Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

konference „Akvakultura – podpora z Operačního programu Rybářství“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "konference „Akvakultura – podpora z Operačního programu Rybářství“"— Transkript prezentace:

1 konference „Akvakultura – podpora z Operačního programu Rybářství“
VYSAZOVÁNÍ ÚHOŘE ŘÍČNÍHO DO VODNÍCH TOKŮ ČR Ing. Martin Podlesný, Český rybářský svaz - Rada konference „Akvakultura – podpora z Operačního programu Rybářství“

2 Opatření 3.2. záměr b) Řídící orgán OP Rybářství MZe ČR a Státní zemědělský intervenční fond připravili v roce 2009 Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Opatření 3.2. Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin, záměr b) vysazování úhoře říčního (Anguilla anguilla) s možností čerpání dotace od do

3 Příjemce dotace Dotace je určena pro uživatele rybářských revírů, kteří neprovozují svou činnost za účelem zisku. Tyto požadavky splňují rybářské svazy.

4 Popis opatření Realizuje se vysazováním úhoře říčního (Anguilla anguilla) do vybraných rybářských revírů v povodí řeky Labe a Odry (splňují podmínku poproudové migrace úhoře zpět do moře). Vysazování se realizuje ve formě monté nebo rozkrmeného mladého úhoře (rozkrmeného monté) o délce menší než 20 cm.

5 Odlov úhoře říčního Úhoř říční se přirozeně vytírá v Sargasovém moři a jeho larvy poté unáší mořské proudy k břehům Evropy. Zde je také loven při ústí řek do moře jako takzvané monté. Stavy monté v posledních letech trvale klesají, navíc je jejich dostupnost každoročně ovlivňována klimatickými podmínkami a poptávkou na asijských trzích. Proto se může snadno stát, že nebude plně uspokojena poptávka evropských odběratelů určená pro posílení množství úhořů říčních schopných migrace zpět k reprodukci.

6

7

8 Odlov úhoře říčního Realizace projektu je proto vždy silně závislá na přírodních podmínkách. Nestačí jen chtít monté nakoupit – musí být předně k dispozici. Dostupnost monté je limitujícím faktorem čerpání prostředků z OP Rybářství.

9 Seznam rybářských revírů pro přiznání dotace na vysazování úhoře říčního z opatření 3.2., záměr b).
MZe ČR vytvořil po konzultacích s ČRS seznam rybářských revírů pro přiznání dotace na vysazování úhoře říčního. Seznam zahrnuje toky a jejich přítoky vhodné pro růst a vývoj úhořů. U všech toků byl při vyhodnocování kladen důraz na migrační prostupnost, současnou i budoucí, ve shodě s plánem zprostupňování dle Rámcové směrnice o vodách (WFD). Z nasazovaných revírů byly vyřazeny toky pstruhového charakteru, které úhořům neposkytují vhodné prostředí z důvodu nízké teploty vody a nízké úživnosti.

10 Centrální výběrové řízení na dodavatele úhořího monté
Rada ČRS zrealizovala centrální výběrové řízení (zakázka s vyšší hodnotou - přes 2 mil. Kč) na dodavatele monté úhoře říčního. Předmětem zakázky byla centrální dodávka monté pro uživatele rybářských revírů sdružené v rámci Českého rybářského svazu (ČRS).

11

12

13

14

15

16 Tah monté úhoře říčního v sezóně 2010
Sezóna 2010 byla z pohledu tahu monté lepší než předcházející sezóna 2009, i přesto byla charakterizována z dlouhodobého pohledu nízkými stavy monté v rámci celé Evropy, což se projevilo především na typických lovištích ve Velké Británii, kde byla většina monté určena namísto exportu na pokrytí místní potřeby úhořů pro znovunasazení řek. Z počátku roku byla cena úhořího monté poměrně příznivá, ale lovily se malé objemy monté a to především z důvodu nízké teploty a s tím spojené menší pohyblivosti monté.

17 Tah monté úhoře říčního v sezóně 2010
V souvislosti s nařízením č. 1100/2007 ES a zařazením úhoře mezi chráněné druhy dle CITES dopracovala Francie narychlo národní Plán managementu úhoře a stanovila exportní kvóty pro monté, aby tak umožnila svým obchodníkům vývoz monté do Asie za atraktivní ceny. Se stoupající teplotou vody vzrostl i tah monté, na což zareagovaly trhy v Asii prudkým zvýšením odběru. Důsledkem byl  dramatický nárůst cen na úrovni čtyřnásobku obvyklé ceny. Poté, co se trh v Asii nasytil a byly dosaženy povolené exportní kvóty, začalo se distribuovat monté pro potřeby francouzského národního Plánu managementu úhoře. V té době nebylo možné kupovat monté pro komerční účely, tato část tahu monté byla vyhrazena pro nasazování francouzských vod. Následně došlo ke stabilizaci trhu a začalo se s exportem monté do zbylých částí Evropy.

18 Tah monté úhoře říčního v sezóně 2010
Vzhledem k citlivosti mladých úhořů na teplotní a potravní podmínky po vysazení byla požadavkem ČRS poměrně pozdní dodávka, která se časově kryje s úplným koncem sezóny pro odlov monté ve většině států Evropy. S uspokojením konstatujeme, že se dodavatelské firmě i přesto podařilo splnit dodávku v plné výši a odpovídající kvalitě.

19 Tah monté úhoře říčního u pobřeží

20 Přehled schválených žádostí o dotaci na vysazování úhoře říčního
Název subjektu Schválená výše dotace (Kč) Vysazeno (kg) Územní svaz města Prahy 74 Středočeský územní svaz Praha 8 36 místních organizací Středočeského územního svazu 139 Západočeský územní svaz Plzeň 30 500 Severočeský územní svaz 37 Východočeský územní svaz 133 Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko Ostrava CELKEM 43 schválených žádostí o dotaci 951 42 žádostí o dotaci - monté 451 1 žádost o dotaci - rozkrmené monté

21

22

23 Budoucnost úhoře říčního – jak dál?
Početnějšímu výskytu úhoře na našem území může prospět jeho zvýšené plošné vysazování a obnovení vysazování např. i do průtočných rybníků či říčních ramen, která jsou periodicky spojena s řekou. Pro zajištění trvale udržitelného rozvoje úhoří populace v ČR je však třeba s dostatečným předstihem zajistit poproudovou migrační prostupnost našich toků tak, aby náklady vynaložené na vysazování mladých úhořů nepřišly vniveč.

24 Budoucnost úhoře říčního – jak dál?
Rozhodující úlohu by zde mělo sehrát MZe ve spolupráci s MŽP. Zajištění poproudové migrační prostupnosti by mělo být založeno na základních principech, jako je: zabránění stavbě nových migračních bariér a MVE rušení starých migračních bariér, které ztratily svůj původní význam zavádění „rybám přátelských“ turbín se speciálním tvarem lopatek vybudování účinných česlí s dostatečně nízkou roztečí instalace odpuzovačů na nátocích na turbíny budování speciálních poproudových přesmyků pro úhoře vytvoření jednotného a centrálně koordinovaného systému pro zajištění úhoří migrace v rámci jednotlivých povodí (časově i místně synchronizované dočasné omezení hydroelektráren v době tahu, spojené s usnadněním tahu např. snížením jezových klapek).

25 Budoucnost úhoře říčního – jak dál?
Jako bezprostřední ohrožení Plánu managementu úhoře v ČR, ale i vynaložené podpory z OP Rybářství hodnotí ČRS kontroverzní plán výstavby plavebního stupně Děčín, který by svou zeměpisnou polohou a zvláště hydroelektrárnou o hltnosti 2 x 125 m3 . s-1 představoval zásadní ohrožení všech dospělých úhořů migrujících z ČR k místům jejich rozmnožování v moři.

26 Vysazování úhořího monté do revírů ČRS v letech 1993 – 2010 (za 18 let)
Rok Množství Cena za 1 kg v Kč Náklady na nákup v Kč ks kg 1993 285 4 598 1994 389 4 726 1995 463 4 934 1996 147 10 714 1997 262 12 316 1998 140 13 195 1999 385 6 994 2000 150 11 406 2001 100 14 910 2002 299 11 378 2003 333 10 266 2004 184 20 756 2005 144 27 300 2006 366 000 119,5 15 750 2007 303 000 101 26 250 2008 613 500 204 18 000 2009 867 000 289 12 330 2010 671 13 636 9 149 756 Celkem 12 639 836 4 665,5 - 40 835 694

27 Závěr ČRS se bude snažit vyčerpat co nejvíce alokovaných prostředků z tohoto Opatření, aby bylo během zbývajícího programového období pravidelně vysazováno další monté, popřípadě rozkrmené monté úhoře říčního do vodních toků v ČR Realizace a rozsah dalších projektů ČRS, spojených s vysazováním úhoře, bude vždy záviset na přirozeném tahu úhořího monté. Ten totiž, spolu s klimatickými podmínkami daného roku a legislativou exportních zemí, nejvíce ovlivňuje vývoj cen na světovém trhu s monté a jeho dostupnost.

28 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "konference „Akvakultura – podpora z Operačního programu Rybářství“"

Podobné prezentace


Reklamy Google