Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SYNDROM CAN  z angličtiny  Child Abuse and Neglect  abuse (zneužití, zneužívat, týrání, týrat)  neglect (zanedbání, zanedbávat)  soubor nepříznivých.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SYNDROM CAN  z angličtiny  Child Abuse and Neglect  abuse (zneužití, zneužívat, týrání, týrat)  neglect (zanedbání, zanedbávat)  soubor nepříznivých."— Transkript prezentace:

1

2 SYNDROM CAN  z angličtiny  Child Abuse and Neglect  abuse (zneužití, zneužívat, týrání, týrat)  neglect (zanedbání, zanedbávat)  soubor nepříznivých příznaků v nejrůznějších oblastech stavu a vývoje dítěte i jeho postavení ve společnosti, především v rodině

3 FYZICKÉ TÝRÁNÍ  aktivní forma: bití, tržné rány, krvácení, otrávení, smrt  pasivní forma: vyhladovění, nedostatky v šacení, bydlení  rizikoví dospělí  agresivní povahové rysy  psychicky nemocní  alkoholici a toxikomani  mladí rodiče (nezralí)  lidé dlouhodobě ve stresové situaci (nezaměstnaní)

4 PSYCHICKÉ TÝRÁNÍ  aktivní forma: nadávky, strašení, ponižování, stres, šikana, výsměch  pasivní forma: nedostatek lásky, porozumění

5 SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ  aktivní: sexuální hry, pohlavní zneužití, znásilnění, incest, ohmatávání  pasivní: exhibicionismus, pornografie  rizikoví dospělí  sexuální devianti  alkoholici, toxikomani  muži sexuálně hyperaktivní  starší muži, kteří nedokážou kontrolovat své pudové jednání (např. pokud trpí demencí)

6 ZANEDBÁVÁNÍ  škodlivé formy ne-péče, které mají nepříznivé důsledky pro život a vývoj dítěte  rizikoví dospělí  mentálně retardovaní, kteří na výchovu „nestačí“  psychicky, smyslově či pohybově nemocní  osaměle žijící osoby  mladí, nezralí  alkoholici a toxikomani  lidé v hmotné bídě

7 POHLEDY DO MINULOSTI  dnešní společnost je pedocentrická: na děti zaměřená, děti chránící a vysoce hodnotící  kulturní odlišnosti  významný dokument: Úmluva o právech dítěte (přijato OSN 1989)

8 KATEGORIE NÁSILÍ VŮČI DÍTĚTI • 1) ohrožení rodičů a rodiny  život dospělého či staršího dítěte má větší cenu než život dítěte (mladšího) • 2) výběr pohlaví (z ekonomických důvodů – provdání dcery, věno – v minulosti)  3) pomsta • 4) obětované děti • 5) hanba a společenský odsudek (matky neprovdané či v tíživé životní situaci) • 6) znetvoření (rituály, žebrání)

9 POSTAVENÍ DĚTÍ VE SPOLEČNOSTI  v antice považováno na bezprávného tvora • zlom 4. stol. po Kr. římský zákon pokládá zabití dítěte za vraždu  od středověku do 16. stol. první roky s matkou, poté „malý dospělý“  J. A. Komenský v 17. stol. - myšlenka vzdělání pro všechny bez rozdílu  18. stol. povinná školní docházka u nás  19. stol. - omezení dětské práce

10 • 20. stol. - demokratizace rodiny • první mezinárodní dokument týkající se práv a potřeb dítěte: Ženevská Deklarace práv dítěte (1924) • v padesátých letech - UNICEF (pomoc ohroženým dětem) • 1959 Charta práv dítěte (ochrana před týráním a zneužíváním) – předchůdkyně Úmluvy o právech dítěte (1989)

11 TĚLESNÉ TÝRÁNÍ AKTIVNÍ POVAHY  akty násilí na dítěti, které způsobují poranění (popálení, opaření, bití) či smrt  i bez bezprostředních známek poranění: duševní týrání, otrava  sexuální zneužití s použitím násilí

12 TĚLESNÁ PORANĚNÍ A POSTIŽENÍ ORGÁNŮ A FUNKCÍ  otřesy  pohmoždění  zavřená poranění  poranění svalů  zlomeniny  poranění hlavy (subdurální hematom)  poranění míchy  poranění nitrobřišních orgánů  otevřená poranění  nitrooční krvácení  popáleniny

13 TĚLESNÉ PŘÍZNAKY SEXUÁLNÍHO ZNEUŽITÍ • výtok, pohlavně přenosné nemoci • poranění anální či genitální oblasti • bolestivost při močení • obtíže při chůzi nebo sezení (kvůli bolesti)

14 TĚLESNÉ TÝRÁNÍ PASIVNÍHO CHARAKTERU  1) porucha v prospívání dítěte neorganického původu (nedostatečná výživa – poruchy růstu)  2) nedostatek zdravotní péče (pravidelné prohlídky, očkování)  3) děti vykořisťované (dětská práce)

15 PSYCHICKÉ TÝRÁNÍ - NÁSLEDKY  dítě se uzavře do sebe  je úzkostné, snadno se rozpláče  má nízké sebevědomí a sebehodnocení  problémy v jednání s lidmi  lhaní, záškoláctví, útěky z domova • psychosomatické obtíže: bolesti hlavy, břicha, zvýšená teplota. „záhadné ekzémy“

16 FORMY SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ  exhibicionismus  harassment (znepokojování, které má sexuální podtext - poplacávání po zadku, tisknutí k sobě)  obtěžování (líbání, osahávání na erotogenních zónách)  sexuální útok  znásilnění  incest  pedofilní obtěžování  sexuální útok s následkem smrti

17 PŘÍČINY  sexuální abstinence  neschopnost nalézt si vhodný protějšek k sexuálnímu uspokojení  nespokojenost se sexuálním životem, touha po změně  sexuální deviace

18 SYNDROM PŘIZPŮSOBENÍ POHLAVNÍMU ZNEUŽÍVÁNÍ  1) utajování (žádné dítě není připraveno na možnost obtěžování; je závislé na tom, kdo ho obtěžuje; vyhrožování, vydírání)  2) bezmocnost (pachatel je někdo blízký)  3) přizpůsobení (opakuje se to, nezbývá než se s tím smířit a podřídit se tomu)  4) opožděné, konfliktní a nespravedlivé odhalení  5) odvolání výpovědi

19 KTERÉ DĚTI JSOU NEJVÍCE OHROŽENÉ?  děti, které nemají dostatečné znalosti a informace o sexuálním životě a nevědí, jak by se měly v případě sexuální obtěžování či útoku chovat  děti deprivované a zanedbávané (touží po pozornosti)  děti mentálně retardované (pachatel spoléhá na to, že nebude schopno rozpoznat, co se s ním dělo; jeho svědectví nebude přikládána patřičná vážnost)  děti ponechané osobě, kterou patřičně neznáme (letní tábor)

20 JAK TO POZNAT? • strach, úzkost, nízká sebeúcta, pocity viny a hanby, deprese • náhlé změny v chování (např. zhoršení školního prospěchu) • somatické problémy: bolesti hlavy a břicha, nespavost, poruchy příjmu potravy, regresivní chování (např. poměrně velké dítě spí s hračkou)  sebepoškozující a sebevražedné chování, nepřiměřené sexuální chování

21 DIAGNOSTIKA  většinou to začíná telefonátem do Dětského krizového centra  personál si osobně promluví s dítětem i jeho rodinou  vyšetření (lékařské, gynekologické, laboratorní)  psychologický rozhovor  trestní oznámení

22 ZANEDBANOST A ZANEDBÁVÁNÍ • zanedbanost: následky nedostatku výchovy v prostředí socioekonomicky nízké úrovně (jednoduché prostředí, nedostatek hygieny, bez vhodných vzorů vyspělého chování, nechodí řádně do školy) • zanedbaným dítětem v pojmu syndrom CAN se míní dítě, které se ocitá v situaci, kdy je z důvodu nedostatku podnětů ohroženo jeho fyzické i duševní zdraví • krajní případy zanedbanosti: izolace od společnosti

23 PŘÍČINY ZANEDBÁVÁNÍ  vnější: složení rodiny (pokud chybí matka či otec, náhradní péče), socioekonomická úroveň rodiny (hodně dětí)  vnitřní: psychika a celková osobnost primárních vychovatelů dítěte - citová nezralost (když děti mají děti)

24 ZVLÁŠTNÍ FORMY CAN  systémové týrání (druhotné zneužívání a ponižování, v rámci vyšetřování, odebrání dítěte z rodiny)  organizované zneužívání dětí (organizované skupiny – dětská pornografie a prostituce, obchod s dětmi,  rituální zneužívání  sexuální turismus  Münchhausenův syndrom v zastoupení (předstírání, zveličování nebo aktivní vytváření příznaků tělesného onemocnění nebo duševního onemocnění vlastních dětí)

25 PREVENCE • 1) Primární (předejít vzniku, potlačit jej v zárodku)  zaměřené působení na širokou veřejnost (společnost jako celek)  zaměřené působení na rodiče a jiné vychovatele  zaměřené působení na odborné pracovníky a veřejně činitele • 2) Sekundární: působení na vytipované rizikové skupiny obyvatelstva a životní situace

26 DUŠEVNÍ PORUCHY U DOSPĚLÝCH  duševní poruchy a nemoci rodičů či jiných vychovatelů mají negativní vliv na vývoj dítěte a mohou být potenciálním zdrojem týrání, zanedbávání či zneužívání  psychózy: jedno z nejzávažnějších onemocnění - schizofrenie (především paranoidní schizofrenie)  maniodepresivita (afektivní porucha): těžko zvladatelné výkyvy nálad od euforie k depresi

27  psychické poruchy spojené s porodem a šestinedělím (např. laktační psychóza – matka nemá o dítě zájem, nechce se o něj starat)  neurózy: fobie, neurastenie (pacient je unavený, podrážděný, trpí bolestmi hlavy, nesnáší hluk a určité zvuky)  poruchy osobnosti (psychopatie): nejnebezpečnější je dissociální porucha (nezájem o city druhých, nezodpovědnost, bezohlednost vůči společenským normám, neschopnost udržet trvalé vztahy (bývají agresivní, nebojí se trestu, nedokážou se z trestu poučit)  poruchy sexuální preference (exhibicionismus, pedofilie)  psychické poruchy spojené s užíváním alkoholu a jiných návykových látek

28 DĚTI V OHROŽENÍ  Pojem „riziko“ – potencionální nebezpečí  3. skupiny dětí, které přitahují násilí 1) děti, které své rodiče vyčerpávají (malé plačící děti, děti v období vzdoru, hyperaktivní děti) 2) Děti s málo pochopitelným chováním (autistické děti, děti s poruchami komunikace) 3) děti, které nesplňují očekávání rodičů (děti s lehkou retardací)

29 RIZIKOVÉ SITUACE  Rodič má duševní nemoc nebo jinou zdravotní poruchu  „Když děti mají děti“  Narození poškozeného dítěte  Nechtěné děti  Děti narozené mimo manželství  Rozvod rodičů  Nevlastní rodič  Rodina v mimořádných situacích

30 VÝSKYT SYNDROMU CAN  Jde o počet nových případů (v určité době na určitém území)  Zjišťuje se také i zpětně kolik chlapců a děvčat a v jakém věku bylo zasaženo syndromem CAN

31 ZJIŠŤOVÁNÍ SYNDROMU CAN A JEHO REGISTRACE  Zjišťování: hlášení nebo cílené vyhledávání  Fáze: OHLÁŠENÍ DIAGNOSTIKA POTVRZENÍ NEBO VYLOUČENÍ DIAGNÓZY  Registrace: zaznamenávání jevu v populaci  Registry: Okresní orgány péče o rodinu a děti, policie, registry případů projednávaných soudy

32 PRÁVNÍ ZAJIŠTĚNÍ DÍTĚTE S CAN  Ochrana rodiny a mládeže je zakotvena v mezinárodních dokumentech a úmluvách!! Všeobecná deklarace lidských práv Mezinárodní pakt o občanských a politických právech Evropská úmluva o ochraně lidských práv a svobod Listina základních práv a svobod Úmluva o právech dítěte (od r. 1991)

33 TRESTNÝ ČIN  Důležitá je dokumentace!!  Druhy trestných činů: Usmrcení novorozence matkou Násilné jednání matky v novor. období Syndrom týraného dítěte Zanedbávání péče o dítě Euthanasie Vražda(dítěte) – sebevražda(rodiče) Vražda

34 DÍTĚ JAKO SVĚDEK  Oběť násilí, o kterém se již dozvědělo okolí  Podrobné posuzování výpovědi  Kladné stránky: pocit zadostiučinění, důležitosti, úlevy, radost že mu někdo naslouchá  Záporné stránky: opakované vyprávění o prožité situaci, tlak na dítě (př. Aby změnilo výpověď)

35 ÚLOHA SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA  Jeho anamnéza je vstupem do celého šetření - Potřeba kvalifikovanosti, zkušeností - Často hrozí syndrom vyhoření - Práce v terénu - Koordinační činnost  Sociální práce: - Případová - Práce se skupinou - Práce v obci

36 LÉČBA  INTERDISCIPLINÁRNÍ!!!  Má odstranit či omezit důsledky špatného zacházení s dítětem  Má obnovit tělesnou, psychickou a sociální pohodu dítěte  Podílí se lékaři (pediatři), sociální pracovníci, psychologové  Léčba zaměřena na všechny členy rodiny

37  Fáze léčby: „První pomoc“ Psychoterapie a socioterapie Dlouhodobé pozorování dítěte a rodiny

38 DEPRIVACE  strádání nedostatečným uspokojením nějaké důležité potřeby  biologická, psychická, sociální  narušení vývoje osobnosti: narušena bývá zejména schopnost dítěte navazovat hlubší sociální vztahy

39 TYPOLOGIE NÁSLEDKŮ PSYCHICKÉ DEPRIVACE • typ relativně dobře přizpůsobený  dětství: bez hrubších nápadností, splynuli s ostatními dětmi a dobře s nimi vycházejí  dospělost: přijatelné zařazení do společnosti, přiměřené vzdělání i zaměstnání, většinou v manželství a mají děti • typ útlumový  dětství: snížená aktivita a sociální zájem  dospělost: závislí jedinci, většina z nich žije v ústavech sociální péče

40 • typ sociální provokace  dětství: domáhají se „práva na lásku“ násilím, provokují personál, aby si získaly jejich pozornost, ostatní děti jsou pro ně konkurenti, zároveň jsou úzkostliví (zbabělci)  dospělost: společensky izolovaní, selhávají v manželství, střídají zaměstnání i bydliště, často se dostávají do konfliktu se zákony • typ sociálně hyperaktivní  dětství: navozují kontakty s druhými lidmi bez zábran  dospělost: nestálí, většinou svobodní či rozvedení, bez přátel • typ substitutivní  dětství: neuspokojení psychických potřeb kompenzováno na nižší úrovni (přejídání), egocentrici, agresivní chování  dospělost: nepřizpůsobiví jedinci

41 Dave Pelzer: Dítě zvané „TO“  „Než mě matka začal týrat, byli jsme dokonalá rodina šedesátých let. J8 i oba bráchové jsme měli skvělé rodiče, kteří nám s láskou a péčí splnili každé přání.“ (str. 19)  „A podržela mi ruku ve žlutomodrém plameni. Myslel jsem, že mi samým žárem pukne kůže. Ve vzduchu byl cítit pach seškvařených chlupů z popálené ruky.“ (str. 32)  „V noci jsem míval hrozný hlad… PO  o mnoha hodinách jsem konečně usnul – a snil jsem o jídle…“ (str. 35-36)  „Jedním ze způsobů, jak se bránit, bylo svalit se na podlahu a dělat, že nemám sílu vstát.“ (str. 38)

42  „Prý mu vysvětlila, že David má příliš bujnou fantazii, a od té doby, co se mu narodil malý bratříček, často sám sebe bije a škrábe do krve, aby přilákal něčí pozornost.“ (str. 38-39)  „Zatímco jsem ležel nemocný, matka mi prozradila, že maso nechala schválně čtrnáct dní v ledničce, dokud se nezkazilo, a teprve potom ho vyhodila.“ (str. 44)  „Když matka pochopila, že se nějakým způsobem dostávám k potravě, začala kropit odpadky čpavkem.“ (str. 44)

43  „Jednou byl otec delší dobu pryč a matka mi nedala jíst asi deset dnů.“ (str. 67)  „Ze všech trestů, kterými mě matka stíhala, jsem nejvíc nenáviděl právě tuto hru na plynovou komoru.“ (str. 69-70)  „Řekla mi, abych se zvedl a posadil se na roh postele. Pak prohlásila, že už ji tenhle způsob života unavil. Prý všeho lituje a chtěla by mi nahradit ztracené roky.“ (str. 77)


Stáhnout ppt "SYNDROM CAN  z angličtiny  Child Abuse and Neglect  abuse (zneužití, zneužívat, týrání, týrat)  neglect (zanedbání, zanedbávat)  soubor nepříznivých."

Podobné prezentace


Reklamy Google