Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Psychologie osobnosti v práci s lidmi Excelentná univerzita Bratislava Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. Katedra psychologie FSS MU, Brno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Psychologie osobnosti v práci s lidmi Excelentná univerzita Bratislava Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. Katedra psychologie FSS MU, Brno."— Transkript prezentace:

1 Psychologie osobnosti v práci s lidmi Excelentná univerzita Bratislava Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. Katedra psychologie FSS MU, Brno

2 Psychologie osobnosti ve vedení lidí2 Práce s lidmi Úspěšné působení na lidi předpokládá Znalost sebe Znalost lidí Jak jednat s lidmiCo změnit a jak

3 Psychologie osobnosti ve vedení lidí3 To znamená  že se vyznáme v sobě, ve svých filtrech, bariérách a předsudcích, obranách a přenosech  že ovládáme metody poznávání lidí a dovednosti rozumět jim,  že víme, co změnit, jak a proč  a že jsme si osvojili sociální kompetence jednání s lidmi

4 Psychologie osobnosti ve vedení lidí4 Poznámka: Úspěšné působit znamená, že lidem pomáháme pozitivně se rozvíjet tak, aby získávali odborné i lidské předpoklady být  odpovědnými,  uvážlivými (prosociálně orientovanými, civilizovanými) a  vyrovnanými, zralými osobnostmi

5 Psychologie osobnosti ve vedení lidí5 Výchovné a vzdělávací působení na druhé spočívá v tom, že dokážeme  O něčem novém informovat (i kdyby to mělo být jenom, že ukazujeme, jak vidět známé věci z nových zorných úhlů),  Něčemu novému naučit (novým dovednostem, návykům, kompetencím),  Něco nového dát prožít, obohatit zkušenosti a zážitky o nové city, touhy, úsilí.

6 Psychologie osobnosti ve vedení lidí6 Jde tedy o vytváření vědomostí, dovedností a zkušeností Vědomosti vytváříme výkladem a poučováním, zejména jde-li o tzv. normativní vědomosti (instrukce, návody, požadavky). Dovednosti vytváříme tím, že svěřenci opakovaně provádějí určité činnosti až se si je tak osvojí, že budou probíhat automatizovaně.

7 Psychologie osobnosti ve vedení lidí7 Pokračování: Jde tedy o vytváření vědomostí, dovedností a zkušeností Zkušenosti vytváříme stavěním do situací, ale někdy i strhujícím vylíčením určité situace tak, aby se naslouchající vcítili a ztotožnili s událostí a zprostředkovaně si vytvořili zkušenost. POZOR: „Zkušenost je nepřenosná, ohněm musí projít každý sám.“ (F. M. Dostojevskij)

8 Psychologie osobnosti ve vedení lidí8 Co je osobnost ?  Jednota duševního života, založená na jednotě těla, utvářená a projevující se v činnostech, v sociálních vztazích a v duchovním životě – u jednotlivých lidí v něčem stejně, v něčem podobně a v něčem odlišně.  Autorství činů – od napodobování až po originalitu.  Smysl života člověka a způsob, jímž člověk tento smysl uskutečňuje.  „Pravda o masce“

9 Psychologie osobnosti ve vedení lidí9 Pokračování: Co je osobnost?  Osobnost je jednota v mnohosti a rozmanitosti.  V osobnosti je možno rozlišit látku, formu a obsah.  Látka osobnosti zahrnuje vlohy a temperament. Je ovlivňována dědičností a přírodními vlivy.  Forma osobnosti představuje utvářecí vlivy, mezi nimiž jsou rozhodující socializace, výchova, sebeutváření, hodnoty a smysl.  Obsah osobnosti je vyjádřen v charakteru a životní dráze či údělu člověka.

10 Psychologie osobnosti ve vedení lidí10 Postavení 8% Charisma 50% Kompetence 42%

11 Psychologie osobnosti ve vedení lidí11 „Osobnost jako subjekt reálný a subjekt mezný“ Ve stejnojmenné stati říká Robert Konečný, profesor Masarykovy university, v r. 1949 následující slova: „Osobnost se vytváří ustavičným vědomým úsilím růst od subjektu reálného k subjektu potenciálnímu. … Cesta k osobnosti je cestou tvůrčí svobody znovu a znovu dobývané, cestou ke svým vlastním hranicím. Znamená proto osobnost ustavičný zápas s mechanizací života. …“

12 Psychologie osobnosti ve vedení lidí12 Názor R. Lukavského na osobnost Osobnost nemá žádné takové vnější znaky, které by se daly odpozorovat a napodobit, ani žádný vnitřní vzorec, který by se dal převzít a prožít. Osobnost pouze z každého prožitku vyzařuje a všemi vnějšími projevy prostě proniká. Osobnost se nedá hrát jako role, osobností se hraje. Osobnost je možno vědomým odhodlaným úsilím dotvářet i přetvářet, ale zevnitř, nikdy na základě vnějšího diktátu.

13 Psychologie osobnosti ve vedení lidí13 Složky osobnosti Chceme-li člověku porozumět, je nutné vědět:  Jak člověk vypadá? - Tělesná stavba – konstituce  Jaká je jeho dynamika? – Temperament  Co chce a nechce? – Zaměřenost, motivace  Jak si ví rady s úkoly života? – Styly zvládání  Co umí a dovede? – Schopnosti a znalosti  Jaký je, jakou má morálku? – Charakter  Odkud a kam jde? – Životní dráha osobnosti  Jak jsou složky uspořádány? – Harmonie, integrita

14 Psychologie osobnosti ve vedení lidí14 Typy lidí na vedoucích místech Nejlepší je ten, o kterém se pouze ví, že je. Až za ním následuje ten, kterého všichni milují, horší je ten, kterého se všichni bojí, a nejhorší je ten, kterým už všichni pohrdají. Lao c‘ (Tao te ťing, 17)

15 Psychologie osobnosti ve vedení lidí15 Temperament a styly nadřízenosti Defenzívní M Diktátorský Ch F Nezasahující S Koperativní

16 Psychologie osobnosti ve vedení lidí16 Temperament a styly podřízenosti Závislý M Rebelující Ch F Netečný S Participativní

17 Psychologie osobnosti ve vedení lidí17 Souvislost klimatu vztahů a osobnosti Žije-li člověk v ovzduší kritiky, učí se odsuzovat druhé; žije-li člověk v ovzduší nevraživosti, učí se nenávidět; žije-li člověk v ovzduší výsměchu, učí se nejistotě; žije-li člověk v ovzduší výčitek, učí se pociťovat vinu; žije-li člověk v ovzduší snášenlivosti, učí se být trpělivý; žije-li člověk v ovzduší povzbuzování, učí se smělosti; žije-li člověk v ovzduší oceňování, učí se kladně hodnotit druhé; žije-li člověk v ovzduší přímosti, učí se být spravedlivý; žije-li člověk v ovzduší bezpečí, učí se důvěřovat druhým; žije-li člověk v ovzduší uznání, učí se sebedůvěře; žije-li člověk v ovzduší přátelství a lásky, učí se být přátelským a vnáší lásku do vztahů k druhým. Podle R. Dreikurse

18 Psychologie osobnosti ve vedení lidí18 Typy řízení podle míry konkrétnosti činnosti Stratégové dosahují nejvyšší dokonalosti ve své činnosti tehdy, když mohou pracovat s dlouhodobou perspektivou. Uvádějí do vztahu navzájem časově odlehlé události, prožívají čas svého života jako nepřetržitý tok. Jsou většinou velkorysí k detailům. Taktici chápou život jako sérii navzájem se střídajících cest, z nichž jedna navazuje na druhou, ale často se rozbíhají neznámo kam. Ve vztahu k úkolům života se nacházejí někde uprostřed mezi stratégy a operacionalisty. Operacionalisté jsou zcela ve vleku situací („tančí, jak kdo píská“), často si nevědí rady s novými situacemi, chybí jim pocit kontinuity. Život je pro ně množství navzájem se křížících, ztrácejících a zaplétajících se pěšinek. Dovedou zvládnout úkol dne, ale často jím negují nebo maří výsledky včerejška a znesnadňují splnění úkolů zítřka.

19 Psychologie osobnosti ve vedení lidí19 Životní orientace a zralost osobnosti Destruktivní Konzument Tvůrce Na ideje CYNIK SNOB OBJEVITEL MUDRC Na lidi "JAGO" NEZÁVAZNÝ RÁDCE Na věci VANDAL SBĚRATEL VYNÁLEZCE

20 Psychologie osobnosti ve vedení lidí20 Profil osobnostních kompetencí- 1 Intrapersonální sebeúcta/sebedůvěra Interpersonální asertivita dovednost navodit interpersonální komfort empatie Kariérové dovednosti pudová síla/akceschopnost/realizační síla rozhodování časový management orientace na jednání s lidmi etika povinností

21 Psychologie osobnosti ve vedení lidí21 Profil osobnostních kompetencí - 2 Osobní pohoda zvládání stresu (stres-management) tělesná pohoda Osobní komunikační styl Dovednost zužitkovat povahu interpersonální situace asertivita agrese povolnost Osobní orientace na změnu otevřenost – uzavřenost změně způsobilost změnit se

22 Psychologie osobnosti ve vedení lidí22 Tělesná stavba - konstituce  Typy tělesné stavby a osobnost Retracté - dillaté Lineární - laterální  Podle E. Kretschmera a / S. Sheldona Leptosom (astenik) / ektomorfní Pyknik / endomorfní Atletik / mezomorfní Dysplastik

23 Psychologie osobnosti ve vedení lidí23 Zaměřenost, motivace Různé teorie potřeb, sklonů, cílů, záměrů Maslowova hierarchická klasifikace potřeb P. seberalizující, růstové P. sociální pozice a akceptace P. milovat a být milován P. bezpečí P. tělesné

24 Psychologie osobnosti ve vedení lidí24 Seznam tužeb člověka podle J. A. Komenského "Konečně však, béřeme-li v úvahu vrozené lidské tužby v jejich celku, rozčlení se pěstování lidskosti ve dvanáct složek. Neboť každý, kdo se narodil jako člověk, touží už z nejhlubších podnětů své přirozenosti: 1. existovat, tj. žíti; 2. žíti pevně, tj. něco znamenat; 3. žíti vnímavě, tj. vědět, co má člověk kolem sebe; 4. žít světle, tj. rozumět tomu, co ví;

25 Psychologie osobnosti ve vedení lidí25 J. A. Komenský 5. žít svobodně, tj. chtít a volit věci, pochopené jako dobré, nechtít a zamítat věci špatné, a se vší nakládat pokud možno podle vlastní vůle; 6. žít činně, tj. také konat ty věci, které člověk chápe a volí aby nechápal a nevolil nadarmo; 7. mít čili vlastnit mnoho; 8. užívat všeho, co má a to bezpečně;

26 Psychologie osobnosti ve vedení lidí26 J. A. Komenský 9. také vynikat a být ve vážnosti; 10. být pokud možno výmluvný pro pohotové a výrazné sdělování svého vědění a své vůle jiným; 11. mít také oblibu a přízeň u lidí, takže mu nezávidí, nýbrž mu blahopřejí k životu tím klidnějšímu, příjemnějšímu a bezpečnějšímu; 12. konečně mít náklonnost Boží jako nejhlubší radost a pro bezpečnost svého štěstí v Bohu.

27 Psychologie osobnosti ve vedení lidí27 Dynamismy zvládání Adaptace a styly zvládání Subjektivní a objektivní adaptace Aktivní a pasivní adaptace Konstruktivní adaptace Jak čelit stresu a frustraci

28 Psychologie osobnosti ve vedení lidí28 Psychologické dynamismy Zaměření reakce EmoceÚsudekTendenceObrana EXTRAPUNITIVNÍ Zlost Nepřátelství Zatracování okolí HeteroagreseProjekce INTROPUNITIVNÍ Pocity viny Výčitky SebeobviňováníAutoagrese Odtažení Izolace Rozpačitost Stud Omlouvání sebe sama a okolí Erotika Vytěsnění IMPUNITIVNÍ Zaměření reakce na frustraci a osobnostní dynamické charakteristiky

29 Psychologie osobnosti ve vedení lidí29 Schopnosti a tvořivost  Vlohy a schopnosti  Schopnosti a dovednosti  Inteligence jako obecná schopnost kognitivní inteligence zkušenostní inteligence kontextová inteligence  Tvořivost  Sedm inteligencí a speciální schopnosti  Emocionální a morální inteligence

30 Psychologie osobnosti ve vedení lidí30 Charakter  „Zhodnocená osobnost“  Dominující vlastnosti osobnosti  Hodnotové orientace  Morální zásady a jejich respektování Rozlišuje se pevný, kolísavý, čistý, zvrhlý charakter. V charakteru se zračí hloubka a citlivost svědomí člověka

31 Psychologie osobnosti ve vedení lidí31 Životní dráha osobnosti Vypovídá o utváření osobnosti, jejím dlouhodobém směřování a naplňování údělu. Je v ní vyjádřeno „odkud a kam jde“ Promítá se v ní smysl života, Odráží osobní, profesní, partnerskou, sociální, rodovou, národní identitu

32 Psychologie osobnosti ve vedení lidí32 Osobnost jako celek  Povrchní - hluboká  Všestranná - jednostranná  Harmonická – disharmonická  Integrovaná – desintegrovaná  Stabilní v čase  Konzistentní v situacích

33 Psychologie osobnosti ve vedení lidí33 Osobní rovnice v činnosti pracovníka s lidmi  Interpersonálně významné dispozice a kontext subjektivita – objektivnost sebestřednost (ichhaftigkeit) – věcnost  Aktuální psychický stav  Předsudky  Stereotypy  Sympatie a antipatie k určitým typům lidí

34 Psychologie osobnosti ve vedení lidí34 Některé sociálně významné rozdíly mezi lidmi Ve vztazích k lidem chladný - vřelý necitlivý - citlivý neúčastný - účastný tvrdý - měkký „komisař“ - „jogín“ „prokurátor“ -„obhájce“

35 Psychologie osobnosti ve vedení lidí35 Některé sociálně významné rozdíly mezi lidmi (Pokračování) Ve vztahu k předmětu poznání a k úkolům chaotiksystematik detailistaglobalista impulzívníreflexívní Ve vztahu k cílům a základním úkolům života skeptiknadšenec pesimistaoptimista vnějškovýniterný Romantik -realista - pragmatik

36 Psychologie osobnosti ve vedení lidí36 Rozdíly mezi lidmi na základě kombinace orientace na různé oblasti skutečnosti a podle úrovně zralosti osobnosti Typy orientací Úroveň zralosti osobnosti Destruktivní Konzumní Tvořivý Na ideje CYNIK SNOB MYSLITEL Na lidi JAGO NEZÁVAZNÝ RÁDCE Na věci VANDAL SBĚRATEL VYNÁLEZCE

37 Psychologie osobnosti ve vedení lidí37 Zdroje rozdílů mezi lidmi Psychologie individuálních rozdílů mezi lidmi konstatuje, že rozhodující zdroj povahových odlišností tkví v socializaci (v tradici a zvycích, které jsou přenášeny a udržovány memy, nikoliv však geny), ve výchově a v individuaci. Už Antifonés konstatoval, že „Prostředí, kde se člověk zdržuje většinu dne, určuje jeho charakter.“ Genetické vysvětlování psychických rozdílů mezi lidmi končí dříve nebo později v resignaci na možnost změny osobnosti.

38 Psychologie osobnosti ve vedení lidí38 O změně osobnosti Nejsnáze lze změnit řeč člověka, obtížněji se dá změnit chování, ještě méně snadná je změna smýšlení. Ale vůbec nejobtížnější je změna lidského srdce.

39 Psychologie osobnosti ve vedení lidí39 O síle víry v člověka Jednáme-li s lidmi podle toho, jací jsou, činíme je horšími. Jednáme-li s nimi jako by už byli tím, čím mohou být, zavedeme je tam, kam je chceme zavést. J. W. Goethe


Stáhnout ppt "Psychologie osobnosti v práci s lidmi Excelentná univerzita Bratislava Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. Katedra psychologie FSS MU, Brno."

Podobné prezentace


Reklamy Google