Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Michaela Veselá Ministerstvo vnitra ČR tel.: ;

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Michaela Veselá Ministerstvo vnitra ČR tel.: ;"— Transkript prezentace:

1 Michaela Veselá Ministerstvo vnitra ČR tel.: 974 832 784; dmk@mvcr.cz
POVINNÝ DOHLED Michaela Veselá Ministerstvo vnitra ČR tel.: ;

2 Učitelova noční můra Blansko
Po hodině plavání v lednu 2004 zůstal u bazénu volný modrý ručník. Teprve poté začali instruktoři dítě postrádat. Sedmiletý Dominik byl na dně bazénu téměř mrtvý, zemřel v nemocnici. Instruktorka plavání Růžena Görnetová (58) dostala za ublížení na zdraví z nedbalosti 18 měsíců podmíněně, ředitel plavecké školy Miroslav Holán (56) dva roky podmíněně. „Obžalovaní prokazatelně zanedbali své povinnosti“. (výrok soudu) Holán nesl vinu na tom, že se při hodině pomíchala skupina plavců s neplavci. Görnerová (sama má 3 děti) ružstvu nepřepočítala. „Je mi to hrozně líto. Cítím morální vinu“. Holán se hájil, že nic nezanedbal.

3 ROZSUDEK Blanenský soud v pondělí uložil podmíněné tresty za smrt sedmiletého chlapce dvěma pracovníkům plavecké školy v Blansku. Instruktorka Růžena Görnerová prý dítě nedostatečně hlídala, šéf plavecké školy Miroslav Holán podle soudu neštěstí zavinil špatnou organizací výcviku. :21 BLANSKO - Neštěstí se stalo v lednu, kdy se žáci voděradské Základní školy účastnili plaveckého výcviku. Po skončení hodiny všichni z bazénu odešli, jen sedmiletý Dominik zůstal pod hladinou a nikdo si ho nevšiml. Chybějícího chlapce začaly shánět až učitelky, když si převzaly již převléknuté děti.

4 Chlapec strávil pod hladinou zhruba dvacet minut a po pěti dnech v nemocnici zemřel.
Podle znaleckého posudku za bezpečnost a organizování plaveckého výcviku zodpovídá ředitel plavecké školy a na daném úseku jím pověřený cvičitel. Podle znalce byla chyba i v tom, že cvičitelé neprovedli po skončení výcviku fyzickou kontrolu všech dětí.

5 ODPOVĚDNOST ZA VLASTNÍ ŽIVOT A ZDRAVÍ
Odpovědnost za svůj vlastní život má především každý sám. To je třeba vštěpovat dětem od první třídy a zakotvit tuto jednoznačnou povinnost i do školního řádu. Způsobilost osob mít práva a povinnosti a to již od narození, zakládá řada zákonných norem (např. zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník). Poučení dětí o tom, že na sebe musí především dávat pozor a chovat se tak, aby si neublížily, předchází dohadům o tom, kdo za to může, když si ublíží. Obdobně musí vědět, že nesmí ubližovat nikomu jinému a poškozovat ho nebo zkracovat na jeho právech. Následky obou situací totiž ponesou také především ony.

6 RODINA Rodičovská zodpovědnost je stanovena zákonem č. 94/1963 Sb., o rodině. Ten stanoví, že rodiče mají ve výchově dětí rozhodující úlohu, mají být svým dětem příkladem a to jak svým osobním životem, tak i vlastním chováním. Po rozvodu rodičů se na výchově dětí podílejí oba manželé, pokud jeden z nich nebyl zbaven rodičovských práv nebo na nich nebyl omezen. V případě, že se rodič provdá nebo ožení znovu, podílí se na výchově dětí i tento nový partner rodiče a to za předpokladu, že s dětmi žije ve společné domácnosti.

7 RODIČOVSKÁ ZODPOVĚDNOST
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině § 31 Rodičovská zodpovědnost je souhrn práv a povinností (a) při péči o nezletilé dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.

8 DOHLED NAD DÍTĚTEM Při výkonu rodičovských práv jsou rodiče povinni chránit zájmy svých dětí a to důsledně. Současně řídí jejich jednání a vykonávají nad nimi dohled odpovídající stupni jejich vývoje. Při výkonu těchto povinností mají právo užívat přiměřené výchovné prostředky a při jejich použití nesmí dětem ublížit.

9 ZÁKON O RODINĚ 94/1963 Sb. § 31 (2) při výkonu práv a povinností jsou rodiče povinni důsledně chránit zájmy dítěte, řídit jeho jednání a vykonávat nad ním dohled odpovídající stupni jeho vývoje. Mají právo užít přiměřených výchovných prostředků tak, aby nebyla dotčena důstojnost dítěte a jakkoli ohroženo jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj

10 Dítě vypadlé z okna 30.5. 2005 09:57 - 14:13 - Aktualizováno
Ve vážném stavu leží v nemocnici jeden a půl roku stará holčička z Ostravy, která v neděli ráno vypadla z bytu ve čtvrtém patře na chodník. Podle lékařů je stav zraněného dítěte vážný, ale není v ohrožení života. OSTRAVA - Olga Bogdanová z městského ředitelství Policie ČR v Ostravě řekla v pondělí Právu, že matka ihned přivolala lékařskou službu a policii. "Vysvětlila, že si pouze odskočila na toaletu. Její dcera vylezla na válendu, která se nacházela pod otevřeným oknem v dětském pokoji. Dítě se z okna vyklonilo a vypadlo na chodník," dodala Bogdanová. Podle policie vůbec nic nenasvědčuje tomu, že by matka měla být obviněna z nedbalostního trestného činu. "Skutečně to vypadá, že šlo o velmi nešťastnou shodu okolností. Je to slušná rodina, která událost velmi těžce nese," dodala Bogdanová. K neštěstí nedošlo v pátek, ale v neděli, opravila mluvčí ostravské policie svou původní informaci. Sanitka holčičku okamžitě po příjezdu převezla do nemocnice. "Dle sdělení lékaře je zranění vážné, ale dítě není v ohrožení života. Policie nyní zjišťuje, zda ze strany rodičů nedošlo ke spáchání trestného činu z nedbalosti," dodala policistka.

11 ŠKOLA Škola je povinna předcházet možným rizikům ohrožujícím děti na životě a zdraví. Tato rizika vyhledává a odstraňuje. Všechny informace, které dětem o těchto rizicích předává přizpůsobí jejich rozumovému vývoji tak, aby bylo zřejmé, že dítě ví, co se po něm žádá. Škola je povinna zajistit poučení žáků a jejich podrobné instruování o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti. Toto poučení se vztahuje na všechny činnosti během výchovy a vyučování. Je velmi užitečné, když má škola zpracovaných několik vzorů poučení, která pak s dětmi podrobně projde před některými událostmi nebo během nich:

12 KOUZLO POUČENÍ Na začátku školního roku Před prázdninami
Před lyžařským výcvikem nebo sportovním kurzem Před exkurzí nebo návštěvou kulturního představení Před cestou hromadným dopravním prostředkem Při případném sporu o to, jestli byl nebo nebyl žák dostatečně poučen o možných rizicích svého jednání, budete snáze dokazovat, že poučen byl. Poučení musí probíhat způsobem srozumitelným a vhodným pro daný věk a rozumovou vyspělost.

13 PRŮBĚH POUČENÍ Žáky seznamujte s konkrétním nebezpečím a konkrétním způsobem, jak se mu vyhnout. Každému z možných ohrožení věnujte dostatečný čas. Příklady takových činností a takového chování je možné používat v jakémkoliv předmětu jako příklady modelové. Z instruktáže pořiďte podrobný zápis, uveďte co přesně bylo jejím předmětem a tento zápis nechejte podepsat žáky.

14 HLAVNÍ RIZIKA Nebezpečí ze strany spolužáků
Nebezpečí ze strany neznámých lidí Nebezpečí ze strany známých lidí Pravidla bezpečného pohybu po komunikacích Zacházení s neznámými předměty Pravidla pohybu v tělocvičně, dílnách a jiných specializovaných učebnách

15 DOHLED během vyučování v budově školy
Tato povinnost se vztahuje na veškeré činnosti konané v době školního vyučování nebo na všechny akce školou pořádané. Znamená to, že v této době jste povinováni zajištěním dozoru nad dítětem a to v rozsahu a formě, které nejsou dále specifikovány. To je pochopitelné, protože u tak široké věkové kategorie je nutné přihlížet vždy k aktuálnímu rozumovému a mravnímu vývoji. Jinou podobu má zajištění dohledu nad žákem prvního ročníku základní školy a jinou nad sedmnáctiletým studentem.

16 PŘESTÁVKY Dozor je konán ve škole před vyučováním, po vyučování, o přestávkách mezi dvěma vyučovacími hodinami, podle potřeby při přechodu z jedné budovy do druhé (jídelny, družiny), rozvrh dozoru stanoví ředitel Bezpečnost zajišťují pracovníci školy v rozsahu stanoveném ředitelem a to po celou dobu pobytu dětí v budově. Spornými momenty bývají obvykle pouze přestávky, které jsou ale z hlediska ochrany zdraví velmi důležité, anebo časové úseky mezi vstupem do budovy a zahájením vyučování.

17 Přestávky na ZŠ 20 minut před zahájením dopoledního vyučování
15 minut před zahájením odpoledního vyučování 10 minut mezi jednotlivými vyučovacími hodinami 15 minutová přestávka zpravidla po druhé vyučovací hodině nejméně 50 minut mezi dopoledním a odpoledním vyučováním (nejpozději po páté vyučovací hodině dopolední u žáků ročníku a nejpozději po šesté hodině u žáků vyšších ročníků) doba mezi poslední vyučovací hodinou a opuštěním budovy

18 Přestávky na SŠ doba od příchodu do školy do zahájení vyučování
zpravidla 10 minut mezi vyučovacími hodinami 15-20 minut zpravidla po druhé vyučovací hodině nejméně 30 minutová polední přestávka doba mezi poslední vyučovací hodinou a opuštěním budovy

19 Přestávky při odborném výcviku
15 – 25 minut zpravidla po druhé hodině odborného výcviku konaného ve škole nebo školském zařízení koná-li se odborný výcvik na pracovištích fyzických a právnických osob, přestávky se shodují s přestávkami ostatních zaměstnanců v souladu s ustanovením zákoníku práce

20 DOZOR O PŘESTÁVCE Jak přesně má vypadat dozor není stanoveno a je to plně v kompetenci ředitele školy. Ten se rozhodne podle provozních možností. Obecně se dá ale říct, že dobré poučení a povědomí o tom, co má kdo kdy dělat, je účinnější, než dospělá osoba dozorující na každých 30 metrech plochy budovy. Na všech chodbách umístěte viditelně poučení o tom co dělat, když se něco stane. Pro koho jít, koho oslovit, co konat a současně jméno člověka, který má v danou chvíli pohotovost. Dozor konají pedagogičtí pracovníci nebo jiné zletilé osoby, pokud to s nimi bylo dohodnuto (poučené, písemný záznam) Ped. pracovníci konají dozor podle pokynů i mimo školu (jídelna, praxe, kurzy, exkurze, soutěže apod.)

21 PŘESUNY MEZI BUDOVAMI V rámci zajištění provozu školy je občas nutné, aby se žáci přesouvali z jedné školní budovy do druhé. Jestliže přesun probíhá v době vyučování, jakože obvykle probíhá, pak jste i během této doby povinováni dozorem. I tento dozor může nabývat nejrůznějších podob. Od přímého dohledu nad malými dětmi, které se přesouvají pouze v přítomnosti dospělé osoby k tomu pověřené, až po samostatný přesun středoškoláků. V takovém případě je opět žádoucí přesné a jasné poučení ve smyslu, že je nutné během tohoto přesunu zachovávat daná pravidla, která studenta ochrání před nežádoucími následky. V případě dokazování, že jste povinný dozor nezanedbali, by vždy bylo přihlíženo k rozumové a mravní vyspělosti dítěte.

22 NÁVŠTĚVA LÉKAŘE Žák, který hodlá opustit školní budovu dříve, než po skončení vyučování, bývá dalším zdrojem nejasností. Na základní škole je tento problém obvykle ošetřen tak, že děti na druhém stupni bývají pouštěny např. k lékaři samostatně, děti na prvním stupni jsou vždy předány dospělé osobě. Na střední škole bývají žáci pouštěni samostatně.

23 Předpoklady pro samostatný odchod ze školy
Školním řádem máte tuto situaci jasně upravenou Zákonný zástupce dítěte mladšího 18 let vám hodnověrným způsobem sdělil proč se dítě nezúčastní celé výuky Současně vám sdělí, jakým způsobem se dítě ze školy přesune a kam Toto sdělení máte dostatečně zadokumentované pro případ, kdyby došlo k dokazování zanedbání (resp. nezanedbání) povinného dohledu Jde o takové dítě, u kterého jeho mravní a rozumová vyspělost je zárukou toho, že se na určené místo dostaví určeným způsobem V případě sporu školy a zákonného zástupce o to, jestli je nebo není konkrétní dítě dostatečně vyspělé, trvejte na tom, že není

24 Dohoda se zákonným zástupcem
O způsobu provedení celé akce je nutné se domluvit se zákonným zástupcem. V písemném sdělení, které vám doručí, by mělo být jasně uvedeno kdy dítě odejde, kam půjde a jak se tam dostane. Je to daleko průkaznější a cennější, než sdělení, že půjde po druhé hodině k zubaři a rodič za něj přebírá odpovědnost. To je sdělení značně neurčité, nic neznamenající a zavazující se k něčemu, k čemu ho stejně zavazuje zákon. Více v kapitole Odpovědnost za děti.

25 Předávání dohledu mezi rodinou a školou
Rodina i školy mají ve vztahu k nezletilým dětem celou řadu povinností a vyplývajících odpovědností. Pokud jsou si obě strany vědomé toho, kde začíná jejich odpovědnost a kde také končí, je všechno v pořádku. Není ani příliš složité si tyto hranice vyjasnit. Problém nastává ovšem tehdy, když se výkon jednoho práva nebo povinnosti protne s výkonem jiného práva nebo povinnosti. Předávání si zodpovědnosti pomocí písemného sdělení s obligátní větou totiž problém nijak neřeší a školu z povinnosti povinného dohledu ani příliš nevyvazuje. V těchto případech je absolutně nutné vyjasnit si s rodiči co přesně chtějí a ošetřit to tak, aby to mělo právní váhu pro obě strany.

26 PŘÍKLAD Třída jde na exkurzi a místem ukončení akce je určena škola. Exkurze se konala v jiném městě a jeden z žáků v tomto městě shodou okolností bydlí. Rodiče požádají školu, aby se jejich dítě nemuselo vracet s celou třídou zpět ke škole a potom tutéž cestu znovu absolvovat domů. V dopise (telefonu, při osobním jednání) uvedou, že by si přáli, aby jejich syn mohl ukončit vyučování v okamžiku skončení exkurze. Místo obvyklého papírku s uvedením, že za něj rodiče přebírají v té době zodpovědnost, použijte raději text s přesným sdělením jak se dítě domů dopraví, anebo tomuto dítěti zapište do žákovské knížky rovnou, že akce končí na požádání zákonného zástupce před galerií ve Není nutné, aby všechny děti měly v žákovské knížce stejný zápis.

27 MIMOŠKOLNÍ AKCE Při akcích konaných mimo místo, kde se vzdělávání obvykle uskutečňuje, zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků ti, které tím škola pověří. Mohou to být pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci, ale musí být dodržena minimálně tato pravidla: Nejméně jeden ze zaměstnanců zajišťujících bezpečnost je pedagogickým pracovníkem školy Zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem školy musí být zletilý a způsobilý k právním úkonům Při akcích konaných mimo budovu školy nebo místo, kde se vzdělávání obvykle uskutečňuje, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost připadnout více, než 25 žáků. Výjimku může stanovit ředitel školy s ohledem na náročnost akce.

28 PŘÍKLAD Na ozdravnou akci jede se žáky kromě pedagogického dozoru i externí zaměstnanec, kterého škola zaměstná na dohodu o provedení práce a jeden z  rodičů. Rodič jede dobrovolně a za práci nebude odměněn. Přesto i s ním škola musí uzavřít formální dohodu o tom, co se od něj během akce očekává, jakým způsobem a v jakém rozsahu má zajišťovat bezpečnost a zdraví žáků. Obvykle mu bude z prostředků určených na akci hrazeno ubytování a stravování, což je obdobné plnění, jako finanční odměna. I to je nutné v dohodě uvést. Tento dobrovolník musí být poučen o tom, co z jeho role vyplývá, včetně nebezpečí, že může být stíhán pro zanedbání povinného dozoru.

29 EXKURZE, VÝSTAVA, KINO Při akcích, které se konají mimo školu nebo místo, kde se vzdělávání obvykle uskutečňuje, může být místem srazu škola i jiné místo, které jste předem určili. Vyučování začíná na tomto předem určeném místě a bezpečnost a ochranu zdraví zajišťujete 15 minut před určeným časem zahájení a v průběhu celé akce až do okamžiku jejího ukončení.

30 PŘÍKLAD Šestá třída jde s učitelem na výstavu. Učitel dva dny předem oznámil tuto akci rodičům dětí zápisem do žákovských knížek a dětem zápisem na tabuli a ústním sdělením. Jako místo zahájení akce uvedl prostor před pokladnami muzea a čas zahájení Čas ukončení akce uvedl jako a místo ukončení opět prostor před pokladnami. V uvedený den je na určeném místě nejpozději v 7:45 a od této chvíle zajišťuje bezpečnost dětí až do určených 12:00.

31 DORUČENÍ SDĚLENÍ RODIČŮM
Častým problémem bývá, že rodiče v žákovské knížce vyrozumíte, ale oni nestvrdí podpisem, že vyrozumění četli. Jak v takovém případě postupovat? Ve školním řádu jasně stanovte jakým způsobem a kdy škola vyrozumí zákonného zástupce o změnách v obvyklém režimu a kdy považuje škola sdělení za doručené. Na třídních schůzkách na začátku školního roku to zdůrazněte a na každých dalších zopakujte. Jestliže se rodič pod sdělení podepíše, nemusí to nutně znamenat, že ho četl a akceptuje. Jestliže se pod něj nepodepíše, nemusí to nutně znamenat, že nečetl a neakceptuje.

32 PAMATUJTE Akce může začínat srazem u školy i srazem na jiném předem určeném místě Bezpečnost zajišťujete již 15 minut před časem zahájení akce Akce může končit příchodem ke škole, ale i přímo v místě jejího konání Zákonným zástupcům žáka oznámíte místo a čas zahájení i skončení akce nejméně den předem Způsob, jakým uvedené skutečnosti oznamujete přesně popište ve školním řádu

33 VÝLET O VÍKENDU Vypraví-li se pedagogický pracovník školy s dětmi o víkendu na výlet a tuto práci nemá nařízenou zaměstnavatelem jako přesčasovou ani na tuto dobu nemá uzavřenou dohodu o provedení práce, vystupuje v tomto čase jako jakákoliv jiná fyzická osoba. Je ve stejném postavení, jako by se s dětmi vypravil na víkend například vedoucího rybářského kroužku. Je na rodičích, jak se dohodnou s přítomnou dospělou osobou na zajištění bezpečnosti a dozoru.

34 SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY Bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěž a ze soutěže zajišťuje vysílající škola, pokud se se zákonným zástupcem nedohodne jinak. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor soutěže.

35 Povinnosti školy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
§ 29 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona § 1-3 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky § 7 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání

36 Zanedbání povinného dohledu
200/1990 Sb. § 28 (1) Přestupku se dopustí ten, kdo (c) ponechá nezletilé dítě bez náležitého dozoru přiměřeného jeho věku, rozumové vyspělosti... A tím jej vystaví nebezpečí vážné újmy na zdraví, (d) ponechá nezletilé dítě bez náležitého dozoru přiměřeného jeho věku, rozumové vyspělosti...., a v důsledku toho dítě způsobí újmu na zdraví jiné osobě nebo škodu na cizím majetku nikoli nepatrnou (2) Za přestupek podle (c-g) lze uložit pokutu do Kč 140/1961 Sb. § 217 Ohrožování výchovy mládeže (1) Kdo vydá, byť i z nedbalosti, osobu mladší než osmnáct let nebezpečí zpustnutí tím, že (a) svádí ji k zahálčivému nebo nemravnému životu, (b) umožní ji vést zahálčivý nebo nemravný život, nebo (c) závažným způsobem poruší svou povinnost pečovat o osobu mladší než osmnáct let bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta

37 Ublížení na zdraví - ÚSP
ÚSP Sulická žalují manželé Stiborovi, že personál zlámal nohy jejich 13 letému synovi Vojtěchovi. Dvě pracovnice byly obžalovány za ublížení na zdraví (SZ). Neuhlídaly 26 letého mentálně postiženého Ondřeje, který jezdil domů jen na víkendy. V roce 2001 odjel do rekreačního areálu ve Větrově v Jizerských horách. Ztratil se při návratu z vycházky. Sestry to věděly, odvedly ostatní děti na oběd a z jídelny se jedna z nich vrátila Ondřeje hledat. Nenašla ho a ani jiní zaměstnanci. Po čtyřech hodinách kontaktovali P ČR. Policie našla Ondřeje druhý den mrtvého na břehu potoka. Zřejmě vyčerpáním padnul a usnul, převrátil se a nalokal se vody. „Péče je u nás výborná. Případy Ondry a Vojty se nedají slučovat. Práce s postiženými je riziková a v každém ústavu se něco stane.“ (ředitelka Eva Kostelná)

38 Zanedbání povinného dohledu
140/1961 Sb. § 223 Kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdraví tím, že poruší důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení..., bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti § 224 (1) kdo jinému z nedbalosti způsobí těžkou újmu na zdraví nebo smrt, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. 2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v (1) proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení...

39 Popálené dítě v MŠ :25 Policie v pondělí obvinila ředitelku mateřské školy v Korycanské ulici v Praze 8 a dvě učitelky z nedbalostního ublížení na zdraví. Podle ní nesou hlavní vinu na dubnovém popálení šestileté holčičky při "pálení čarodějnic". PRAHA - Podle mluvčí záchranné služby Simony Cigánkové utrpělo dítě v dubnu popáleniny druhého až třetího stupně na třiceti procentech těla. Skončilo ve vinohradské nemocnici. "Zasažena byla záda, hýždě, břicho a obličej. Je to středně těžké zranění, především u obličeje by se to mohlo zhojit bez následků," řekla tehdy Novinkám Cigánková. Učitelky si podle svědků se svými svěřenci hrály na upalování čarodějnic a otevřený oheň se tak dostal i do rukou nejmenších dětí. Kvůli tomu pak vzplály šaty jedné holčičky.

40 ROZSUDKY Dvě učitelky a ředitelka mateřské školky v Praze 8 byly v pondělí potrestány v souvislosti s popálením šestileté dívky. Holčička utrpěla v dubnu 2005 při hře přímo ve třídě mateřské školy v Koryčanské ulici popáleniny na čtvrtině těla. Obvodní soud pro Prahu 8 všem třem ženám udělil podmíněné tresty za nedbalostní ublížení na zdraví. § 223 Kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdraví tím, že poruší důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení..., bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti :27 PRAHA - Mají navíc společně uhradit škodu Vojenské zdravotní pojišťovně, která za několikatýdenní léčbu malé holčičky zaplatila.

41 Neštěstí se stalo loni 26. dubna při hře v budově školky
Neštěstí se stalo loni 26. dubna při hře v budově školky. Děti si hrály na čarodějnice a na šestileté Sáře vzplála od svíček paruka vyrobená z vysoce hořlavé koudele. Učitelé i přítomní rodiče se sice dívku okamžitě snažili uhasit, přesto utrpěla popáleniny druhého až třetího stupně na 26 procentech těla. Lékaři jí museli transplantovat kůži na části obličeje, krku, obou uších, pravém boku, zádech, hýždích a obou rukou. Podle dívčina otce bude mít trvalé následky. Proti trestnímu stíhání tří žen se postavila řada rodičů dětí, které učitelky v mateřské škole vedly. Svou podporu obviněným vyjádřilo několik z nich podepsaným dopisem, v němž popisují profesionální přístup pedagogického sboru ve školce. Událost se podle nich stala nešťastnou náhodou, kterou následně zkreslil tisk. Dopis zaslali policii.

42 VNZIK ŠKODY NA ZDRAVÍ NEBO MAJETKU
Veškerá ošetření okamžiků, kdy si škola a rodina vzájemně předávají zodpovědnost za konkrétní dítě, jsou užitečná až v případě, že se NĚCO stane. Většina případů je ovšem naštěstí banálních, o nic nejde, nic se nestane a nic se neděje. V případě, že se ale přihodí cokoliv, kde je na jedné straně poškozený a na druhé straně viník a poškozený žádá na viníkovi náhradu škody, může v případu hrát významnou roli skutečnost, jestli bude nebo nebude viník uznán zodpovědným za tento svůj čin.

43 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ NEZLETILCI
Nezletilý odpovídá za škody, které způsobí, ale pouze tehdy, jestliže byl schopen nahlédnout, jaké důsledky může jeho chování mít Jestliže se prokáže, že schopen byl, odpovídá spolu s ním za škodu i ten, kdo byl v té době povinen vykonávat nad ním dohled Jestliže se prokáže, že toho schopen nebyl, odpovídá za škodu výhradně ten, kdo měl v té době nad ním dohled Ten, kdo vykonával dohled se odpovědnosti může zprostit jedině tehdy, když se mu podaří prokázat, že náležitý dohled nezanedbal

44 DŮKAZNÍ BŘEMENO Prokazování, že jste dohled nezanedbali, je tedy na vaší straně. Ten, kterému byla škoda způsobena, nemusí prokazovat, že to bylo tím, že jste zanedbali dohled. Nezletilý, který škodu způsobil také nemusí prokazovat, že jste dohled zanedbali.Stačí, když na to poukáží a vyplývá z podstaty věci, že důkazní břemeno je na vaší straně. Tyto případy jsou prubířským kamenem vaší připravenosti, kvality vašich poučení a účinnosti tréninků a cvičení, během nichž tato poučení převádíte do živé praxe.

45 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY 40/1964 Sb. OZ
§420 (1) Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti, (3) odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil §422 Odpovědnost za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit následky svého jednání (1) Nezletilý...odpovídá za škodu jím způsobenou, je-li schopen ovládnout své jednání a posoudit jeho následky; společně a nerozdílně s ním odpovídá, kdo je povinen vykonávat nad ním dohled. Není-li ten, kdo způsobí škodu, pro nezletilost.. schopen ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky, odpovídá za škodu ten, kdo je povinen vykonávat nad ním dohled. (2) Kdo je povinen vykonávat dohled, zprostí se odpovědnosti, jestliže prokáže, že náležitý dohled nezanedbal

46 NÁLEŽITÝ DOHLED Náležitým dohledem není možné rozumět takový dohled, který by byl za normálních okolností vykonáván osobami povinnými dohledem stále, nepřetržitě a bezprostředně (na každém kroku), neboť v takovém případě by byla zákonem předpokládaná možnost zproštění odpovědnosti těchto osob prakticky vyloučena. Při úvaze o tom, zda osoby dohledem povinné nezanedbávaly náležitý dohled, je nutno vzít zřetel i na některé okolnosti týkající se osoby podléhající dohledu (věk, povahové vlastnosti a celkové chování nezletilého)

47 PŘÍKLAD Třída páťáků jde s učitelkou navštívit festival Mezi ploty. Jdou spořádaně ve dvojstupu,jsou poučené. Najednou jedno dítě vybočí z útvaru, vezme kámen a hodí ho na zaparkované vozidlo. Tomu rozbije čelní sklo. Učitelka pospíchá a proto zanechá za stěračem vzkaz. Majitelů vozidla se ozve a žádá náhradu škody na povinném. Rodiče se brání, že v danou dobu nebyli povinováni dohledem. Učitelce se nepodařilo prokázat, že náležitý dohled nezanedbala a vzniklou škodu uhradila.

48 Neopatrnost –péče prarodičů
:43 V kritickém stavu byl převezen v sobotu odpoledne leteckou záchrannou službou na emergency fakutní nemocnice v Plzni malý chlapec, na kterého odpoledne spadl na řetězu uvázaný motor. Dítěti způsobil zlomeninu lebky. AŠ - "Na chlapce spadl u dědy v Krásné u Aše motor zavěšený na řetězech," informoval mluvčí plzeňské záchranné služby. V kritickém stavu byl hoch s frakturou lebky vrtulníkem převezen do plzeňské nemocnice. Příčina nehody bude předmětem policejního šetření. "Chlapec byl operován a v současné době leží na jednotce intenzivní péče," uvedl pouze administrátor plzeňské nemocnice Zdeněk Pávl, podle kterého další informace lékaři k případu zatím nepodali. V neděli lékaři informovali, že chlapec je po neurochirurgické operaci ve stabilizovaném stavu a zůstává v péči lékařů plzeňské fakultní nemocnice. Podle původních informací šlo o tříleté dítě, policejní mluvčí dnes upřesnila, že chlapci je pět let.


Stáhnout ppt "Michaela Veselá Ministerstvo vnitra ČR tel.: ;"

Podobné prezentace


Reklamy Google