Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biblické školení pracovník ů Č eský T ě šín 9. b ř ezna 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biblické školení pracovník ů Č eský T ě šín 9. b ř ezna 2013."— Transkript prezentace:

1 Biblické školení pracovník ů Č eský T ě šín 9. b ř ezna 2013

2  Metod ě j * kol. r. 815  Konstantin *826/827 (nejmladší ze 7 sourozenc ů )  Otec Lev (drungarios)  Hypotézy o slovanském p ů vodu matky

3  „proto si ho té ž právníci oblíbili od d ě tství“ ( Ž M, 2.)  Správa Slovany obydlené archontie na ř ece Strymon  R. 855 zabit Theoktistos  Odchází do kláštera na Olympu v Malé Asii  P ř ijímá mnišské jméno „Metod ě j“

4  Sen o výb ě ru nev ě sty  Ztráta sokola  Smrt otce  Theoktist je povolal do Konstantinopole  Studium; spolu ž ák císa ř e Michala III.  Titul „Filosof“  Odmítnutí sv ě tské kariéry  Biblioteká ř em u patriarchy Ignatia

5  Tajný odchod do kláštera a p ů lro č ní pobyt v n ě m  Návrat do Konstantinopole a výuka na univerzit ě  Disputace se sesazeným patriachou Janem o obrazech

6  Ve 24 letech  Arabové  Sídlo kalifa v Sama ř e u Bagdádu  Rozprava o k ř es ť anství „Proto se mnozí poušt ě jí na tuto hlubinu, aby jej hledali. Silní duchem ji p ř eplavou s jeho pomocí a vracejí se s bohatou ko ř istí, ale slabí, je ž to se pokoušejí p ř eplout v shnilých lodi č kách, jedni se potáp ě jí a druzí st ěž í sotva dechu popadají zmítáni chorobnou nete č ností. Vaše mo ř e je úzké a pohodlné, ka ž dý je m ůž e p ř esko č it, malý i velký, nevymyká se z lidského oby č eje, ale jen co m ůž e ka ž dý d ě lat. A pak nic vám nezakázal. Kdy ž nespoutal váš hn ě v a chtí č...“

7  Kolem r. 860  Spole č ná misie obou brat ř í („…On [Metod ě j] modlitbou je p ř em ůž e a filozof svými ř e č mi“ Ž M 4)  8 promluv k ž id ů m a muslim ů m

8  Chagan se chopil č íše a pravil: „Pijme ve jméno jediného Boha, který stvo ř il všechno tvorstvo“. Filozof se také chopil č íše a pravil: „Piju ve jméno jediného Boha a jeho Slova, jím ž stvo ř il všechno tvorstvo a jím ž nebesa jsou utvrzena, i o ž ivujícího Ducha, jím ž všecka síla jejich trvá“ ( Ž 32,6) Chagan mu odv ě til: „ Ř íkáme všechno stejn ě, jen v tom se r ů zníme: vy oslavujete Trojici, my však Boha jediného podle Písma“. Filozof ř ekl: „Písmo hlásá Slovo i Ducha. Prokazuje-li n ě kdo úctu, ale tvého slova a ducha v úct ě nemá, jiný však má v úct ě všechny t ř i, který z obou je uctiv ě jší?“ On ř ekl: „Který má v úct ě všechny t ř i“. Filozof mu na to odv ě til: „Proto i my č iníme víc, ž e to osv ě d č ujeme skutky a posloucháme proroky. Nebo ť Izaiáš ř ekl: Slyš m ě, Jákobe Izraeli, jeho ž já volám, já jsem prvý a já jsem na v ě ky, nyní mne poslal Pán a Duch jeho“ (Iz 48, 12-16; srv. Iz 61, 1.)

9  Neúsp ě ch Rostislava u pape ž e Mikuláše I.  861/862 vypravil poselstvo do Byzance  „Náš lid se od ř ekl pohanství a dr ž í se k ř es ť anského zákona, ale nemáme takového u č itele, který by nám vylo ž il v našem jazyku pravou k ř es ť anskou víru, aby i jiné zem ě, pozorujíce to, nás napodobily. Tak nám, vlada ř i, takového biskupa a u č itele pošli, nebo ť od vás se v ž dy dobrý zákon ší ř í do všech kraj ů.“ ( Ž K, 14)

10

11  Staroslov ě nština  Hlaholice

12

13  40 m ě síc ů na Morav ě  P ř eklad Nového zákona a liturgických text ů (p ř ijetí západní liturgie)  Výuka ž ák ů  Boj s bludy franských kn ěž í (trojjazy č nictví aj.) „I otev ř ely se podle slova prorokova uši hluchých, aby slyšely slovo Písma, a jazyk zajíkavých zjasn ě l. B ů h se nad tím zaradoval a ď ábel zastyd ě l.“ ( Ž K, 15)

14

15 „Zda ž nepadá déš ť od Boha na všechny stejn ě ? Nebo slunce také nesvítí na všechny? Nedýcháme na vzduchu všichni stejn ě ? Jak se tedy vy nestydíte p ř ipomínat jen t ř i jazyky a chcete, aby všechny ostatní jazyky a národy byly slepé a hluché? Pov ě zte mi, pokládáte Boha za bezmocného, jako by to nemohl dát, č i za závistivého, jako by necht ě l?“  Ú č el: Vysv ě cení ž ák ů, obhajoba vlastní č innosti p ř ed pape ž em („apostolikem“)  Zastávka u panonského kní ž ete Kocela  Disputace v Benátkách  Pozvání pape ž e Mikuláše I.

16  P ř inesení ostatk ů sv. Klimenta  Vysv ě cení ž ák ů  Uznání slovanské bohoslu ž by  „Pape ž p ř ijal slovanské knihy, posv ě til je a polo ž il v chrámu svaté Marie, který slove Fatné. P ě li pak s nimi liturgii. A potom na ř ídil pape ž dv ě ma biskup ů m, Formosovi a Gauderichovi, aby vysv ě tili slovanské u č edníky. A kdy ž je vysv ě tili, tu zpívali liturgii slovanským jazykem v chrámu svatého apoštola Petra a druhý den zpívali v chrámu svaté Petronily a t ř etí den zpívali v chrámu svatého Ond ř eje; a nato zas u velikého u č itele národ ů, apoštola Pavla, v chrámu v noci zpívali svatou liturgii slovansky nad svatým hrobem, p ř i č em ž m ě li ku pomoci biskupa Arsenia, jednoho ze sedmi biskup ů, a bibliotéká ř e Anastasia. Filozof se svými u č edníky nep ř estával za to vzdávat Bohu nále ž ité díky.“ ( Ž K, 17)

17  Nemoc Konstantinova  Vstup do kláštera v prosinci 868  Ř eholní jméno Cyril  14. února 869 ve 42 letech zem ř el  Poh ř ben v kostele sv. Klimenta v Ř ím ě „Pane Bo ž e, který sis ponechal k své slu ž b ě and ě ly net ě lesné, nebe si rozpjal a zemi zbudoval a vše, co jest, z nebytí p ř ivedls v bytí, který v ž dy č iníš po v ů li t ě m, kdo se t ě bojí a zachovávají tvá p ř ikázání, vyslyš mou modlitbu a ochra ň své stádo, k n ě mu ž jsi mne, svého neschopného a nehodného slu ž ebníka, poslal. Zbav je všeliké bezbo ž né a pohanské zloby a mnohomluvného rouhavého jazyka kací ř ského, který mluví rouhav ě proti tob ě, zahla ď trojjazy č ný blud a dej, a ť se tvá církev hojn ě rozroste, a a ž všechny je shromá ž díš v jednomyslnosti, u č i ň je lidem vyvoleným, stejn ě smýšlejícím o pravé tvé ví ř e a správném vyznání a vdechni jim do srdce slovo své nauky. Je to jist ě tv ů j dar, ž es nás nehodné p ř ijal za hlasatele svého Krista. Odevzdávám ti jako ž to tvé ty, kte ř í konají dobré skutky tob ě milé a kterés mi sv ěř il. Spravuj je silnou svou pravicí, aby všickni slavili tvé jméno, mocná Trojice.“

18

19  869 Metod ě j vyslán zp ě t jako „u č itel“ (bula Gloria in excelsis)  Neúsp ě šné ta ž ení Ludvíka N ě mce proti Slovan ů m; odpadnutí Bulhar ů od pape ž e  870 Kocel ž ádá o ud ě lení biskupského sv ě cení pro Metod ě je  870 Svatopluk zrazuje Rostislava a vydává ho Frank ů m  Metod ě j uv ě zn ě n ve švábském klášte ř e  873 Pape ž Jan VIII. Zasahuje vysláním legáta a uvalením klatby

20  K ř est č eského kní ž ete Bo ř ivoje a jeho 30 dru ž iník ů  Zalo ž ení kostela sv. Klimenta na Levém Hradci u Prahy  Dokon č ení p ř ekladu Bible a p ř eklad jiné duchovní a právní literatury

21  874 Forchheimský mír  Franské duchovenstvo se protiví Metod ě jovi  P ř edvolán pape ž em Janem VIII. do Ř íma  880 bula Industriae Tuae  Wiching ů v podvrh  881 pape ž ské vysv ě tlující listy  881/882 Metod ě jova cesta do Konstantinopole  882 Boje Svatopluka s Arnulfem Korutanským  Doporu č ení Gorazda za nástupce

22  6. dubna 885 Metod ě j zem ř el  Wiching se vrací z Ř íma  Št ě pán V. Quia Te zelo fidei  „Bo ž í slu ž by, posvátné ob ř ady a mešní slavnosti, které se tý ž Metod ě j odvá ž il slou ž it ve slovanském jazyce… Bo ž í a svou apoštolskou mocí, zakazujeme pod hrozbou uvalení klatby…“

23  Metod ě jovi ž áci se uchylují do okrajových č ástí Velké Moravy ( Č echy) a na Balkán

24  „Kdyby byly brány v úvahu jen její politické d ě jiny, z ů stala by Velká Morava pouze drobnou historickou epizodou na východním pomezí franské ř íše, která by v historických p ř íru č kách byla maximáln ě zmín ě na jednou č i dv ě ma v ě tami. Co z ní u č inilo tak výrazný a nepominutelný historický fenomén, byla č innost a kulturní dílo cyrilometod ě jské misie, které m ě lo tak dalekosáhlý význam pro kulturní – a namnoze i politický – vývoj velké č ásti slovanského sv ě ta na dlouhá staletí.“ (Vladimír Vav ř ínek)

25  D ů raz na Písmo  Proglas  Spor s trojjazy č níky  John Jewel: Reply to Mr. Harding’s Answer (1565)  He ř man z Tardy (1863): „Církev Písma cht ě li zajisté míti také Cyril a Metod ě j, p ř inesše národu našemu Písmo. Pro č e ž budi ž památka jejich u nás po ž ehnaná.“  Zájem o prom ě nu spole č enských pom ě r ů (nejen sd ě lování nauky)  Komenský: „…m ě la církev č eská s ř ímskou neustálý zápas; ř ímská stále nasazovala č eské jho svých pov ě r, č eská je stále set ř ásala a ņ po tento ná ń neš ť astný v ě k, kdy podlehla…“

26  Ot ь č e naš ь, i ž e jesi na nebesi, da sv ę tit ъ s ę im ę tvoe, da pridet ъ c ě sar ь stvo tvoe, da b ǫ det ъ vol ě tvo ě ě ko na nebesi i na zemli; chl ě b ъ naš ь nas ǫ št ь nii da ž d ь nam ъ d ь n ь s ь i ne v ъ vedi nas ъ v ъ napast ь n ъ izbavi ny ot ъ l ǫ kavago


Stáhnout ppt "Biblické školení pracovník ů Č eský T ě šín 9. b ř ezna 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google