Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Edukace a životní prostředí: role geografie (Education and Life Environment: role of geography) Karel Opočenský, Václav Koukolíček (IV. 2006) Životní prostředí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Edukace a životní prostředí: role geografie (Education and Life Environment: role of geography) Karel Opočenský, Václav Koukolíček (IV. 2006) Životní prostředí."— Transkript prezentace:

1 Edukace a životní prostředí: role geografie (Education and Life Environment: role of geography) Karel Opočenský, Václav Koukolíček (IV. 2006) Životní prostředí (Environmental Issues)

2 EdukaceEducation Životní prostředíLife environment GeografieGeography Udržitelný rozvojSustainable development Implementační plánPlan of Implementation Klíčová slova (Key words)

3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN SPOLEČNOST - ŠKOLSTVÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA

4 UDRŽITELNÝ ROZVOJ v jiných titulech můžeme najít pouze 3 roviny: sociální,ekonomickou, přírodní (environmentální)

5 Rovina ekonomická (pobídkové nástroje): –k ochraně životního prostředí ze strany výrobce i spotřebitele –podporují environmentální šetrnost (zlepšení užitné hodnoty výrobku) –vytváření finančních zdrojů pro jejich sanaci Technologie šetrné k ŽP umožní lepší využití přírodních zdrojů při menší surovinové a energetické náročnosti a menší produkci odpadů a znečištění. UDRŽITELNÝ ROZVOJ

6 •Herman Dalym: –intenzita využívání obnovitelných přírodních zdrojů nesmí přesáhnout rychlost jejich regenerace –intenzita neobnovitelných zdrojů nesmí přesáhnout rychlost nalézání jejich obnovitelných náhrad –intenzita znečišťování nesmí přesáhnout asimilační kapacitu životního prostředí Snaha o internalizaci externalit do ceny výrobku funkční trh s ohledem k přírodním hodnotám. UDRŽITELNÝ ROZVOJ

7 Rovina sociální: –paradigma uvědomělé skromnosti = dovednost odříci si vše zbytečné či nadbytečné –výběrová náročnost na základě vzdělání a výchově k trvale udržitelným znalostem, dovednostem a postojům – př. zbytečné množství obalů na výrobku, produkty z velkochovů, kde hospodářská zvířata strádají a žijí svůj život v „nelidských“ podmínkách UDRŽITELNÝ ROZVOJ

8 Rovina politicko-společenská: –znovuvytváření a rozvoj místní soběstačnosti –přehodnocení nadnárodních společností (OSN) (rozhodovací možnosti, sankce,…?) –přehodnocení národních států – vymezení „práv“ přírody a lidských povinností k ní Snaha o globální řízení (nikoliv centralizovanou světovládu). UDRŽITELNÝ ROZVOJ

9 Rovina přírodní (environmentální): –snaha o ochranu lokální až planetární –snaha o zachování kulturní diversity se vším všudy (nejvyšší stupeň ochrany) –snaha o ochranu globálních životodárných biosférických systémů (klima, hydrologický cyklus včetně oceánské cirkulace, ozonová vrstva, tropické deštné pralesy, tvorba půd,…) UDRŽITELNÝ ROZVOJ

10

11

12 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN •Výstup ze Světového summitu o UR v Johanesburku 2002, pro ČR vyplývá povinnost institucializovat udržitelný rozvoj do roku 2005. •EU – radikálně prosazují vysoké standardy ochrany životního prostředí, ucelené chápání udržitelného rozvoje •USA - snaží se o zajištění podmínek pro svůj další hospodářský růst, přistupují k závazkům pragmaticky a spíše apelují na efektivnější využívání stávajících možností než navrhování rozšiřování aktivit bez patřičného finančního a institucionálního zajištění •rozvojové země v zájmu likvidace především chudoby a zajištění elementárních podmínek pro miliardy svého obyvatelstva upřednostňují klást důraz na priority srozumitelné jejich obyvatelstvu, jako jsou přístup k vodě, k potravinám, ke zdravotní péči, vzdělání apod

13 + •cíl snížit o polovinu počet osob bez přístupu k nezávadné pitné vodě a k odpovídajícím sanitárním službám do roku 2015 •přislíbení zastavení nešetrného využívání mořských zdrojů a vytvoření nová ochranná pásma pro mořskou faunu a flóru do r. 2015. Rybolov by měl být do roku 2015 uveden do souladu s udržitelným zachováním mořských ekosystémů, protože dnes téměř 70 % mořských ryb se nachází v krizi kvůli intenzivnímu neudržitelnému rybolovu - •kvůli neochotě USA nebylo dosaženo výraznějšího a konkrétnějšího posunu v oblasti energetiky, především ve vztahu ke zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie a úspor energie

14 EVVO Smyslem ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY je dosažení takového stavu, kdy jsou občané objektivně informováni o stavu a vývoji životního prostředí a získávají k prostředí vztah, který je základem šetrného a předvídavého chování a jednání. To vyžaduje určité znalosti a dovednosti a hlavně silnou motivaci. Lidé většinou ztratili přímý kontakt s přírodou, a proto si neuvědomují tak jako dříve, jak je pro ně zdravé a funkční prostředí důležité. Z toho důvodu je třeba je k tomuto ekologickému povědomí vést.

15 EVVO EVVO jsou tedy spolu s nástroji ekonomickými a legislativními důležitým preventivním nástrojem ochrany životního prostředí. Základním předpokladem je informovanost obyvatel o stavu a vývoji životního prostředí a o ekologických problémech, o vlivu chování obyvatel na životní prostředí obce a způsobech vhodného chování, o akcích, které se dotýkají životního prostředí a možnostech veřejnosti přispět k řešení ekologických problémů obce.

16 Cílové skupiny mohou mít dělení: věk, pohlaví, ekonomická aktivita a situace, profese, bydliště, úroveň vzdělanosti, aktivity volného času, zájem o životní prostředí, možnost ovlivňovat další skupiny apod. EVVO zahrnuje tři základní směry působení: •poskytnutí informací a vzdělání •vytvoření mravně a citově podloženého vztahu k prostředí •zprostředkování dovedností, které umožní ekologicky přijatelný způsob života EVVO

17 •Cíle ekologické výchovy: –Znalosti a porozumění •Povědomí, že životní prostředí je tvořeno různými složkami, např. fyzikální, chemickou, biologickou, společenskou, kulturní. •Povědomí, že každá lidská bytost je součástí této sítě a je na ní zcela a neustále závislá. •Porozumění, že složky životního prostředí jsou organizovány v systémech, ať už přírodních nebo vytvořených člověkem - ekosystémy, společenstva, populace, národy, města. Složky těchto systémů jsou navzájem propojeny a jsou přizpůsobeny podobným podmínkám. •Pochopení, že lidstvo ovlivňuje své prostředí využíváním a přemisťováním obnovitelných i neobnovitelných zdrojů, jeho fyzickým narušováním a nakládáním (disposal) s odpady, a porozumění, jak je prostředí ovlivněno růstem populace a využíváním technologií. •Poznání různých souborů kritérií, podle kterých mohou být hodnoceny změny životního prostředí: ekologických, ekonomických, energetických, estetických, etických. •Pochopení, jak může být usměrňován proces změny životního prostředí, například pomocí legislativy, plánování, přijetím dobrých ekologických politik doprovázených kontrolou, pomocí úsilí dobrovolníků a dobrovolných organizací a osobní aktivitou. –Dovednosti •Zaznamenávání, sbírání/shromažďování, třídění a prezentace informací. •Používání druhotných zdrojů informací zahrnujících ústní podání a archivní zdroje. •Praxe v ohodnocování, předpokládání, projektování, plánování a řešení problémů. •Tvořivá spolupráce s ostatními. EVVO

18 –Postoje •Péče a pocit zodpovědnosti za zdraví a dobrý stav celého prostředí. •Respekt k přesvědčení druhých, k důkazům a racionálním argumentům. •Smysl pro společenství s ostatními lidmi i ostatními živými bytostmi. •Závazek přispívat vrozenými schopnostmi ke zlepšení kvality životního prostředí. •Charakteristika ekologické výchovy (Stručný soupis výrazů vztahujících se k ekologické výchově) –odpovídající místním podmínkám, –rozvíjející se od místního ke globálnímu, –hledící dopředu, předvídající, –spojující, syntetizující, se širokým záběrem, –zaměřená na konkrétní témata, –založená také na činnosti v terénu,

19 ZASTOUPENÍ VYBRANÝCH OBORŮ ŽP V ČR NA VŠ

20 •Výběr je složen z VŠ pracovišť zajišťujících výuku: –ekologie a ochrany prostředí, –oborů o environmentalistice, –geografických oborů Nejsou zde zahrnuty obory s technickým zaměřením a pedagogické fakulty.

21 Tematické plány pro SŠ: •6. Krajina a životní prostředí •Ekologie, environmentalistika a geografie. Interdisciplinární program krajinné ekologie. •Krajina: vlastnosti, krajinotvorní činitelé a procesy. Typy krajiny. Funkce kulturních krajin. •Životní prostředí organismů. •Životní prostředí lidstva. •Složky krajiny a životního prostředí. •Vlivy antropogenních činností na krajinu a na životní prostředí. •Světové (globální) ekologické problémy. Přírodní a civilizační rizika. •Ochrana a rozvoj životního prostředí. •Trvale udržitelný rozvoj lidské společnosti. •Státní ekologická politika.

22 ZDROJE: •http://www.ceu.cz/edu/evvo/evvo.htmhttp://www.ceu.cz/edu/evvo/evvo.htm •http://udrzitelnyrozvoj.ecn.cz/odkazy.shtmlhttp://udrzitelnyrozvoj.ecn.cz/odkazy.shtml •Učitelské noviny a www univerzit •Tématické celky pro zeměpis na SŠ


Stáhnout ppt "Edukace a životní prostředí: role geografie (Education and Life Environment: role of geography) Karel Opočenský, Václav Koukolíček (IV. 2006) Životní prostředí."

Podobné prezentace


Reklamy Google