Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Základní informace o zákoně SPOD a zákoně o rodině Práce sociální pracovnice a kurátora pro mládež Mgr. Lenka Ludvíková Mgr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Základní informace o zákoně SPOD a zákoně o rodině Práce sociální pracovnice a kurátora pro mládež Mgr. Lenka Ludvíková Mgr."— Transkript prezentace:

1 SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Základní informace o zákoně SPOD a zákoně o rodině Práce sociální pracovnice a kurátora pro mládež Mgr. Lenka Ludvíková Mgr. Eva Kuzbová Magistrát města České Budějovice

2 Co je to sociálně právní ochrana dětí a z čeho vychází? n SPOD je odvětví veřejného práva – vychází z Listiny základních práv a svobod a Úmluvy o právech dítěte –Listina základních práv a svobod součástí ústavní pořádku od 16.12.1992 –Úmluva o právech dítěte přijata 20.11.1989 předním hlediskem poskytování SPOD je podle zákona nejlepší zájem, prospěch a blaho dítěte

3 Zákony související se SPOD n Zákon o rodině č. 94/1963 Sb. – upravuje vznik, zánik manželství, rozvod, vztahy mezi manželi, vztahy mezi rodiči a dětmi, vyživovací povinnosti, výchovná opatření - napomenutí, dohled, určení rodičovství, osvojení n Zákon o sociálně právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. n Zákon č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád n Zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy n Zákon č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže

4 Co je to vlastně sociálně právní ochrana? n ochrana práv dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu n ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění n působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny n zjednodušeně se dá říci, že SPOD se zaměřuje na ty děti a ty rodiny, kde je nějaký problém – problém oznámí sama rodina, škola, lékař, policie, někdo z okolí n SPOD se poskytuje všem dětem bez rozdílu, bez jakékoli diskriminace (bez ohledu na barvu pleti, pohlaví, jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, národnost, etnikum nebo sociální původ), dětem české národnosti, i cizincům n SPOD je bezplatná, poskytována všem dětem do 18-ti let

5 Dítě n Nezletilá osoba n Má právo požádat orgány SPO, zařízení SPO, státní orgány, pověřené osoby, školy a školská zařízení, zdravotnická zařízení o pomoc při ochraně svého života a dalších svých práv n Povinnost pomoc poskytnout n Dítě má právo o pomoc požádat i bez vědomí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte n Dítě, které je schopno formulovat své názory, má právo pro účely SPO tyto názory svobodně vyjadřovat n Vyjádření dítěte se věnuje náležitá pozornost odpovídající jeho věku a rozumové vyspělosti n Při své činnosti bere OSPOD v úvahu přání dítěte a pocity dítěte s přihlédnutím k jeho věku a vývoji

6 Odpovědnost státu za sociálně právní ochranu dětí n stát je odpovědný za ochranu dětí před tělesným nebo duševním násilím – za ochranu jejich zdravého vývoje z hlediska fyzického, psychického a mravního n stát ale nenahrazuje povinnosti a odpovědnost rodičů, nezasahuje do jejich postavení, do jejich rodičovské zodpovědnosti, nejsou-li práva nebo vývoj dítěte ohroženy n důraz je položen na: - ochranu dětí před sociálně patologickými jevy = prevence rizikového vývoje dětí a minimalizace důsledků působení sociálně patogenních vlivů - děti trvale nebo dočasně zbavené svého rodinného prostředí nebo děti, které nemohou být v tomto prostředí ponechány mají podle zákona o SPOD právo na zvláštní ochranu a pomoc poskytovanou státem v podobě některé z forem náhradní výchovy -

7 Orgány sociálně-právní ochrany n Ministerstvo n Krajské úřady n Obecní úřady n Obecní úřad obce s rozšířenou působností n Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí

8 Systém náhradní výchovy n Dětský diagnostický ústav, diagnostický ústav pro mládež n Dětský domov, dětský domov se školou n Výchovný ústav orgánu SPOD se ukládá povinnost sledovat výkon ústavní nebo ochranné výchovy cílem je sledování dodržování práv dětí, rozvoj duševních a fyzických schopností dětí, zda trvají důvody pro pobyt dítěte v zařízení a jak se vyvíjejí vztahy mezi rodiči a dětmi n Náhradní rodinná péče n Osvojení / mezinárodní osvojení n Pěstounská péče n Poručenství n Hostitelská péče n Pěstounská péče na přechodnou dobu

9 Počet dětí v ústavní výchově n K 31.12.2008 jsme evidovali 80 dětí s nařízenou ústavní či ochranou výchovou n K 31.12.2009 to bylo 76 dětí n Za rok 2008 bylo provedeno 339 návštěv dětí v ústavních zařízeních n Za rok 2009 bylo provedeno 344 návštěv

10 Předběžné opatření n pokud se dítě ocitne bez jakékoli péče, nebo pokud je vážně ohrožen jeho příznivý vývoj nebo život podává orgán SPOD návrh soudu na vydání PO (§ 76a nebo b) OSŘ) - návrh na svěření dítěte: - do péče jiné osoby - do zařízení pro výkon ústavní výchovy (DDÚ) - do zařízení vyžadující okamžitou pomoc

11 Počet PO dle §76a) OSŘ a důvody PO za rok 2008 MagistrátměstaČeskéBudějovice 49 49 Předběžných opatření V roce 2009: 40 předběžných opatření 40 předběžných opatření Za I.pololetí 2010: 36 předběž.opatř. 18 Na žádost rodičů – výchovné problémy 6 Důvody na straně rodiče 6 Dítě zanecháno matkou v porodnici 13 Nedostatečná péče rodičů 1 Nezl. cizinec na území ČR 1 Násilí v rodině 1 Na žádost dítěte 1 Matka dítěte sama v ÚV 1 Rodiče odmítli léčbu dítěte 1 Dítě sirotek

12 Náplň práce sociální pracovnice OSPOD n Vykonává funkci opatrovníka nezletilých dětí n Podává soudu návrh na umístění dítěte do náhradní výchovy v případě, že je dítěti třeba poskytnout okamžitou pomoc ve smyslu §76a OSŘ n Na žádost soudu provádí šetření o poměrech nezletilých dětí a podává zprávy o skutečnostech potřebných při rozhodování o výchově a výživě dětí n Navrhuje soudu nařízení ÚV, omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti n Navrhuje a provádí výchovná opatření n Podává podněty na zahájení trestního stíhání rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte při podezření ze spáchání tr. činu proti dítěti n Zastupuje dítě v postavení poškozeného v trestním řízení

13 n Podává jako kolizní opatrovník návrhy na přiznání škody za poškozené dítě orgánům činným v trestním řízení n Zprostředkovává umístění nezletilých dětí do dětských domovů n Sleduje vývoj dětí, které byly umístěny do péče jiných občanů než rodičů n Vyhledává děti, jejichž rodiče, či jiné odpovědné osoby za jejich výchovu, neplní své povinnosti, ohrožují či narušují jejich výchovu, působí na odstranění příčin a důsledků těchto nedostatků a poskytuje jim potřebnou pomoc n Poskytuje širokou poradní a pomocnou činnost ve věcech sociálně-právní ochrany dětí, vede rodiče k odpovědnému rodičovství a řádnému plnění funkcí rodiny

14 Náplň práce kurátora pro mládež § 6 odst. c) zákona o sociálně právní ochraně dětí se zaměřuje na děti: - které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom: n zanedbávají školní docházku n nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy n požívají alkohol nebo návykové látky n živí se prostitucí n opakovaně nebo soustavně páchají přestupky n spáchali trestný čin (mladiství i nezletilí) Smyslem je aby k ohrožení a následnému narušení dětí nedocházelo a pokud k němu již dojde, pracovat s dětmi a jejich rodiči tak, aby se předešlo dalším nepříznivým důsledkům (popř. aby došlo k nápravě)

15 Náplň práce kurátora pro mládež n Spolupracuje při komplexním řešení problematiky kriminality dětí a mládeže se všemi dotčenými orgány (soud, PČR, PMS, školy, ÚP, zdravot.zařízení, neziskové organizace) n Provádí sociálně právní a výchovné poradenství dětem a rodičům n Zastupuje mladistvé delikventy při trestním řízení u soudů a ostatních státních orgánů, účastní se přestupkového řízení vedeného proti mladistvému n Zjišťuje poměry nezletilých a mladistvých delikventů – podává pro účely trestního řízení zprávu o jejich osobních, rodinných a sociálních poměrech n Podává soudu návrh na umístění dítěte do náhradní výchovy nahrazující péči rodičů v případě, že dítěti je nutné poskytnout okamžitou pomoc ve smyslu §76a OSŘ n Podává návrhy na nařízení ústavní výchovy soudem případně na jiná výchovná opatření n Pomáhá při společenské adaptaci mladistvých delikventů n Připravuje podklady pro jednání komise za účasti s dětských psychologem a zúčastňuje se jejího jednání

16 Práce kurátora pro mládež při řešení záškoláctví - škola postupuje dle metodického pokynu MŠMT o jednotném postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví -Řešení neomluvené nepřítomnosti: - neomluvená nepřítomnost do 10hodin se řeší se zákonným zástupcem formou pohovoru v rámci školy - nad 10hodin- svolává ředitel školy výchovnou komisi – o průběhu a závěrech jednání se provede zápis - nad 25hodin zašle ředitel bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví OSPOD - opakované záškoláctví : - rodiče již řešeni za přestupek – naplnění skutkové podstaty přestupku na úseku školství a výchovy mládeže podle § 31 odst.1 zákona č. 200/1990 Sb.o přestupcích - možnost udělit rodičům pokutu do výše 3.000 Kč - podání hlášení o zanedbání povinné školní docházky Policii ČR k dalšímu trestnímu stíhání zákonných zástupců Oznámení škole o postupu OSPOD

17 Práce kurátora pro mládež - zanedbání povinné školní docházky - výchovné problémy, trestná činnost - - pohovory na oddělení SPOD – pravidelné docházení ke kurátorovi - - pohovory za přítomnosti klinického psychologa ve spolupráci s dětským psychologem, přímo na našem oddělení sociálně právní ochrany dětí, se snažíme navázat s rodinou žáka kontakt, a tak mu pomoci řešit danou situaci. Je kladen důraz na opakované pohovory s klientem. - předání do další péče – SVP, dobrovolný pobyt v DÚM, DDÚ, drogová poradna aj. - podnět na výchovné opatření k soudu (napomenutí, dohled, ÚV) Školy a zdravotnická zařízení jsou povinni oznamovat OSPOD skutečnosti nasvědčující tomu, že se v konkrétních případech jedná o děti, na něž se SPO zaměřuje (děti, které zanedbávají školní docházku a jejich rodiče neplní povinnost plynoucí z rodičovské zodpovědnosti.

18 Práce kurátora pro mládež v souvislosti se zákonem č. 218/2003 Práce kurátora pro mládež v souvislosti se zákonem č. 218/2003 –pomoc dětem, kteří se dostali do střetu se zákonem – informace o tom, jak bude probíhat další řízení, co se děje po sdělení obvinění z provinění – rozdíl mezi nezletilým a mladistvým –pohovor s dítětem, spolupráce s rodinou – nasměrování na základní sociální dovednosti a vymanění se z nepříznivých vlivů a případného sociálního vyloučení – zvýšit právní povědomí –vedení k odpovědnosti za spáchaný trestný čin – něco jsem udělal a musím k tomu zaujmout stanovisko, ponesu si důsledky svého chování/činu a co z toho vyplývá n snížit riziko opakovaní trestné činnosti n prevence – pozitivní ovlivnění uvažování dítěte – uvědomění si nevhodného jednání a důsledků při jeho opakování n spolupráce s PCR, soudy, PMS, neziskovými org.

19 Řízení ve věcech nezletilých podle zákona č. 218/2003 n trestní odpovědnost od 15 – snížení hranice odpovědnosti nakonec není n návrh na opatření k soudu – podává OSZ n OPATŘENÍ n zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchov. programu ve SVP n dohled PMS n ochranná výchova n možnost upustit od uložení opatření – k dosažení účelu zákona postačí projednání před soudem n od 1.1.2010 novela zákona n výchovná povinnost n výchovné omezení n napomenutí s výstrahou

20 Klienti kurátora pro mládež - 2008 a 2009 Počet evidovaných celkem z toho děti do 15- ti let z toho dívekmladistvýchz toho dívek Jihočeský kraj - 20083 2221 1943182 028494 České Budějovice - 20081 127342112785253 Jihočeský kraj - 2009 České Budějovice - 200915315222151009334

21 Klienti kurátora pro mládež rok 2008 a 2009 Celkem 2008/2009 z toho nezletilíz toho dívekmladistvíz toho dívek Trestná činnost1641543847461151071618 Přestupky3431----3431105 Výchovné problémy 45672012138842153335332109139 Dohledy211232-2181085 Uložená výchovná opatření 7066----6066108 Opatření uložená nezletilým 504647463----- Návrh na PO141833-11115911 Návrh na ÚV- 2-2-

22 Děkujeme za pozornost n Mgr. Eva Kuzbová n Magistrát města České Budějovice n 386 804 242 n dragounovas@c-budejovice.cz n Mgr. Lenka Ludvíková n Magistrát města České Budějovice n 386 804 220 n ludvikoval@c-budejovice.cz


Stáhnout ppt "SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Základní informace o zákoně SPOD a zákoně o rodině Práce sociální pracovnice a kurátora pro mládež Mgr. Lenka Ludvíková Mgr."

Podobné prezentace


Reklamy Google