Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Celní ředitelství České Budějovice OPRÁVNĚNÝ HOSPODÁŘSKÝ SUBJEKT AEO Spolehlivý partner při zajištění bezpečnosti zboží v mezinárodním dodavatelském řetězci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Celní ředitelství České Budějovice OPRÁVNĚNÝ HOSPODÁŘSKÝ SUBJEKT AEO Spolehlivý partner při zajištění bezpečnosti zboží v mezinárodním dodavatelském řetězci."— Transkript prezentace:

1 Celní ředitelství České Budějovice OPRÁVNĚNÝ HOSPODÁŘSKÝ SUBJEKT AEO Spolehlivý partner při zajištění bezpečnosti zboží v mezinárodním dodavatelském řetězci 20. 11. 2007 Mgr. Blanka Hryzáková, Ing. Iva Musilová, Bc. Emanuel Breicha

2 Celní ředitelství České Budějovice Body programu •Právní základ •Kdo může získat postavení AEO •Druhy osvědčení a kritéria pro přiznání postavení AEO •Výhody plynoucí z postavení AEO •Řízení o udělení AEO osvědčení •Celní řízení při předložení osvědčení AEO •Vztah AEO – zjednodušené celní postupy •Informační zdroje •Diskuse

3 Celní ředitelství České Budějovice Právní základ •Ustanovení čl. 5a odst. 1 Nařízení Rady (EHS) č. 2913/1992, kterým se vydává celní kodex Společenství,v platném znění •Část I hlava IIA Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění

4 Celní ředitelství České Budějovice Kdo může získat postavení AEO •Hospodářský subjekt –osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti provádí činnosti, na něž se vztahují celní předpisy, Zejména: •Dovoz, vývoz •Přeprava (tranzit) •Skladování (celní sklady) •Zprostředkovatelské aktivity (celní zástupci)

5 Celní ředitelství České Budějovice Kdo může získat postavení AEO •Hospodářský subjekt usazený na celním území Společenství (čl. 14d NK č. 2454/93)

6 Celní ředitelství České Budějovice Kdo může získat postavení AEO •Hospodářský subjekt usazený mimo území Společenství, při splnění určitých podmínek stanovených pro tento hospodářský subjekt (čl. 14g NK č. 2454/93)  v mezinárodní dohodě je sjednáno vzájemné uznávání AEO osvědčení mezi ES a třetí zemí (čl. 14g písm.a) NK č. 2454/93)  žádost o přiznání AEO (bezpečnost a zabezpečení) je podána leteckou nebo námořní společností (čl. 14g písm.b NK č. 2454/93), která: –má místní zastoupení na celním území ES, a –již využívá výhody ze ZJP (čl. 324e, 445 nebo 448 NK č. 2454/93)

7 Celní ředitelství České Budějovice Druhy osvědčení AEO •Osvědčení – „Zjednodušené celní postupy“(„AEOC“), •Osvědčení – „Bezpečnost a zabezpečení“ („AEOS“), •Osvědčení – „Zjednodušené celní postupy / bezpečnost a zabezpečení“(AEOF“).

8 Celní ředitelství České Budějovice Kritéria pro přiznání postavení AEO •Dodržování celních požadavků (čl. 14h NK č. 2454/93) •Uspokojivý účetní a logistický systém (čl. 14i NK č. 2454/93) •Prokázaná platební schopnost (čl. 14j NK č. 2454/93) •Vyhovující normy v oblasti bezpečnosti a zabezpečení (čl. 14k NK č. 2454/93)

9 Celní ředitelství České Budějovice Výhody plynoucí z postavení AEO Držitel osvědčení AEOC je oprávněn využívat výhody spojené s celním řízením:  snadnější přístup k celním zjednodušením uvedeným v článku 14b odst. 1 NK č. 2454/93 (od 1. 1. 2008)  úlevy ve vztahu k fyzickým a dokladovým kontrolám (od 1. 1. 2008)  provedení přednostní kontroly prováděné na základě analýzy rizik (od 1. 1. 2008)  možnost požádat o provedení kontroly na specifickém místě (od 1. 1. 2008)

10 Celní ředitelství České Budějovice Výhody plynoucí z postavení AEO Držitel osvědčení AEOS je oprávněn využívat výhody spojené s podáváním vstupního a výstupního souhrnného celního prohlášení:  možnost předchozí zprávy podle článku 14b odst. 2 NK č. 2454/93 (od 1. 7. 2009)  možnost sníženého počtu dat v souhrnném celním prohlášení podle článku 14b odst. 3 NK č. 2454/93 (od 1. 7. 2009)  úlevy ve vztahu k fyzickým a dokladovým kontrolám (od 1. 1. 2008)  provedení přednostní kontroly provedené na základě analýzy rizik (od 1. 1. 2008)  možnost požádat o provedení kontroly na specifickém místě (od 1. 1. 2008)

11 Celní ředitelství České Budějovice Výhody plynoucí z postavení AEO Držitel osvědčení AEOF je oprávněn využívat následující výhody:  snadnější přístup k celním zjednodušením uvedeným v článku 14b odst. 1 NK č. 2454/93 (od 1. 1. 2008)  možnost předchozí zprávy podle článku 14b odst. 2 NK č. 2454/93 (od 1. 7. 2009)  možnost sníženého počtu dat v souhrnném celním prohlášení podle článku 14b odst. 3 NK č. 2454/93 (od 1. 7. 2009)  úlevy ve vztahu k fyzickým a dokladovým kontrolám (od 1. 1. 2008)  provedení přednostní kontroly prováděné na základě analýzy rizik (od 1. 1. 2008)  možnost požádat o provedení kontroly na specifickém místě (od 1. 1. 2008)

12 Celní ředitelství České Budějovice Výhody plynoucí z postavení AEO Další výhody: •zvýšená prestiž hospodářského subjektu vůči společnostem ze třetích zemí - na základě bilaterálních smluv mezi třetími zeměmi a EU bude možno uznat postavení AEO i ve třetích zemích •v rámci konkurenčního boje mohou být hospodářské subjekty považovány za spolehlivé - přispění k nalezení nových obchodních partnerů a zvýšení jejich obchodní bilance.

13 Celní ředitelství České Budějovice Řízení o udělení osvědčení AEO •Podání žádosti •Posouzení žádosti •Přijetí žádosti •Prověřování splnění podmínek pro udělení osvědčení AEO •Vydání osvědčení AEO / zamítnutí žádosti o vydání osvědčení AEO

14 Celní ředitelství České Budějovice Řízení o udělení osvědčení AEO Podání žádosti  podává hospodářský subjekt  podání - písemně - elektronicky s elektronickým podpisem na adresu posta0301@cs.mfcr.cz - elektronicky s elektronickým podpisem na adresu posta0301@cs.mfcr.cz posta0301@cs.mfcr.cz - elektronicky bez elektronického podpisu (současné zaslání žádosti v „papírové formě“, rozhodování o skutečnosti, zda bude žádost přijata, bude probíhat až po doručení žádosti poštovní přepravou - elektronicky bez elektronického podpisu (současné zaslání žádosti v „papírové formě“, rozhodování o skutečnosti, zda bude žádost přijata, bude probíhat až po doručení žádosti poštovní přepravou  dle přílohy 1C Nařízení Komise (EHS) č. 2454/1993, v platném znění  kompetentnímu celnímu orgánu – (čl.14d NK č. 2454/93), Celní ředitelství České Budějovice

15 Celní ředitelství České Budějovice Řízení o udělení osvědčení AEO Posouzení doručené žádosti •Žádost je přijata –obsahuje veškeré náležitosti –neexistují skutečnosti, které zakládají důvod pro nepřijetí žádosti o vydání osvědčení AEO (čl. 14f NK č. 2454/93) •O přijetí žádosti informuje kompetentní celní orgán ve stanovené lhůtě 5 pracovních dnů (10 prac. dnů v přechodném období) prostřednictvím centrální aplikace AEO celní orgány ostatních členských států •O datu přijetí žádosti a o datu, kdy začíná příslušná lhůta, informuje kompetentní celní orgán písemně žadatele •Dotazník – do 10 kalendářních dnů od data doručení sdělení, že jeho žádost byla přijata. •Žádost neobsahuje veškeré povinné náležitosti –kompetentní celní orgán vyzve žadatele ve lhůtě 30 kalendářních dnů k doplnění potřebných informací –požadované údaje nebudou ve stanovené lhůtě doplněny- zamítnutí žádosti

16 Celní ředitelství České Budějovice Řízení o udělení osvědčení AEO Posouzení doručené žádosti •Žádost nebude přijata v případě, že nastane některá z okolností uvedených v čl. 14f NK č. 2454/93, tj.: a) žádost není v souladu s články 14c a 14d NK č. 2454/93 b) v okamžiku předložení žádosti žadatel byl odsouzen za závažný trestný čin související s jeho hospodářskou činností nebo proti němu bylo zahájeno řízení o prohlášení konkursu c) žadatel má právního zástupce v celních záležitostech, který byl odsouzen za závažný trestný čin související s porušením celních předpisů a spojený s jeho jednáním jako právní zástupce d)žádost je předložena v průběhu tří let po zrušení osvědčení AEO, jak je stanoveno v čl. 14v odst. 4

17 Celní ředitelství České Budějovice Řízení o udělení osvědčení AEO Prověřování splnění podmínek pro udělení osvědčení AEO •Celní orgán, který vydává osvědčení, prověří, zda jsou splněny podmínky a kritéria pro vydávání osvědčení uvedená v článcích 14g až 14k, či nikoli. •Přezkum kritérií pro AEOS se provádí ve všech prostorách, které jsou relevantní z hlediska činností žadatele spojených s celním řízením. Celní orgán dokumentuje přezkum a jeho výsledky. (Čl.14n NK č. 2454/93)

18 Celní ředitelství České Budějovice Řízení o udělení osvědčení AEO Prověřování splnění podmínek pro udělení osvědčení AEO Dodržování celních požadavků (čl. 14h NK č. 2454/93) Předmět prověřování : •Případy porušení celních předpisů → vyhodnocení závažnosti/opakování •Vedení celní agendy •Způsob řešení nesrovnalostí ve vztahu k celním předpisům •Způsob předávání informací v případě zjištěného porušení celních předpisů •Úroveň znalosti celních předpisů •Pokud byla společnost žadatele založena před méně než třemi lety, posuzování tohoto kritéria bude prováděno na základě podkladů a informací, které jsou k dispozici

19 Celní ředitelství České Budějovice Řízení o udělení osvědčení AEO Prověřování splnění podmínek pro udělení osvědčení AEO Dodržování celních požadavků (čl. 14h NK č. 2454/93) -Žádající hospodářský subjekt -Osoby odpovědné za společnost nebo vykonávající kontrolu (dozor) nad společnosti -Právní zástupce společnosti pro celní záležitosti -Osoba odpovědná za celní záležitosti ve společnosti se nedopustily v posledních 3 letech před podáním žádosti: závažného nebo opakovaného porušení celních předpisů

20 Celní ředitelství České Budějovice Řízení o udělení osvědčení AEO Prověřování splnění podmínek pro udělení osvědčení AEO Dodržování celních požadavků (čl. 14h NK č. 2454/93) •opakované porušení celních předpisů → porušení předpisů s uložením sankce, jestliže počet těchto porušení činí více než stanovené procento z celkového počtu celních prohlášení podaných jménem žadatele ve sledovaném tříletém období, na základě kterých bylo zboží propuštěno do příslušného celního režimu •závažné porušení celních předpisů → takové porušení, které není možno považovat za zanedbatelné ve vztahu k množství nebo objemu celních operací.

21 Celní ředitelství České Budějovice Řízení o udělení osvědčení AEO Prověřování splnění podmínek pro udělení osvědčení AEO Uspokojivý účetní a logistický systém (čl. 14i NK č. 2454/93) •Pro účely kontroly umožní žadatel celnímu orgánu fyzický nebo elektronický přístup k celním a případně přepravním záznamům (čl. 14i písm. b) NK č. 2454/93) •Cílem prověřování → vyhodnotit, zda žadatel používá systém splňující uvedené požadavky → umožňuje vhodně sledovat účetní záznam od okamžiku jeho vzniku po celou dobu jeho trvání, a to ve vztahu k toku zboží, popř. služeb ve společnosti → systém by měl umožnit vzájemné odkazování každé položky k jejímu zdroji s cílem usnadnění kontroly přesnosti jednotlivých položek

22 Celní ředitelství České Budějovice Řízení o udělení osvědčení AEO Prověřování splnění podmínek pro udělení osvědčení AEO Uspokojivý účetní a logistický systém (čl. 14i NK č. 2454/93) Žadatel: •používá účetní systém, který je v souladu s obecně uznávanými účetními zásadami a standardy •používá logistický systém, rozlišující mezi zbožím Společenství a jiným zbožím (splnění této podmínky se nevztahuje k osvědčení AEOS) •používá administrativní systém, odpovídající druhu a velikosti podniku, je vhodný pro řízení toku zboží a provádí vnitřní kontroly umožňující zjistit nezákonné nebo nestandardní transakce •má zavedeny uspokojivé postupy pro vyřizování licencí a povolení spojených s opatřeními v oblasti obchodní politiky nebo s obchodem se zemědělskými produkty •má zavedeny uspokojivé postupy pro archivaci záznamů společnosti a údajů o společnosti a pro ochranu proti ztrátě údajů •zajistí povědomost zaměstnanců o potřebě informovat celní orgány, kdykoli jsou zjištěny potíže ohledně dodržování celních předpisů a stanoví vhodné kontaktní osoby, které by o těchto okolnostech vyrozuměly celní orgány •uplatňuje odpovídající opatření týkající se bezpečnosti informačních technologií, která chrání počítačový systém žadatele proti neoprávněnému vniknutí

23 Celní ředitelství České Budějovice Řízení o udělení osvědčení AEO Prověřování splnění podmínek pro udělení osvědčení AEO Prokázaná platební schopnost ( čl. 14j NK č. 2454/93) •Musí být prokázána za poslední 3 roky •Platební schopnost znamená: –dobrá finanční situace, která žadateli umožňuje plnit závazky s ohledem na povahu obchodních aktivit –pro účely prověřování platební schopnosti se vždy zpracuje finanční analýza žádajícího hospodářského subjektu •U společností mladších 3 let se posuzují dostupné záznamy a informace

24 Celní ředitelství České Budějovice Řízení o udělení osvědčení AEO Prověřování splnění podmínek pro udělení osvědčení AEO Vyhovující normy v oblasti bezpečnosti a zabezpečení (čl. 14k NK č. 2454/93) Žadatel by měl prokázat: •vhodný systém zabezpečení zabraňující neoprávněnému vstupu nebo vniknutí do budov, na které se vztahuje osvědčení (tj. zejména administrativních, nákladových, skladovacích a přepravních prostor) •postupy pro manipulaci se zbožím zajišťující ochranu proti neoprávněné nakládce, výměně nebo ztrátě jakéhokoliv materiálu nebo nevhodné manipulaci s nákladovými jednotkami •vhodné postupy pro vyřizování dovozních anebo vývozních licencí souvisejících se zákazy a omezeními pro odlišení tohoto zboží od jiného zboží •vhodné postupy zabezpečující dostatečnou kontrolu dopravy zboží •vhodné postupy zabezpečující dostatečnou kontrolu příjmu zboží a jeho řádný zápis do logistického systému

25 Celní ředitelství České Budějovice Řízení o udělení osvědčení AEO Prověřování splnění podmínek pro udělení osvědčení AEO Vyhovující normy v oblasti bezpečnosti a zabezpečení (čl. 14k NK č. 2454/93) Žadatel by měl dále prokázat: •vhodné postupy zabezpečující dostatečnou kontrolu skladovaného zboží, provádění pravidelných inventur, kontrolu komerčních zápisů od zjištění nedostatků až po odstranění •vhodné bezpečnostní postupy a procesy zajišťující neporušenost výrobního procesu, •vhodná bezpečnostní opatření zabezpečujících dostatečnou kontrolu nakládky zboží, •vhodná bezpečnostní opatření umožňující přesnou identifikaci obchodních partnerů s cílem zajištění bezpečnosti mezinárodního dodavatelského řetězce, •vhodný systém bezpečnostní kontroly budoucích i stávajících zaměstnanců, v rozsahu platné legislativy, zajištění aktivní účasti zaměstnanců za účelem zvyšování úrovně znalostí z oblasti bezpečnosti a zabezpečení

26 Celní ředitelství České Budějovice Řízení o udělení osvědčení AEO Prověřování splnění podmínek pro udělení osvědčení AEO Vyhovující normy v oblasti bezpečnosti a zabezpečení (čl. 14k NK č. 2454/93) •celní orgány jsou v souladu s čl. 14n odst. 1 NK č. 2454/93 oprávněny provádět přezkum kritérií ve všech prostorách, které jsou relevantní z hlediska činností žadatele spojených s celním řízením •Cílem prověřování → vyhodnocení případných rizik, jež se mohou vyskytnout v té části mezinárodního dodavatelského řetězce, ve které žadatel působí a určení opatření k eliminaci zjištěných rizik

27 Celní ředitelství České Budějovice Řízení o udělení osvědčení AEO Vydání osvědčení AEO Kritéria splněna: •osvědčení se vydá do 90 dnů (300 dnů pro přechodné období) od přijetí žádosti - lhůta může být prodloužena ze strany kompetentního orgánu o 30 kalendářních dnů (důvody sděleny před uplynutím lhůty žadateli) - lhůta může být prodloužena ze strany žádajícího subjektu o 30 kal.dnů •osvědčení AEO nabývá účinnosti 10. pracovním dnem po jeho vydání, platnost na dobu neurčitou •osvědčení AEO uznáváno ve všech členských státech •celní orgány provádí poté pravidelné kontroly dodržování podmínek a kritérií a provádí přehodnocení

28 Celní ředitelství České Budějovice Řízení o udělení osvědčení AEO Zamítnutí žádosti o vydání osvědčení AEO Kritéria nesplněna / splněna v nevyhovující míře: •výsledky přezkumu provedeného podle čl. 14l, 14m a 14n NK č.2454/93 by mohly vést k zamítnutí žádosti - celní orgán sdělí zjištění žadateli, poskytne mu možnost, aby se k nim do 30 kal. dnů vyjádřil, než žádost zamítne (dochází k pozastavení lhůty 90/resp. 300 dnů uvedené v odst. 2 čl. 14o NK) •žádost zamítnuta - celní orgán sdělí žadateli důvody, ze kterých při svém rozhodnutí vycházel - rozhodnutí o zamítnutí žádosti se oznámí žadateli ve lhůtách stanovených v odst. 2, 3, 4 čl. 14o NK č. 2454/93

29 Celní ředitelství České Budějovice Celní řízení při předložení osvědčení AEO •Číslo osvědčení AEO je 17-ti místné evidenční číslo s následující strukturou: XX AEO Y 00000000001 pozice XX – dvoumístný kód členského státu pozice AEO – označení osvědčení AEO pozice Y – označení druhu osvědčení (C-zjednodušené celní postupy, S- bezpečnost a zabezpečení, F-kombinace obou předchozích) pozice 00000000001 – evidenční číslo osvědčení AEO •Číslo osvědčení AEO se uvádí do kolonky 44 JSD

30 Celní ředitelství České Budějovice Celní řízení při předložení osvědčení AEO •Nástin postupu celního úřadu při celním řízení má návaznost na výše uvedené výhody plynoucí z postavení AEO •Praktický způsob přiznávání výhod stále v procesu řešení •Vlastní přiznávání výhod až s časovým odstupem – po vydání prvních certifikátů

31 Celní ředitelství České Budějovice Vztah AEO – zjednodušené celní postupy •Pokud držitel osvědčení AEOC nebo AEOF žádá o jedno nebo více povolení uvedených v: článcích 260, 263, 269, 272, 276, 277, 282, 283, 313a, 313b, 324a, 324e, 372, 454a, 912g NK č. 2454/93, nebudou v souladu s čl. 14b odst. 1 NK č. 2454/93 přezkoumávány podmínky, které již byly posuzovány při udělování osvědčení AEO

32 Celní ředitelství České Budějovice Zdroj informací www.cs.mfcr.cz →Clo, obchod se zbožím →Oprávněný hospodářský subjekt (AEO)

33 Celní ředitelství České Budějovice Otázky Diskuse

34 Děkujeme za pozornost Celní ředitelství České Budějovice Oddělení Celní Kasárenská 6 370 21 České Budějovice tel.: 386 714 111 386 714 203 Děkujeme za pozornost Celní ředitelství České Budějovice Oddělení Celní Kasárenská 6 370 21 České Budějovice tel.: 386 714 111 386 714 203 e-mail: posta0301@cs.mfcr.cz


Stáhnout ppt "Celní ředitelství České Budějovice OPRÁVNĚNÝ HOSPODÁŘSKÝ SUBJEKT AEO Spolehlivý partner při zajištění bezpečnosti zboží v mezinárodním dodavatelském řetězci."

Podobné prezentace


Reklamy Google