVS PF JU: zajištění tělovýchovné části studia učitelství pro 1. stupeň ZŠ zajištění výuky výběrové tělesné výchovy studentů všech fakult JU (na základě pověření rektora JU od školního roku 2008/2009). Pro VTV ZS 2012/13 je vypsáno 36 sportů ve 223 hodinách pro celkem 5367 studentů. Dále KTVS zajišťuje 10 povinných a 8 výběrových zimních výcvikových kurzů a 10 povinných a 18 výběrových letních výcvikových kurzů. Výuku předmětů TVS pro ZS 2012/13 zajišťuje15 interních učitelů KTVS, 10 učitelů jiných pracovišť JU a 29 externích učitelů. Na zajištění TVS na JU se dále podílí 2 administrativní pracovnice a provozní zaměstnanci tělovýchovného areálu. Školící činnost tzv. akreditovaných zařízení KTVS a v rámci DVPP: (Akreditovaná zařízení KTVS PF JU mají právo na základě aplikace příslušných paragrafů zákona č. 455/1991 Sb., nebo rozhodnutím MŠMT na základě zákona č. 563/2004 Sb., organizovat vzdělávací programy a udělovat odborné pedagogické tělovýchovné a sportovní kvalifikace studentům JU, pedagogickým pracovníkům škol v rámci DVPP a dalším zájemcům z řad veřejnosti) Jejich prostřednictvím může široký okruh zájemců získat kvalifikace pro odborné působení v tělovýchovném procesu v: aerobiku, australském kruhovém tréninku, fotbalu, cykloturistice, lyžování, plavání, sebeobraně, snowboardingu, sportovní gymnastice, sportovních masážích, vodní turistice, vodní záchraně, windsurfingu a zdravotní tělesné výchově. Nemalý finanční výnos z činnosti těchto AZ není vyplácen jako odměna pro vyučující, ale slouží k nákupu materiálu a ke zvyšování kvalifikací lektorů. Studentům JU je poskytována sleva na školné a licence v rozsahu 50 – 75% oproti platbám veřejnosti. (Rozsah oprávnění a činnosti AZ KTVS je různý. Např. jen nejstarší z nich – AZ lyžování, může udělovat tyto kvalifikace: instruktor lyžování, instruktor školního lyžování, cvičitel lyžování, učitel lyžování a diplomovaný učitel lyžování. Celkový počet udělených licencí tohoto AZ od jeho založení v roce 1994 je bezmála 1 000)

4 Poloha tělovýchovného areálu JU
Tělovýchovný areál JU tvoří bezprostředně vedle sebe ležící tělovýchovný pavilon JU s přilehlými pozemky a stadion JU. Červeně je ohraničen tělovýchovný areál JU, žlutě pak některé součásti JU.

5 Tělovýchovný pavilon JU
Tělovýchovný pavilon JU v ulici Na Sádkách byl otevřen ve školním roce 1981/82 jako společný objekt PF a VŠZ. Svojí polohou, koncepcí a velikostí je vyhovující. Vyžaduje však postupnou modernizaci a zvýšenou průběžnou údržbu. V roce 2011 byl v rámci projektu financovaného MŠMT zateplen plášť budovy, byla vyměněna všechna okna, na exponovaných stranách byly na oknech umístěny slunolamy, či vnější žaluzie, na všech ostatních pak vnitřní žaluzie. Dále byla zateplena střecha a položena nová střešní fólie, vyměněny dešťové vpusti, hromosvody, světlík nad hrací plochou, byla nainstalována nová vzduchotechnika. Rozpočtované náklady činily ,- Kč, skutečné pak necelých ,- Kč. V rámci dalšího projektu JU na úspory energií bylo dále částečně vyměněno a částečně zrekonstruováno osvětlení a byla provedena automatická regulace vytápění. V dalších naplánovaných etapách rekonstrukce tělovýchovného pavilonu by měla být vyměněna sanitární zařízení, vyměněna vodoinstalace a elektroinstalace. Dále by měla být odstraněna ekologická zátěž (velká část vnitřních příček je z osinkocementových desek). Tyto úpravy jsou zahrnuty do dlouhodobého záměru JU. V srpnu a září 2012 byly vymalovány šatny studentů, dále část chodeb a zprovozněna šatna externích učitelů. V říjnu a listopadu proběhly drobnější stavební úpravy související s propojením prostoru bývalé KTV ZF s prostory KTVS. Tyto úpravy byly hrazeny z provozních výdajů PF JU. V listopadu a prosinci pak došlo k rekonstrukci chodníků jež byly v havarijním stavu, k vydláždění míst pro kolostavy pro studenty a podstatně rozšířeno parkoviště před pavilonem. Náklady na tyto úpravy dosáhly cca ,- a byly hrazeny z dotace MŠMT.

6 Změny v tělovýchovném pavilonu JU od roku 2008, kdy správu pavilonu převzala PF JU od ZF JU, které přinesly: Zvýšení kapacity tělovýchovného pavilonu ve stávajícím stavebním stavu tak aby bylo možno zajistit stávající výuku oborové TV a výuku VTV a uspokojit vzrůstající zájem o ni ve smyslu zadání rektora JU. Možnost rozvrhového nasazování až 8 různých a na sobě nezávislých praktických disciplin (skupin studentů) v krytých prostorách tělovýchovného pavilonu současně. Rozšíření a zatraktivnění nabídky aktivit pro studenty celé Jihočeské univerzity. Zachycení moderních trendů v oblasti kondičních a rekreačních aktivit. Odstranění značných docházkových vzdáleností studentů na hodiny TV do pronajímaných prostor (a tím i zmenšení rozvrhových a organizačních problémů). Tělovýchovný pavilon má ideální polohu nedaleko hlavního univerzitního areálu, studentských kolejí a leží na spojnici tohoto areálu s centrem Českých Budějovic a tedy i budov PF JU, TF JU a Jazykového centra JU. Ušetření významného objemu finančních prostředků za nájmy tělovýchovných objektů. Zvýšení možnosti pronájmu prostor tělovýchovného pavilonu ve volných časových kapacitách a tím snížení nákladů na jeho provoz a údržbu. Opatření která již byla realizována a byla finančně pokryta prostředky z IRP 2010 a 2011, dále z běžných prostředků PF JU a z výnosů činnosti AZ při KTVS a z půjčovného. Položení stálé pružné podlahy v tělocvičně H3 a její vybavení audio a videotechnikou. Přeměna původní nářaďovny haly H2 na sál pro spinning. Technická úprava haly H1 i pro házenou a sálovou kopanou. Technické úpravy haly H2 včetně nového ozvučení. Vybudování tréninkové umělé lezecké stěny v H2. Přeměna ochozu nad tribunou haly H1 na hernu stolního tenisu. Podstatné zvýšení kapacity šaten. Zřízení šatny pro externí učitele KTVS. Opatření která jsou plánovaná na rok 2013 a jsou na něj přislíbeny prostředky z IRP 2013 v celkové výši ,- Kč na stavební úpravy a cca ,- na vybavení Přestěhování posilovny, její rozšíření a rekonstrukce. Úpravy předpolí tělocvičny H4 a její funkční propojení s novou posilovnou. Rozšíření prostor pro výuku regenerace a masáží. Vrácení prostor bývalé velké posluchárny jejímu účelu. Tím by byl opětovně zřízen přednáškový prostor pro cca 80 posluchačů.

7 Hlavní hala tělovýchovného pavilonu H1
V hlavní hale H1 proběhla technická úprava tak aby zde bylo možno hrát i házenou a sálový fotbal. V rámci celkové modernizace tělovýchovného pavilonu zde byla vyměněna okna, vnější stěny byly přetaženy sádrokartonem a zrekonstruována byla vzduchotechnika a osvětlení. V roce 2012 byly z prostředků IRP za cca 130 000,- zakoupeny mobilní mantinely na florbal. Tím se ještě zvýšila univerzálnost pavilonu. Tím také může být uvolněna celá kapacita tělocvičny PF v Dukelské ulici pro výuku Katedry výchovy ke zdraví PF.

8 Hala H3 nově zřízená pro úpolové sporty, jógu, bosu a další aktivity Jedná se o prostor bývalé strojovny vzduchotechniky o 135 m2, změněný na intenzivně využívanou H3. Původní holá přestavba s betonovou podlahou byla realizována ještě ZF JU. Prostor však byl využíván velmi málo, uvažovalo se o něm i jako o posilovně. Následné dovybavení sálu ve výši cca ,- bylo realizováno z IRP 2010, z prostředků AZ KTVS a z rozpočtu KTVS. Jednalo se zejména o položení 4 cm silného tatami, o odhlučnění dveří a o tréninkový pytel včetně závěsu. Nábytek pochází z bývalé prodejny skript v menze, žebřiny jsou ze zrušené tělocvičny PF JU v Jeronýmově ul. V roce 2011 zde byly provedeny úpravy včetně vymalování z rozpočtu PF JU. Z prostředků AZ KTVS PF JU zde byly zakoupeny 2 kamery. Dále v této tělocvičně byla z IRP 2011 pořízena zrcadlová stěna za ,- Kč a provedeno nové osazení audiovizuální technikou za Kč. V rámci celkové modernizace tělovýchovného pavilonu byla osazena nová okna, regulace topení a byla zprovozněna původní vzduchotechnika s novým vývodem nad střechu.

9 Podium pro cvičitelky aerobiku a nová aparatura v hale H2 V hale H2 bylo z prostředků IRP 2011 za ,- Kč pořízeno pódium pro cvičitelky aerobiku, za ,- Kč byla z těchto prostředků zmodernizována aparatura a za ,- Kč byly zakoupeny balanční podložky pro bosu. V roce 2011 bylo z prostředků PF JU zřízeno topení, protože v této hale klesala teplota v zimních měsících i ke 130 C a tento problém nebyl léta řešen. V rámci celkové modernizace tělovýchovného pavilonu byla vyměněna okna, vnější stěny byly přetaženy sádrokartonem a zrekonstruována byla vzduchotechnika.

10 Lezecká stěna v H2 Celkové náklady na stěnu činily ,- Kč (bez pomůcek na lezení) ,- Kč za první polovinu stěny bylo hrazeno z rozpočtu PF v roce Náklady na druhou polovinu stěny ve výši ,- Kč a na skříňky na lezecký materiál v zázemí za 6 418,- Kč byly hrazeny z IRP 2011.

11 Sál na spinning. Prostor bývalé nářaďovny haly H2 byl změněn na sál pro kondiční spinning s 18 cyklotrenažéry. Z celkových investic cca ,- Kč bylo uhrazeno ,- Kč z rozpočtu PF ,- z IRP 2010, 7 000,- Kč z IRP 2011, ,- Kč z údržby a oprav PF JU a zbytek z půjčovného.

12 Herna stolního tenisu Jedná se o původní, prakticky nevyužitelný ochoz pro diváky haly H1 jenž byl v roce 2011 přestavěn na sál pro stolní tenis s 5 herními stoly. Celkové náklady dosáhly výše ,- Kč (bez úprav provedených v rámci celkové rekonstrukce tělovýchovného pavilonu jako byla výměna oken a jejich osazení slunolamy a žaluziemi, odstranění původní nefunkční vzduchotechniky a osazení sacích otvorů nové vzduchotechniky, základní chodbové osvětlení a pokrytí vnější stěny sádrokartonem, osazení topení regulačními ventily). Z IRP 2011 bylo uhrazeno celkem ,- Kč. Jedná se o následující položky: dělící stěna mezi hernou a hledištěm ,- Kč, stěrka pod sportovní podlahu ,- Kč, podlaha pro stolní tenis ,- Kč, osvětlení herny ,- Kč, 2 hrací stoly, dělící zábrany a příslušenství ,- Kč, vybavení pro stolní tenis, 7 950, síťky pro stolní tenis na starší původní stoly 1 800,- Kč. Z rozpočtu PF JU byly hrazeny příčky ze sádrokartonu s odhlučněním, nátěry sloupů a topení, vymalování v zelené barvě v celkové výši ,- Kč. Vlevo nahoře původní stav ochozu, vlevo dole dělící stěna mezi hernou a H1 a vpravo stav po zprovoznění herny v listopadu 2011.

13 Mantinely pro florbal do H 1 Z prostředků IRP 2012 byly zakoupeny mantinely pro florbal. Sadu mantinelů lze použít pro 2 menší tréninková hřiště, nebo je spojit do jednoho hřiště využívajícího celou hrací plochu haly H1. Pro rychlou montáž a demontáž mantinelů byly zakoupeny i dva přepravní vozíky. Dvě sady mantinelů a dva přepravní a skladovací vozíky stály dohromady cca ,- Kč.

14 Rozšíření šaten pro studenty Šatnové prostory tělovýchovného pavilonu byly rozšířeny a o dva další prostory s cca. 50 skříňkami. Vše bylo hrazeno z běžných prostředků PF JU.

15 Šatna pro externí učitele KTVS Z prostor jež dříve využívala KTV ZF JU bylo vytvořeno zázemí pro externí učitele KTVS. Zázemí sestává z hlavní místnosti, kuchyňského koutu, sprchy a WC. Každý z externích učitelů má k dispozici uzamykatelnou skříňku.

16 Spojení prostor katedry Po spojení kateder TV PF A ZF JU (zrušení katedry TV ZF) k bylo třeba oba prostory kateder sloučit do jednoho funkčního celku. K tomu bylo nutné odstranit část lehké příčky a přepažit (zmenšit o cca. 25%) bývalou učebnu KTV 2. Náklady na úpravy byly hrazeny z běžných prostředků PF JU. Vlevo je pohled do bývalé posluchárny KTV 2, která bezprostředně sousedila s prostory KTV ZF a zároveň sloužila jako průchod do tělocvičny. Na obrázku vpravo je vyznačena odstraněná část příčky.

17 Spojení prostor katedry Touto úpravou sice byla zrušena stejně prostorově malá (max. 30 posluchačů) a průchodem znehodnocená KTV 2, ale byla získána nová plně vyhovující zasedací místnost a byl získán funkční průchod mezi oběma částmi sloučené katedry. Vlevo nahoře je pohled do nové spojovací chodby z prostor bývalé KTV ZF – na podlaze je ještě patrná stopa po dělící příčce, vpravo dole je pak pohled z prostor KTVS. Zde vzniklo i zázemí pro studenty a kuchyňský kout. Na snímcích je patrné opotřebení původních podlah. Ty byly ve většině prostor KTVS vyměněny ( celkem cca 550 m2). Výměna podlahových krytin na KTVS byla hrazena z prostředků IRP 2013.

18 Zasedací místnost KTVS a místnost pro zkoušení – malá učebna KTV 3 Ve zmenšeném prostoru po původní posluchárně KTV 2 je nyní téměř ideální prostor pro zasedání KTVS, pro zkoušky včetně SZZK a pro konzultace.

19 Učebna KTV 2 Ta byla vytvořena z bývalé klubovny KTV ZF JU na podzim Její původní kapacita byla 32 posluchačů. Vybavení dataprojektorem, počítačem a plátnem bylo financováno z prostředků KTVS. Učebna trpěla hlukem ze sousední tělocvičny H2 a ve špatném stavu byla podlahová krytina. Na obrázcích je stav na počátku akademického roku 2012/13.

20 Učebna KTV 2 Po dovybavení nábytkem ze zrušeného pracoviště JU v Táboře má nyní kapacitu 48 posluchačů. Během léta 2013 bylo z prostředků IRP 2013 provedeno odhlučnění dvou stěn sousedících s tělocvičnou a chodbou, dále zakryta a odhlučněna vzduchotechnika, položena nová podlahová krytina, vyměněny vstupní dveře a posluchárna byla nově vymalována. Z rozpočtu KTVS byl zakoupen nový počítač. Na obrázcích je stav na počátku akademického roku 2013/14.

21 Učebna KTV 1 Ta byla vytvořena v létě roku 2013 z prostor dvou bývalých pracoven, dále nevyhovující malé zasedací místnosti KTVS a části chodby. Na obrázcích dole je vidět původní stav před rekonstrukcí.

22 Učebna KTV 1 Během léta 2013 bylo z prostředků IRP 2013 provedeno vybourání lehkých příček, kterými byl její prostor před cca. 25 lety rozčleněn. Dále bylo provedeno odhlučnění dvou stěn sousedících s tělocvičnou H1, byla položena nová podlahová krytina, nainstalováno nové osvětlení, částečně zrekonstruována byla elektroinstalace. Nainstalováno bylo umyvadlo, věšáková stěna, dále držáky na dataprojektor a plátno, byly vyměněny vstupní dveře, byly natřeny všechny kovové nosníky procházející jejím prostorem, dále tělesa topení a jeho rozvody, byl opraven strop a posluchárna byla nově vymalována. Z ½ rozpočtu KTVS a z ½ z prostředků JU PF byl zakoupen dataprojektor s plátnem a hrazena jejich instalace. Z rozpočtu KTVS byl zakoupen nový počítač. Na obrázcích je stav na počátku akademického roku 2013/14 kdy začala být posluchárna využívána. Při využití veškerého nábytku ze starých poslucháren KTVS má nyní kapacitu 80 posluchačů, tedy téměř dvojnásobnou než měla bývalá posluchárna KTV 1.

23 Prostory pro výuku regenerace Prostory pro výuku regenerace a masáží byly postupně budovány z bývalých kanceláří cizích subjektů od 2/2 90. let Zařízení bylo zakoupeno většinou z vedlejší hospodářské činnosti a z prostředků katedry. V roce 2011 byl zrušena kancelář vyučující a z prostředků JU PF byla položena nová podlahová krytina a prostor byl vymalován a natřen.

24 Prostory regenerace - infrasauna Prostory pro výuku regenerace byly od akademického roku 2013/14 rozšířeny o místnost s infrasaunou a masážní sprchou. Jedná se o prostor bývalé kanceláře v bezprostředním blízkosti ostatních výukových prostor regenerace. Během léta 2013 zde byla z prostředků IRP 2013 položena nová podlaha, nainstalován sprchový kout, byly natřeny všechny kovové nosníky procházející tímto prostorem, dále tělesa topení a jeho rozvody a byl nově vymalován. Z prostředků JU PF byla částečně zrekonstruována elektroinstalace včetně ochranného jističe. Vlastní infrasauna stála ,- Kč a byla zakoupena ze sdružených prostředků vedlejší hospodářské činnosti KTVS. Vlevo je stav po zrušení původní kanceláře, vpravo pak stav ze začátku října 2013.

25 Malá tělocvična – H 4 Tyto prostory byly dříve využívány pouze oddílem karate Slávie ZF a cizími subjekty. Nyní je zde prostor pro výuku jógy, bosu a dalších komornějších forem TV. Nevyhovující byl stav podlahy jak v samotné H 4, tak i v přilehlých prostorách. Na snímcích dole je vidět stav tohoto prostoru na jaře 2013.

26 Malá tělocvična – H 4 Během léta 2013 bylo z prostředků JU PF provedeno zatmelení, přebroušení a natření podlahy, byly natřeny všechny kovové nosníky procházející jejím prostorem, dále tělesa topení a jeho rozvody a tělocvična byla nově vymalována. Z prostředků IRP 2013 byla nainstalována zrcadlová stěna a z prostředků KTVS bylo zakoupena zvuková aparaturae zde prostor pro výuku jógy, bosu a dalších komornějších forem TV. Nevyhovující byl stav podlahy jak v samotné H 4 tak i v přilehlých prostorách. Snímek dole zachycuje hodinu jógy v tomto zrekonstruovaném prostoru v říjnu 2013.

27 Předsálí malé tělocvičny H 4 Tento prostor byl dříve využíván jako zázemí (jako kuchyňka a klubovna) oddílem karate Slávie ZF a cizími subjekty. Pak jeden rok sloužil jako provizorní sklad cvičebních pomůcek. Během léta 2013 byla v tomto prostoru z prostředků IRP 2013 položena nová podlahová krytina, natřeny všechny kovové nosníky procházející jejím prostorem, dále tělesa topení a jeho rozvody a byl nově vymalován. Před zahájením akademického roku 2013/14 sem byly nastěhovány všechny aerobní posilovací přístroje z bývalé posilovny a byla zde vytvořena aerobní posilovací zóna. Tento prostor lze v případě potřeby pro výuku propojit jak se sousední malou tělocvičnou H 4, tak i s novou posilovnou. Na obrázku vlevo je původní stav předsálí H 4 a vpravo pak pohled do nově vytvořené aerobní posilovací zóny.

28 Nová posilovna Ta byla vytvořena v létě roku 2013 z prostor kanceláře/laboratoře a skladu v přízemí. Tyto prostory byly původně navrženy jako šatna a zázemí pro diváky. Pak po dlouhou dobu sloužily jako sklad lyží. Na obrázcích dole je vidět původní stav před rekonstrukcí.

29 Nová posilovna Během léta 2013 bylo z prostředků IRP 2013 provedeno v prostoru nové posilovny vybourání lehkých příček kterými byl tento prostor rozčleněn. Dále byla položena nová podlahová krytina, nainstalováno nové osvětlení, částečně zrekonstruována byla elektroinstalace. Nově byla postavena příčka oddělující posilovnu od prostor H 4. Byly vyměněny vstupní dveře, byly natřeny všechny kovové nosníky procházející jejím prostorem, dále tělesa topení a jeho rozvody a posilovna byla nově vymalována. Na obrázcích dole je stav posilovny na začátku října 2013, těsně před jejím otevřením. Část vybavení pochází ze starých posiloven, jeden nový posilovací stroj byl převeden ze zrušeného pracoviště JU v Táboře a část zařízení byla nově nakoupena z IRP 2013.

30 Rekonstrukce chodníků a zvětšení parkoviště Staré chodníky z litého asfaltu u tělovýchovného pavilonu JU byly v katastrofálním stavu (vpravo nahoře), ke kterému přispěla i rekonstrukce pavilonu v loňském roce. Nevyhovovala ani malá kapacita přilehlého parkoviště a u haly nebyly zpevněné plochy pro umístění stojanů na kola. PF JU se na tuto investici podařilo získat účelovou dotaci MŠMT. Akce s celkovými náklady cca ,- Kč proběhla v listopadu a prosinci 2012.

31 Rekonstrukce vnějších chodníků u tělovýchovného pavilonu JU Po několikaletých urgencích se rozhodl rekonstruovat staré rozbité chodníky z litého asfaltu vedoucí okolo tělovýchovného pavilonu i magistrát města České Budějovice. Také tato akce spojená s položením nové elektrické přípojky do trafostanice JU u TV pavilonu, proběhla v listopadu a prosinci 2012.

32 Stadion JU Na původním plochodrážním stadionu vlastnila VŠZ část pozemků. Po zrušení ploché dráhy byly pozemky sjednoceny a po vzniku Jihočeské univerzity v roce 1991 přešly na ní. V roce 2008 převedl rektor JU správu areálu ze ZF JU na PF JU. Stadion JU má jedinečnou rozlohu, polohu a je schválen v územním plánu jako plocha určená pro tělesnou výchovu a sport. To jsou obrovské přednosti tohoto areálu. Jeho nevýhodou je zanedbanost a zastaralost a převedení objektu nových šaten a hotýlku do správy kolejí a menz JU. Na stadionu byla právě dokončena rekonstrukce 4 ze 6 tenisových kurtů. Na nich byla položena umělá tráva. Na dvou kurtech je možno vyměnit tenisové kůly za volejbalové, nebo je zcela vyjmout a na jejich ploše hrát malý fotbal, nebo florbal. Začala jednání o navrácení objektu hotýlku – nyní koleje K6 svému původnímu určení. Ten byl jako účelová dotace MŠMT určen a také zkolaudován jako objekt šaten pro stadion. Nutnou investicí většího rozsahu je položení umělého povrchu na atletické dráze. Stávající dráhu lze z úsporných důvodů zmenšit na 4 běžecké pruhy na oválu a 6 na rovince. Zvažujeme vybudování jednoho až dvou hřišť na plážový volejbal. Poměrně jednoduše lze vybudovat prostor pro softball a tréninkové odpaliště pro golf. Rozvoj stadionu zvažujeme řešit i formou investice soukromého investora.

33 Z historie stadionu JU Nahoře krajská spartakiáda 1960, dole závody na ploché dráze v roce 1966

34 Tenisové kurty JU JU disponuje celkem 6 tenisovými kurty
Tenisové kurty JU JU disponuje celkem 6 tenisovými kurty. Na 4 z nich byl položen v létě 2012 umělý trávník (univerzál). Vlevo je pohled na dva původní asfaltové tenisové kurty, kde kromě položení umělého trávníku byly přidány branky na malý fotbal, dále bylo namontováno dřevěné ohrazení a ochranné sítě. Kůly jsou mobilní a lze je vyměnit i za volejbalové. Celkové náklady na rekonstrukci 4 tenisových kurtů a oplocení činily ,- Kč a byly hrazeny z IRP JU Vlevo původní stav v červenci 2012, vpravo stav po kolaudaci

35 Na další dva původně antukové tenisové kurty byl rovněž položen v létě 2012 umělý trávník (univerzál). Vlevo původní stav v červenci 2012, vpravo stav po kolaudaci

36 Nepotřebnou škvárou z podloží těchto kurtů byl zavezen oblouk bývalé ploché dráhy a za ušetřené prostředky z výběrového řízení na rekonstrukci tenisových kurtů, bylo z srpnu a září 2012 rozšířeno třetí travnaté fotbalové hřiště na standardní rozměry. Na úpravu byl kromě vyvážky z hřišť použit i materiál z bývalého valu ploché dráhy, který byl dlouhý cca. 40 m, v patě široký cca. 5 m a vysoký přes 2 m. Kromě rozšíření hřiště byl srovnán i prostor stadionu u tenisových kurtů. Náklady na toto rozšíření a na rekultivaci hřiště činily 243 540,- Kč. (Vlevo pohled na průběh rekultivace v srpnu 2012, vpravo pak pohled na rekultivovanou plochu )

37 Zbylé dva tenisové kurty jsou antukové (vlevo)
Zbylé dva tenisové kurty jsou antukové (vlevo). Vpravo dva antukové kurty na volejbal. Vzhledem k tomu, že je možno hrát volejbal i na dvou kurtech s umělou trávou, s přihlédnutím ke stáří a stavu volejbalových kurtů a vzhledem k zájmu o plážový volejbal by bylo nejekonomičtější jeden kurt přeměnit na plážový volejbal. (Odhadované náklady cca ,- Kč)

38 Šatnové objekty stadionu Na stadionu je v provozu starý šatnový objekt (spodní část bývalé tribuny plochodrážního stadionu). Tento objekt pocházející původně až ze 30. let, již absolutně nevyhovuje z hlediska hygienického, provozního a také tepelně izolačního. V roce 1995 byl postaven z dotace MŠMT nový šatnový objekt v hodnotě téměř 8 mil. Kč. Tento objekt je nyní v rozporu s původním určením dotace využíván jako studentská kolej. O navrácení objektu původnímu účelu začalo jednat vedení PF a také KTVS s ředitelem KaM JU. V aktualizaci dlouhodobého záměru JU je na rekonstrukci šaten plánovaná částka ,- Kč. Vlevo původní a současný šatnový objekt, vpravo nový objekt šaten sloužící však jako kolej. Vlevo dole novinová zpráva z roku 1995 o otevření šaten.

39 Atletická dráha stadionu Na stadionu je atletická dráha 6/8, s doskočišti a vržišti vybudovaná okolo roku Její povrch je vyžilý a v současnosti jí není možno udržet v provozuschopném stavu. Rekonstrukce a položení umělohmotného povrchu je zahrnuta v aktualizaci dlouhodobého záměru JU, kde je na ní plánovaná částka ,- Kč.

40 Loděnice KTVS PF JU Loděnice KTVS PF JU byla postavena na břehu Slepého ramene Malše ve 2/2 70. let v části bývalé klášterní zahrady v samotném centru města. Vodácké kurzy organizované KTVS na Vltavě končí přímo u ní. V ní také probíhá semestrální výuka kanoistiky.

41 Loděnice se nachází na břehu Slepého ramene Malše v historickém jádru Českých Budějovic. Její vnější zeď s historickou vstupní branou byla již dlouho v havarijním stavu. V roce 2013 byla provedena její náročná rekonstrukce pod přísným dohledem památkářů. Tato oprava byla hrazena z havarijního fondu rektora JU. Celkové náklady na ni přesáhly ,- Kč. Vlevo nahoře je původní stav před opravou, dole a vpravo je stav z podzimu 2013, cca. 3 měsíce po dokončení velmi zdařilé opravy.

42 KTVS PF JU je v současné době hodně zaměřena na kurzy v přírodě
KTVS PF JU je v současné době hodně zaměřena na kurzy v přírodě. Její chloubou jsou zejména kurzy windsurfingu pro které má ve srovnání s ostatními VŠ v ČR jedinečné vybavení (mimo jiné pro výcvik začátečníků a pokročilých více jak 20 WS kompletů, katamarán třídy Hobie Cat 14``, 2 oceánské kajaky, záchranný motorový nafukovací člun Zodiac 310). Každoročně proběhne v Chorvatsku na poloostrově Pelješac 6 kurzů s celkem cca. 240 účastníky - převážně začátečníky. Část materiálového vybavení včetně záchranného člunu byla zakoupena z prostředků IRP JU 2010, 2011 a Materiál pro kurzy je uskladněn a opravován v loděnici PF.


Stáhnout ppt "Modernizace a změny v tělovýchovném areálu JU v posledních pěti letech"

Podobné prezentace


Reklamy Google