Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příspěvek k výzkumu informačního chování vybraných skupin zdravotníků ve vztahu k existenci, organizaci a designu knihovnicko-informačních služeb ve zdravotnictví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příspěvek k výzkumu informačního chování vybraných skupin zdravotníků ve vztahu k existenci, organizaci a designu knihovnicko-informačních služeb ve zdravotnictví."— Transkript prezentace:

1 Příspěvek k výzkumu informačního chování vybraných skupin zdravotníků ve vztahu k existenci, organizaci a designu knihovnicko-informačních služeb ve zdravotnictví Eva S. Lesenková, Helena Bouzková Národní lékařská knihovna, Praha

2 Osnova 1 Postgraduální zdravotnické vzdělávání – 1. Postgraduální zdravotnické vzdělávání – motivace, udržování znalostí motivace, udržování znalostí 2. Pregraduální zdravotnické vzdělávání a informační příprava a informační příprava 3. Postgraduální zdravotnické vzdělávání a informační příprava a informační příprava 4. Informační zdroje ve zdravotnictví – znalost a kvalita internetových zdrojů znalost a kvalita internetových zdrojů 5. Zdravotnické knihovny 6. Služby Národní lékařské knihovny 7. MEDVIK 8. Závěry

3 Charakteristika souboru Distribuce a sběr dotazníků datumnázev akcecílová skupinapočet účastníků počet odevzdaných procenta 14.9.2009Základy vnitřního lékařstvílékaři/kmenový základ753546,67% 21.9.2009Základní chirurgické postupylékaři442556,82% 24.9.2009Základy zdravotnické legislativy lékaři a zubní lékaři - uchazeči o složení atestace (povinný kurz)1054139,05% 2.10.2009Základy zdravotnické legislativyjiní odb. pracovníci ve zdravot.221672,73% 19.10.2009 jiní odb. pracovníci ve zdravot.301963,33% 22.10.2009Základy zdravotnické legislativy lékaři a zubní lékaři - uchazeči o složení atestace (povinný kurz)945255,32% 26.10.2009Základy zdravotnické legislativy farmaceuti v přípravě k atestaci z veřejného a nemocničního lékárenství862124,42% 5.11.2009Léčba bolesti a paliativní medicínalékaři uchazeči o složení atestace111090,91% Celkem 46721946,90% Účastníci postgraduálního specializačního a kontinuálního vzdělávání ve zdravotnictví

4 Charakteristika souboru Zdravotnické za ří zení, ve kterém (kterých) působíte počet% Nemocnice (včetně krajských) -pouze10546,7 Nemocnice + Ambulantní péče5624,9 Ambulantní péče -pouze104,4 Jiné než výše jmenované zařízení208,9 Odborné léčebné ústavy73,1 Nemocnice + Jiné73,1 Další lůžková zařízení41,8

5 Postgraduální zdravotnické vzdělávání Jakým způsobem průběžně udržujete své odborné znalosti? Tabulka uvádí procenta využívání jednotlivých způsobů vzdělávání, např. 75.1% respondentů pravidelně konzultuje s kolegy, zatímco e-learning pravidelně využívá jen 4,9% respondentů, 65,3% e-learning nevyužívá a 73,8% nevyužívá databáze s předplatným. Základem procent je N=225.

6 Hodláte pokračovat v získání vědecké hodnosti v některém z doktorandských studií? Co je pro Vás největší motivací, abyste se dále vzdělával(a)? Motivace - postgraduální zdravotnické vzdělávání Co je pro Vás největší motivací, abyste se dále vzdělával(a)? počet% Osvojit si nové poznatky teorie a praxe 11832,6 Být uznávaný odborník, dobrý lékař 13637,6 Postoupit kariérně výš 4011,0 Provozovat soukromou praxi 359,7 Udržet si stávající místo 215,8 Něco jiného – uveďte, co 123,3 Respondenti označili i více důvodů, proto součet počtů výskytu je vyšší než počet respondentů.

7 Co Vám nejvíce ztěžuje nebo komplikuje možnost se dále vzdělávat? počet Komfort studijního zázemí 0 Komplikovaný přístup k odborným informacím (k elektronickým, včetně databází) 2 Náročnost sladění studia a zaměstnání 7 Postoj zaměstnavatele a spolupracovníků 0 Nedostatek volného času 5 Něco jiného – uveďte, co 0 Motivace - postgraduální zdravotnické vzdělávání 12 uvedených důvodů - každý uvedený důvod se vyskytl jen jednou být dobrým lékařem a léčit pacienty nejlépe jak lze celoživotní vzdělávání ze zákona držet krok s okolím finance hlad po informacích kvalita mé péče plat porozumět problému a optimálně léčit práce v zahraničí radost za správná rozhodnutí umět fundovaně poradit, doprovázet vybudovat vlastní NZZ

8 Účastnil(a) jste se jako student(ka) seminářů informační přípravy (vyhledávání informací a práce s databázemi)? počet% Ano 8136,0 Ne, neměl(a) jsem zájem, i když takové příležitosti byly 114,9 Ne, neměl(a) jsem možnost, takové příležitosti nebyly 12354,7 Bez odpovědi104,4 Pregraduální informační příprava Účastnil jste se informační přípravy? Věk anoneměl jsem zájemneměl jsem možnost <= 30 letpočet606 %47,64,847,6 31 - 40 letpočet15444 %23,86,369,8 > 40 letpočet6119 %23,13,873,1 Účast jako student na seminářích informační přípravy v závislosti na věku: O chota účasti na seminářích organizovaných knihovnou

9 Účastnil(a) jste se jako student(ka) seminářů informační přípravy? Byl(a) byste ochoten(ochotna) účastnit se vzdělávacího semináře týkajícího se vyhledávání informací a prací s databázemi ? AnoNe Ano počet5427 %66,733,3 Ne počet72 %50,0 Byl(a) byste ochoten(ochotna) účastnit se vzdělávacího semináře týkajícího se vyhledávání informací a prací s databázemi ? Účastnil(a) jste se jako student(ka) seminářů informační přípravy? ano ne, zvládnu to sám ne, mám se s kým poradit ano počet54617 %70,17,822,1 neměl jsem zájem počet443 %36,4 27,3 neměl jsem možnost počet672229 %56,818,624,6 Vztah mezi absolvováním přípravy a ochotou k další účasti na seminářích Informační příprava

10 Účastnil jste se informační přípravy? Zdrav. povolání anoneměl jsem zájemneměl jsem možnost lékaři+farmaceutipočet7011101 %38,56,055,5 nelékařipočet10 20 %33,3 66,7 Informační příprava - možnosti Vidíme nižší účast z důvodu „neměl jsem možnost“ u nelékařů, rozdíl není signifikantní

11 Informační příprava Účastnil jste se informační přípravy? Věk anoneměl jsem zájemneměl jsem možnost <= 30 letpočet606 %47,64,847,6 31 - 40 letpočet15444 %23,86,369,8 > 40 letpočet6119 %23,13,873,1 Vidíme nižší účast z důvodu „neměl jsem možnost“ u kategorií nad 30 let. Vliv věku je signifikantní, Fisher's exact test p=0,04 účast studentů na seminářích v závislosti na věku

12 Znalost, využívání a kvalita internetových služeb Jaké internetové služby využíváte?

13 Znáte některé licence elektronických informačních zdrojů, které se týkají databází? A – s předplatným B - volně přístupné Z 28 respondentů, kteří uvedli, že znají DB s předplatným, jen 25 konkrétně jmenuje. A Znáte licence DB s předplatným počet% bez odpovědi3616,0 ano2812,4 ne16171,6 Total225100,0 B Znáte licence DB volně přístupné počet% bez odpovědi2511,1 ano9743,1 ne10345,8 Total225100,0 Znalost a využívání internetových služeb

14 Využíváte dále uvedené informační zdroje v atestační přípravě? V tabulce jsou uvedena procenta využívání zdrojů, základem je N=214, 11 oso b neoznačilo žádný zdroj. Informační zdroje

15 Dokážete posoudit kvalitu informací z volného internetu? počet% 04118,2 ano7232,0 ne11249,8 Total225100,0 Dokážete posoudit kvalitu informací z volného internetu? Pokud ano, podle jakých parametrů. Pokud ne, měl(a) byste zájem získat školením tuto znalost a dovednost? Ze 72 respondentů, kteří uvedli, že jsou schopni posoudit kvalitu informací z internetu, pouze 57 uvádí podle jakých parametrů. Pokud ne, měl(a) byste zájem získat školením tuto znalost a dovednost? počet% bez odpovědi10848,0 ano8136,0 ne3616,0 Total225100,0 Z 81 respondentů majících zájem o školení 67 jich v otázce 19 uvedlo že nejsou schopni posoudit kvalitu informací, 2 respondenti dokážou posoudit kvalitu informací a přesto mají zájem o školení. Zbývajících 12 zájemců o školení neodpovědělo na dotaz "Dokážete posoudit kvalitu informací z volného internetu?". ANO NE Kvalita zdrojů

16 Znáte principy medicíny založené na důkazu? počet% bez odpovědi52,2 ano, znám a sleduji přehledové studie7533,3 ano, znám je, ale nevyhledávám10546,7 ne4017,8 Total225100,0 Znáte principy medicíny založené na důkazu? Uvítal byste kurzy o principech medicíny založené na důkazu? anone ano, znám a sleduji přehledové studie počet5420 %73,027,0 ano, znám je, ale nevyhledávám počet6240 %60,839,2 ne počet19 %50,0 Vztah mezi znalostmi principů a zájmem o kurzy S většími znalostmi roste zájem o kurzy. Závislost je signifikantní, Chí kvadrát test p=0,047 Kvalita zdrojů – medicína založená na důkazu

17 Elektronické odborné časopisy Užíváte pravidelně odborné e-časopisy registrací u vydavatele? počet% bez odpovědi135,8 ano4921,8 ne16372,4 Total225100,0 a - přímou registrací u vydavatele b - jako uživatel knihovny Užíváte pravidelně odborné e-časopisy jako uživatel knihovny? počet% bez odpovědi135,8 ano3013,3 ne18280,9 Total225100,0

18 V rámci ČR existuje zhruba sto různých zdravotnických knihoven. Myslíte si, že zdravotnické knihovny jsou spíše archivy publikovaných zdrojů než místa, kde lze získat aktuální informace? zdravotnické knihovny přispívají zdravotníkům svými funkcemi k dostatečnému sledování nových poznatků? zdravotnické knihovny nabízejí svým klientům snadnou orientaci ve službách, které poskytují? knihovník je kompetentní (orientace ve zdravotnické problematice) k výkonu vyhledávacích služeb? počet% % % % rozhodně ano83,6219,3156,72611,6 spíše ano8638,210345,87935,18136,0 spíše ne5022,24319,16026,73515,6 rozhodně ne2410,741,820,941,8 nevím5725,35424,06930,77935,1 Hodnocení se významně nemění s věkem respondentů, v kategorii do 30 let se dokonce více respondentů (45,3%) domnívá, že zdravotnické knihovny jsou spíše archivy publikovaných zdrojů než místa, kde lze získat aktuální informace. Zdravotnické knihovny

19

20 Ot.24: Znáte webové stránky Vámi užívané lékařské knihovny? počet% znám a využívám3527,6 znám, ale nevyužívám2721,3 neznám6551,2 Total127100,0 Ot.25: Má Vámi užívaná lékařská knihovna snadno a přívětivě přístupný elektronický katalog? (Accesibility, visibility a web-updates)? počet% ano3932,0 ne2016,4 nevím6351,6 Total122100,0 Ot. 26: Zpřístupňuje Vámi užívaná lékařská knihovna licencované elektronické zdroje s předplatným? počet% ano4235,3 ne1916,0 nevím5848,7 Total119100,0 Ot. 27: Můžete k Vaší knihovně přistupovat po internetu i na dálku – z domova, z pracoviště nebo odjinud? počet% ano4745,2 ne5754,8 Total104100,0 Služby zdravotnických knihoven

21 Ot. 28: Jak často využíváte služeb NLK? počet% vícekrát týdně11,4 jednou za týden11,4 jednou za 14 dní22,8 jednou za měsíc1014,1 jednou za čtvrt roku34,2 jednou za půl roku57,0 ještě méně4969,0 Total71100,0 Ot.30: Umožňují Vám tyto stránky nalézt hledané informace? počet% ano1446,7 ne1653,3 Total30100,0 Ot.46: Jaké služby Národní lékařské knihovny využíváte a jak jste s nimi spokojen(a)? Využí - vám výpůjční služby NLK Využí - vám čítárn u časopi - sů NLK Využí - vám mezi - kniho vní a mezi - náro d - ní vý - pujční službu NLK Využí - vám refe - renční služby NLK Využí - vám zpra - cování rešerš í NLK Využí - vám kopí - rova - cí služ - bu NLK %%% zcela spokojen52,450,066,725,044,450,0 částečně spokojen47,642,925,058,355,625,0 nespokojen0,07,18,316,70,025,0 počet využívajících hodnotitelů211412 9 Služby Národní lékařské knihovny

22 Ot.46: Jaké služby Národní lékařské knihovny využíváte a jak jste s nimi spokojen(a)? Využívám výpůjční služby NLK Využívám čítárnu časopisů NLK Využívám meziknihovní a mezinárodní výpujční službu NLK Využívám referenční služby NLK Využívám zpracování rešerše NLK Využívám kopírovací službu NLK %%% zcela spokojen52,450,066,725,044,450,0 částečně spokojen47,642,925,058,355,625,0 nespokojen0,07,18,316,70,025,0 počet využívajících hodnotitelů211412 9 NMeanMedianMinMax Výpůjční služby NLK211,48112 Čítárna časopisů NLK141,571,513 Meziknihovní a mezinárodní výpujční služby NLK 121,42113 Referenční služby NLK121,92213 Zpracování rešerše NLK91,56212 Kopírovací služby NLK121,751,513 Vyjádření údajů z předchozí tabulky, aby bylo možné lépe srovnat poskytované služby. Služby NLK - využívání a hodnocení spokojenosti

23 Median hodnocení spokojenosti

24 Ot. 32: Znáte portál MEDVIK Národní lékařské knihovny? počet% znám a využívám53,4 znám, ale nevyužívám1912,9 neznám12383,7 Total147100,0 početMinimumMaximumprůměrSDMedian Přehlednost a snadná navigace9132,20,82 Odbornost informací9132,00,92 Kvalita informací9131,90,62 Množství zdrojů9142,11,12 Aktuálnost9142,01,02 Grafický design9132,60,73 Pro lepší srovnatelnost hodnocených aspektů jsou v následující tabulce a grafu průměrné známky. Kv alita portálu MEDVIK Portál MEDVIK provozovaný Národní lékařskou knihovnou 1.

25 Ot. 34: Jsou informace, které sám(a) naleznete v portálu MEDVIK, pro Vás postačující, nebo byste potřeboval(a) služby konzultovat s knihovníkem? počet% jsou postačující535,7 potřebuji konzultovat s knihovníkem964,3 Total14100,0 Ot. 35: Uvítal(a) byste v MEDVIKu odkazy na související zdroje k vyhledávané tématice? počet% ano 853,3 nevím746,7 Total15100,0 Ot. 36: Využíval(a) byste v MEDVIKu meta vyhledávač, který z jednoho místa prohledá souhrnně všechny dostupné i licencované zdroje, a nevede Vás k dalšímu vyhledávání? počet% ano1066,7 ne, ale měl bych zájem16,7 neumím odpovědět426,7 Total15100,0 Ot. 38: Znáte portál e-zdrojů, který je součástí portálu MEDVIK Národní lékařské knihovny? počet% bez odpovědi11450,7 znám a využívám83,6 znám, ale nevyužívám83,6 neznám9542,2 Total225100,0 Portál MEDVIK provozovaný Národní lékařskou knihovnou 2. Národní lékařskou knihovnou 2.

26 Nejlepší hodnocení: kvalita informací, odbornost a aktuálnost informací Nejhorší hodnocení: g rafický design, p řehlednost Rozdíly jsou vzhledem k malému počtu hodnotitelů nevýznamné, Rozdíl Kvalita informací vs Grafický design se blíží významnosti, Wilcoxon Signed Ranks Test p=0,058.

27 Ot. 39: Znáte Digitální knihovnu NLK? počet% bez odpovědi9542,2 znám a využívám41,8 znám, ale nevyužívám188 neznám10848 Total225100 Ot.40: Publikujete-li odborné texty, jste ochoten(a) souhlasit se zpřístupněním jejich elektronické verze pro studijní účely v Digitální knihovně NLK? počet% ano7066,7 ne3533,3 Total105100,0 Digitální knihovna zodpovědělo 105 respondentů, převažuje souhlas se zpřístupněním elektronické verze (66,7%) Ot. 42: Co považujete za důležité při používání databáze Bibliographia medica Čechoslovaca? AktuálnostRetrospektiva Vstup do plných textů Průběžné tematické rešerše počet% % % % ano880,0666,7888,9450,0 ne220,0333,3111,1450,0 Total10100,09 9 8 Bibliographia Medica Čechoslovaca Ot. 43: Znáte tezaurus Medical Subject Headings (MeSH) NLK? počet% znám a využívám20,9 znám, ale nevyužívám104,4 neznám11651,6 bez odpovědi9743,1 Total225100,0 Tezaurus MeSH CZ Hodnocení zdrojů přístupných v portálu Medvik 1

28 Znáte portál e-zdrojů, který je součástí portálu MEDVIK Národní lékařské knihovny? počet% bez odpovědi11450,7 znám a využívám83,6 znám, ale nevyužívám83,6 neznám9542,2 Total225100,0 Hodnocení zdrojů přístupných v portálu Medvik 2

29 Zájem o konzultace a školení NLK k jednotlivým databázím počet% bez odpovědi14062,2 ano, elektronicky e-learningem4520,0 ano, osobně v interaktivních seminářiích167,1 ne2410,7 Total225100,0 Zájem o vzdělávací kurzy k metodice vyhledávání odborných informací počet% bez odpovědi14062,2 ano, elektronicky e-learningem4620,4 ano, osobně v interaktivních seminářiích167,1 ne2310,2 Total225100,0 Zájem o vzdělávací kurzy k metodice vyhledávání

30 Závěry 1.Regenerace služeb 2.Nastavení uživatelských kategorií 3.Technologie vyhledávání – snadný,diferencovaný přístup hodnověrnému obsahu portálu 4.Hodnocení služeb, zpětná vazba 5.Nové metody vzdělávání knihovníků a uživatelů – mentoring 6.Distanční výuka v celoživotním vzdělávání 7.Začlenění informační propedeutiky do procesů vzdělávání zdravotníků 8.Spolupráce se vzdělávacími zdravotnickými institucemi a pedagogy při tvorbě vzdělávacích programů informační propedeutiky 9.Tvorba „odstíněných“ kurikulí vzdělávacích programů pro zdravotnické uživatelské cílové skupiny

31 Děkujeme za pozornost Děkujeme za pozornost. Kontakt: PhDr. Eva Lesenková Národní lékařská knihovna lesenkov@nlk.cz Tel. 296 335 949 PhDr.Helena Bouzková Národní lékařská knihovna bouzkova@nlk.cz


Stáhnout ppt "Příspěvek k výzkumu informačního chování vybraných skupin zdravotníků ve vztahu k existenci, organizaci a designu knihovnicko-informačních služeb ve zdravotnictví."

Podobné prezentace


Reklamy Google