Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Psychologie osobnosti v práci s lidmi

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Psychologie osobnosti v práci s lidmi"— Transkript prezentace:

1 Psychologie osobnosti v práci s lidmi
Excelentná univerzita Bratislava Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. Katedra psychologie FSS MU, Brno

2 Práce s lidmi Úspěšné působení na lidi předpokládá Znalost sebe
Znalost lidí Co změnit a jak Jak jednat s lidmi Psychologie osobnosti ve vedení lidí

3 Psychologie osobnosti ve vedení lidí
To znamená že se vyznáme v sobě, ve svých filtrech, bariérách a předsudcích, obranách a přenosech že ovládáme metody poznávání lidí a dovednosti rozumět jim, že víme, co změnit, jak a proč a že jsme si osvojili sociální kompetence jednání s lidmi Psychologie osobnosti ve vedení lidí

4 Psychologie osobnosti ve vedení lidí
Poznámka: Úspěšné působit znamená, že lidem pomáháme pozitivně se rozvíjet tak, aby získávali odborné i lidské předpoklady být odpovědnými, uvážlivými (prosociálně orientovanými, civilizovanými) a vyrovnanými, zralými osobnostmi Psychologie osobnosti ve vedení lidí

5 Výchovné a vzdělávací působení na druhé spočívá v tom, že dokážeme
O něčem novém informovat (i kdyby to mělo být jenom, že ukazujeme, jak vidět známé věci z nových zorných úhlů), Něčemu novému naučit (novým dovednostem, návykům, kompetencím), Něco nového dát prožít, obohatit zkušenosti a zážitky o nové city, touhy, úsilí. Psychologie osobnosti ve vedení lidí

6 Jde tedy o vytváření vědomostí, dovedností a zkušeností
Vědomosti vytváříme výkladem a poučováním, zejména jde-li o tzv. normativní vědomosti (instrukce, návody, požadavky). Dovednosti vytváříme tím, že svěřenci opakovaně provádějí určité činnosti až se si je tak osvojí, že budou probíhat automatizovaně. Psychologie osobnosti ve vedení lidí

7 Pokračování: Jde tedy o vytváření vědomostí, dovedností a zkušeností
Zkušenosti vytváříme stavěním do situací, ale někdy i strhujícím vylíčením určité situace tak, aby se naslouchající vcítili a ztotožnili s událostí a zprostředkovaně si vytvořili zkušenost. POZOR: „Zkušenost je nepřenosná, ohněm musí projít každý sám.“ (F. M. Dostojevskij) Psychologie osobnosti ve vedení lidí

8 Psychologie osobnosti ve vedení lidí
Co je osobnost ? Jednota duševního života, založená na jednotě těla, utvářená a projevující se v činnostech, v sociálních vztazích a v duchovním životě – u jednotlivých lidí v něčem stejně, v něčem podobně a v něčem odlišně. Autorství činů – od napodobování až po originalitu. Smysl života člověka a způsob, jímž člověk tento smysl uskutečňuje. „Pravda o masce“ Psychologie osobnosti ve vedení lidí

9 Pokračování: Co je osobnost?
Osobnost je jednota v mnohosti a rozmanitosti. V osobnosti je možno rozlišit látku, formu a obsah. Látka osobnosti zahrnuje vlohy a temperament. Je ovlivňována dědičností a přírodními vlivy. Forma osobnosti představuje utvářecí vlivy, mezi nimiž jsou rozhodující socializace, výchova, sebeutváření, hodnoty a smysl. Obsah osobnosti je vyjádřen v charakteru a životní dráze či údělu člověka. Psychologie osobnosti ve vedení lidí

10 Psychologie osobnosti ve vedení lidí
Postavení 8% Charisma 50% Kompetence 42% Psychologie osobnosti ve vedení lidí

11 „Osobnost jako subjekt reálný a subjekt mezný“
Ve stejnojmenné stati říká Robert Konečný, profesor Masarykovy university, v r následující slova: „Osobnost se vytváří ustavičným vědomým úsilím růst od subjektu reálného k subjektu potenciálnímu. … Cesta k osobnosti je cestou tvůrčí svobody znovu a znovu dobývané, cestou ke svým vlastním hranicím. Znamená proto osobnost ustavičný zápas s mechanizací života. …“ Psychologie osobnosti ve vedení lidí

12 Názor R. Lukavského na osobnost
Osobnost nemá žádné takové vnější znaky, které by se daly odpozorovat a napodobit, ani žádný vnitřní vzorec, který by se dal převzít a prožít. Osobnost pouze z každého prožitku vyzařuje a všemi vnějšími projevy prostě proniká. Osobnost se nedá hrát jako role, osobností se hraje. Osobnost je možno vědomým odhodlaným úsilím dotvářet i přetvářet, ale zevnitř, nikdy na základě vnějšího diktátu. Psychologie osobnosti ve vedení lidí

13 Psychologie osobnosti ve vedení lidí
Složky osobnosti Chceme-li člověku porozumět, je nutné vědět: Jak člověk vypadá? - Tělesná stavba – konstituce Jaká je jeho dynamika? – Temperament Co chce a nechce? – Zaměřenost, motivace Jak si ví rady s úkoly života? – Styly zvládání Co umí a dovede? – Schopnosti a znalosti Jaký je, jakou má morálku? – Charakter Odkud a kam jde? – Životní dráha osobnosti Jak jsou složky uspořádány? – Harmonie, integrita Psychologie osobnosti ve vedení lidí

14 Typy lidí na vedoucích místech
Nejlepší je ten, o kterém se pouze ví, že je. Až za ním následuje ten, kterého všichni milují, horší je ten, kterého se všichni bojí, a nejhorší je ten, kterým už všichni pohrdají. Lao c‘ (Tao te ťing, 17) Psychologie osobnosti ve vedení lidí

15 Temperament a styly nadřízenosti
Defenzívní M Diktátorský Ch F Nezasahující S Koperativní Psychologie osobnosti ve vedení lidí

16 Temperament a styly podřízenosti
Závislý M Rebelující Ch F Netečný S Participativní Psychologie osobnosti ve vedení lidí

17 Souvislost klimatu vztahů a osobnosti
Žije-li člověk v ovzduší kritiky, učí se odsuzovat druhé; žije-li člověk v ovzduší nevraživosti, učí se nenávidět; žije-li člověk v ovzduší výsměchu, učí se nejistotě; žije-li člověk v ovzduší výčitek, učí se pociťovat vinu; žije-li člověk v ovzduší snášenlivosti, učí se být trpělivý; žije-li člověk v ovzduší povzbuzování, učí se smělosti; žije-li člověk v ovzduší oceňování, učí se kladně hodnotit druhé; žije-li člověk v ovzduší přímosti, učí se být spravedlivý; žije-li člověk v ovzduší bezpečí, učí se důvěřovat druhým; žije-li člověk v ovzduší uznání, učí se sebedůvěře; žije-li člověk v ovzduší přátelství a lásky, učí se být přátelským a vnáší lásku do vztahů k druhým. Podle R. Dreikurse Psychologie osobnosti ve vedení lidí

18 Typy řízení podle míry konkrétnosti činnosti
Stratégové dosahují nejvyšší dokonalosti ve své činnosti tehdy, když mohou pracovat s dlouhodobou perspektivou. Uvádějí do vztahu navzájem časově odlehlé události, prožívají čas svého života jako nepřetržitý tok. Jsou většinou velkorysí k detailům. Taktici chápou život jako sérii navzájem se střídajících cest, z nichž jedna navazuje na druhou, ale často se rozbíhají neznámo kam. Ve vztahu k úkolům života se nacházejí někde uprostřed mezi stratégy a operacionalisty. Operacionalisté jsou zcela ve vleku situací („tančí, jak kdo píská“), často si nevědí rady s novými situacemi, chybí jim pocit kontinuity. Život je pro ně množství navzájem se křížících, ztrácejících a zaplétajících se pěšinek. Dovedou zvládnout úkol dne, ale často jím negují nebo maří výsledky včerejška a znesnadňují splnění úkolů zítřka. Psychologie osobnosti ve vedení lidí

19 Životní orientace a zralost osobnosti
Destruktivní Konzument  Tvůrce Na ideje CYNIK SNOB OBJEVITEL MUDRC  Na lidi "JAGO" NEZÁVAZNÝ RÁDCE Na věci VANDAL SBĚRATEL VYNÁLEZCE Psychologie osobnosti ve vedení lidí

20 Profil osobnostních kompetencí- 1
Intrapersonální sebeúcta/sebedůvěra Interpersonální asertivita dovednost navodit interpersonální komfort empatie Kariérové dovednosti pudová síla/akceschopnost/realizační síla rozhodování časový management orientace na jednání s lidmi etika povinností Psychologie osobnosti ve vedení lidí

21 Profil osobnostních kompetencí - 2
Osobní pohoda zvládání stresu (stres-management) tělesná pohoda Osobní komunikační styl Dovednost zužitkovat povahu interpersonální situace asertivita agrese povolnost Osobní orientace na změnu otevřenost – uzavřenost změně způsobilost změnit se Psychologie osobnosti ve vedení lidí

22 Tělesná stavba - konstituce
Typy tělesné stavby a osobnost Retracté - dillaté Lineární - laterální Podle E. Kretschmera a / S. Sheldona Leptosom (astenik) / ektomorfní Pyknik / endomorfní Atletik / mezomorfní Dysplastik Psychologie osobnosti ve vedení lidí

23 Psychologie osobnosti ve vedení lidí
Zaměřenost, motivace Různé teorie potřeb, sklonů, cílů, záměrů Maslowova hierarchická klasifikace potřeb P. seberalizující, růstové P. sociální pozice a akceptace P. milovat a být milován P. bezpečí P. tělesné Psychologie osobnosti ve vedení lidí

24 Seznam tužeb člověka podle J. A. Komenského
"Konečně však, béřeme-li v úvahu vrozené lidské tužby v jejich celku, rozčlení se pěstování lidskosti ve dvanáct složek. Neboť každý, kdo se narodil jako člověk, touží už z nejhlubších podnětů své přirozenosti: 1. existovat, tj. žíti; 2. žíti pevně, tj. něco znamenat; 3. žíti vnímavě, tj. vědět, co má člověk kolem sebe; 4. žít světle, tj. rozumět tomu, co ví; Psychologie osobnosti ve vedení lidí

25 Psychologie osobnosti ve vedení lidí
J. A. Komenský 5. žít svobodně, tj. chtít a volit věci, pochopené jako dobré, nechtít a zamítat věci špatné, a se vší nakládat pokud možno podle vlastní vůle; 6. žít činně, tj. také konat ty věci, které člověk chápe a volí aby nechápal a nevolil nadarmo; 7. mít čili vlastnit mnoho; 8. užívat všeho, co má a to bezpečně; Psychologie osobnosti ve vedení lidí

26 Psychologie osobnosti ve vedení lidí
J. A. Komenský 9. také vynikat a být ve vážnosti; 10. být pokud možno výmluvný pro pohotové a výrazné sdělování svého vědění a své vůle jiným; 11. mít také oblibu a přízeň u lidí, takže mu nezávidí, nýbrž mu blahopřejí k životu tím klidnějšímu, příjemnějšímu a bezpečnějšímu; 12. konečně mít náklonnost Boží jako nejhlubší radost a pro bezpečnost svého štěstí v Bohu. Psychologie osobnosti ve vedení lidí

27 Psychologie osobnosti ve vedení lidí
Dynamismy zvládání Adaptace a styly zvládání Subjektivní a objektivní adaptace Aktivní a pasivní adaptace Konstruktivní adaptace Jak čelit stresu a frustraci Psychologie osobnosti ve vedení lidí

28 Zaměření reakce na frustraci a osobnostní dynamické charakteristiky
Psychologické dynamismy Zaměření reakce Emoce Úsudek Tendence Obrana EXTRAPUNITIVNÍ Zlost Nepřátelství Zatracování okolí Heteroagrese Projekce INTROPUNITIVNÍ Pocity viny Výčitky Sebeobviňování Autoagrese Odtažení Izolace Rozpačitost Stud Omlouvání sebe sama a okolí Erotika Vytěsnění IMPUNITIVNÍ Psychologie osobnosti ve vedení lidí

29 Schopnosti a tvořivost
Vlohy a schopnosti Schopnosti a dovednosti Inteligence jako obecná schopnost kognitivní inteligence zkušenostní inteligence kontextová inteligence Tvořivost Sedm inteligencí a speciální schopnosti Emocionální a morální inteligence Psychologie osobnosti ve vedení lidí

30 Psychologie osobnosti ve vedení lidí
Charakter „Zhodnocená osobnost“ Dominující vlastnosti osobnosti Hodnotové orientace Morální zásady a jejich respektování Rozlišuje se pevný, kolísavý, čistý, zvrhlý charakter. V charakteru se zračí hloubka a citlivost svědomí člověka Psychologie osobnosti ve vedení lidí

31 Životní dráha osobnosti
Vypovídá o utváření osobnosti, jejím dlouhodobém směřování a naplňování údělu. Je v ní vyjádřeno „odkud a kam jde“ Promítá se v ní smysl života, Odráží osobní, profesní, partnerskou, sociální, rodovou, národní identitu Psychologie osobnosti ve vedení lidí

32 Psychologie osobnosti ve vedení lidí
Osobnost jako celek Povrchní - hluboká Všestranná - jednostranná Harmonická – disharmonická Integrovaná – desintegrovaná Stabilní v čase Konzistentní v situacích Psychologie osobnosti ve vedení lidí

33 Osobní rovnice v činnosti pracovníka s lidmi
Interpersonálně významné dispozice a kontext subjektivita – objektivnost sebestřednost (ichhaftigkeit) – věcnost Aktuální psychický stav Předsudky Stereotypy Sympatie a antipatie k určitým typům lidí Psychologie osobnosti ve vedení lidí

34 Některé sociálně významné rozdíly mezi lidmi
Ve vztazích k lidem chladný - vřelý necitlivý - citlivý neúčastný - účastný tvrdý - měkký „komisař“ - „jogín“ „prokurátor“ -„obhájce“ Psychologie osobnosti ve vedení lidí

35 Některé sociálně významné rozdíly mezi lidmi (Pokračování)
Ve vztahu k předmětu poznání a k úkolům chaotik systematik detailista globalista impulzívní reflexívní Ve vztahu k cílům a základním úkolům života skeptik nadšenec pesimista optimista vnějškový niterný Romantik - realista - pragmatik Psychologie osobnosti ve vedení lidí

36 Rozdíly mezi lidmi na základě kombinace
orientace na různé oblasti skutečnosti a podle úrovně zralosti osobnosti Typy orientací Úroveň zralosti osobnosti Destruktivní Konzumní Tvořivý Na ideje CYNIK SNOB MYSLITEL Na lidi JAGO NEZÁVAZNÝ RÁDCE Na věci VANDAL SBĚRATEL VYNÁLEZCE Psychologie osobnosti ve vedení lidí

37 Zdroje rozdílů mezi lidmi
Psychologie individuálních rozdílů mezi lidmi konstatuje, že rozhodující zdroj povahových odlišností tkví v socializaci (v tradici a zvycích, které jsou přenášeny a udržovány memy, nikoliv však geny), ve výchově a v individuaci . Už Antifonés konstatoval, že „Prostředí, kde se člověk zdržuje většinu dne, určuje jeho charakter.“ Genetické vysvětlování psychických rozdílů mezi lidmi končí dříve nebo později v resignaci na možnost změny osobnosti. Psychologie osobnosti ve vedení lidí

38 Ale vůbec nejobtížnější je změna lidského srdce.
O změně osobnosti Nejsnáze lze změnit řeč člověka, obtížněji se dá změnit chování, ještě méně snadná je změna smýšlení. Ale vůbec nejobtížnější je změna lidského srdce. Psychologie osobnosti ve vedení lidí

39 zavedeme je tam, kam je chceme zavést.
O síle víry v člověka Jednáme-li s lidmi podle toho, jací jsou, činíme je horšími. Jednáme-li s nimi jako by už byli tím, čím mohou být, zavedeme je tam, kam je chceme zavést. J. W. Goethe Psychologie osobnosti ve vedení lidí


Stáhnout ppt "Psychologie osobnosti v práci s lidmi"

Podobné prezentace


Reklamy Google