Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STYK S ÚŘADY Mgr. Michal Oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STYK S ÚŘADY Mgr. Michal Oblouk."— Transkript prezentace:

1 STYK S ÚŘADY Mgr. Michal Oblouk

2 ORGÁN STÁTNÍ SPRÁVY ústřední orgány státní správy
hlavní subjekt správního práva, který zastupuje stát při výkonu veřejné správy orgány státní správy jsou zřizovány na základě ústavy, ústavních zákonů, zákonů - tento předpis pak upravuje jejich postavení, vymezuje pravomoce, územní působnost a věcnou působnost každý orgán má vlastní organizační strukturu a člení se na další organizační složky ústřední orgány státní správy ostatní orgány státní správy

3 ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY
Ministerstva Úřad vlády České republiky Národní bezpečnostní úřad Český telekomunikační úřad Úřad průmyslového vlastnictví Český statistický úřad Český úřad zeměměřický a katastrální Český báňský úřad Energetický regulační úřad Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Správa státních hmotných rezerv Státní úřad pro jadernou bezpečnost Bezpečnostní informační služba

4 OSTATNÍ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY
Celní správa Finanční úřady Česká správa sociálního zabezpečení Úřady práce Živnostenské úřady Katastrální úřady Stavební úřady Matriční úřady Česká inspekce životního prostředí Česká národní banka

5 STYK S ÚŘADY pořízení psa přihlášení se k trvalému pobytu
koupě obecního pozemku a stavba domu pronájem prostor od obce a zařízení živnosti podání návrhu na opravu vozovky získání duplikátu rodného listu podání žádosti o přidělení obecního bytu zapsání do evidence nezaměstnaných získání povolení na výměnu oken zřízení vyhrazeného místa pro invalidu podání žádosti o uzavření manželství přihlášení auta do registru vozidel

6 ÚŘEDNÍK/ÚŘEDNICE osoba, která pracuje pro veřejnou správu na nějakém úřadu úředníci a zaměstnanci ve veřejné správě vykonávají činnost, která je životně důležitá pro společenské organismy uspořádané ve stát na zaměstnance ve veřejné správě se kladou vyšší etické požadavky, jelikož jsou placení z daní a je zde idea, že má veřejná správa sloužit lidu jedním z nástrojů, který může pomoci formulovat etické principy, je sestavení etického kodexu, kterým by se měli úředníci a zaměstnanci státní správy řídit

7 ETICKÝ KODEX Preambule Zákonnost Rozhodování Profesionalita
Nestrannost Rychlost a efektivita Střet zájmu Korupce Nakládání se svěřenými prostředky Mlčenlivost Informování veřejnosti Veřejná činnost Reprezentace Uplatnitelnost a vymahatelnost Závěrečná ustanovení

8 ETICKÝ KODEX povinnost při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem fyzickým i právnickým osobám plní úkoly veřejné správy v souladu s ústavním pořádkem, se zákony a ostatními právními předpisy a s právem Evropské unie, jakož i s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána v mezích zákona vždy volí nejvhodnější řešení s ohledem na veřejný zájem a na rozhodné okolnosti konkrétního případu, dbá na to, aby rozhodnutí nemohlo být z objektivního hlediska vnímáno jako nespravedlivé ve vztahu k veřejnosti jedná s nejvyšší mírou zdvořilosti, vstřícnosti a ochoty a bez jakýchkoli předsudků, nepřipouští diskriminaci či obtěžování dbá na to, aby jeho rozhodování bylo objektivní, nestranné a přijaté řešení bylo vždy v souladu s veřejným zájmem vyřizuje pracovní záležitosti zodpovědně, bez zbytečných průtahů, nejpozději v zákonem stanovených lhůtách svým jednáním předchází situacím, ve kterých by byl vystaven možnému střetu svého soukromého zájmu a zastávaného funkčního zařazení nesmí při svém rozhodování a v souvislosti s rozhodováním přijímat ani vyžadovat dary či jiná zvýhodnění pro sebe nebo někoho jiného, jakékoli korupční jednání nebo podezření na takové jednání, o kterém se dozvěděl hodnověrným způsobem, je povinen oznámit svému nadřízenému nebo orgánu činnému v trestním řízení vynakládá, v souladu s právními předpisy, veškeré úsilí, aby zajistil maximálně efektivní a ekonomické spravování a využívání finančních zdrojů a zařízení, které mu byly svěřeny je povinen zachovat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu úřední činnosti, zejména o osobních údajích nebo utajovaných informacích poskytuje při plnění svých úkolů pravdivé a úplné informace v souladu s právními předpisy jedná tak, aby jeho chování přispívalo k dobré pověsti úřadu veřejné správy užívá v zaměstnání oděv, který je adekvátní jeho práci a odpovídá vážnosti jeho úřadu jedná s každým ohleduplně, způsobem přiměřeným jeho sociálním schopnostem a komunikačním potřebám, a respektuje jeho individualitu

9 JAK SE CHOVAT K ÚŘEDNÍKOVI?
nevylévat si zlost dodržovat návštěvní hodiny vyjadřovat se věcně nepovažovat úředníka za ignoranta nehádat se nevyhrožovat nedávat úplatky a nevymáhat si protekci nezapomínat na zdvořilost - pozdravit, představit se, poděkovat

10 ZDROJE %C3%AD_spr%C3%A1vy bliky %BA%C5%99ad %C3%A9_sout%C4%9B%C5%BEe u%C5%BEba zpe%C4%8Dnost ho_zabezpe%C4%8Den%C3%AD


Stáhnout ppt "STYK S ÚŘADY Mgr. Michal Oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google