Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STYK S ÚŘADY Mgr. Michal Oblouk. ORGÁN STÁTNÍ SPRÁVY  hlavní subjekt správního práva, který zastupuje stát při výkonu veřejné správy  orgány státní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STYK S ÚŘADY Mgr. Michal Oblouk. ORGÁN STÁTNÍ SPRÁVY  hlavní subjekt správního práva, který zastupuje stát při výkonu veřejné správy  orgány státní."— Transkript prezentace:

1 STYK S ÚŘADY Mgr. Michal Oblouk

2 ORGÁN STÁTNÍ SPRÁVY  hlavní subjekt správního práva, který zastupuje stát při výkonu veřejné správy  orgány státní správy jsou zřizovány na základě ústavy, ústavních zákonů, zákonů - tento předpis pak upravuje jejich postavení, vymezuje pravomoce, územní působnost a věcnou působnost  každý orgán má vlastní organizační strukturu a člení se na další organizační složky 1) ústřední orgány státní správy 2) ostatní orgány státní správy

3 ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY  Ministerstva  Úřad vlády České republiky  Národní bezpečnostní úřad  Český telekomunikační úřad  Úřad průmyslového vlastnictví  Český statistický úřad  Český úřad zeměměřický a katastrální  Český báňský úřad  Energetický regulační úřad  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže  Správa státních hmotných rezerv  Státní úřad pro jadernou bezpečnost  Bezpečnostní informační služba

4 OSTATNÍ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY  Celní správa  Finanční úřady  Česká správa sociálního zabezpečení  Úřady práce  Živnostenské úřady  Katastrální úřady  Stavební úřady  Matriční úřady  Česká inspekce životního prostředí  Česká národní banka

5 STYK S ÚŘADY  pořízení psa  přihlášení se k trvalému pobytu  koupě obecního pozemku a stavba domu  pronájem prostor od obce a zařízení živnosti  podání návrhu na opravu vozovky  získání duplikátu rodného listu  podání žádosti o přidělení obecního bytu  zapsání do evidence nezaměstnaných  získání povolení na výměnu oken  zřízení vyhrazeného místa pro invalidu  podání žádosti o uzavření manželství  přihlášení auta do registru vozidel

6 ÚŘEDNÍK/ÚŘEDNICE  osoba, která pracuje pro veřejnou správu na nějakém úřadu  úředníci a zaměstnanci ve veřejné správě vykonávají činnost, která je životně důležitá pro společenské organismy uspořádané ve stát  na zaměstnance ve veřejné správě se kladou vyšší etické požadavky, jelikož jsou placení z daní a je zde idea, že má veřejná správa sloužit lidu  jedním z nástrojů, který může pomoci formulovat etické principy, je sestavení etického kodexu, kterým by se měli úředníci a zaměstnanci státní správy řídit

7 ETICKÝ KODEX  Preambule  Zákonnost  Rozhodování  Profesionalita  Nestrannost  Rychlost a efektivita  Střet zájmu  Korupce  Nakládání se svěřenými prostředky  Mlčenlivost  Informování veřejnosti  Veřejná činnost  Reprezentace  Uplatnitelnost a vymahatelnost  Závěrečná ustanovení

8 ETICKÝ KODEX  povinnost při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem fyzickým i právnickým osobám  plní úkoly veřejné správy v souladu s ústavním pořádkem, se zákony a ostatními právními předpisy a s právem Evropské unie, jakož i s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána  v mezích zákona vždy volí nejvhodnější řešení s ohledem na veřejný zájem a na rozhodné okolnosti konkrétního případu, dbá na to, aby rozhodnutí nemohlo být z objektivního hlediska vnímáno jako nespravedlivé  ve vztahu k veřejnosti jedná s nejvyšší mírou zdvořilosti, vstřícnosti a ochoty a bez jakýchkoli předsudků, nepřipouští diskriminaci či obtěžování  dbá na to, aby jeho rozhodování bylo objektivní, nestranné a přijaté řešení bylo vždy v souladu s veřejným zájmem  vyřizuje pracovní záležitosti zodpovědně, bez zbytečných průtahů, nejpozději v zákonem stanovených lhůtách  svým jednáním předchází situacím, ve kterých by byl vystaven možnému střetu svého soukromého zájmu a zastávaného funkčního zařazení  nesmí při svém rozhodování a v souvislosti s rozhodováním přijímat ani vyžadovat dary či jiná zvýhodnění pro sebe nebo někoho jiného, jakékoli korupční jednání nebo podezření na takové jednání, o kterém se dozvěděl hodnověrným způsobem, je povinen oznámit svému nadřízenému nebo orgánu činnému v trestním řízení  vynakládá, v souladu s právními předpisy, veškeré úsilí, aby zajistil maximálně efektivní a ekonomické spravování a využívání finančních zdrojů a zařízení, které mu byly svěřeny  je povinen zachovat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu úřední činnosti, zejména o osobních údajích nebo utajovaných informacích  poskytuje při plnění svých úkolů pravdivé a úplné informace v souladu s právními předpisy  jedná tak, aby jeho chování přispívalo k dobré pověsti úřadu veřejné správy  užívá v zaměstnání oděv, který je adekvátní jeho práci a odpovídá vážnosti jeho úřadu  jedná s každým ohleduplně, způsobem přiměřeným jeho sociálním schopnostem a komunikačním potřebám, a respektuje jeho individualitu

9 JAK SE CHOVAT K ÚŘEDNÍKOVI?  nevylévat si zlost  dodržovat návštěvní hodiny  vyjadřovat se věcně  nepovažovat úředníka za ignoranta  nehádat se  nevyhrožovat  nedávat úplatky a nevymáhat si protekci  nezapomínat na zdvořilost - pozdravit, představit se, poděkovat

10 ZDROJE  http://cs.wikipedia.org/wiki/Org%C3%A1n_st%C3%A1tn%C3%AD_spr%C3%A1vy http://cs.wikipedia.org/wiki/Org%C3%A1n_st%C3%A1tn%C3%AD_spr%C3%A1vy  http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ast%C5%99edn%C3%AD_org%C3%A1n_st%C3%A1tn %C3%AD_spr%C3%A1vy http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ast%C5%99edn%C3%AD_org%C3%A1n_st%C3%A1tn %C3%AD_spr%C3%A1vy  http://cs.wikipedia.org/wiki/Etick%C3%BD_kodex_%C3%BA%C5%99edn%C3%ADka http://cs.wikipedia.org/wiki/Etick%C3%BD_kodex_%C3%BA%C5%99edn%C3%ADka  http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C5%99ad_vl%C3%A1dy_%C4%8Cesk%C3%A9_repu bliky http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C5%99ad_vl%C3%A1dy_%C4%8Cesk%C3%A9_repu bliky  http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_telekomunika%C4%8Dn%C3%AD_%C3 %BA%C5%99ad http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_telekomunika%C4%8Dn%C3%AD_%C3 %BA%C5%99ad  http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_statistick%C3%BD_%C3%BA%C5%99ad http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_statistick%C3%BD_%C3%BA%C5%99ad  http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C5%99ad_pro_ochranu_hospod%C3%A1%C5%99sk %C3%A9_sout%C4%9B%C5%BEe http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C5%99ad_pro_ochranu_hospod%C3%A1%C5%99sk %C3%A9_sout%C4%9B%C5%BEe  http://cs.wikipedia.org/wiki/Bezpe%C4%8Dnostn%C3%AD_informa%C4%8Dn%C3%AD_sl u%C5%BEba http://cs.wikipedia.org/wiki/Bezpe%C4%8Dnostn%C3%AD_informa%C4%8Dn%C3%AD_sl u%C5%BEba  http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_%C3%BA%C5%99ad_pro_jadernou_be zpe%C4%8Dnost http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_%C3%BA%C5%99ad_pro_jadernou_be zpe%C4%8Dnost  http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_spr%C3%A1va_soci%C3%A1ln%C3%AD ho_zabezpe%C4%8Den%C3%AD http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_spr%C3%A1va_soci%C3%A1ln%C3%AD ho_zabezpe%C4%8Den%C3%AD  http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_n%C3%A1rodn%C3%AD_banka http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_n%C3%A1rodn%C3%AD_banka  http://www.canik.cz/2007/10/25/eticky-kodex-pod-ktery-bych-se-v-klidu-a-rad-podepsal/ http://www.canik.cz/2007/10/25/eticky-kodex-pod-ktery-bych-se-v-klidu-a-rad-podepsal/


Stáhnout ppt "STYK S ÚŘADY Mgr. Michal Oblouk. ORGÁN STÁTNÍ SPRÁVY  hlavní subjekt správního práva, který zastupuje stát při výkonu veřejné správy  orgány státní."

Podobné prezentace


Reklamy Google