Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkušebnictví a kontrola jakosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkušebnictví a kontrola jakosti"— Transkript prezentace:

1 Zkušebnictví a kontrola jakosti
07

2 Zkušební laboratoře FSv
Příručka jakosti

3 Zkušební laboratoře FSv
Příručka kvality zkušební laboratoře FSv ČVUT je základním a vrcholovým dokumentem systému managementu v oblasti kvality, administrativních a technických systémů řízení Cíl – dokumentovat způsob, jímž je ve zkušební laboratoři FSv zabezpečena kvalifikovanost, objektivnost a nepředpojatost veškerých činností tvořících prvky systému managementu kvality odpovídá požadavkům ČSN EN ISO 9001 ed.2 (2002)

4 Zkušební laboratoře FSv
Základní politika ZL-FSv - zabezpečit a udržet vysokou úroveň kvality ve všech činnostech zkušební laboratoře a získat trvalou důvěru zákazníků v nezávislost zkušební laboratoře a objektivitu její činnosti Přezkoumávání obsahu příručky kvality provádí manažer kvality ZL-FSv nejméně 1x za rok a podle potřeby vede její revize a změnová řízení. Nové listy rozešle k výměně ve všech výtiscích podle rozdělovníku, staré 1x založí a zbytek skartuje

5 Zkušební laboratoře FSv
Příručku kvality a její změny schvaluje vedoucí ZL-FSv, který je odpovědný za koncepci, za vyhlášení a uplatňování politiky kvality ZL Příručka kvality byla předána národnímu akreditačnímu orgánu Českému institutu pro akreditaci, o.p.s (ČIA). Zákazníkům (zadavatelům zkoušek) je k dispozici u vedoucího ZL-FSv, u manažera kvality ZL-FSv a u technických vedoucích jednotlivých OL, uvedených v rozdělovníku příručky. Pracovníkům fakulty je k dispozici v sekretariátu děkana fakulty

6 Zkušební laboratoře FSv
Požadavky na management

7 Zkušební laboratoře FSv
Organizace Politikou ZL-FSv v činnosti organizace je především zachování nezávislosti a zabezpečení nestrannosti ve všech činnostech: zamezením účasti všech osob pracujících v ZL-FSv v činnostech, které by mohly snížit důvěru ve způsobilost a nestrannost, ochranou důvěrných informací a práv zákazníků.

8 Zkušební laboratoře FSv
Děkan fakulty, kromě ustanovení vedoucích osob ZL-FSv, v rámci činností uvedených v PK zabezpečuje ještě: podmínky pro výkon činnosti, předpoklady pro výkon činností v oblasti personální, funkci kontrolních systémů na fakultě, organizační a informační vazby na nadřízené složky a instituce, dále zdroje legislativních, správních a technických informací.

9 Zkušební laboratoře FSv
Proděkan pro vědeckovýzkumnou a experimentální činnost v rámci činností, uvedených v PK, zabezpečuje spolu s vedoucím ZL-FSv zejména: funkci dílčích částí organizační struktury fakulty podmiňující výkon příslušných technických a odborných činností v ZL-FSv, potřebnou technickou úroveň pracovních prostor a podmínek (pracovní prostředí, atp.), modernizaci a inovaci stávajícího zkušebního zařízení

10 Zkušební laboratoře FSv
Tajemník fakulty v rámci činností uvedených v PK zabezpečuje: uplatňování kontrolních činností v rámci fakulty, řízení právní a administrativní agendy doplňkové činnosti FSv, konečné schvalování a podepisování smluv o provedení zkoušek v rámci platných legislativních a interních předpisů.

11 Zkušební laboratoře FSv
Zkušební laboratoř (ZL) Oborové laboratoře (OL) Vedoucí ZL Manažer kvality Metrolog Technický vedoucí OL Zástupce vedoucího OL Garant zkoušek Odpovědný pracovník, zkušební technik

12 Zkušební laboratoře FSv
Vrcholové vedení laboratoře tvoří vedoucí ZL, manažer kvality ZL, odpovědný za systém managementu a metrolog ZL, odpovědný za metrologický pořádek a jejich zástupci. Všichni jsou jmenováni děkanem fakulty, který na ně delegoval příslušné pravomoci a odpovědnosti související s výkonem činností v ZL-FSv podle této PK.

13 Zkušební laboratoře FSv
Technický management tvoří techničtí vedoucí OL, kteří mají oprávnění jednat přímo se zákazníky, vést věcná jednání související s přípravou smlouvy o zkušební činnosti a nést za její realizaci příslušnou technickou a odbornou odpovědnost Jejich odpovědnosti jsou stanoveny tak, aby nedocházelo s ostatními pracovníky příslušných kateder ke konfliktu zájmu

14 Zkušební laboratoře FSv
Vedoucí ZL-FSv má následující pravomoci a povinnosti: vykonává řídící a kontrolní činnost v ZL-FSv a má plnou odpovědnost za soustavné plnění všech akreditačních kritérií, v dohodě s vedoucím katedry, ke které OL patří, jmenuje technického vedoucího OL, schvaluje interní dokumenty a interní zkušební předpisy vydané v OL, schvaluje plán a programy interních auditů SM v ZL-FSv a návrhy na opatření k nápravě nedostatků při nich zjištěných, podílí se na dodržování SM a MP a odpovídá za provádění přezkoumávání systému managementu ZL-FSv, jedná jménem ZL-FSv, rozhoduje v případě potřeby o podmínkách přístupu do prostor ZL-FSv.

15 Zkušební laboratoře FSv
Zástupce vedoucího ZL-FSv má následující pravomoci a povinnosti: kontroluje a schvaluje požadavky ZL a OL na výdaje z konta odd. pro doplňkovou činnost fakulty - režie akreditace, spolupracuje s vedoucím ZL a zastupuje ho v případě jeho delší nepřítomnosti ve všech bodech jeho pravomoci a povinností.

16 Zkušební laboratoře FSv
Manažer kvality ZL-FSv vykonává tyto hlavní činnosti: odpovídá za zabezpečení, udržování a zlepšování SM v ZL-FSv ČVUT, zpracovává plán a program interních auditů ZL-FSv, zodpovídá za jejich provádění a osobně se jich účastní, navrhuje vedoucímu ZL opatření k nápravě nedostatků zjištěných při interních auditech v OL a kontroluje jejich odstraňování, zajišťuje přezkoumávání a aktualizaci PK včetně hlášení všech změn na ČIA, podílí se na přípravě podkladů pro přezkoumávání SM, kontroluje, zda jsou plněna rozhodnutí o opatřeních, která vyplynula při přezkoumávání SM, zajišťuje v rámci ZL-FSv ve spolupráci s ostatními odpovědnými pracovníky roční plány školení podle PK a záznamy o jejich plnění, spolupracuje s metrologem ZL-FSv v oblasti dodržování MP, má přímý přístup k vedení fakulty v otázkách týkajících se dodržování SM,

17 Zkušební laboratoře FSv
Metrolog ZL-FSv vykonává tyto hlavní činnosti : vypracovává a aktualizuje MŘ ZL-FSv metodicky řídí a vykonává dohled nad dodržováním MP, vede centrální evidenci všech měřidel v ZL-FSv, kontroluje evidenci měřidel v jednotlivých OL, schvaluje kalibrační lhůty, stanovené v OL, schvaluje interní kalibrační a ověřovací postupy OL, navrhuje a zabezpečuje metrologická školení pracovníků OL.

18 Zkušební laboratoře FSv
Technický vedoucí OL v oblastech své odborné působnosti je zodpovědný za: ustanovení svého zástupce, popř. osobu odpovídající za metrologii v OL, řízení ostatních pracovníků OL a organizaci prací v odborné laboratoři, zajištění všech činností souvisejících s dosažením stanovených cílů kvality v působnosti své OL, správnost vydaných interních zkušebních a kalibračních předpisů, dodržování všech stanovených pravidel a předpisů při provádění všech zkušebních postupů v OL, dodržování metrologického pořádku v OL podle MŘ ZL-FSv, přezkoumávání částí PK, které se týkají jeho OL a za podání návrhů změn, věcnou i formální správnost vydávaných zkušebních protokolů včetně správnosti přenosu dat, kterou potvrzuje svým podpisem., případné interpretace a odborná stanoviska k vydaným zkušebním protokolům.

19 Zkušební laboratoře FSv
Kvalifikační předpoklady vedoucích pracovníků vedoucí ZL - VŠ 10 let zástupce vedoucího ZL - VŠ 5 let manažer kvality ZL - VŠ 3 roky / SPŠ 5 let zástupce manažera kvality ZL - VŠ 3 roky / SPŠ 5 let metrolog ZL - VŠ 3 roky / SPŠ 5 let zástupce metrologa ZL - VŠ 3 roky / SPŠ 5 let technický vedoucí OL - VŠ 5 let / SPŠ 10 let zástupce technického vedoucího OL VŠ 3 roky / SPŠ 5 let

20 Zkušební laboratoře FSv
Řízení dokumentů Politikou ZL-FSv je v oblasti řízení dokumentů především to, aby: interní i externí dokumenty, které jsou součástí systému managementu ZL, byly dostupné, řádně evidované a využívány bylo zamezeno používání zastaralých nebo neplatných dokumentů, veškeré dokumenty byly pravidelně přezkoumávány a aktualizovány, byly dodržovány podmínky pro dokumenty vedené v elektronické formě

21 Zkušební laboratoře FSv
Kategorie dokumentů Dokument I. úrovně (Příručka kvality) Dokument II. úrovně (Metrologický a Laboratorní řád, interní směrnice, interní dokumenty) Dokumenty III. úrovně (zkušební a kalibrační předpisy, návody pro obsluhu a údržbu zařízení, technické záznamy, protokoly, software)

22 Zkušební laboratoře FSv
Každá OL má navíc zpracovaný svůj systém řízení interních i externích dokumentů. Těmito dokumenty jsou především : zkušební normy, externí a interní zkušební předpisy, interní kalibrační nebo ověřovací předpisy, kalibrační listy měřicích přístrojů, návody pro obsluhu zkušebních zařízení, software elektronické dokumentace.

23 Zkušební laboratoře FSv
Schvalování a vydávání dokumentů Všechny interní dokumenty ZL jsou přezkoumány osobou určenou a schváleny vedoucím ZL. Externí dokumenty přezkoumá před jejich zařazením do řízené dokumentace příslušná osoba pracující v ZL nebo OL. Osoba, která dokument vydala má povinnost jeden výtisk dokumentu uchovávat v tištěné formě, ostatní výtisky lze distribuovat v elektronické podobě. Manažer kvality vede evidenci dokumentů ZL vydaných v rámci systému kvality se záznamy o jejich revizích a distribuci. Techničtí vedoucí OL odpovídají za evidenci a aktualizaci interních i externích dokumentů platných pro danou OL. Sestaví seznam dokumentů s evidencí jejich platnosti, stavu revize, distribuce a výpůjček

24 Zkušební laboratoře FSv
Dostupnost a platnost dokumentů Schválená a platná vydání interních i externích dokumentů jsou k dispozici všem osobám pracujícím v ZL, kteří je potřebují pro svoji činnost. Osoba pověřená přezkoumáním dokumentu, má povinnost přezkoumat jeho platnost v pravidelných intervalech, minimálně 1x za rok, za účelem jejich stálé platnosti

25 Zkušební laboratoře FSv
Identifikace dokumentů Vydané interní dokumenty jsou označeny číslem a obsahují všechny náležitosti podle předpisu v interním dokumentu č. ZL-01. Změny dokumentů Pokud není stanoveno jinak, změny dokumentů vydávají, přezkoumávají a schvalují stejné osoby jako při původních dokumentech Změny textu nebo nový text v dokumentu se označí, aby byl jasně identifikovatelný

26 Zkušební laboratoře FSv
Přezkoumávání poptávek, nabídek a smluv Politikou ZL-FSv je v oblasti přezkoumávání poptávek, nabídek a smluv to, aby vždy: byly stanoveny, dokumentovány a příslušnými pracovníky pochopeny zkušební metody akreditovaných zkoušek, bylo možno požadavky zákazníků splnit, byly správně zvoleny vhodné zkušební metody ke splnění požadavků zákazníků

27 Zkušební laboratoře FSv
Přezkoumávání objednávek zkoušek Každou písemně doručenou nebo ústní objednávku zapíše technický vedoucí OL nebo jím určená osoba do knihy zakázek OL Technický vedoucí OL přidělí zakázku příslušnému garantovi zkoušky přezkoumá její splnitelnost z hlediska odborných znalostí osob provádějících zkoušky, potřebného zkušebního zařízení a kapacity OL Přijetí x nepřijetí zakázky Osoba, která provedla přezkoumání objednávky, vyhotoví o tom záznam komu je zakázka přidělena stanovení zkušebního postupu zkoušky, popř. postup odběru zkušebních vzorků určeny osoby, které zakázku provedou

28 Zkušební laboratoře FSv
Smlouvy na zakázky Na provedení akreditovaných zkoušek garant zkoušky vypracuje na základě objednávky návrh smlouvy o dílo se zákazníkem U zakázek, u kterých není nutno uzavírat smlouvu o provedení zkoušky (např. pro cenu zakázky nižší než Kč nebo pro grantové úkoly kateder), vystaví technický vedoucí OL pouze záznam v knize zakázek o přijetí a přezkoumání objednávky Technický vedoucí OL po ukončení práce přezkoumá provedení zakázky podle objednávky nebo smlouvy Provedení zápisu o převzetí zakázky zákazníkem

29 Zkušební laboratoře FSv
Zpětná vazba K získání zpětné vazby pro zlepšování systému managementu a zkušební činnosti technický vedoucí OL po předání protokolu o zkouškách požádá zákazníka o vyjádření o spokojenosti s provedením zkoušek. Zákazník vyjádření uvede v zápise o převzetí zakázky V případě ústního vyjádření provede o tom technický vedoucí OL nebo jím pověřená osoba, písemný záznam Manažer kvality, provede analýzu a předloží ji k projednání při přezkoumání SM pro jeho zlepšování

30 Zkušební laboratoře FSv
Zlepšování Politikou ZL-FSv je v oblasti zlepšování to, aby byly identifikovány možnosti zdrojů k zlepšování systému managementu kvality, technické činnosti laboratoře a k předcházení vzniku neshod a stížností ZL-FSv neustále zlepšuje efektivnost svého systém managementu kvality využíváním politiky kvality, plněním stanovených cílů kvality, řešením výsledků interních auditů a nápravných opatření, dodržováním preventivních opatření, pravidelným přezkoumáváním systému managementu kvality, účastí v mezilaboratorních testech, vyhodnocením zákaznického průzkumu spokojenosti, aplikací poznatků ze školení a seminářů ČIA. Výsledky zlepšování se pravidelně hodnotí 1x ročně při přezkoumávání SM

31 Zkušební laboratoře FSv
Opatření k nápravě Politikou ZL-FSv je v oblasti opatření k nápravě to, aby v případě, že dojde k neshodné práci nebo k jiným podnětům vyžadujícím nápravu byla provedena řádná analýza problému, bylo rychle uplatněno vhodné opatření k nápravě, následně provedena kontrola účinnosti

32 Zkušební laboratoře FSv
Preventivní opatření provoz zkušebního zařízení a měřidel konfirmační systém a lhůty kalibrací – Metrologický řád ZL platnost zkušebních předpisů verifikace, popř. validace zkušebních předpisů přezkoumávání a aktualizace normalizovaných předpisů správnost a kvalita provádění zkoušek přezkoumání objednávek služeb, nákupu materiálů a jejich dodávek monitorování prostředí při provádění zkoušek dohled nad pracovníky provádějící zkoušky periodická a mimořádná školení pracovníků přezkoušení způsobilosti pracovníků účast v mezilaboratorních porovnáváních

33 Zkušební laboratoře FSv
vedení prvotních záznamů přezkoumávání záznamů o zkouškách dohled nad pracovníky provádějící zkoušky periodická a mimořádná školení pracovníků přezkoušení způsobilosti pracovníků vydávání protokolů o zkouškách přezkoumávání protokolů o zkouškách služba zákazníkovi přezkoumávání objednávek na provedení zkoušek spolupráce se zákazníky a zlepšování

34 Zkušební laboratoře FSv
Řízení záznamů Politikou ZL-FSv je v oblasti řízení záznamů to, aby veškeré záznamy odpovídaly postupům pro vyhotovení, opravy, identifikaci, evidenci, uložení a likvidaci, zajistily jasnou identifikaci zkušebního vzorku nebo měřeného objektu, uváděly bezpečný průběh automaticky řízených fází zkoušky a vyhodnocování výsledků při použití elektronického záznamu, byly zabezpečeny a uchovávány jako důvěrné po stanovenou dobu Záznamy jsou zařazeny a evidovány v rámci interních dokumentů

35 Zkušební laboratoře FSv
Uložení záznamů Všechny záznamy jsou uloženy a archivovány způsobem, který zajistí snadnou dostupnost a ochranu před znehodnocením, zničením nebo ztrátou Za uložení záznamů o systému managementu odpovídá manažer kvality a za uložení technických záznamů odpovídají techničtí vedoucí příslušné OL Všechny záznamy během práce s nimi a po celou dobu jejich archivace jsou zabezpečeny a vedeny jako důvěrné.

36 Zkušební laboratoře FSv
Prvotní záznamy Průběh měření a jeho výsledky jsou vedeny formou stanovenou technickým vedoucím OL, a to buď na: Formulářích autorizovaných garantem zkoušky ve vázaných sešitech s číslovanými stránkami. Záznamy musí být pořizovány trvalým, čitelným a jednoznačným způsobem, vyhotoveny ihned při získání měřené hodnoty s jasnou identifikací zkoušky Prvotní záznamy prováděné elektronickým snímáním a vyhodnocováním dat musí mít výstupy v tištěné formě Pokud to není možné, záznam je uchováván ochranou proti dodatečným změnám nebo vymazání všech záznamů a proti ztrátě nosičů dat a proti přístupu cizích osob k nim

37 Zkušební laboratoře FSv
Opravy v záznamech Opravy mohou být provedeny pouze škrtnutím nesprávného údaje a uvedením správného u něj. Pokud je záznam uchováván pouze v elektronické formě, musí se oprava provést obdobně tak, aby v záznamu byly původní i opravené hodnoty. Oprava záznamu musí být parafována a datována pracovníkem, který ji provedl

38 Zkušební laboratoře FSv
Uchovávání a ochrana záznamů Pracovník, který pořídil záznamy o zkoušce, je předává garantovi dané zkoušky Prvotní záznamy o zkoušce ve formě formulářů má u sebe uloženy příslušný garant zkoušky až do doby jejich archivace spolu s kopií vydaného zkušebního protokolu Záznamy ve formě sešitů uchovává garant zkoušky nebo pracovník – specialista až do úplného zaplnění a pak je předá k archivaci Všechny záznamy o zkouškách se archivují na místě, kde jsou zabezpečeny před zneužitím nepovolanými osobami, určeném technickým vedoucím OL Prvotní záznamy ve formě formulářů a další podklady se archivují spolu s kopiemi protokolů

39 Zkušební laboratoře FSv
Interní audity Politikou ZL-FSv je v oblasti zabezpečování kontroly především to, aby: cílem interních auditů byla kontrola, zda je systém managementu plně realizován a zda jsou plněna ustanovení ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, této PK, MŘ a dalších souvisejících dokumentů výsledky interních auditů vedly ke zdokonalování systému managementu každý vedoucí pracovník fakulty zajišťoval soustavnou kontrolu plnění uložených úkolů a povinností při současném dodržování platných předpisů jako nedílnou součást své vlastní práce takovou kontrolu vedoucí pracovníci na všech úrovních řízení také požadovali od ostatních jim podřízených pracovníků

40 Zkušební laboratoře FSv
Interní audity systému managementu V jednotlivých OL vlastní kontrolu prvků SM v OL podle potřeby provádí a vyhodnocuje technický vedoucí OL záznam o jejich výsledku předloží OL při IA auditorům ZL V celé ZL-FSv (jednotlivých OL a vedení ZL) interní audity vyhlašuje a auditory pro ně jmenuje vedoucí ZL za jejich plánování zodpovídá manažer kvality provádí je dvojice auditorů, složená z manažera kvality, ze dvou technických vedoucích OL a případně z externího auditora

41 Zkušební laboratoře FSv
Interní audity zahrnují jak horizontální, tak vertikální formu a jsou pravidelné – naplánovány a prováděny tak, aby každý prvek systému managementu byl zkontrolován alespoň jednou za rok mimořádné – např. při zjištění nesprávných výsledků, při stížnostech zákazníka a za účelem potvrzení účinnosti nápravných opatření

42 Zkušební laboratoře FSv
Přezkoumání systému managementu Politikou ZL-FSv v této oblasti je to, aby pravidelným přezkoumáváním SM se zjistilo, zda stávající SM vyhovuje a je efektivní, se prověřilo jak byly splněny vyhlášené cíle kvality, se stanovilo jaké změny jsou nutné nebo vhodné pro zlepšení SM, se zajistilo, aby prvky SM nadále vyhovovaly jak požadavkům ZL-FSv, tak ČSN EN ISO/IEC 17025:2005


Stáhnout ppt "Zkušebnictví a kontrola jakosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google