Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak si zkontrolovat smlouvu WORKSHOP 1 ZÁKLADY PRÁVNÍ GRAMOTNOSTI II. JUDr. Simona Corradiniová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak si zkontrolovat smlouvu WORKSHOP 1 ZÁKLADY PRÁVNÍ GRAMOTNOSTI II. JUDr. Simona Corradiniová."— Transkript prezentace:

1 Jak si zkontrolovat smlouvu WORKSHOP 1 ZÁKLADY PRÁVNÍ GRAMOTNOSTI II. JUDr. Simona Corradiniová

2 Do jakých smluv můžeme mluvit?  v zásadě nelze upravovat tzv. formulářové smlouvy  na jedné straně stojí hospodářsky velmi silný subjekt  diktuje si smluvní podmínky samostatně  slabší subjekt může jen smlouvu akceptovat tak, jak je navržena  příklad: smlouvy s bankou, s úvěrovými společnostmi, s telefonními operátory, s dodavateli služeb 2 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

3 Co musí obsahovat každá smlouva? Aby byla smlouva platná, musí obsahovat  správnou identifikaci smluvních stran  správnou identifikaci práv a povinností smluvních stran  něco dát  něco konat  něčeho se zdržet  něco strpět Všechny ostatní pasáže ve smlouvě jen ovlivňují její praktičnost a vynutitelnost, nikoliv její platnost. 3 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

4 Označení smluvních stran – fyzické a právnické osoby 4 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka  fyzická osoba nepodnikatel  jméno a příjmení, označení jejího bydliště a datum narození  rodné číslo není nutné do smluv uvádět (výjimka: smlouvy o převodu nemovitostí), stejně jako číslo občanského průkazu  fyzická osoba podnikatel - jméno a příjmení fyzické osoby, její místo podnikání, a identifikační číslo (IČ)  právnická osoba – firma, sídlo nebo místo podnikání, IČ, údaj o zápisu do ObchR nebo jiné evidence

5 Označení smluvních stran – podle čeho kontrolovat?  dvě základní cesty pro kontrolu osob, a to  ve vztahu k nějaké evidenci  ve vztahu k obsahu uzavírané smlouvy.  evidence: osobní doklad, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, jiná evidence  kontroluje se nejen správnost údajů, ale také spolehlivost/rizikovost partnera  online evidence: www.justice.cz obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík, seznam úpadců, seznam znalců, www.rzp.cz registr živnostenského podnikáníwww.justice.czwww.rzp.cz www.mvcr.czwww.mvcr.cz seznam občanských sdružení, www.mfcr.cz seznam plátců DPHwww.mfcr.cz www.cuzk.czwww.cuzk.cz katastr nemovitostí  ověření ve vztahu k obsahu uzavírané smlouvy - musíte uzavřít smlouvu s tím, kdo ji může reálně splnit (vlastník katastru, vlastník auta, řemeslník s příslušným povolením atd.) 5 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

6 Podle jakého práva se smlouva uzavírá?  uvedení tzv. rozhodného práva: účastníci uzavírají tuto smlouvu podle § 123 zákona č. 111/1111 Sb.  v 99 % případů smluv, které budete jako soukromé osoby uzavírat, by tato věta měla znít tak, že smlouvu uzavíráte podle zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku  soukromé osoby nemají zpravidla žádný důvod k tomu, aby smlouvy uzavíraly podle obchodního zákoníku  volba jiného práva, než občanského zákoníku, je často v neprospěch spotřebitele, a je neplatná 6 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

7 Úvodní prohlášení povinného 7 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka  tzv. úvodním prohlášení povinného = toho, kdo má podle smlouvy něco plnit jako první  prohlášení, které vás jako oprávněné může v budoucnosti ochránit před problémy právě proto, že jste byli v dobré víře v pravdivost prohlášení  př. pokud je ve smlouvě prohlášení řemeslníka o tom, že má kvalifikaci či povolení provádět nějakou odbornou revizní činnost, a přesto se potom stane škoda, můžete si tímto zajistit, že vám pojišťovna neodmítne škodu nahradit  př. pokud takové prohlášení uvede vlastník, potom jste v dobré víře v pravdivost toho, že opravdu kupujete nějakou věc od osoby, která s ní může takto nakládat, tedy ji může i prodat, a ne s někým, kdo má věc jen půjčenou

8 Jak specifikovat předmět smlouvy? 8 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka  předmětem smlouvy je v širším smyslu komplex práv a povinností obou smluvních stran  předmětem smlouvy je v užším smyslu reálná věc nebo faktická činnost, kvůli které se smlouva vlastně sepisuje  předmět je třeba popsat co nejpřesněji  určitost a nezaměnitelnost  v opačném případě není sjednaná smlouva platná  v některých případech je třeba popsat předmět smlouvy přesně tak, jak požaduje zákon nebo jeho prováděcí právní předpisy (nemovitosti)

9 O ceně a jak stanovit platební podmínky 9 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka  doporučuji zakotvit do smlouvy nejen vyjádření číselné, ale také vyjádření ceny slovy  později nebude možné s cenou jakkoliv jednostranně manipulovat  nedoporučuji hradit cenu předem  sjednat platbu zálohovou  složit kupní cenu např. do advokátní úschovy  motivace povinného (prodávajícího, řemeslníka) splnit svou povinnost klesá, pokud již dostal zaplaceno za svoje zboží nebo za svou práci

10 Jak si smlouvu zajistit?  pokud ve smlouvě není sjednána sankce pro případ neplnění smlouvy, je taková smlouva bezzubá  povinnému nehrozí žádný negativní následek, pokud nesplní svou povinnost  sankce a pojistky mají mnoho různých podob  může se jednat o smluvní pokutu, ručení, sjednání zástavy, poskytnutí jistiny/kauce, zakotvení možnosti odstoupit od smlouvy v případě jejího porušení druhou smluvní stranou  nedopustit jednostrannost sankcí  trvat buď na tom, že stejné sankce budou hrozit oběma smluvním stranám, nebo na tom, aby byly všechny sankce ze smlouvy vypuštěny 10 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

11 Prohlášení smluvních stran  prohlášení obou smluvních stran o dvou základních věcech  o jejich osobním a majetkovém stavu  o předmětu smlouvy  nejčastější prohlášení:  předmět smlouvy nemá právní vady (zástavní právo, užívají práva, nájemní práva k předmětu smlouvy)  neexistují žádné smlouvy, které by k předmětu smlouvy zakládaly práva třetích osob  žádná třetí osoba nevznesla do dne podpisu smlouvy ve vztahu k předmětu smlouvy nárok, který by nebyl uspokojen  prohlášení prodávajícího, že mu ohledně předmětu smlouvy není známa žádná překážka nebo vada, která by znemožňovala nebo omezovala jeho užívání  prohlášení kupujícího, že se před podpisem smlouvy seznámil se stavem předmětu smlouvy a v tomto stavu jej kupuje  atd.  nepravdivost prohlášení může založit odpovědnost za škodu 11 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

12 Když dojde na projednání sporů  silnější smluvní partner (zpravidla podnikatel) často do smlouvy navrhuje rozhodčí doložku  rozhodčí doložka vyloučí pravomoc obecných soudů  pro žádnou soukromou fyzickou osobu není rozhodčí doložka vhodná a je třeba trvat na jejím vypuštění  pokud uzavřete smlouvu s rozhodčí doložkou, je možné podle občanského zákoníku v řadě případů dovodit její neplatnost 12 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

13 Obchodní podmínky  smlouvy jsou často – zejména v obchodním styku – uzavírány za pomocí tzv. obchodních podmínek  pravidelně u smluv o dílo, kupních smluv na věci větší hodnoty, smluv o spotřebitelském úvěru  vždy trvat na jejich vytištění a předání 13 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

14 Závěrečná ustanovení  vyhotovit tolik stejnopisů smlouvy, aby každý účastník smlouvy obdržel aspoň jeden  včetně všech příloh, obchodních podmínek, plánků, reklamačních řádů atp.  sjednat, aby bylo možné ke smlouvě činit dodatky jen písemně  prohlášení chránící dobrou víru smluvních stran a dodržení jejich smluvní svobody  účastníci vzájemně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a jsou si vědomi toho, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě nepravdivých údajů, které by uvedli 14 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

15 DĚKUJI ZA POZORNOST. Čas na diskusi.


Stáhnout ppt "Jak si zkontrolovat smlouvu WORKSHOP 1 ZÁKLADY PRÁVNÍ GRAMOTNOSTI II. JUDr. Simona Corradiniová."

Podobné prezentace


Reklamy Google