Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OPRÁVNĚNÝ HOSPODÁŘSKÝ SUBJEKT AEO

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OPRÁVNĚNÝ HOSPODÁŘSKÝ SUBJEKT AEO"— Transkript prezentace:

1 OPRÁVNĚNÝ HOSPODÁŘSKÝ SUBJEKT AEO
Spolehlivý partner při zajištění bezpečnosti zboží v mezinárodním dodavatelském řetězci Mgr. Blanka Hryzáková, Ing. Iva Musilová, Bc. Emanuel Breicha Celní ředitelství České Budějovice

2 Celní ředitelství České Budějovice
Body programu Právní základ Kdo může získat postavení AEO Druhy osvědčení a kritéria pro přiznání postavení AEO Výhody plynoucí z postavení AEO Řízení o udělení AEO osvědčení Celní řízení při předložení osvědčení AEO Vztah AEO – zjednodušené celní postupy Informační zdroje Diskuse Celní ředitelství České Budějovice

3 Celní ředitelství České Budějovice
Právní základ Ustanovení čl. 5a odst. 1 Nařízení Rady (EHS) č. 2913/1992, kterým se vydává celní kodex Společenství,v platném znění Část I hlava IIA Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění Celní ředitelství České Budějovice

4 Kdo může získat postavení AEO
Hospodářský subjekt osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti provádí činnosti, na něž se vztahují celní předpisy, Zejména: Dovoz, vývoz Přeprava (tranzit) Skladování (celní sklady) Zprostředkovatelské aktivity (celní zástupci) Celní ředitelství České Budějovice

5 Kdo může získat postavení AEO
Hospodářský subjekt usazený na celním území Společenství (čl. 14d NK č. 2454/93) Celní ředitelství České Budějovice

6 Kdo může získat postavení AEO
Hospodářský subjekt usazený mimo území Společenství, při splnění určitých podmínek stanovených pro tento hospodářský subjekt (čl. 14g NK č. 2454/93) v mezinárodní dohodě je sjednáno vzájemné uznávání AEO osvědčení mezi ES a třetí zemí (čl. 14g písm.a) NK č. 2454/93) žádost o přiznání AEO (bezpečnost a zabezpečení) je podána leteckou nebo námořní společností (čl. 14g písm.b NK č. 2454/93), která: má místní zastoupení na celním území ES, a již využívá výhody ze ZJP (čl. 324e, 445 nebo 448 NK č. 2454/93) Celní ředitelství České Budějovice

7 Celní ředitelství České Budějovice
Druhy osvědčení AEO Osvědčení – „Zjednodušené celní postupy“(„AEOC“), Osvědčení – „Bezpečnost a zabezpečení“ („AEOS“), Osvědčení – „Zjednodušené celní postupy / bezpečnost a zabezpečení“(AEOF“). Celní ředitelství České Budějovice

8 Kritéria pro přiznání postavení AEO
Dodržování celních požadavků (čl. 14h NK č. 2454/93) Uspokojivý účetní a logistický systém (čl. 14i NK č. 2454/93) Prokázaná platební schopnost (čl. 14j NK č. 2454/93) Vyhovující normy v oblasti bezpečnosti a zabezpečení (čl. 14k NK č. 2454/93) Celní ředitelství České Budějovice

9 Výhody plynoucí z postavení AEO
Držitel osvědčení AEOC je oprávněn využívat výhody spojené s celním řízením: snadnější přístup k celním zjednodušením uvedeným v článku 14b odst. 1 NK č. 2454/93 (od ) úlevy ve vztahu k fyzickým a dokladovým kontrolám (od ) provedení přednostní kontroly prováděné na základě analýzy rizik (od ) možnost požádat o provedení kontroly na specifickém místě (od ) Celní ředitelství České Budějovice

10 Výhody plynoucí z postavení AEO
Držitel osvědčení AEOS je oprávněn využívat výhody spojené s podáváním vstupního a výstupního souhrnného celního prohlášení: možnost předchozí zprávy podle článku 14b odst. 2 NK č. 2454/93 (od ) možnost sníženého počtu dat v souhrnném celním prohlášení podle článku 14b odst. 3 NK č. 2454/93 (od ) úlevy ve vztahu k fyzickým a dokladovým kontrolám (od ) provedení přednostní kontroly provedené na základě analýzy rizik (od ) možnost požádat o provedení kontroly na specifickém místě (od ) Celní ředitelství České Budějovice

11 Výhody plynoucí z postavení AEO
Držitel osvědčení AEOF je oprávněn využívat následující výhody: snadnější přístup k celním zjednodušením uvedeným v článku 14b odst. 1 NK č. 2454/93 (od ) možnost předchozí zprávy podle článku 14b odst. 2 NK č. 2454/93 (od ) možnost sníženého počtu dat v souhrnném celním prohlášení podle článku 14b odst. 3 NK č. 2454/93 (od ) úlevy ve vztahu k fyzickým a dokladovým kontrolám (od ) provedení přednostní kontroly prováděné na základě analýzy rizik (od ) možnost požádat o provedení kontroly na specifickém místě (od ) Celní ředitelství České Budějovice

12 Výhody plynoucí z postavení AEO
Další výhody: zvýšená prestiž hospodářského subjektu vůči společnostem ze třetích zemí - na základě bilaterálních smluv mezi třetími zeměmi a EU bude možno uznat postavení AEO i ve třetích zemích v rámci konkurenčního boje mohou být hospodářské subjekty považovány za spolehlivé - přispění k nalezení nových obchodních partnerů a zvýšení jejich obchodní bilance. Celní ředitelství České Budějovice

13 Řízení o udělení osvědčení AEO
Podání žádosti Posouzení žádosti Přijetí žádosti Prověřování splnění podmínek pro udělení osvědčení AEO Vydání osvědčení AEO / zamítnutí žádosti o vydání osvědčení AEO Celní ředitelství České Budějovice

14 Řízení o udělení osvědčení AEO
Podání žádosti podává hospodářský subjekt podání - písemně - elektronicky s elektronickým podpisem na adresu - elektronicky bez elektronického podpisu (současné zaslání žádosti v „papírové formě“, rozhodování o skutečnosti, zda bude žádost přijata, bude probíhat až po doručení žádosti poštovní přepravou dle přílohy 1C Nařízení Komise (EHS) č. 2454/1993, v platném znění kompetentnímu celnímu orgánu – (čl.14d NK č. 2454/93), Celní ředitelství České Budějovice Celní ředitelství České Budějovice

15 Řízení o udělení osvědčení AEO
Posouzení doručené žádosti Žádost je přijata obsahuje veškeré náležitosti neexistují skutečnosti, které zakládají důvod pro nepřijetí žádosti o vydání osvědčení AEO (čl. 14f NK č. 2454/93) O přijetí žádosti informuje kompetentní celní orgán ve stanovené lhůtě 5 pracovních dnů (10 prac. dnů v přechodném období) prostřednictvím centrální aplikace AEO celní orgány ostatních členských států O datu přijetí žádosti a o datu, kdy začíná příslušná lhůta, informuje kompetentní celní orgán písemně žadatele Dotazník – do 10 kalendářních dnů od data doručení sdělení, že jeho žádost byla přijata. Žádost neobsahuje veškeré povinné náležitosti kompetentní celní orgán vyzve žadatele ve lhůtě 30 kalendářních dnů k doplnění potřebných informací požadované údaje nebudou ve stanovené lhůtě doplněny- zamítnutí žádosti Celní ředitelství České Budějovice

16 Řízení o udělení osvědčení AEO
Posouzení doručené žádosti Žádost nebude přijata v případě, že nastane některá z okolností uvedených v čl. 14f NK č. 2454/93, tj.: a) žádost není v souladu s články 14c a 14d NK č. 2454/93 b) v okamžiku předložení žádosti žadatel byl odsouzen za závažný trestný čin související s jeho hospodářskou činností nebo proti němu bylo zahájeno řízení o prohlášení konkursu c) žadatel má právního zástupce v celních záležitostech, který byl odsouzen za závažný trestný čin související s porušením celních předpisů a spojený s jeho jednáním jako právní zástupce žádost je předložena v průběhu tří let po zrušení osvědčení AEO, jak je stanoveno v čl. 14v odst. 4 Celní ředitelství České Budějovice

17 Řízení o udělení osvědčení AEO
Prověřování splnění podmínek pro udělení osvědčení AEO Celní orgán, který vydává osvědčení, prověří, zda jsou splněny podmínky a kritéria pro vydávání osvědčení uvedená v článcích 14g až 14k, či nikoli. Přezkum kritérií pro AEOS se provádí ve všech prostorách, které jsou relevantní z hlediska činností žadatele spojených s celním řízením. Celní orgán dokumentuje přezkum a jeho výsledky. (Čl.14n NK č. 2454/93) Celní ředitelství České Budějovice

18 Řízení o udělení osvědčení AEO
Prověřování splnění podmínek pro udělení osvědčení AEO Dodržování celních požadavků (čl. 14h NK č. 2454/93) Předmět prověřování : Případy porušení celních předpisů → vyhodnocení závažnosti/opakování Vedení celní agendy Způsob řešení nesrovnalostí ve vztahu k celním předpisům Způsob předávání informací v případě zjištěného porušení celních předpisů Úroveň znalosti celních předpisů Pokud byla společnost žadatele založena před méně než třemi lety, posuzování tohoto kritéria bude prováděno na základě podkladů a informací, které jsou k dispozici Celní ředitelství České Budějovice

19 Řízení o udělení osvědčení AEO
Prověřování splnění podmínek pro udělení osvědčení AEO Dodržování celních požadavků (čl. 14h NK č. 2454/93) Žádající hospodářský subjekt Osoby odpovědné za společnost nebo vykonávající kontrolu (dozor) nad společnosti Právní zástupce společnosti pro celní záležitosti Osoba odpovědná za celní záležitosti ve společnosti se nedopustily v posledních 3 letech před podáním žádosti: závažného nebo opakovaného porušení celních předpisů Celní ředitelství České Budějovice

20 Řízení o udělení osvědčení AEO
Prověřování splnění podmínek pro udělení osvědčení AEO Dodržování celních požadavků (čl. 14h NK č. 2454/93) opakované porušení celních předpisů → porušení předpisů s uložením sankce, jestliže počet těchto porušení činí více než stanovené procento z celkového počtu celních prohlášení podaných jménem žadatele ve sledovaném tříletém období, na základě kterých bylo zboží propuštěno do příslušného celního režimu závažné porušení celních předpisů → takové porušení, které není možno považovat za zanedbatelné ve vztahu k množství nebo objemu celních operací. Celní ředitelství České Budějovice

21 Řízení o udělení osvědčení AEO
Prověřování splnění podmínek pro udělení osvědčení AEO Uspokojivý účetní a logistický systém (čl. 14i NK č. 2454/93) Pro účely kontroly umožní žadatel celnímu orgánu fyzický nebo elektronický přístup k celním a případně přepravním záznamům (čl. 14i písm. b) NK č. 2454/93) Cílem prověřování → vyhodnotit, zda žadatel používá systém splňující uvedené požadavky → umožňuje vhodně sledovat účetní záznam od okamžiku jeho vzniku po celou dobu jeho trvání, a to ve vztahu k toku zboží, popř. služeb ve společnosti → systém by měl umožnit vzájemné odkazování každé položky k jejímu zdroji s cílem usnadnění kontroly přesnosti jednotlivých položek Celní ředitelství České Budějovice

22 Řízení o udělení osvědčení AEO
Prověřování splnění podmínek pro udělení osvědčení AEO Uspokojivý účetní a logistický systém (čl. 14i NK č. 2454/93) Žadatel: používá účetní systém, který je v souladu s obecně uznávanými účetními zásadami a standardy používá logistický systém, rozlišující mezi zbožím Společenství a jiným zbožím (splnění této podmínky se nevztahuje k osvědčení AEOS) používá administrativní systém, odpovídající druhu a velikosti podniku, je vhodný pro řízení toku zboží a provádí vnitřní kontroly umožňující zjistit nezákonné nebo nestandardní transakce má zavedeny uspokojivé postupy pro vyřizování licencí a povolení spojených s opatřeními v oblasti obchodní politiky nebo s obchodem se zemědělskými produkty má zavedeny uspokojivé postupy pro archivaci záznamů společnosti a údajů o společnosti a pro ochranu proti ztrátě údajů zajistí povědomost zaměstnanců o potřebě informovat celní orgány, kdykoli jsou zjištěny potíže ohledně dodržování celních předpisů a stanoví vhodné kontaktní osoby, které by o těchto okolnostech vyrozuměly celní orgány uplatňuje odpovídající opatření týkající se bezpečnosti informačních technologií, která chrání počítačový systém žadatele proti neoprávněnému vniknutí Celní ředitelství České Budějovice

23 Řízení o udělení osvědčení AEO
Prověřování splnění podmínek pro udělení osvědčení AEO Prokázaná platební schopnost (čl. 14j NK č. 2454/93) Musí být prokázána za poslední 3 roky Platební schopnost znamená: dobrá finanční situace, která žadateli umožňuje plnit závazky s ohledem na povahu obchodních aktivit pro účely prověřování platební schopnosti se vždy zpracuje finanční analýza žádajícího hospodářského subjektu U společností mladších 3 let se posuzují dostupné záznamy a informace Celní ředitelství České Budějovice

24 Řízení o udělení osvědčení AEO
Prověřování splnění podmínek pro udělení osvědčení AEO Vyhovující normy v oblasti bezpečnosti a zabezpečení (čl. 14k NK č. 2454/93) Žadatel by měl prokázat: vhodný systém zabezpečení zabraňující neoprávněnému vstupu nebo vniknutí do budov, na které se vztahuje osvědčení (tj. zejména administrativních, nákladových, skladovacích a přepravních prostor) postupy pro manipulaci se zbožím zajišťující ochranu proti neoprávněné nakládce, výměně nebo ztrátě jakéhokoliv materiálu nebo nevhodné manipulaci s nákladovými jednotkami vhodné postupy pro vyřizování dovozních anebo vývozních licencí souvisejících se zákazy a omezeními pro odlišení tohoto zboží od jiného zboží vhodné postupy zabezpečující dostatečnou kontrolu dopravy zboží vhodné postupy zabezpečující dostatečnou kontrolu příjmu zboží a jeho řádný zápis do logistického systému Celní ředitelství České Budějovice

25 Řízení o udělení osvědčení AEO
Prověřování splnění podmínek pro udělení osvědčení AEO Vyhovující normy v oblasti bezpečnosti a zabezpečení (čl. 14k NK č. 2454/93) Žadatel by měl dále prokázat: vhodné postupy zabezpečující dostatečnou kontrolu skladovaného zboží, provádění pravidelných inventur, kontrolu komerčních zápisů od zjištění nedostatků až po odstranění vhodné bezpečnostní postupy a procesy zajišťující neporušenost výrobního procesu, vhodná bezpečnostní opatření zabezpečujících dostatečnou kontrolu nakládky zboží, vhodná bezpečnostní opatření umožňující přesnou identifikaci obchodních partnerů s cílem zajištění bezpečnosti mezinárodního dodavatelského řetězce, vhodný systém bezpečnostní kontroly budoucích i stávajících zaměstnanců, v rozsahu platné legislativy, zajištění aktivní účasti zaměstnanců za účelem zvyšování úrovně znalostí z oblasti bezpečnosti a zabezpečení Celní ředitelství České Budějovice

26 Řízení o udělení osvědčení AEO
Prověřování splnění podmínek pro udělení osvědčení AEO Vyhovující normy v oblasti bezpečnosti a zabezpečení (čl. 14k NK č. 2454/93) celní orgány jsou v souladu s čl. 14n odst. 1 NK č. 2454/93 oprávněny provádět přezkum kritérií ve všech prostorách, které jsou relevantní z hlediska činností žadatele spojených s celním řízením Cílem prověřování → vyhodnocení případných rizik, jež se mohou vyskytnout v té části mezinárodního dodavatelského řetězce, ve které žadatel působí a určení opatření k eliminaci zjištěných rizik Celní ředitelství České Budějovice

27 Řízení o udělení osvědčení AEO
Vydání osvědčení AEO Kritéria splněna: osvědčení se vydá do 90 dnů (300 dnů pro přechodné období) od přijetí žádosti - lhůta může být prodloužena ze strany kompetentního orgánu o 30 kalendářních dnů (důvody sděleny před uplynutím lhůty žadateli) - lhůta může být prodloužena ze strany žádajícího subjektu o 30 kal.dnů osvědčení AEO nabývá účinnosti 10. pracovním dnem po jeho vydání, platnost na dobu neurčitou osvědčení AEO uznáváno ve všech členských státech celní orgány provádí poté pravidelné kontroly dodržování podmínek a kritérií a provádí přehodnocení Celní ředitelství České Budějovice

28 Řízení o udělení osvědčení AEO
Zamítnutí žádosti o vydání osvědčení AEO Kritéria nesplněna / splněna v nevyhovující míře: výsledky přezkumu provedeného podle čl. 14l, 14m a 14n NK č.2454/93 by mohly vést k zamítnutí žádosti - celní orgán sdělí zjištění žadateli, poskytne mu možnost, aby se k nim do 30 kal. dnů vyjádřil, než žádost zamítne (dochází k pozastavení lhůty 90/resp. 300 dnů uvedené v odst. 2 čl. 14o NK) žádost zamítnuta - celní orgán sdělí žadateli důvody, ze kterých při svém rozhodnutí vycházel - rozhodnutí o zamítnutí žádosti se oznámí žadateli ve lhůtách stanovených v odst. 2, 3, 4 čl. 14o NK č. 2454/93 Celní ředitelství České Budějovice

29 Celní řízení při předložení osvědčení AEO
Číslo osvědčení AEO je 17-ti místné evidenční číslo s následující strukturou: XX AEO Y pozice XX – dvoumístný kód členského státu pozice AEO – označení osvědčení AEO pozice Y – označení druhu osvědčení (C-zjednodušené celní postupy, S bezpečnost a zabezpečení, F-kombinace obou předchozích) pozice – evidenční číslo osvědčení AEO Číslo osvědčení AEO se uvádí do kolonky 44 JSD Celní ředitelství České Budějovice

30 Celní řízení při předložení osvědčení AEO
Nástin postupu celního úřadu při celním řízení má návaznost na výše uvedené výhody plynoucí z postavení AEO Praktický způsob přiznávání výhod stále v procesu řešení Vlastní přiznávání výhod až s časovým odstupem – po vydání prvních certifikátů Celní ředitelství České Budějovice

31 Vztah AEO – zjednodušené celní postupy
Pokud držitel osvědčení AEOC nebo AEOF žádá o jedno nebo více povolení uvedených v: článcích 260, 263, 269, 272, 276, 277, 282, 283, 313a, 313b, 324a, 324e, 372, 454a, 912g NK č. 2454/93 , nebudou v souladu s čl. 14b odst. 1 NK č. 2454/93 přezkoumávány podmínky, které již byly posuzovány při udělování osvědčení AEO Celní ředitelství České Budějovice

32 Celní ředitelství České Budějovice
Zdroj informací Clo, obchod se zbožím Oprávněný hospodářský subjekt (AEO) Celní ředitelství České Budějovice

33 Celní ředitelství České Budějovice
Otázky Diskuse Celní ředitelství České Budějovice

34 Celní ředitelství České Budějovice
Děkujeme za pozornost Celní ředitelství České Budějovice Oddělení Celní Kasárenská České Budějovice tel.: Celní ředitelství České Budějovice


Stáhnout ppt "OPRÁVNĚNÝ HOSPODÁŘSKÝ SUBJEKT AEO"

Podobné prezentace


Reklamy Google