Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti mobilit pro studenty FAST VUT v Brně. Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) ◦ Erasmus+ 2014/15 – 2020/2021 ◦ Rozvojové projekty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti mobilit pro studenty FAST VUT v Brně. Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) ◦ Erasmus+ 2014/15 – 2020/2021 ◦ Rozvojové projekty."— Transkript prezentace:

1 Možnosti mobilit pro studenty FAST VUT v Brně

2 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) ◦ Erasmus+ 2014/15 – 2020/2021 ◦ Rozvojové projekty MŠMT - Free Movers ◦ CEEPUS ◦ SUPMAT ◦ CEPRI

3  Program AKTION – podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce mezi ČR a Rakouskem ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech www.dzs.cz/aktionwww.dzs.cz/aktion  Nadace Herberta Quandta - sponzoruje studijní pobyty na TU Dresden pro zahraniční studenty ze střední a východní Evropy - http://www.herbert-quandt-stiftung.de/home http://www.herbert-quandt-stiftung.de/home  Rochus and Beatrice Mummert Foundation – sponzoruje studijní pobyty v Německu pro nadané studenty ze střední a východní Evropy www.mummertstiftung.dewww.mummertstiftung.de

4  DAAD – německý akademický výměnný servis www.daad.cz  Fulbrightova komise – sponsoruje studenty i vědecké pracovníky na základě mezivládní dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi Spojenými státy a Českou republikou - http://www.fulbright.cz/ http://www.fulbright.cz/

5  NAEP - Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) jako součást Domu zahraničních služeb koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce a průběžně uveřejňuje další možnosti studia v zahraničí - http://www.naep.cz/http://www.naep.cz/  Akademická informační agentura - stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv i jiných stipendijních programů - www.dzs.cz/aiawww.dzs.cz/aia  Mobilitní stipendijní fond VUT a FAST

6

7  CEEPUS = Central European Exchange Programme for University Studies  Spolupráce v rámci sítí konkrétních univerzit – pro ak. rok 2013/14: Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Makedonie, Rakousko, Rumunsko, Slovensko  Krátkodobé pobyty: 3 – 4 týdny – zaměřeno na projekty  Přihlášky a více informací na http://www.fce.vutbr.cz/zahranici/ZS_CEEPUS.asp nebo Ing. Tomáš Hanák, Ph.D. http://www.fce.vutbr.cz/zahranici/ZS_CEEPUS.asp

8  Celý svět - vybírá si student sám  Běžné VŠ studium  Práce na projektu, bakalářské, diplomové, disertační práce  Odborné stáže a kurzy v rámci schváleného studijního programu  Krátkodobé i dlouhodobé pobyty  Finanční prostředky dle životních nákladů v jednotlivých státech, max. 20.000,-- Kč za měsíc; v případě výjedzů do zemí EU se finanční příspěvky pohybují přibližně ve výši stipendia programu Erasmus

9  Podmínky studijního pobytu: - Ukončený min. 1 ročník bakalářského studijního nebo doktorského programu - Prokázání potřebné znalosti příslušného jazyka - Uznání výsledků studia v zahraničí vysílající fakultou - Existence rámcové nebo jiné smlouvy o přímé spolupráci mezi vysílající a přijímající univerzitou nebo potvrzení vysílající a příjímající organizace - V případě čerpání RP nemohou být současně čerpány finanční prostředky programů Erasmus, Aktion, DAAD aj., tzn. že se časově nesmí překrývat zahraniční pobyty financované z těchto programů a z prostředků RP

10  Kritéria výběrového řízení: prospěch a plnění studijních povinností; jazykové znalosti; posouzení, zda lze pro výjezd čerpat Erasmus či nikoliv; opodstatněnost výjezdu; počet mobilit a jejich frekvence  V případě velkého zájmu studentů budou kromě vybraných studentů rovněž stanoveni náhradníci  Přihlášky pro rok 2014 se budou vybírat od 29. 10. 2013 do 15. 11. 2013

11  Výsledky výběřového řízení budou zveřejněny do 3. 12. 2013  Vybraní studenti, kteří chtějí nastoupit na zahraniční pobyt do 1. dubna 2014, potvrdí svůj výjezd na odd. vnitřních a vnějších vztahů do 21. ledna 2014; v případě odstoupení budou zbylé finanční prostředky nabídnuty náhradníkům z 1. kola a event. prostřednictvím 2. kola výběrového řízení  Další informace jsou uvedeny na http://www.fce.vutbr.cz/zahranici/ZS_free_movers.asp http://www.fce.vutbr.cz/zahranici/ZS_free_movers.asp

12  Pracovní stáže nebo účast na výzkumných projektech: - Výzkumné organizace - Univerzity - Firmy  SUPMAT – doba pobytu 6 – 12 měsíců návrat do 30. 4. 2014  CEPRI – doba pobytu od 3 měsíců návrat do 15. 12. 2014

13 Erasmus+ 2014/15 – 2020/21  Navazuje na úspěchy Programu celoživotního učení, Mládeže v akci a dalších dosavadních iniciativ Evropské komise do roku 2013. Program podpoří mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy ve všech úrovních a formách vzdělávání.

14 2014/2015  Erasmus – studijní pobyt  Erasmus – pracovní stáž

15

16  ERASMUS studium / ERASMUS stáž  Student musí být zapsán do akreditovaného Bc., Mgr. nebo Ph.D. studijního programu  Student musí mít ukončený minimálně první ročník bakalářského nebo doktorandského studia  Délka pobytu: studium 3 -12 měsíců pracovní stáž 2 – 12 měsíců  Studium v zahraničí bude plně uznáno jako řádná součást studia

17  Studenti neplatí žádné poplatky za výuku, registraci, zkoušky, přístup do knihoven a laboratoří atd.  Studijní pobyt i pracovní stáž lze realizovat vždy jen v průběhu jednoho akademického roku; v akademickém roce 2014/2015 jde o období od 1. 6. 2014 do 30. 9. 2015  Studijní pobyt i pracovní stáž se realizují na základě výběrového řízení  Studenti musí vyřídit potřebnou dokumentaci a administrativní úkony před výjezdem i po návratu dle pokynů odpovědných pracovníků VUT a FAST

18  Pojištění léčebných výloh (příp.odpovědnost za škodu) - viz http://www.cmu.cz + pojišťovny + nabídka bank k platebním kartám + ISIC kartahttp://www.cmu.cz

19  Student musí na pobytu splnit schválený studijní plán a získat stanovený minimální počet ECTS kreditů. Dle Rozhodnutí rektora č. 25/2009 si student musí před odjezdem na studijní pobyt zapsat v Learning Agreement povinně předměty v hodnotě minimálně 18 kreditů za každý semestr v zahraničí. Pokud student bude v rámci studijního pobytu zpracovávat bakalářskou nebo diplomovou práci, musí mít v Learning Agreement stanoveno minimálně 11 kreditů za jeden semestr. (pozn.: podmínka minimálního počtu kreditů se netýká doktorandů)Rozhodnutí rektora č. 25/2009

20  Studenti si mají na zahraniční škole vybrat ekvivalentní předměty, které mají ve studijních povinnostech na FAST, nebo předměty, které jejich obor rozšiřují  Jazykové kurzy jako doplněk k technickým předmětům  Každý student, který jede na zahraniční studijní pobyt, musí mít vyřízen a povolen individuální studijní plán (ISP) na FAST. Žádost sepíšete podle vzoru vyvěšeného na webových stránkách - http://www.fce.vutbr.cz/zahranici/ZS_formulare.asp http://www.fce.vutbr.cz/zahranici/ZS_formulare.asp  Studenti po návratu ze studijního pobytu mají povinnost se pokusit nechat uznat předmět za předmět

21  Dva až tři týdny před odjezdem po předložení předepsaných dokumentů (podepsaný Learning Agreement, akceptační dopis nebo mail ze zahraniční univerzity, kopie Transcript of Records z FAST) sepíší studenti finanční dohodu na rektorátě VUT  Rektorát VUT převádí stipendium na studentův korunový/eurový účet vedený v ČR  Pro každou zemi je stanovena měsíční sazba – viz http://www.vutbr.cz/studium/studium-v- zahranici/erasmus/studenti/studijni-pobyt http://www.vutbr.cz/studium/studium-v- zahranici/erasmus/studenti/studijni-pobyt  Erasmus grant je navyšován o příspěvek z mobilitního stipendijního fondu VUT – 1.000,-- Kč/měsíc

22  Studenti FAST mohou požádat ještě o příspěvek ze studentského mobilitního fondu FAST - http://www.fce.vutbr.cz/zahranici/ZS_formulare.asp http://www.fce.vutbr.cz/zahranici/ZS_formulare.asp  Příspěvek FAST může činit max. 1.500,-- Kč/měsíc, přičemž max. výše příspěvku je 7.500,- Kč na studenta za jeden semestr  Příspěvek převádí FAST na studentův korunový účet schválený pro vyplácení stipendií na FAST

23  Termín odevzdání přihlášek na odd. vnitřních a vnějších vztahů 17. 2. 2014  Přezkoušení nebo uznání jazykové kompetence na ústavu SPV – přelom února/března 2014  Vyhlášení výsledků: 21. – 25. 3. 2014  V případě volných míst vyhlášení 2. kola – květen 2014  Hodnocení probíhá na základě studijních výsledků a výsledků jazykové zkoušky

24  Průměr za celé studium – při výběrovém řízení se nejdříve zohlední úroveň jazykových znalostí - v souladu s požadavky partnerských univerzit  Vytvoří se pořadí podle průměru a podle jazyka a z nich se vypočítá celkové bodové hodnocení  Nejnižší počet bodů = nejlepší umístění v pořadí  Důvody vyřazení: průměr nad 2,4; nedostatečné kreditové plnění, nesplnění jazykové zkoušky  V případě výjezdu v 1. roč. nM budou do programu zařazeni pouze studenti, kteří budou do nM přijati bez přijímací zkoušky

25  Studenti zařazení do VŘ Erasmus+ studijní pobyt jsou povinni vykonat jazykovou zkoušku z požadovaného jazyka, a to v souladu s požadavky partnerských univerzit  Zkoušky z angličtiny: 1. Úroveň B1 - odpovídá zkoušce BY51; zkouška má pouze ústní část, podrobné informace viz http://spv.webnode.cz Kdo již zkoušku BY51 absolvoval na FAST v jakémkoliv typu studia, nemusí ji již znovu skládat, bude mu automaticky uznána http://spv.webnode.cz

26 2. Úroveň B2 – vyžadují hlavně severské univerzity; zkoušku lze složit na ústavu SPV nebo mimo FAST a přinést certifikát o absolvování zkoušky (FCE apod.)  Zkoušky z ostatních jazyků mají písemnou a ústní část, vzorové testy jsou na http://spv.webnode.czhttp://spv.webnode.cz  Pro všechny jazyky platí, že pro úspěšné zvládnutí zkoušky musí student ze všech částí získat minimálně 50 %.  Jazykové zkoušky – přelom února/března 2014

27  Angličtina – uznání na základě různých certifikátů provádí PhDr. Darja Daňková.  Ostatní jazyky - uznání provádějí jejich garanti  Termín pro uznávání jazykových zkoušek - do 17. 2. 2014

28 Rakousko: TU Wien, BOKU Wien, TU Graz Belgie: Katholieke Hogeschool Brugge Oostende, Universiteit Gent Bulharsko: University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy Německo: TU Dresden, Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft, Bauhaus-Universität Weimar, RWTH Aachen Dánsko: Engineering College of Aarhus, DTU Lyngby, VIA University College - Horsens Španělsko: Universidad de Alicante, Universidad Politecnica de Catalunya Barcelona, Universidad de Granada, Universidad de Huelva, Universida de Malaga, Universidad de Oviedo, Universidad Politécnica de Valencia Francie: INSA Rennes, INSA de Strasbourg, Escole Nationale Supérieure d´architecture de Bretagne, IUT Grenoble Výběr partnerských univerzit FAST pro program Erasmus v roce 2013/2014 Výběr partnerských univerzit FAST pro program Erasmus v roce 2013/2014

29 Řecko: T.E.I. Crete, Aristotle University of Thessaloniki Chorvatsko: University of Zagreb, University of Rijeka Maďarsko: Szent István University Budapest Švýcarsko: Lucerne University of Applied Sciences and Arts Itálie: Politecnico di Milano, Universitá di Catania, Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia Island: Reykjavik University Litva: VGTU Vilnius, Kaunas University of Technology Lotyšsko: Riga Technical University Výběr partnerských univerzit FAST pro program Erasmus v roce 2013-2014: Výběr partnerských univerzit FAST pro program Erasmus v roce 2013-2014:

30 Norsko: NTNU Trondheim Portugalsko: Universidade do Minho, Universidade de Aveiro, Instituto Politécnico de Coimbra University of Minho, Universidade do Porto, Instituto Politécnico de Lisboa, UTAD Vila-Real Polsko: Krakow University of Technology, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Lublin Univerisity of Technology Švédsko: Chalmers University of Technology Göteborg, Lulea University of Technology, KTH Stockholm Výběr partnerských univerzit FAST pro program Erasmus v roce 2013-2014: Výběr partnerských univerzit FAST pro program Erasmus v roce 2013-2014:

31 Finsko: Oulu University of Applied Sciences Rumunsko: Technical University of Iasi Slovensko: Žilinská univerzita, STU Bratislava, Technická univerzita v Košiciach Slovinsko: University of Ljubljana Turecko: Anadolu University Eskisehir, Karadeniz Technical University Trabzon, Zonguldak Karaelmas University, Kirklareli University UK: The University of Sheffield, City University London

32  Application Form = přihláška na partnerskou univerzitu (většinou on line přihlašování na webu partnerské univerzity dle pokynů nebo)  Learning Agreement (LA) = studijní plán pobytu - obsahuje přehled kurzů, název semestrálního, ročníkového, bakalářského, diplomového projektu nebo výzkumné práce studenta na zahraniční univerzitě (přednostně z webu partnerské univerzity). Podepisuje: student a na FAST vedoucí oboru a Erasmus koordinátor. Podmínka VUT: zapsat a splnit předměty za min. 18 kreditů. V případě, že zahraniční univerzita má přísnější kritéria, je nutné dodržet kritéria zahraniční univerzity

33  Doporučuje se použít formuláře příslušné zahraniční univerzity dostupné na jejich stránkách; v případě on-line přihlášek včetně Learning Agreementu na zahraniční univerzitu je nutné pro VUT vyhotovit papírovou verzi LA – kompletně podepsaný LA je podmínkou pro podpis finanční dohody a přidělení grantu  Transcript of Records = přehled dosud dosažených výsledků studia na FAST - je povinný pro studenty bakalářského a magisterského programu (doklad vydává studijní oddělení)  Povolení Individuálního studijního plánu na FAST.

34  Potvrzení o době a náplni studia (Confirmation) podepsané odpovědnou osobou si student vyžádá před odjezdem z partnerské univerzity. Potvrzená doba studia je rozhodující pro celkovou výši grantu, příp. vrácení odpovídající částky – originál potvrzení student odevzdá na rektorátě VUT a kopii na oddělení vnitřních a vnějších vztahů FAST (OVV)  Transcript of Records – soupis předmětů a známek ze zahraniční university je důležitý podklad pro uznání předmětů studovaných v zahraničí a slouží jako důkaz o plnění povinností v zahraničí.  Závěrečná zpráva, kterou student vyplní na webových stránkách VUT. Zpráva slouží především jako cenný zdroj informací pro další studenty o konkrétním místě studia.

35  EILC jsou doplňkovou aktivitou programu Erasmus, kterou mohou využít studenti, nominovaní na studijní pobyt nebo pracovní stáž  Jazykové kurzy pro „méně používané jazyky EU“, tj. nevztahují se na angličtinu, němčinu, francouzštinu a španělštinu  Hlavním cílem aktivity je zejména naučit studenty komunikovat v národním jazyce země v běžných životních situacích, seznámit je s místní kulturou a dopomoci tak rychlejší orientaci v cizí zemi a k usnadnění zahájení studijního pobytu/pracovní stáže  Kurzy se konají v létě (červenec-září) i v zimě (leden-únor) v délce 2 – 4 týdny, pro začátečníky i pokročilé  Studenti neplatí kurzovné

36  Účastnit se může každý student, který je vybrán ke studiu v některé z výše uvedených zemí v rámci programu Erasmus  Cílová země EILC kurzu a následného pobytu musí být shodná  EILC je možné v rámci dané země/regionu absolvovat na jiné instituci, nežli posléze zajišťuje samotný studijní pobyt/pracovní stáž.  Případné kredity získané za EILC se standardně nezapočítávají do uvedených limitů  http://www.vutbr.cz/studium/studium-v- zahranici/erasmus/studenti/eilc http://www.vutbr.cz/studium/studium-v- zahranici/erasmus/studenti/eilc

37  Stáž může probíhat v rámci jednoho akademického roku,tj. pro 2014/15 od 1. 6. 2014 do 30. 9. 2015  Délka stáže: 2 - 12 měsíců  Pracovní stáž se musí uskutečnit v podniku, školícím, výzkumném středisku, neziskové organizaci nebo na vysoké škole (pouze za předpokladu, že zde student pracuje)  Student si hledá a vybírá organizaci sám  Pro každou zemi je stanovena měsíční sazba stipendia  Poskytované stipendium nemusí pokrýt veškeré náklady na pobyt v zahraničí, jedná se pouze o příspěvek a počítá se s finanční spoluúčastí studenta

38  Podmínkou pracovní stáže není bilaterální smlouva, nýbrž podepsaný plán pracovní stáže, tzv. Training Agreement  Podrobné informace viz http://www.vutbr.cz/studium/studium-v- zahranici/erasmus/studenti/pracovni-staz http://www.vutbr.cz/studium/studium-v- zahranici/erasmus/studenti/pracovni-staz  Přihlášky pro ak. rok 2014/15 vybírá paní Ludmila Zelinková od 27. 1. 2014 do 12. 2. 2014  V přihlášce je nutné uvést zemi a délku pobytu a stadium vyřizování pobytu  V době podání přihlášky student nemusí mít domluvený nebo potvrzený pobyt ze zahraniční instituce

39  Projít si seznam univerzit a na jejich stránkách zjistit předměty, které lze studovat a které jsou kompatibilní s předměty na FAST  Zjistit si na stránkách zahraniční univerzity, kdy je deadline pro podání přihlášky na tuto univerzitu  Informace o mobilitních programech a aktuality jsou k dispozici na webové stránce FAST http://www.fce.vutbr.cz/zahranici/ a na nástěnkách v budově A na chodbě u studijního oddělení a na stránkách VUT http://www.vutbr.cz/studium/studium-v-zahranici http://www.fce.vutbr.cz/zahranici/ http://www.vutbr.cz/studium/studium-v-zahranici

40  Projít si zkušenosti spolužáků a spolužaček, kteří na dané univerzitě studovali dříve nebo kteří v dané zemi byli na stáži. Informace jsou dostupné na http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/ http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/  Navštívit studentské prezentace zahraničních univerzit, které se konají v průběhu semestru pravidelně ve večerních hodinách na Kolejní 4 (budova FEKT a FP) – pro informaci kontaktujte International Students Club https://www.isc.vutbr.cz/front/ https://www.isc.vutbr.cz/front/  Navázat kontakt se zahraničními studenty na FAST

41 Děkujeme za pozornost Další informace viz http://www.fce.vutbr.cz/zahranici/ nebo odd. vnitřních a vnějších vztahů Bc. Ludmila Zelinková zelinkova.l@fce.vutbr.cz tel.: 54114 7130 A227


Stáhnout ppt "Možnosti mobilit pro studenty FAST VUT v Brně. Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) ◦ Erasmus+ 2014/15 – 2020/2021 ◦ Rozvojové projekty."

Podobné prezentace


Reklamy Google