Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty MU v Brně &

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty MU v Brně &"— Transkript prezentace:

1 Vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu: priority, příležitosti a možnosti rozvoje
Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty MU v Brně & Fakulta sociálních studií MU v Brně (Milada Rabušicová, Ladislav Rabušic, Klára Šeďová, Milan Pol, Petr Novotný, Jiří Zounek, Dana Knotová, Vlastimil Čiháček, Lenka Hloušková, Kateřina Trnková)

2 Výzkumný projekt podporovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí č
Výzkumný projekt podporovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí č. 1J 017/04 „Moderní společnost a její proměny“

3 Základní charakteristiky celoživotního učení, o které se opírají také české programové dokumenty:
Za prvé, že vzdělávání není již omezeno jen na určitou fázi života, docházky do školy, ale trvá po celý život. Za druhé se nejedná jen o formální vzdělávání ve vzdělávacích institucích, ale o všechny formy a typy učení bez ohledu na instituci či prostředí, kterým může být i pracoviště, domov či prostředí obce. Za třetí se jedná o poskytnutí příležitosti pro všechny, bez ohledu na věk, zájem, nadání či postavení.

4 Cíle projektu: zmapovat vzdělávací potřeby dospělé populace v ČR
konfrontovat stávající vzdělávací možnosti (formální, neformální, informální) navrhnout možnosti většího zapojení dospělých do CŽV zasadit do rámce vzdělávací politiky zhodnotit v souvislostech se situací v zemích Evropské unie hledat bariéry ve vztahu k cílovým skupinám dospělých v ČR

5 Zjišťování potřeb vzdělávání dospělých
II. III. Zjišťování potřeb vzdělávání dospělých Zjišťování vzdělávací nabídky (pro dospělé u nás) Očekávání a předpoklady české vzdělávací politiky VO 1 VO 2 VO 4 Dotazník Internetový průzkum Expertní rozhovory Analýza dokumentů personálie SES charakteristiky postoje ke vzdělání motivace k účasti vzdělávací potřeby účast ve vzdělávání (faktická a projektivní) bariéry účasti VO 6 přehled o nabídce kurzů (v rozlišení formální, neformální) obsah, metody, efektivita, technické údaje průzkumy vzdělávacích potřeb cílových skupin? vzděl. potřeby a jejich analýza v podnikovém vzdělávání? obecná vymezení v zákl. dokumentech + konkrétně v jednotlivých oblastech (pokud existuje) konfrontace s obdobnými zdroji v zahraničí VO 5 Konfrontace nabídky a poptávky VO 3

6 Pracovní hypotéza Vzdělávání dospělých v ČR nenaplňuje vzdělávací potřeby dospělých, je poddimenzováno ve významných parametrech ve srovnání se situací v zemích EU a nefunguje jako systém.

7 Problémy vzdělávání dospělých v ČR jsou spojeny se dvěma základními oblastmi: S nedostatečnou motivací poptávky po dalším vzdělávání (u jednotlivců i zaměstnavatelů), a to zejména v těch sociálních vrstvách a skupinách, které jsou z hlediska zvýšení jejich zaměstnatelnosti nejpotřebnější. S nedostatečnou aktivitou a zainteresovaností zejména školských – vzdělávacích institucí na vytváření atraktivní nabídky vzdělávacích produktů dalšího vzdělávání dospělých (volně podle Dlouhodobý, 2002).

8

9 Inspirace:

10

11

12

13 Motivy a bariéry ve vzdělávání dospělých: Učíme se všichni po celý život?
Něco z výsledků

14 Otázka: Do jaké míry jsou dnešní dospělí připraveni pokračovat ve svém vzdělávání i dávno poté, kdy opustili formální vzdělávací instituce?

15 Sociologické šetření na reprezentativním vzorku (jaro, 2005)
1418 respondentů ve věku 20 – 65 let ukazuje, že: jen 9 % se navrací zpět do systému formálního vzdělávání po jeho opuštění jen 12 % plánuje návrat kvůli získání nového nebo vyššího diplomu 34 % navštěvovalo v posledních 12 měsících kurz v rámci neformálního vzdělávání 36 % má zájem v příštích 12 měsících navštěvovat kurz v rámci neformálního vzdělávání

16 ? Proč se (A.) 91 % respondentů v případě formálního vzdělávání a
(B.) 66 % respondentů v případě neformálního vzdělávání nezúčastňuje žádné z těchto forem vzdělávání ?

17 A. Neúčast a důvody neúčasti dospělých ve formálním vzdělávání
______________________________________________________________ Důvody ( % ) Dosáhl/a jsem dostatečného vzdělání Chtěl/a jsem začít pracovat Musela jsem pracovat (z finančních důvodů) 16.3 Rodinné důvody Nelíbilo se mně ve škole Nedařilo se mně ve škole Nedostal/a jsem se na školu podle svých představ Jiné důvody Odešel jsem na vojnu Zdravotní důvody

18 A. Neúčast a důvody neúčasti dospělých ve formálním vzdělávání
______________________________________________________________ Základní charakteristiky osob s nezájmem účastnit se v blízké budoucnosti formálního vzdělávání: neliší se podle pohlaví, s vyšším vzděláním se snižuje neochota dále si rozšiřovat vzdělání, typ povolání nehraje žádnou roli, záměry nestudovat se, ve srovnání s nejmenším sídlem, snižuje se stoupající velikostí sídla, v němž respondent bydlí, ale bydlení ve velkoměstě pak už žádnou roli nehraje, důležitost přisuzovaná vzdělání pro úspěch v životě nehraje žádnou roli.

19 lidé mladšího věku a vyššího vzdělání
A. Neúčast a důvody neúčasti dospělých ve formálním vzdělávání ______________________________________________________________ Celkově jsou potenciálními kandidáty na účastníky formálního vzdělávání dospělých: lidé mladšího věku a vyššího vzdělání Ostatním v plánech na pokračování ve studiu něco brání

20 A. Neúčast a důvody neúčasti dospělých ve formálním vzdělávání
______________________________________________________________ Bariéry ve dvou kategoriích: vnitřní (psychické) vnější (nedostatek impulsů ke vzdělávací aktivitě)

21 (vnitřní) psychické bariéry (shrnuto)
A. Neúčast a důvody neúčasti dospělých ve formálním vzdělávání ______________________________________________________________ (vnitřní) psychické bariéry (shrnuto) ·  akceptace zažitého tradičního modelu vzdělávání – kontinuálního a umístěného do mladého věku ·   vlastní přesvědčení o dostatečnosti znalostí a dovedností pro výkon profese ·   málo zájmu o osobní rozvoj cestou formálního vzdělávání (studia) ·   demotivující zkušenosti ze školy („ve škole se mně nedařilo“ a „ve škole se mně nelíbilo“)

22 vnější bariéry (shrnuto)
A. Neúčast a důvody neúčasti dospělých ve formálním vzdělávání ______________________________________________________________ vnější bariéry (shrnuto) ·     není nutné studovat ke zlepšení pozice v zaměstnání ·     není nutné studovat pro udržení zaměstnání ·     není nutné studovat ani pro získání zaměstnání.

23 B. Neúčast a důvody neúčasti dospělých na neformálním vzdělávání
______________________________________________________________ 2/3 populace neparticipovaly na kurzech vzdělávání dospělých, zhruba 2/3 to nemají v úmyslu v nejbližší budoucnosti.

24 Základní charakteristika těch, kteří se vzdělávání neúčastní:
B. Neúčast a důvody neúčasti dospělých na neformálním vzdělávání ______________________________________________________________ Základní charakteristika těch, kteří se vzdělávání neúčastní: lidé s nižším vzděláním, lidé staršího věku, lidé v manuálních profesích, důchodci, nezaměstnaní a osoby na rodičovské dovolené.

25 B. Neúčast a důvody neúčasti dospělých na neformálním vzdělávání
______________________________________________________________ Bariéry ve třech kategoriích (podle Crosse (1981): situační institucionální osobnostní

26 B. Neúčast a důvody neúčasti dospělých na neformálním vzdělávání
______________________________________________________________ Situační bariéry souhlas (%) Nemám momentálně dostatek finančních prostředků Pracovně jsem příliš zaneprázdněn/a Mám hodně koníčků, takže na další vzdělávací aktivity nemám čas Nemám čas kvůli starosti o děti nebo rodinu 33 Nemohu se účastnit ze zdravotních důvodů 17

27 Institucionální bariéry souhlas (%)
B. Neúčast a důvody neúčasti dospělých na neformálním vzdělávání ______________________________________________________________ Institucionální bariéry souhlas (%)   Není dost informací o vhodných vzdělávacích kurzech Není dost vhodných kurzů samotných 28 Kvalita kurzů bývá poměrně nízká 24

28 Osobnostní bariéry souhlas (%)
B. Neúčast a důvody neúčasti dospělých na neformálním vzdělávání ______________________________________________________________ Osobnostní bariéry souhlas (%) Účast ve vzdělávacích kurzech nebo na školeních pro mě nemá smysl 49 Mám obavy, že bych to nezvládl/a 36 Myslím, že na další vzdělávání nemám dostatečné vzdělání 32

29 B. Neúčast a důvody neúčasti dospělých na neformálním vzdělávání
______________________________________________________________ Pro vnímání bariér je důležitá zkušenost s předcházející účastí na vzdělávacím kurzu. Při zavedení tohoto hlediska se vnímání překážek významně proměňuje.

30 ______________________________________________________________

31 B. Neúčast a důvody neúčasti dospělých na neformálním vzdělávání
______________________________________________________________ Je třeba konstatovat ve shodě s dalšími autory, např. Rubenson (2001): Namísto bariér, jako je nedostatek financí, nedostatek času z různých důvodů apod. je možná lepší o tématu uvažovat v dimenzi „co lidem vzdělávání v dospělém věku přináší“, resp., co očekávají, že jim přinese. Budou-li taková očekávání vysoká, mohou restrukturovat jak své zdroje finanční, tak časové.

32 Závěr Faktor, který podmiňuje to, aby se dospělý vrátil k formálnímu vzdělávání nebo se alespoň jednou zúčastnil nějakého kurzu neformálního vzdělávání, je především dosažené formální vzdělání. Lidem by mělo být umožněno, aby dosáhli vyššího formálního vzdělání. Dostatečně vzdělaná mladá populace   aktivní participace na dalším vzdělávání  naplňování základního předpokladu společnosti vědění.

33 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty MU v Brně &"

Podobné prezentace


Reklamy Google