Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Život Matky Boží Uctívání Panny Marie vychází z Písma Svatého. O jejím narození a jejím bohumilém životě nacházíme předpovědi mnoha starozákonních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Život Matky Boží Uctívání Panny Marie vychází z Písma Svatého. O jejím narození a jejím bohumilém životě nacházíme předpovědi mnoha starozákonních."— Transkript prezentace:

1

2 Život Matky Boží

3

4 Uctívání Panny Marie vychází z Písma Svatého. O jejím narození a jejím bohumilém životě nacházíme předpovědi mnoha starozákonních proroků: Praotec Jákob: zjevuje obraz „žebříku“, jenž sahá od země k nebesům (Gen. 28.12) Ezechiel: „dveře“, kterými prošel Hospodin, Bůh Izraele, aby zbavil od zahynutí svůj lid.. (Ez. 44,2) ÚCTA K PŘESVATÉ BOHORODICI Král Šalamoun: „dům“ Boží velemoudrosti (Př. 9.1) jež osvítí každého člověka přicházejícího na svět (Jan 1.9) Izaiáš: narození Božího Syna z panny ( Iz. 7,14)

5 ÚCTA K PŘESVATÉ BOHORODICI Skrze Pannu Marii se Bůh stal člověkem. Skrze ni se narodil do lidské situace. Ona však není jen mechanickým nástrojem Božího Vtělení. Svou osobní poslušností Bohu, svou láskou k Bohu, svou připraveností být tím, čím ji Bůh chce mít, svou pokorou je sama taková, že Bůh se z ní mohl narodit..

6 »Vtělení by bylo bez jejího pokorně souhlasného rčení "... jsem služebnice Páně..." stejně nemožné, jako by bylo nemyslitelné bez vůle Otce.« Je zde úplná spolupráce mezi ní a Bohem. ÚCTA K PŘESVATÉ BOHORODICI

7 Milujeme ji a zvláštním způsobem cítíme, jako bychom v ní viděli Boží slovo vyslovené apoštolem Pavlem, který říká: »Má moc se projevuje v slabosti.« Můžeme vidět tuto křehkou israelskou pannu, tuto slabou dívku, jak vítězí nad hříchem v sobě, jak vítězí nad peklem, jak vítězí nade vším a to pomocí Boží moci, která v ní spočinula. A právě proto ve chvílích pronásledování, kdy se opravdu Boží moc zjevuje jen ve slabosti, stojí blahoslavená Panna před naším zrakem tak podivuhodně a tak mocně. ÚCTA K PŘESVATÉ BOHORODICI

8 Přesvatá Bohorodice se narodila jako jediné dítě zbožným manželům Jáchymu a Anně, kteří již byli vysokého věku. Po dobu 50ti let neměli žádné děti a velmi se pro to trápili. Manželé žili v galilejském Nazaretu a oba pocházeli z významných rodů. Jáchym z rodu proroka Davida, spravedlivá Anna z rodu prvního kněze Árona. NAROZENÍ PŘESVATÉ BOHORODICE

9 Jednou, v době velikého svátku, přinesl Jáchym do Jerusalema oběť Bohu, ale kněz ji nepřijal. To starce velmi zarmoutilo a odešel na osamocené místo v poušti. Když Anna uslyšela, jak byl její muž knězem pokořen, začala se postit a v modlitbě smutně prosila Boha, aby jí daroval dítě. Osamělý a postící se Jáchym v pustině také prosil Boha o totéž. NAROZENÍ PŘESVATÉ BOHORODICE

10 Modlitby svatých manželů byly vyslyšeny! Archanděl Gabriel k nim přišel a oznámil, že se jim narodí dcera, kterou bude celé lidstvo nazývat požehnanou. Na příkaz anděla se Jáchym a Anna vrátili do Jerusalema, kde se jim podle slibu narodila dcera, kterou pojmenovali Marie (česky „Paní“). NAROZENÍ PŘESVATÉ BOHORODICE

11 Narození Boží Matky ohlašovalo příchod času, kdy se naplnilo velké a utěšující zaslíbení Boží ohledně spasení lidstva z otroctví ďábla. Toto dítě, nejsvětější Panna Marie, čistá a ctnostná, vynikala nejen nade všechny lidi, ale i nad anděly. Byla ukázána jako živý chrám, ve kterém Bůh tělesně přebýval; nebeská brána, přivádějící v Kristu svět ke spasení duší.

12 NAROZENÍ PŘESVATÉ BOHORODICE Tropar Jako spravedliví v blahodati zákona porodili nám, Jáchym a Anna, Bohem dané dítko. Proto dnes Boží Církev radostně slaví a jasně oslavuje vaši čestnou památku, oslavujíce Boha, který pro nás povýšil moc spásy v domě Davidově. slavíme 8 / 21 září, na začátku církevního roku

13 UVEDENÍ PANNY MARIE DO CHRÁMU Panna Marie ve svém útlém dětství vstoupila do jeruza- lémského chrámu., kde byla podle církevní tradice uvítána samotným veleknězem a uvedena jím do svatyně svatých, v níž se nacházela truhla úmluvy a kam byl kromě velekněze ostatním vstup zakázán.

14 UVEDENÍ PANNY MARIE DO CHRÁMU Bohorodička je ikoně zobrazená v tradičním oděvu a jako dospělá, byť velmi malé postavy, protože se událost vztahuje k době jejího dětství. Na straně, kde je zobrazen velekněz, nacházíme Bohorodičku, jak přebývá ve svatyni svatých s andělem, který jí žehná.

15 UVEDENÍ PANNY MARIE DO CHRÁMU Tropar: Dnes předzvěstuje se milostivost Boží, a ohlašuje se spása lidstva; do chrámu Božího přichází Panna a předzvěstuje všem Krista. K ní i my chceme volati: Zdáva buď, jež splňuješ Stvořiltelův řád spásy. slavíme 21. listopadu / 4. prosince

16 ZVĚSTOVÁNÍ PŘESVATÉ BOHORODICI

17 Přesvatá Bohorodice završila 11 rok sloužení při Jeruzalémském chrámu a 14 rok svého života. Od 15. roku již podle zákona nemohla zůstávat při chrámu a měla vstoupit do manželského života.

18 ZVĚSTOVÁNÍ PŘESVATÉ BOHORODICI Přesvatá Bohorodice však řekla kněžím, že se zasvětila Bohu, přeje si zůstat pannou a s nikým nevstoupit do manželského svazku. Proto byla Panna Marie svěřena starému Josefovi z Nazareta, který byl jejím příbuzným. Panna Marie pokračovala ve zbožném životě.

19 Když se naplnil čas Danielova proroctví, a když Bůh požehnal, aby se naplnil slib daný vyhnanému Adamu a prorokům i zjevil se jí archanděl Gabriel a řekl jí: "Zdravím tě, milostí obdařená, Hospodin s tebou!" ZVĚSTOVÁNÍ PŘESVATÉ BOHORODICI

20 "Neboj se, Marie, vždyť jsi nalezla milost u Boha! Hle, počneš, porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký, bude nazýván Synem Nejvyššího a Hospodin, náš Bůh, mu dá trůn jeho otce Davida. Bude navěky kralovat nad domem Jákobovým a jeho kralování bude bez konce."

21 ZVĚSTOVÁNÍ PŘESVATÉ BOHORODICI "Jak se to stane?" zeptala se Marie anděla. "Vždyť jsem ještě nepoznala muže." „ Sestoupí na tebe Duch svatý a zastíní tě moc Nejvyššího," odpověděl jí anděl. "To svaté dítě, které se narodí, proto bude nazýváno Syn Boží.

22 ZVĚSTOVÁNÍ PŘESVATÉ BOHORODICI „A hle, tvá příbuzná Alžběta, o níž se říkalo, že je neplodná, i ona přes své stáří počala syna a je v šestém měsíci. U Boha přece není nic nemožné." Marie řekla: "Hle, jsem služebnice Páně. Ať se mi stane podle tvého slova!" Tehdy od ní anděl odešel.

23 ZVĚSTOVÁNÍ PŘESVATÉ BOHORODICI S touto archandělskou blahou zvěstí, a sestoupením Ducha Svatého na Přečistou Pannu, započalo spasení lidí a obnovení stvoření.

24 Dnes začíná naše spasení, a zjevuje se odvěčné tajemství. Syn Boží stává se Synem Panny, a Gabriel zvěstuje milost. Proto i my k Bohorodici volejme: Zdráva buď, milostiplná, Pán s tebou! ZVĚSTOVÁNÍ PŘESVATÉ BOHORODICI slavíme 25. 3. 2013 / 7.4.2013 Tropar:

25 V těch dnech, krátce po zvěstování přesvaté Bohorodici arch. Gabrielem se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo a zvolala mocným hlasem: NÁVŠTĚVA PANNY MARIE U ALŽBĚTY

26 “Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně! Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!” NÁVŠTĚVA PANNY MARIE U ALŽBĚTY

27 „Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení, že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně; vladaře svrhl s trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství, jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.“ NÁVŠTĚVA PANNY MARIE U ALŽBĚTY

28

29 NAROZENÍ JEŽÍŠE KRISTA

30 Když přišla plnost času, poslal Bůh Syna svého (Gal 4, 4) aby spasil lidský rod. V Betlémské jeskyni, porodila Přesvatá Panna Spasitele světa, Pána Ježíše Krista. Panna Marie Jej zavinula do plenek, poklonila se mu jako Bohu a položila Jej do jesliček. Stejně tak spravedlivý Josef se Kristu poklonil jako božskému plodu panenské útroby.

31 NAROZENÍ JEŽÍŠE KRISTA

32 Přišli se poklonit pastýři, z polí, kterým se zjevil anděl Hospodinův: "Nebojte se! Hle, zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi. Dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel - váš Mesiáš a Pán. A toto vám bude znamením: najdete děťátko zavinuté do plenek, ležící v jeslích." A s tím andělem se hned objevilo množství nebeských zástupů takto chválících Boha: "Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle."

33 NAROZENÍ JEŽÍŠE KRISTA Tři mudrci z Východu, vedeni podivuhodnou hvězdou, se přišli klaněti a poctili Ježíše svými dary: zlatem, vonným kadidlem a myrhou. Zlato jako symbol stálosti a neporušitelnosti, vyjádření úcty k nově narozenému Králi. Kadidlo jako symbol Ježíšova Božství, modliteb stoupajících k Bohu. Myrha k pomazání, jako symbol Kristova utrpení.

34 NAROZENÍ JEŽÍŠE KRISTA

35 Taková je milost Boží a taková je důstojnost člověka, že sám Bůh Syn sestoupil z věčnosti do času, z nebe na zemi, z trůnu slávy do jeskyně pastýřů jen proto, aby spasil lidi, očistil je od hříchu a navrátil je zpět do Ráje. Vyšel z Otce, kde měl vše, a přišel na svět, který mu nemůže dát nic.

36 NAROZENÍ JEŽÍŠE KRISTA Kristus se ponížil na úroveň, na které ho člověk je schopen nalézt. „Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3,16).

37 slavíme 25. prosince / 7. ledna Tropar: Narozením tvým, Kriste Bože náš, vzešlo světu světlo poznání, neboť v něm ti, kteří hvězdám sloužili, hvězdou naučeni byli klaněti se tobě, Slunci spravedlnosti a znáti tebe, Východ z výsosti. Pane, sláva tobě! NAROZENÍ JEŽÍŠE KRISTA

38

39 OBĚTOVÁNÍ PÁNĚ

40 Čtyřicátého dne po narození Božího Syna přišla Marie do chrámu, aby vykonala očišťující oběť, přestože ji nepotřebovala. V tu chvíli přišel do chrámu stařec Simeon, rozpoznal v dítěti Božího Syna. Vzal dítě, vzdal díky Bohu a pronesl proroctví o Spasiteli světa: „Nyní propouštíš, Pane, služebníka svého v pokoji, neboť viděli oči mé spasení Tvé, které jsi připravil před obličejem všech lidí“ (Lk2, 29-32) OBĚTOVÁNÍ PÁNĚ

41 Když Marii a Josefovi požehnal, obrátil se k Ježíšově matce a řekl: „Hle, položen jest tento ku pádu a ku povstání mnohých v Izraeli a na znamení, jemuž bude odpíráno. A tvou vlastní duši pronikne meč, aby byla zjevena smýšlení mnohých srdcí.“ Též 84. letá prorokyně Anna, sloužíc Bohu v postech a modlitbách“ přišla a chválila Pána a mluvila o něm všem, kteří očekávali vykoupení. OBĚTOVÁNÍ PÁNĚ

42 slavíme 2. / 15. února Tropar: Rci, Simeone, koho s radostí béreš v chrámě na lokty své? Ke komu voláš a jásáš: Nyní jsem osvobozen, neboť viděl jsem Spasitele svého. On z Panny zrozen jset; On jest Bůh, Slovo z Boha; vtělil se pro nás a spasil člověka. Jemu klaněj me se!

43 OBĚTOVÁNÍ PÁNĚ

44 Brzy po narození Ježíše musela Svatá rodina putovat do Egypta. Anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu: neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil. Král Herodes se obával, že by novorozený „král Židů“ mohl ohrozit jeho vládu a nechal proto vyhubit chlapce narozené ve stáří do dvou let. ÚTĚK DO EGYPTA

45 Když Herodes umřel, anděl se opět ukázal ve snu Josefovi v Egyptě a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do země izraelské, neboť již zemřeli ti, kteří ukládali dítěti o život.“ Svatá rodina se vrátila do své rodné země, ale místo do Judska putovala do Galileje, aby se vyhli králi Archelaovi (synu Heroda) a usídlili se v městě Nazaret, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroků – že bude nazván Nazaretský. ÚTĚK DO EGYPTA

46 Rozžal jsi v Egyptě světlo pravdy a zapudil temnotu lži, neboť egyptské modly nenesly síly tvé, Spasiteli, a padly. Ti pak, kteří model byli zbaveni, volali k Bohorodici: Zdrávas povznesení lidí, svržení ďáblů. Zdrávas, jež jsi sílu klamu potřela, jež jsi potupila lživost model…. (Ikos 6, z Chvalozpěvu k přesvaté Bohorodici)

47 SVATBA V KÁNI GALILEJSKÉ Svatba Šimona Zélota (Ježíšova učedníka) v Káni se stala význa- mnou událostí tím, že zde Ježíš učinil svůj první zázrak a na přímluvu své matky. Také ukazuje na velikost její víry. Marie přišla k Ježíši a sdělila mu, že novomanželům došlo víno. Ježíš jí odpověděl: „Co mě a tobě ženo? Ještě nepřišla hodina má“. Přesto jeho matka obrátila ke služebnictvu: „Řekne-li vám něco, učiňte to“.

48 V předsíni stálo šest velikých džbánů (sudů). Na příkaz Ježíše byly naplněny džbány vodou. Ježíš proměnil tuto vodu ve víno. Správce svatby, který nevěděl odkud toto víno je, pochválil ženicha, že vydržel s dobrým vínem až do konce svatby. Ježíšův pobýval v Káně krátce. Jeho matka Marie byla tehdy již vdovou a provázela jej s jeho učedníky do dalších míst. SVATBA V KÁNI GALILEJSKÉ

49 MATKA BOŽÍ U KŘÍŽE Naplnil se čas, kdy Syn Matky Boží byl veden na Golgotu k ukřižování. Jeho matka Marie, jej doprovázela po celou dobu. Nyní přišla chvíle, pro kterou přebýval již od Ježíšova narození v jejím srdci zármutek, který předpověděl stařec Simeon: „… a Tvé srdce pronikne meč,…“ Co všechno ve svém nitru nesla, jaká bolest její srdce tížila a jak trpěla se svým Synem nelze popsat.

50 MATKA BOŽÍ U KŘÍŽE

51 Jak snášela tíhu toho, když viděla svého Syna a Boha trpět na kříži.. Jedinou útěchou jí byla víra ve vzkříšení svého Syna a její důvěra a pokorné přijetí všeho, co Bůh dopouští. Když Ježíš na kříži řekl třetí slovo, mluvil k jeho matce Marii a učedníku Janovi: „Ženo, hle syn tvůj!“ „Hle, matka tvá!“ Od té chvíle si ji apoštol Jan vzal k sobě.

52 MATKA BOŽÍ U KŘÍŽE

53 Poté, co Ježíš skonal na kříži a farizeus Nikodém a Josefem sňali jeho tělo z kříže, Marie jej naposledy objímala a v bolesti a zármutku oplakávala..

54 Nelkej nade mnou, ó Máti, vidouc v hrobě Syna, jehož jsi v životě bez semene počala. Neboť vstanu a proslavím se a povznesu jako Bůh ve slávě ty, kdož s věrou a láskou neustále tebe velebí. MATKA BOŽÍ U KŘÍŽE

55 ŽIVOT MATKY BOŽÍ PO VZKŘÍŠENÍ JEŽÍŠE Po vzkříšení Ježíše Krista, jeho Nanebevstoupení a seslání Svatého Ducha putovala Přesvatá Bohorodice spolu s apoštoli do jiných měst hlásat evangelium.

56 ŽIVOT MATKY BOŽÍ PO VZKŘÍŠENÍ JEŽÍŠE

57 Když chtěla navštívit vzkříšeného Lazara, který byl biskupem na ostrově Kypr. Plavila se lodí po moři a byla větrem zanesena k ostrovu Athos, kde vystoupila z lodi, kázala Evangelium. Na věčné časy ostrov požehnala a spolu s ním i jeho obyvatelům..

58 ŽIVOT MATKY BOŽÍ PO VZKŘÍŠENÍ JEŽÍŠE Dionisij Areopagit, který se jel z Aten do Jeruzaléma podívat na Matku boží psal svému učiteli, apoštolu Pavlovi: " Svědčím před Bohem, že kromě samotného Boha, není nic ve vesmíru, co by bylo ještě tak naplněno Božskou silou a blahodatí (milosti). Nikdo z lidí nemůže pochopit rozumem, co jsem viděl. Musím přiznat před Bohem, když jsem byl přiveden Janem, zářícím mezi apoštoly, jako slunce na obloze, před tvář Panny Marie, jsem zažil nepopsatelný pocit. Přede mnou zářil Božský vzhled. To rozsvítilo mého ducha. A rozlilo se kolem mě jako úžasná vůně různých nádherných příchutí, že ani moje slabé tělo, ani duch nebyly schopné snést tak velká a bohatá znamení a prvotiny věčné blaženosti a nebeské slávy. "

59 Poté, co se apoštol Jan stal biskupem v Efezu, žila u něj po nějaký čas v domě. Většinu života Matka Boží prožila v Jeruzalémě, kde si připomínala místa života Spasitele. Podle svědectví apošt., sv. Ondřeje Křetského a Simeona Metafrasta, se dožila kolem 72 pozemských let. Skromná, pokorná a oddaná Bohu, neustále zvěstovala Evangelium. ŽIVOT MATKY BOŽÍ PO VZKŘÍŠENÍ JEŽÍŠE

60 ZESNUTÍ PŘESVATÉ BOHORODICE

61 Přišel čas, kdy byla svatá Panna povolána do nebe a prošla tělesnou smrtí jako každý smrtelný člověk. Archanděl Gabriel se zjevil Bohorodici tři dny před její smrtí a pověděl jí, co se má stát. Přesvatá Bohorodice se zaradovala, neboť toužila být se svým synem a Bohem, Pánem Ježíšem Kristem v nebi. ZESNUTÍ PŘESVATÉ BOHORODICE

62 Pozvala k sobě všechny křesťany z Jeruzaléma, aby se s nimi mohla rozloučit a utěšovala je, aby se s ní radovali místo zármutku. Přesvatá Bohorodice pokojně zesnula, s nadějí a radostí, o deváté hodině dne. Její svaté tělo bylo uloženo do rodinného hrobu poblíž Olivové hory v Getsemanské zahradě. ZESNUTÍ PŘESVATÉ BOHORODICE

63 Z Boží vůle sv. Tomáš nepřišel k pohřbu včas, kázal daleko na Východě. Prosil proto ostatní apoštoly, aby otevřeli hrob Přesvaté Bohorodice, aby ji mohl naposledy spařit. Když hrob otevřeli, byl prázdný. Kristus vzal tělo své svaté Matky na nebesa, jako zvláštní svědectví Církvi o jistotě vzkříšení našich těl. ZESNUTÍ PŘESVATÉ BOHORODICE

64 Kristus vzal tělo své svaté Matky na nebesa, jako zvláštní svědectví Církvi o jistotě vzkříšení našich těl. Neustále se modlí za věřící a dává nám pomoc a útěchu. Staletí křesťanského života ve Svatém Duchu nám potvrdila jistotu tohoto zjevení. ZESNUTÍ PŘESVATÉ BOHORODICE

65 Rodíc, panenství jsi zachovala, při zesnutí svět jsi neopustila, Bohorodice. Přešla jsi k životu, ó matko Života, a přímluvami svými zbavuješ smrti duše naše. ZESNUTÍ PŘESVATÉ BOHORODICE slavíme 15. / 28. srpna Tropar:

66 SBOR PŘESVATÉ BOHORODICE

67 Druhý den svátků Narození Kristova je zasvěcen »Sboru přesvaté Bohorodice«, tedy kruhu osob kolem Panny Marie - svaté rodině Ježíše Krista. Patří zde bez pochyb sv. Josef, pěstoun Páně, snoubenec přesvaté Panny. Povoláním byl povoláním tesař a v té době již starý muž, vdovec.

68 SBOR PŘESVATÉ BOHORODICE Ovdovělý Josef měl z prvého manželství děti, nevlastní bratry Pána Ježíše. I ony patří ke sboru přesv. Bohorodice, která se jim stala starostlivou matkou. Nejstarší z nich - Sv. Jakub, se později stal Ježíšovým učedníkem (stejně tak i ostatní bratří), a pak prvým biskupem jerusalemským. Zemřel za víru v boholidství Ježíše Krista - mučednickou smrtí...

69 SBOR PŘESVATÉ BOHORODICE Patří zde také předek Marie i Josefa - král David, žalmista. Rodina - to je typický způsob života lidí. Proto se Bůh, chtěje na svět přijít jako člověk, vtělil v rodině. Nezvolil jako způsob svého příchodu na svět mimořádné, nadpřirozené ztělesnění. Rodina je tím požehnána. Bůh se sám podřizuje řádu, který pro lidi určil, a tím jej opět posvěcuje a žehná.

70 SBOR PŘESVATÉ BOHORODICE V širším slova smyslu je rodinou např. každá farnost. Všichni členové církev. obce spolu sdílí vše dobré i zlé a sdílí spolu především Boží dary, Tělo a Krev Kristovy. Skrze křest se rodíme do duchovní rodiny Církve Boží. Když říkáme »bratře«, »sestro«, není to jen obrazné. Všichni jsme děti Boží, ale v hlubším významu - po svatém přijímání jsme všichni jedné krve máme v sobě Krev Kristovu - jsme jedním tělem - Tělem Kristovým.

71 KONEC PREZENTACE O ŽIVOTĚ MATKY BOŽÍ Tebe nad cherubíny ctěnější, a nad serafíny bez přirovnání slavnější, bez porušení Boha Slovo porodivší, pravou Bohorodici velebíme.

72 KONEC PREZENTACE O ŽIVOTĚ MATKY BOŽÍ NÁSLEDUJE PREZENTACE: O ZÁZRAČNÝCH IKONÁCH PŘESVATÉ BOHORODICE


Stáhnout ppt "Život Matky Boží Uctívání Panny Marie vychází z Písma Svatého. O jejím narození a jejím bohumilém životě nacházíme předpovědi mnoha starozákonních."

Podobné prezentace


Reklamy Google