Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Knihy o přírodě jako klíč k dětským srdcím Eliška Leblová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Knihy o přírodě jako klíč k dětským srdcím Eliška Leblová."— Transkript prezentace:

1 Knihy o přírodě jako klíč k dětským srdcím Eliška Leblová

2 Respekt k věkovým zvláštnostem poznávacích procesů předškolního období
egocentrismus - ulpívání na svém subjektivním pohledu na svět fenomenismus - fixace na určitý obraz reality prezentismus - myslí na to, co je pro něj zrovna důležité antropomorfismus - personifikace věcí a zvířat (zlobivé botičky) magické myšlení – fantazie a pohádkové bytosti prožívá jako skutečnost absolutismus - poznání má pro dítě definitivní platnost, nechápe relativitu, útržkovitost, nepropojenost

3 Úloha učitele v oblasti morálního usuzování umožňuje dětem chápat sebe sama jako aktivní subjekt, zažít morální pravidla a morálně se angažovat, respektovat názory druhého rozvíjí kritické myšlení, podporuje diskuzi, schopnost komunikovat, tvořit otázky a hypotézy, samostatně myslet podporuje spolupráci dětí při řešení úkolů, umožní zažít pocit, že všichni mají prospěch z činnosti každého jednotlivce podílí se na procesech učení dětí, na schopnosti třídit, poměřovat, klasifikovat, vyvozovat závěry, umožňuje pracovat vlastním tempem, vytvářet si smysluplný obraz světa pracuje metodami zážitkového učení

4 Čtenářská gramotnost (funkční)
Dovednost číst, psát, počítat, porozumět, použít v životě Prostředek výchovy vedoucí k určitým vědomostem, dovednostem a postojům Rozvoj myšlení, chápání, komunikativních dovedností Rozvoj dílčích dovedností – přečíst, porozumět, vyhledat, zpracovat, srovnávat, reprodukovat, … Zdatnější čtenáři jsou úspěšnější studenti ( ÚpV)

5 Předčtenářské období 3-6(7) let Možná první setkání s literaturou v MŠ
Smysl pro jazyk rozvíjí nejprve básničky, říkadla, rozpočítadla, opakované čtení jednoduchých textů Pohádky, leporela, obrázkové knihy s podporou zraku Postupný rozvoj psych. funkcí, pojmotvorného myšlení, zpřesňování analyticko-syntetického myšlení, abstrakce, generalizace, vlastní zkušenosti -zvládne souvislejší text Vnímání problémů a vztahů

6 Schopnosti a dovednosti podporované četbou
Rudolf Steiner a 12 smyslů, rozvíjíme smysl pro slovo a životní smysl Rozumový vývoj – chápání kontextu čtení, nové informace, rozvoj fantazie – abstraktní představy Slovní zásoba, kultivace vyjadřování – vybírat krásný bohatý jazyk Zaměření pozornosti, zaujetí tématem Zaujetí postoje - morální aspekt Provokace otázek – rozvoj kritického myšlení Sluchová analýza Vnímání času Odpočinek, zábava, pohoda

7 Projekt Celé Česko čte dětem
Umění naslouchat je zapotřebí se naučit a postupně kultivovat . Začněte obrázkovými knihami, které mají jen pár vět na stránce, postupně přecházejte ke knihám, které obsahují více textu. Je důležité, aby všechny děti na obrázky dobře viděly. V průběhu čtení udržujte zájem dětí otázkou: „Co myslíš, že se teď stane?“ Usadit se a naladit na příběh, začít tím, že se zeptáte, co se stalo, když jste včera skončili. Věkový rozdíl mezi dětmi vyšší než dva roky představuje sociální a emoční rozdíly, každé z dětí by mohlo mít větší prospěch z individuální četby. Vyhýbejte se dlouhým popisným pasážím, pokud je dítě svou představivostí a délkou pozornosti ještě neumí zvládnout, zkrácení nebo úplné vypuštění není chybou. Po přečtení povídky nebo příběhu dejte prostor diskusi. Knihy vyvolávají myšlenky, touhy, obavy, zprostředkují objevy. Pomozte dítěti se s nimi vyrovnat mluvenou či psanou formou nebo uměleckým projevem. Čtení nahlas je dovednost, kterou ovládá přirozeně jen málokdo, je třeba ji procvičovat. Měňte tón svého hlasu tak, aby odpovídal dialogu. Ztišením hlasu na správném místě dovedete posluchače na pokraj zvědavosti Zapojení muže do četby, může dát knihám v očích chlapcům přidat na zájmu.

8 Některé děti přijdou se čtením do styku až v MŠ
Výzva pro učitelky – vychovat nadšené a pozorné posluchače a budoucí čtenáře ( čtení je v době konzumu a tlaku času pracně vypěstovaný návyk) Vybírejte knihy podle přísných kritérií – kvalitní ilustrace podporují cit pro umění, krásný bohatý jazyk podporuje bohatost myšlení a vyjadřování F. Nepil, F. Hrubín,… S ohledem na environmentální výchovu je dobré věnovat pozornost také tomuto kritériu

9 Dítě a jeho tělo Rozvoj a užívání smyslů - sluchu Dítě a jeho psychika Rozvoj řečových kompetencí, jazykových dovedností receptivních ( vnímání, naslouchání, porozumění), produktivních ( výslovnost, vytváření pojmů, mluvní projev, vyjadřování), rozvoj komunikačních dovedností, kultivace projevu, chápání humoru, nová slova, synonyma, soustředěně naslouchat, probuzení zájmu o knihy, rozvoj paměti, pozornosti, představivosti…

10 Dítě a ten druhý Posilování prosociálního chování Citlivost, tolerance, respekt, přizpůsobivost, Rozvoj komunikačních dovedností Dítě a společnost Přijetí základních morálních hodnot Vytvoření aktivních postojů k životu Rozvoj estetického vkusu Dítě a svět Vytvoření pozitivního vztahu k místu, kde žiji Poznávání jiných kultur Pochopení důsledků lidské činnosti – chránit x ničit Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách Vytvoření sounáležitosti se světem, přírodou, lidmi

11 Rytmické říkanky s ukazováním
Leporela s obrázky – vyprávění podle obrázků Leporela a knížky s více obrázky a méně textu Krátké příběhy pohádky, zprvu personifikace ztotožnění se se zvířátkovými hrdiny (Kuřátko a obilí, Jak krtek ke kalhotkám přišel, F. Tenčík Ivánek, Křemílek a Vochomůrka…) Postupně více textu s kvalitními ilustracemi – Trnka, Svolinský, Hanák…, Rybařící na Modré zátoce, Příhody Veverky Zrzečky, Broučci a příběhy s dětským hrdinou Klasické pohádky (Němcová, Erben nebyly původně určené pro malé děti, ale jako ústně zpracované poselství s různými archetypy), nesrozumitelné archaismy – vybrat vhodné současné úpravy starším dětem Cílem je aktivní posluchač, který zvládne texty s poselstvím (Škola malého stromu, Poklady pod sněhem, Děvčátko Momo…)


Stáhnout ppt "Knihy o přírodě jako klíč k dětským srdcím Eliška Leblová."

Podobné prezentace


Reklamy Google