Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 1 Stručné shrnutí vývoje, podstatné požadavky jednotlivých účastníků a jak s nimi bylo naloženo,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 1 Stručné shrnutí vývoje, podstatné požadavky jednotlivých účastníků a jak s nimi bylo naloženo,"— Transkript prezentace:

1 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 1 Stručné shrnutí vývoje, podstatné požadavky jednotlivých účastníků a jak s nimi bylo naloženo, metodika stanovení podpory decentrální výroby Seminář SVSE EGÚ Brno, a. s. 30. října 2012

2 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 2 Souhrnná informace o smlouvách Projekt smluvního komplexu „Ceny a tarify …“ je v roce 2012 v EGÚ Brno řešen v rámci 18 smluv o dílo, uzavřených mezi EGÚ Brno a: ●12 112: ERÚ, ●12 117: ČEZ Distribuce, a. s., PREdistribuce, a. s., E.ON Distribuce, a. s., ●12 118: ČEPS, a. s., ●12 119: Dodavatelé poslední instance – ČEZ, a. s., Pražská energetika, a. s., E.ON Energie, a. s., ●12 120: výrobce ČEZ, a. s., ●12 121: OTE ČR, ●12 116: SVSE–AEM, ●12 122 až 12 132: IPP – 12 nezávislých výrobců

3 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 3 Vyhodnocení zkušeností a názorů subjektů energetiky s metodikou regulace cen elektřiny v oblasti elektroenergetiky, diskuse a stanoviska

4 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 4 Připomínky k cenovým rozhodnutím

5 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 5 Připomínky k cenovým rozhodnutím Připomínky (dotaz) ČEZ Distribuce, a. s. ●Neaktuální stav odst. (3.3.), písm. b) v CR 5/2011, konkrétně časové hledisko pro definici tzv. základního zapojení, kde je stanoveno jako rozhodné datum 30. června 2003. Identifikace problémových otázek k rozhodnutí ERÚ ●Návrh EGÚ Brno zrušit bod (3.3.), písm. b) v příštím Cenovém rozhodnutí: ●(3.3.) Základním zapojením pro stanovení cen uvedených v bodě (3)se rozumí: a) u nových odběrných míst zapojení jedním vedením z jednoho napěťového uzlu distribuční soustavy, b) u stávajících odběrných míst zapojení podle skutečného stavu zapojení k 30. červnu 2003. Zkušenosti a názory objednatelů s regulací cen ČEZ

6 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 6 Připomínky k cenovým rozhodnutím Připomínky PREdistribuce, a. s. ●Výrobce, který je připojený přímo do DS, odmítá uzavřít smlouvu o distribuci a dodávce, resp. sdruženou smlouvu na směr spotřeby (odběru ze sítě). ●Tito výrobci zdůvodňují své jednání technologií elektráren (FVE), které nepotřebují ke svému provozu (i mimo provoz) elektrickou energii a nehodlají platit za dodávku do DS. ●Provozovatelé takovýchto elektráren také poukazují na fakt, že nejsou zákazníky (na které se vztahuje CR 6/2011), nýbrž výrobci. Zkušenosti a názory objednatelů s regulací cen

7 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 7 Připomínky k cenovým rozhodnutím Připomínky PREdistribuce, a. s. ●Návrh doplnit CR 6/2011 (ceny NN) tak, aby byly závazné i pro výrobce (návrh k doplnění vyznačen modře): „(2) Pevné ceny a určené podmínky platí pro distribuci elektřiny zákazníkovi a výrobci elektřiny (dále jen „odběratel“), odebírajícímu elektřinu z rozvodného zařízení provozovatele distribuční soustavy (dále jen „distributor“) o napětí mezi fázemi do 1 kV (nízké napětí). V sazbách není obsažena cena za distribuci elektřiny se zvláštními nároky na způsob zajištění nad rámec standardů dodávek a služeb podle zvláštního právního předpisu).“ ●Pokud není výše zmíněná úprava textu přípustná, navrhují vytvořit nový tarif pro výrobce elektřiny. Zkušenosti a názory objednatelů s regulací cen

8 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 8 Připomínky k cenovým rozhodnutím Připomínky PREdistribuce, a. s. ●V rámci připomínkového řízení k aktualizaci Pravidel trhu, návrh ustanovení o povinnosti výrobce uzavřít s PDS smlouvu na odběr z DS, příp. doplnit Pravidla trhu metodickým postupem pro řešení situací odběru elektřiny výrobny z DS v případě, kdy výrobce nemá uzavřenou smlouvu o odběru elektřiny. Zkušenosti a názory objednatelů s regulací cen

9 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 9 Připomínky k cenovým rozhodnutím Komentář EGÚ Brno, a. s. ●Platí princip, že výrobce pro odběr ze sítě pro technologickou VS nesjednává a neplatí cenu za RK sítě, platí pouze cenu za použití sítě. ●U čistých výrobců zpoplatnění pouze cenou za použití sítě NN (identický přístup jako na VN a VVN). ●Na ostatní odběr musí být uzavřená smlouva. Identifikace problémových otázek k rozhodnutí ERÚ ●Do cenového rozhodnutí pro hladinu NN zavedení povinnosti pro výrobce uzavřít smlouvu o distribuci a případně i o dodávce, odběr ze sítě pro technologickou vlastní spotřebu zpoplatnit cenou za použití sítě NN. Zkušenosti a názory objednatelů s regulací cen ČEZ

10 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 10 Připomínky k cenovým rozhodnutím Připomínky SVSE ●SVSE souhlasí s návrhem na snížení počtu pásem ze 46 na konečných 6 pásem (na základě výsledků studie EGC). ●Požadují však následné zjednodušení výpočtového vzorce penalizace za nedodržení účiníku (např. do dvou let). ●Navrhují společně s induktivní oblastí systémově řešit i kapacitní oblast (penalizaci za nevyžádanou dodávku jaloviny), tj. nastavit pásma skokové platby penalizace. ●Za důležité považují zachování tolerance pro drobná překývnutí daná reakční dobou kompenzačních zařízení (viz CR 7/2011, bod (7.9.)). ●Hlavní problém je špatná orientace laiků v problematice penalizace za nedodržení účiníku a především složitost jejího výpočtu. Zkušenosti a názory objednatelů s regulací cen ČEZ

11 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 11 Připomínky k cenovým rozhodnutím Identifikace problémových otázek k rozhodnutí ERÚ ●Snížit počet pásem pro přirážku za nedodržení účiníku v režimu elektrické spotřeby velkoodběratelů dle návrhu (ze 46 na 6) a zjednodušit výpočtový vzorec penalizace. Aktuální návrh v cenovém rozhodnutí ERÚ ●Nevyžádané dodávka Q – zůstává 440 Kč/MVArh ●Ponechána tolerance pro drobná překývnutí Zkušenosti a názory objednatelů s regulací cen

12 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 12 Připomínky k cenovým rozhodnutím Připomínky SVSE k CR 5/2011, bodu (3.18.) ●Návrh změnit poslední větu tohoto ustanovení: „Cena za překročení rezervované kapacity podle bodu (3.15.) se neuplatňuje u výrobce 2. kategorie v případě krátkodobého zvýšení odběru z distribuční soustavy z důvodu výpadku dodávky z výrobny elektřiny v součtu maximálně 48 obchodních hodin za měsíc, pokud se nedohodne s provozovatelem příslušné distribuční soustavy jinak. Výpadek v dodávce z výrobny elektřiny výrobce druhé kategorie průkazně dokládá provozovateli distribuční soustavy nejpozději druhý pracovní den následujícího kalendářního měsíce. V tomto případě účtuje při překročení rezervované kapacity provozovatel distribuční soustavy výrobci druhé kategorie rozdíl mezi naměřenou a sjednanou rezervovanou kapacitou za cenu odpovídající ceně za měsíční rezervovanou kapacitu podle bodu (3.13.). V tomto případě se překročení rezervované kapacity nehodnotí a výrobce 2. kategorie je osvobozen od jakékoliv platby za překročení sjednané rezervované kapacity.“ Zkušenosti a názory objednatelů s regulací cen

13 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 13 Připomínky k cenovým rozhodnutím Připomínky SVSE k CR 5/2011, bodu (3.18.) ●Výpadek dodávky z výrobny 2. kategorie nevyvolá zvýšené náklady na straně RDS, protože platba za RK je mezi regionálními distributory řešena pevnou měsíční platbou (viz bod 3.30.). ●Výpadek 30 MW bloku pouze na dobu ¼ hod však v současnosti znamená pro výrobce 2. kategorie platbu za překročení sjednané rezervované kapacity cca 2 mil. Kč. Zkušenosti a názory objednatelů s regulací cen

14 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 14 Připomínky k cenovým rozhodnutím Komentář EGÚ Brno, a. s. ●RK sítě slouží k optimalizaci a maximálnímu využívání stávající síťové infrastruktury (kontrolována schopnosti přenášet výkon). ●Běžný odběratel platí za překročení RK čtyřnásobek ceny za roční RK. ●Výrobce 2. kategorie, zde platí „pouze“ běžnou cenu za měsíční kapacitu, ačkoli důsledky na provoz sítě mohou být zcela obdobné, ne-li horší (např. velký zdroj). Aktuální stav ●V CR ponecháno původní znění Zkušenosti a názory objednatelů s regulací cen ČEZ

15 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 15 Připomínky k cenovým rozhodnutím Připomínky SVSE k CR 5/2011, bodu (3.25.) ●Návrh doplnit CR jasnou definicí povinnosti PDS řádně informovat zákazníka předem. ●„Vyhodnocení provádí provozovatel distribuční soustavy měsíčně a je vztaženo k nejvyšší hodnotě překročení sjednaného rezervovaného příkonu nebo výkonu. Platbu za překročení rezervovaného příkonu podle tohoto ustanovení nehradí odběratel, u kterého byla hodnota rezervovaného příkonu v odběrném místě snížena v souladu s vyhláškou o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, pokud provozovatel distribuční soustavy odběratele o snížení rezervovaného příkonu neinformoval v dostatečném předstihu, alespoň 3 měsíce předem.“ Aktuální stav: ponecháno původní znění Zkušenosti a názory objednatelů s regulací cen ČEZ

16 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 16 Obecné a další názory na fungování trhu s elektřinou v ČR

17 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 17 Návrhy a požadavky ČEZ Distribuce, a. s. Změna zálohy na oprávněné náklady na připojení žadatele ●Po novelizaci Vyhlášky č. 51/2006 o připojení (resp. Vyhlášky č. 81/2011), žadatel již nehradí 100% podílu na oprávněných nákladech na připojení po podpisu smlouvy o připojení (resp. budoucí smlouvy o připojení), ale hradí pouze zálohu o velikosti 50% z hodnoty podílu za připojení. ●Dochází k propadu výběru příspěvků. ●Návrh zavést hranici, od které bude možné podíl na oprávněných nákladech hradit zálohově. ●Do této hranice by se hradil podíl celý. Obecné a další názory na fungování trhu s elektřinou v ČR

18 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 18 Návrhy a požadavky ČEZ Distribuce, a. s. Změna zálohy na oprávněné náklady na připojení žadatele ●Celé znění návrhu úpravy §7 (3) je následující: ●„Jestliže je podíl na oprávněných nákladech určený podle přílohy č. 6 této vyhlášky vyšší než 100 000 Kč, zaplatí žadatel do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy o připojení, nebo smlouvy o smlouvě budoucí o připojení zálohu ve výši rovnající se součtu 100 000 Kč a 50% z hodnoty podílu na oprávněných nákladech přesahujících 100 000 Kč, nejvýše však 50 000 000 Kč. Podíl na oprávněných nákladech určený podle přílohy č. 6 této vyhlášky menší nebo roven 100 000 Kč zaplatí žadatel v této lhůtě celý.“ Obecné a další názory na fungování trhu s elektřinou v ČR ČEZ

19 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 19 Návrhy a požadavky SVSE Připomínky k vyhlášce o připojení 51/2006 Sb. – stejný návrh jako v r. 2011 ●Návrh na úpravu §7 (3) a (8) : „(3) Žadatel hradí zálohu na podíl na oprávněných nákladech podle přílohy č. 6 k této vyhlášce, a to ve výši 50 % z hodnoty podílu na oprávněných nákladech, nejvýše však 50 000 000 Kč. Žadatel uhradí zálohu na podíl na oprávněných nákladech do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy o připojení nebo smlouvy o smlouvě budoucí o připojení. Smlouva o smlouvě budoucí o připojení se uzavírá zpravidla tehdy, pokud připojení zařízení žadatele vyžaduje stavebně technická opatření v přenosové soustavě nebo distribuční soustavě, jejichž realizace vyžaduje rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas podle stavebního zákona. Pokud dojde v průběhu stavebního řízení či v přípravě stavby ke zrušení záměru, bude uhrazený podíl vrácen žadateli.“ Obecné a další názory na fungování trhu s elektřinou v ČR ČEZ

20 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 20 Návrhy a požadavky SVSE Připomínky k vyhlášce o připojení 51/2006 Sb. – stejný návrh jako v r. 2011 ●„(8) Pokud po dobu 60 měsíců od termínu poslední změny rezervovaného příkonu nedošlo ke sjednání rezervované kapacity, nebo nebyl skutečně dosažený maximální odběr ve výši alespoň 90 % rezervovaného příkonu, nebo u LDS alespoň ve výši 80%, má provozovatel nadřazené distribuční soustavy právo snížit hodnotu rezervovaného příkonu na hodnotu, která je dána nejvyšší sjednanou velikostí rezervované kapacity nebo nejvyšším skutečně dosaženým maximálním odběrem (vyšší z obou hodnot) v období 60 měsíců od poslední změny rezervovaného příkonu.“ ●Zdůvodnění: Provozovatelé LDS jsou v komplikovanější situaci. Platí to obzvláště v případech, kdy vlastní spotřeba LDS je minoritní, nebo do LDS pracuje zdroj významného výkonu. ●Komentář EGÚ: Není zcela jasné, zda má limit 80 % pro LDS platit pro sjednání RK nebo dosažení max. odběru, lze se domnívat, že je tím míněno obojí. V tomto smyslu by bylo vhodné text upřesnit. Obecné a další názory na fungování trhu s elektřinou v ČR ČEZ

21 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 21 Návrhy a požadavky SVSE Připomínky k vyhlášce o pravidlech trhu s elektřinou 541/2005 Sb. – stejný návrh jako v r. 2011 ●Provozovatelé regionálních DS (PRDS) vyžadují po provozovatelích LDS (PLDS) vždy uzavření samostatných smluv na distribuci s tím, že nepřipouštějí existenci dosud platných smluv o sdružených dodávkách. ●Při jednání s PRDS jsou nekompromisně požadovány 3 zálohové platby ve výši 90% s odkazem na PPDS, která jsou schválena ERÚ. ●PRDS rovněž uplatňuje právo zvyšovat počet zálohových faktur podle výše předpokládané platby. Obecné a další názory na fungování trhu s elektřinou v ČR

22 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 22 Návrhy a požadavky SVSE Připomínky k vyhlášce o pravidlech trhu s elektřinou 541/2005 Sb. – stejný návrh jako v r. 2011 ●K této problematice předložilo sdružení SVSE následující návrhy: a)Umožnit provozovateli LDS uzavírat smlouvy o sdružených dodávkách s příslušným obchodníkem. Toto je přípustné již na základě stávajícího znění energetického zákona č. 458/2000Sb v platném znění, §50 odst. 2, kde je definována smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny „pouze jako smlouva mezi výrobcem nebo obchodníkem s elektřinou a zákazníkem“. Pokud by právní výklad ERÚ byl jiný, navrhuje SVSE v § 50, odst. 2 energetického zákona rozšířit větu na „… pouze jako smlouva mezi výrobcem nebo obchodníkem s elektřinou a zákazníkem, kterým může být i provozovatel lokální distribuční soustavy …“. Obecné a další názory na fungování trhu s elektřinou v ČR ČEZ

23 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 23 Návrhy a požadavky SVSE Připomínky k vyhlášce o pravidlech trhu s elektřinou 541/2005 Sb. – stejný návrh jako v r. 2011 b)Z "Pravidel provozování distribučních soustav“ vypustit ustanovení o zálohových platbách. Současný stav je zásahem do dvoustranných obchodních vztahů a zákazník je znevýhodněn. Obecné a další názory na fungování trhu s elektřinou v ČR ČEZ

24 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 24 Návrhy a požadavky SVSE Připomínky k vyhlášce o pravidlech trhu s elektřinou 541/2005 Sb. ●Připomínka SVSE je identická s připomínkou na úpravu CR. ●Návrh na úpravu § 5, odstavce (14): „Výrobce první kategorie nesjednává rezervovanou kapacitu a nehradí platbu za rezervovanou kapacitu pro místa připojení výroben elektřiny ani pro místa připojení zařízení určená k odběru elektřiny pro technologickou vlastní spotřebu elektřiny s výjimkou odběru elektřiny z přenosové soustavy při dlouhodobé odstávce výrobny v trvání minimálně 15 dnů nebo distribuční soustavy při dlouhodobé odstávce výrobny v trvání minimálně 30 dnů. Výrobce druhé kategorie nebo provozovatel lokální distribuční soustavy, do které je připojen výrobce 2. kategorie: d) v případě krátkodobého zvýšení odběru z distribuční soustavy z důvodu prokazatelného výpadku dodávky z výrobny elektřiny se překročení rezervované kapacity v součtu maximálně 48 obchodních hodin nehodnotí. V tomto případě je provozovatel lokální distribuční soustavy nebo výrobce 2. kategorie osvobozen od jakékoliv platby za překročení sjednané rezervované kapacity, Obecné a další názory na fungování trhu s elektřinou v ČR ČEZ

25 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 25 Návrhy a požadavky SVSE Připomínky k vyhlášce o pravidlech trhu s elektřinou 541/2005 Sb. ●Dále do stejného odstavce (14) navrhují zástupci SVSE doplnit následující odstavec: e) Poskytovateli podpůrných služeb v případě, že dojde k překročení sjednané rezervované kapacity v přímé souvislosti s poskytováním podpůrných služeb, se překročení rezervované kapacity nehodnotí a je osvobozen od jakékoliv platby za překročení sjednané rezervované kapacity.“ ●Zdůvodnění: V pravidlech trhu s elektřinou tato problematika není řešena. V cenovém rozhodnutí 5/2011 (3.21) není jasně stanoveno, zda se za překročení RK platí nebo ne. Poskytovatel podpůrné služby přispívá k udržení rovnováhy v elektrizační soustavě a vyžadovat platbu za překročení rezervované kapacity ze strany distribuční soustavy v době aktivace je nekorektní. Obecné a další názory na fungování trhu s elektřinou v ČR ČEZ

26 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 26 Metodika stanovení podpory DV

27 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 27 Legislativní vymezení – zákon o podporovaných zdrojích energie Důležité výňatky ze ZOPZ týkající se DV: § 39 – Forma podpory decentrální výroby elektřiny (1) Podpora decentrální výroby elektřiny se uskutečňuje formou bonusů na decentrální výrobu elektřiny. (3)V případě elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů, z druhotných zdrojů, z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a v decentrální výrobě elektřiny je možný souběh podpory elektřiny formou zelených bonusů na elektřinu a formou bonusů na decentrální výrobu elektřiny. § 40 – Bonus na decentrální výrobu elektřiny (1) Bonus na decentrální výrobu elektřiny je stanoven v Kč/MWh a poskytován v ročním režimu.

28 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 28 Legislativní vymezení – zákon o podporovaných zdrojích energie Důležité výňatky ze ZOPZ týkající se DV: § 42 – Výše bonusů na decentrální výrobu elektřiny (2)Úřad stanoví výši ročního bonusu na decentrální výrobu elektřiny (a)s ohledem na napěťovou hladinu, do které je dodávána elektřina z výrobny elektřiny, ke které vzniká nárok na podporu decentrální výroby elektřiny podle tohoto zákona, a (b)s ohledem na předpokládanou úsporu nákladů na ztráty provozovatele distribuční soustavy v porovnání se stavem, pokud by do distribuční soustavy nebyla dodávána elektřina ze všech výroben elektřiny aktuálně připojených k distribuční soustavě, a (c)tak, aby byla zahrnuta do ceny za distribuci nejvýše polovina předpokládané úspory nákladů na ztráty provozovatele distribuční soustavy stanovená podle písmene b).

29 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 29 Vybrané hodnoty z bilance PDS k decentrální výrobě

30 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 30 Příklady vyvedení zdrojů do DS a vliv na ztráty

31 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 31 Úspora nákladů na ztráty v sítích část A vztaženo na MWh všech decentrálních zdrojů k PÚNZ = 0,5 Promítnutá úspora část B k RÚN = 0,5 složka bonusu A: SBDV A vztaženo na MWh „stabilizujících“ zdrojů složka bonusu B: SBDV B Celkový bonus pro zdroje typu B (zdroje napomáhající stabilnímu provozu ES): BDV ZB = SBDV A + SBDV B Celkový bonus pro typu A (ostatní decentrální zdroje): BDV ZA = SBDV A Metodika v kostce – úspora ztrát (odhad EGÚ, nepočítáno) Rozdělení decentrálních zdrojů zdroj A: k MLF < 50 % zdroj B: k MLF > 50 % & PpS k MLF

32 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 32 Metodika stanovení podpory DV v kostce – zjednodušený přehled ●Odhad celkové úspory ztrát činného výkonu v sítích PDS (odhad EGÚ, bez síťových výpočtů). Eventuelně odhad úspory nákladů infrastruktury. ●Promítnutí úspory do podpory bonusů DV = koeficient ERÚ (nejvýše polovina) krát celková úspora. ●Rozdělení úspory na 2 stejné části (50:50): –1. část (pro všechny) se vztáhne na dodávku v MWh všech decentrálních zdrojů: typ A („kolísavé“ zdroje) + typ B („nekolísavé“ zdroje nebo zdroje poskytující PpS); tímto vznikne 1. složka bonusu. –2. část (pro podporující ES) se vztáhne na dodávku v MWh decentrálních zdrojů, které mají stabilizační vliv na ES: typ B; tímto vznikne 2. složka bonusu. ●„Kolísavost“ zdrojů se posuzuje dle měsíčního „load faktoru“ (zdroj s MLF 50 % je „nekolísavý“). ●Výsledný bonus pro zdroj typu A je roven pouze 1. složce bonusu. ●Výsledný bonus pro zdroj typu B je roven součtu 1. a 2. složky bonusu.

33 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 33 Výsledná aplikace metodiky stanovení podpory ●Úspora ztrát byla odhadnuta – není počítána na základě modelových síťových výpočtů (v souladu s přijatou metodikou) ●Odhad úspory ztrát:PSVVNVNNN 40 %40 %15 %1 % ●Uvedené úspory jsou dle dohody expertním odhadem EGÚ Brno a nebudou dokladovány výpočty a považují se spíše za maximální hodnoty. ●Úspora ztrát znamená, že při zrušení decentrální výroby připojené do distribučních sítí a jejím přemístění do přenosové sítě se ztráty v PS zvýší o 40 %, ztráty v DS se pak zvýší o 40 % na VVN, o 15 % na VN a o 1 % na NN ●Úspora je ve výpočtech modelována navýšením míry ztrát následujícími koeficienty: k mzPS = 1,08 k mzVVN = 1,34 u ČEZ k mzVVN = 1,2 u EON a PRE k mzVN = 1,1 k mzNN = 1,0

34 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 34 Výsledná aplikace metodiky stanovení podpory ●Nerozlišují se kategorie zdrojů (z hlediska vlivu jejich proměnlivosti dodávky na náklady na ztráty PDS) ●Zohledňují se pouze úspora nákladů na ztráty činného výkonu – nezohledňuje se úspora infrastruktury ●Odhadovaná úspora nákladů na ztráty 1,013 mld. Kč ●Pro promítnutí úspory nákladů na ztráty PDS použit koeficient 0,25 ●Výsledné ceny bonusů DV: hladinavýpočetpo zaokrouhlení: VVN:11,29 Kč/MWh12 Kč/MWh VN:13,82 Kč/MWh14 Kč/MWh NN:28,20 Kč/MWh28 Kč/MWh

35 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 35 Nepřímé stanovení úspor: Slouží pouze pro nastavení výchozího podílu pro rozdělení úspor na napěťové hladiny :

36 Děkujeme za pozornost Sekce provozu a rozvoje ES EGÚ Brno, a. s.


Stáhnout ppt "EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 1 Stručné shrnutí vývoje, podstatné požadavky jednotlivých účastníků a jak s nimi bylo naloženo,"

Podobné prezentace


Reklamy Google