Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE z Integrovaného operačního programu (IOP), Oblasti intervence 5.2: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, aktivita 5.2b) -

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEMINÁŘ PRO ŽADATELE z Integrovaného operačního programu (IOP), Oblasti intervence 5.2: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, aktivita 5.2b) -"— Transkript prezentace:

1 SEMINÁŘ PRO ŽADATELE z Integrovaného operačního programu (IOP), Oblasti intervence 5.2: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, aktivita 5.2b) - Regenerace bytových domů Strakonice, 7. 2. 2013

2 7. 2. 20132 Obsah Semináře ⋐ Úvodní informace ⋐ Výzva města Strakonice

3 7. 2. 20133 Úvodní informace

4 7. 2. 20134 Úvodní informace ⋐ 27. 3. 2009 – schválení IPRM ministrem pro místní rozvoj ⋐ duben – červen 2009 – aktualizace IPRM (rozpočet, indikátory) ⋐ 22. května 2009 – ŘO IOP vyhlásil kontinuální výzvu pro 5.2 IOP ⋐ 3. 7. 2009 – podpis Dohody o realizaci IPRM mezi městem Strakonice a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR ⋐ 1. 9. 2009 – vyhlášena 1. výzva města Strakonice pro aktivitu 5.2b) – Regenerace bytových domů (celkem 22 úspěšných žádostí); 1. 3. 2010 – vyhlášena 3. výzva města Strakonice pro aktivitu 5.2b) - celkem 12 úspěšných žádostí; 1.6.2011 – vyhlášena 4. výzva města Strakonice pro aktivitu 5.2b) – celkem 10 úspěšných žádostí ⋐ 1. 2. 2013 – vyhlášena 5. výzva města Strakonice pro aktivitu 5.2b

5 7. 2. 20135 Úvodní informace Schválená dotace na IPRM Strakonice: 4.776.436 EUR

6 7. 2. 20136 Úvodní informace ⋐ Aktualizace rozpočtu IPRM: CELKOVÉ NÁKLADY IPRM: 184.960.000,- Kč z toho náklady na: - Revitalizace veřejných prostranství: 110.976.000,- Kč (tj. 60% celk. způsobilých nákladů IPRM) - Regenerace bytových domů: 73.984.000,- Kč (tj. 40% celk. způsobilých nákladů IPRM) !!! Veškeré finanční výpočty se odvíjí od vývoje kursu Kč/EUR!!!

7 7. 2. 20137 Úvodní informace Proces administrace žádosti: Město vyhlásí výzvu na předkládání projektů Žadatelé předloží projekty na město Město vybere a schválí projekty (v souladu s IPRM) ŘO IOP vydá Rozhodnutí o poskytnutí dotace CRR provede kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí Město vrátí projekt žadateli, žadatel předloží projekt na CRR

8 7. 2. 20138 Výzva města Strakonice k podávání žádostí o poskytnutí podpory aktivita 5.2b) – Regenerace bytových domů

9 7. 2. 20139 Výzva města Strakonice I. Identifikace výzvy ⋐ Operační program: Integrovaný operační program (dále jen „IOP“) ⋐ Prioritní osa: 5. Národní podpora územního rozvoje ⋐ Oblast intervence:5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích ⋐ Podporovaná aktivita: 5.2b) – Regenerace bytových domů ⋐ Číslo výzvy: 5 ⋐ Typ výzvy:časově uzavřená ⋐ Celkový finanční objem vyčleněný pro tuto výzvu (alokace): 15.000.000,- Kč

10 7. 2. 201310 Výzva města Strakonice II. Termíny výzvy Vyhlášení výzvy: 1. 2. 2013 Zahájení příjmu žádostí:1. 2. 2013 Ukončení příjmu žádostí: 30. 4. 2013 do 11:00 hod. Zahájení realizace projektů:od data uvedeného na potvrzení Centra pro regionální rozvoj ČR o způsobilosti projektu Ukončení realizace projektů:do 30. 6. 2015

11 7. 2. 201311 Výzva města Strakonice III. Popis výzvy Oprávnění žadatelé (příjemci): ⋐ vlastníci bytových domů ve vymezené „deprivované“ zóně „Sídliště MÍR“: - obce (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích) - bytová družstva či další obchodní společnosti (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník) - vlastníci jednotek sdružení ve společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona (zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů) - další právnické a fyzické osoby vlastnící bytový dům (např. občanský zákoník)

12 7. 2. 201312 Výzva města Strakonice Definice bytového domu: Bytový dům je pro účely aktivity 5.2b) definován takto: - více než polovina jeho podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena - má nejméně 4 samostatné byty - budova je zkolaudována jako bytový dům nebo dům s byty

13 7. 2. 201313 Výzva města Strakonice Územní zaměření podpory: ⋐ Podpora je zaměřená na projekty realizované v rámci vymezené problémové zóny města Strakonice s názvem „Sídliště MÍR“, pro kterou je schválen Integrovaný plán rozvoje města ⋐ Problémová zóna zahrnuje přesně specifikované ulice, resp. části ulic (dle č.p.)

14 7. 2. 201314 Výzva města Strakonice Podporované aktivity (tzv. způsobilé výdaje): budou financovány rekonstrukce a modernizace bytových domů, které mohou zahrnovat:  zateplení obvodového pláště domu, (zateplení fasády, střechy, výměna oken, vnějších dveří), zateplení vnitřních konstrukcí  odstranění statických poruch domů (např. nosných zdí a základových zdí, stropních konstrukcí)  sanace základů a hydroizolace spodní stavby  pořízení, modernizace a rekonstrukce technického vybavení domů (modernizace otopné soustavy, výměna rozvodů tepla, plynu a vody, modernizace vzduchotechniky, výtahů, výměna elektrických kabelů ve spol. prostorách domu a přívodů k jednotlivým elektroměrům)  rekonstrukce, modernizace, popř. technické zhodnocení společných prostor (např. schodiště, chodby, střechy)  rekonstrukce či modernizace lodžií a balkonů (např. výměna zábradlí, balkonů)

15 7. 2. 201315 Výzva města Strakonice Forma podpory:  Podpora bude poskytnuta formou přímé dotace Výše podpory:  30% celkových způsobilých výdajů na projekt (z toho 85% z ERDF a 15% státní rozpočet); Typ podpory:  Individuální projekty Hranice celkových způsobilých výdajů projektu:  Minimální výše:není stanovena  Maximální výše:není stanovena

16 7. 2. 201316 Výzva města Strakonice !!!POZOR!!! Nejzazší lhůta pro předložení projektových žádostí na CRR ČR je 15.7.2013!!! Po tomto datu již nebude možné předložené žádosti administrovat, a tudíž nebude možné dotaci poskytnout!!!

17 7. 2. 201317 Výzva města Strakonice !!!POZOR!!! Platí princip předfinancování!!! Znamená to, že dotace bude příjemci poskytnuta až po ukončení realizace projektu na základě předložené žádosti o platbu!!! Příjemce musí nejprve veškeré náklady projektu uhradit a tuto skutečnost musí doložit účetními doklady a dalšími dokumenty!!!

18 7. 2. 201318 Výzva města Strakonice IV. Způsobilé výdaje projektu ⋐ způsobilé jsou pouze výdaje do společných prostor bytových domů ⋐ způsobilé výdaje jsou pouze výdaje INVESTIČNÍ (účtuje se pouze jako pořízení investic) ⋐ podpora zaměřená na regeneraci společných prostor bytových domů MUSÍ mít charakter technického zhodnocení majetku, rekonstrukce či modernizace ⋐ podporu NELZE VYUŽÍT na PROVÁDĚNÍ OPRAV či ÚDRŽBY (Opravou se odstraňuje fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení majetku do původního provozuschopného stavu.)

19 7. 2. 201319 Výzva města Strakonice Časová způsobilost výdajů projektu: ⋐ počáteční datum způsobilosti výdajů je den uvedený na potvrzení Centra pro regionální rozvoj ČR (CRR) o způsobilosti projektu, které CRR zašle žadateli po posouzení přijatelnosti (cca 5 pracovních dní od posouzení přijatelnosti). Před tímto datem nesmí být zahájeny stavební práce, nesmí být uzavřena smlouva s dodavatelem, nesmí být ukončeno výběrové řízení ani rozhodnuto o přidělení veřejné zakázky. ⋐ datum ukončení způsobilosti výdajů = datum ukončení konkrétního projektu, tj. max. do 30. 6. 2015

20 7. 2. 201320 Výzva města Strakonice Způsobilé výdaje: 1.modernizace, rekonstrukce nebo technické zhodnocení hmotného majetku 2.výdaje na povinnou publicitu projektu investičního charakteru vyplývající z Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření (viz příloha č. 3 PPŽP) 3.daň z přidané hodnoty u neplátců DPH 4.daň z přidané hodnoty u plátců DPH, pokud nemají nárok na odpočet daně na vstupu Poznámka: způsobilé výdaje jsou podrobně uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce 5.2 IOP

21 7. 2. 201321 Výzva města Strakonice !!!POZOR!!! Není umožněn souběh dotací!!! Příjemce nesmí na realizaci projektu čerpat dotaci z žádného jiného dotačního titulu, jiných prostředků krytých z rozpočtu EU a národních veřejných rozpočtů (např. program Panel, Zelená úsporám, krajské dotační tituly, jiné finanční mechanismy nebo nástroje podpory města – tj. půjčky a zvýhodněné úvěry města atd.).

22 7. 2. 201322 Výzva města Strakonice V. Předložení žádosti o poskytnutí podpory ⋐ žádost o finanční podporu včetně příloh bude předkládána ve 2 krocích ⋐ žádost o poskytnutí podpory včetně příloh bude nejprve předložena na město Strakonice ⋐ po eventuelním schválení žádosti vystaví město Strakonice žadateli potvrzení, že předkládaný projekt je součástí schváleného IPRM a že je v souladu s jeho cíli a prioritami Město žadateli originál žádosti včetně příloh vrátí ⋐ poté žadatel předloží tuto žádost včetně příloh a potvrzení, které získal od města Strakonice na CRR ČR

23 7. 2. 201323 Výzva města Strakonice Příprava a zpracování žádosti: ⋐ žadatel bude postupovat v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce 5.2 IOP vč. příloh a Výzvou města Strakonice ⋐ žadatel bude zpracovávat projektovou žádost prostřednictvím webové aplikace BENEFIT7 – k dispozici na www.eu- zadost.czwww.eu- zadost.cz ⋐ žadatel musí odevzdat tištěnou verzi žádosti (generuje se po finálním uložení z aplikace BENEFIT7), a to pouze v JEDNOM vyhotovení ⋐ žádost musí být podepsána statutárním zástupcem nebo osobou k takovému úkonu statutárním zástupcem zmocněnou ⋐ kromě tištěné žádosti předloží žadatel vždy ještě dvakrát první dvě stránky žádosti (2 x při odevzdání na město Strakonice a 2 x při odevzdání na pobočce CRR ČR). Bude sloužit jako předávací protokol pro převzetí žádosti (na městě i CRR ČR).

24 7. 2. 201324 Výzva města Strakonice Přílohy k žádosti o dotaci: ⋐ k tištěné žádosti musí být přiloženy všechny relevantní povinné přílohy ⋐ seznam příloh se povinně vyplňuje v aplikaci BENEFIT7 ⋐ vzhledem k dalšímu podání žádosti na CRR ČR je nutné každou z příloh předepsaných v aplikaci BENEFIT7 označit jako doloženou nebo jako nedoloženou (to v případě, že příloha není pro projekt relevantní) ⋐ v aplikaci BENEFIT7 není nutné u příloh vyplňovat kolonku počet stránek ⋐ přílohy žadatel předkládá v jednom vyhotovení, jsou originálem nebo úředně ověřenou kopií a musí být očíslovány podle seznamu příloh uvedeného v žádosti a podle tohoto seznamu seřazené ⋐ přílohy, které obsahují více než 1 list, musí mít listy pevně spojené, přílohy je nutné společně se žádostí vložit do pevného obalu

25 7. 2. 201325 Výzva města Strakonice Povinné přílohy žádosti: 1.seznam příloh (generuje BENEFIT7) 2.doklad o partnerství (jsou-li zahrnuti partneři) 3.doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu (LV, katastrální snímek) 4.prokázání právní subjektivity žadatele (př. výpis z rejstříku společenství vlastníků jednotek apod.) 5.územní rozhodnutí s vyznačením právní moci (pokud je vyžadováno) 6.projektová dokumentace v rozsahu: technická zpráva, situace, půdorysy, pohledy a řezy, položkový rozpočet, harmonogram prací 7.platný doklad o povolení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)

26 7. 2. 201326 Výzva města Strakonice Povinné přílohy žádosti: 8.platný průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov (v případě realizace vedoucí ke snížení energetické náročnosti) 9.potvrzení města o výběru projektu (bude dodáno po schválení projektu ze strany města Strakonice) 10.dokument dokládající zmocnění k podpisu žádosti o dotaci vydaný statutárním zástupcem

27 7. 2. 201327 Výzva města Strakonice Způsob podání žádosti o dotaci na město Strakonice: ⋐ listinná podoba žádosti včetně příloh bude uzavřena v obálce ⋐ žadatel na obálku nalepí ŠTÍTEK – získaný z aplikace Benefit7 (poslední samostatná strana finalizované žádosti) ⋐ navíc budou na obálku dopsány následující údaje: - „IPRM Strakonice“ - Adresa MěÚ Strakonice (Velké nám. 2, 386 21 Strakonice) - „Neotvírat“ ⋐ žádost nutné předložit osobně na PODATELNU Městského úřadu Strakonice  žadatel obdrží potvrzení o převzetí žádosti ⋐ příjem žádostí bude ukončen dne 30.4.2013 v 11:00 hod.!!! Za přijetí je považováno razítko podatelny s datem doručení

28 7. 2. 201328 Výzva města Strakonice Schvalovací proces města Strakonice: ⋐ po předložení žádostí na MěÚ Strakonice proběhne prvotní kontrola, zda projekt splňuje pokyny nastavené ve výzvě a spadá do zóny IPRM (žadatelům bude umožněno odstranění nedostatků – a to ve lhůtě 5 pracovních dní od předání informace) ⋐ následovat bude kvalitativní hodnocení projektu dle předem stanovených a vyhlášených výběrových kritérií (POZOR!!! užitečné prostudovat výběrová kritéria) ⋐ výběr bude založen na principu soutěže – budou vybrány projekty, které dosáhnou nejlepšího bodového hodnocení (min. 50 bodů z celkových 100) – vznikne seznam projektů k podpoře (seřazené projekty dle počtu získaných bodů SESTUPNĚ) ⋐ seznam projektů doporučených k podpoře schválí Řídící výbor IPRM a Rada města Strakonice ⋐ schváleným projektům město zašle Oznámení o výběru projektu a vystaví „Potvrzení o výběru projektu“, vrátí dokumentaci k projektu žadatelům a vyzve k předložení žádosti na Centrum pro regionální rozvoj ČR

29 7. 2. 201329 Výzva města Strakonice Předložení žádosti na CRR: ⋐ žadatel předloží žádost vč. kompletních příloh na Centrum pro regionální rozvoj ČR (pobočka Písek – Karlova 108, 397 01 Písek) ⋐ CRR provede: - kontrolu přijatelnosti (zasílá POTVRZENÍ O ZPŮSOBILOSTI PROJEKTU - po jejím obdržení začíná způsobilost výdajů projektu, je vhodné začít realizovat VŘ) - kontrolu formálních náležitostí - analýzu rizik, příp. kontrolu na místě realizace ⋐ po zhodnocení projektu bude žadatelům zasláno oznámení o doporučení / nedoporučení projektu ⋐ úspěšní žadatelé obdrží od CRR Registrační list a následně Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kde jsou stanoveny jednotlivé konkrétní povinnosti příjemce (!!!) POZOR!!! podrobněji – viz Příručka pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2 IOP

30 7. 2. 201330 Výzva města Strakonice Orientační časový harmonogram administrace žádosti

31 7. 2. 201331 Výzva města Strakonice Základní dokumenty a zdroje informací: ⋐ Text výzvy vyhlášené městem Strakonice dne 1. 2. 2013 ⋐ Příručka pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích vč. příloh ⋐ Text kontinuální výzvy vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 22. 5. 2009 (tj. 7. výzva v IOP) ⋐ Žádost BENEFIT7 – www.eu-zadost.czwww.eu-zadost.cz ⋐ Dokument IPRM Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“) vč. jeho aktualizovaných verzí ⋐ Identifikace problémové zóny (tj. seznam bytových domů oprávněných žádat o dotaci) http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 http://www.strakonice.euhttp://www.strakonice.eu / záložka Město – Projekty města – IPRM

32 7. 2. 201332 Výzva města Strakonice KONZULTOVAT!!! ⋐ Centrum pro regionální rozvoj ČR ⋐ Městský úřad Strakonice – odbor rozvoje (příp. další specifické odbory: stavební úřad, architekt města, majetkový odbor atd.)

33 7. 2. 201333 Výzva města Strakonice Městský úřad Strakonice odbor rozvoje Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice (nárožní budova KB – 4. patro) Ing. Věra Samková tel.: 383 700 849 e-mail: vera.samkova@mu-st.czvera.samkova@mu-st.cz Ing. Eva Krausová tel.: 383 700 840 e-mail: eva.krausova@mu-st.czeva.krausova@mu-st.cz www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 www.strakonice.euwww.strakonice.eu / záložka Město – Projekty města - IPRM

34 Děkujeme za pozornost!


Stáhnout ppt "SEMINÁŘ PRO ŽADATELE z Integrovaného operačního programu (IOP), Oblasti intervence 5.2: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, aktivita 5.2b) -"

Podobné prezentace


Reklamy Google