Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bc. Adéla Langrová KOO LF MU Brno PŘÍČINY LEUKOKORIE V DĚTSKÉM VĚKU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bc. Adéla Langrová KOO LF MU Brno PŘÍČINY LEUKOKORIE V DĚTSKÉM VĚKU."— Transkript prezentace:

1 Bc. Adéla Langrová KOO LF MU Brno PŘÍČINY LEUKOKORIE V DĚTSKÉM VĚKU

2 LEUKOKORIE • bělavý svit zornice (tzv. „kočičí oko“) • nejzávažnější příznak nitroočních patologií • při vyšetřování oftalmoskopem nelze vybavit červený reflex od očního pozadí jako u zdravého oka • objevuje se u různých očních onemocnění • co nejdříve diagnostikovat chorobu • zahájení správné léčby

3 LEUKOKORIE • Důležitá je přesná diagnostika choroby (zejména u retinoblastomu) • včasná a správná léčba může zachránit i život dítěte • v diagnostice je podstatná anamnéza a kompletní oční vyšetření • další choroby vyznačující se leukokorií: • Toxokaróza a toxoplazmóza • Coatsova choroba • Perzistující hyperplastický primární sklivec (PHPV) • Vrozená katarakta • Astrocytom sítnice • Retinopatie nedonošených a další (kolobom sítnice a choroidey, endoftamitida, uveitida)

4 RETINOBLASTOM • maligní nádor sítnice (metastazuje a může být smrtelným onemocněním) • nejčastěji se vyskytující nádor oka v dětském věku • tvoří mezi dětskými malignitami asi 3 % • 2/3 nádorů se manifestují v prvních třech letech života (výjimečně u dětí nad šest let) • 60 % nedědičná forma, 40 % dědičná forma (řadí se mezi AD dědičné nádory, je způsoben mutací na dlouhém raménku 13. chromozomu) – bývá zde větší riziko sekundárního nádoru • v časném stádiu probíhá klinicky většinou skrytě

5 RETINOBLASTOM • nejčastějším prvotním příznakem je leukokorie (bělavý svit zornice) • leukokorie je nejčastějším příznakem, který vede rodiče s dítětem k návštěvě ordinace lékaře • pozdní stadium (v zornici žlutavý reflex, podmíněn nádorovými hmotami, které vyplňují sklivcový prostor) • šedobělavý až žlutavý reflex zornice je způsoben odrazem světelných paprsků od nádoru • oftalmoskopicky je vidět v časném stádiu šedobělavý uzel na sítnici • většinou se jedná o náhodný nález

6 LEUKOKORIE U RETINOBLASTOMU KUCHYŇKA, Pavel a kolektiv. Oční lékařství. 1. vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2007, 768 s. ISBN 978-80-247-1163-8.

7 RETINOBLASTOM • druhým příznakem je ve 20 % šilhání (infiltrace v oblasti makuly) • v diferenciální diagnóze je třeba: • retinoblastom odlišit od dalších nitroočních nádorů (meduloepiteliom, astrocytom a další) • zvažovat i četná nenádorová onemocnění s obrazem leukokorie a se změnami na očním pozadí • léčba spočívá v kombinaci několika terapeutických postupů (řídí se podle stavu - stadia onemocnění) • možnosti léčby: enukleace, chemoterapie, brachyterapie, fotokoagulace laserem, kryoterapie, termochometerapie a exenterace orbity

8 DALŠÍ PŘÍČINY LEUKOKORIE • Toxokaróza • infekce získaná fekálně-orální cestou (psí nebo kočičí Toxokarou) • nakazit se dítě může kontaminovanou potravou nebo vajíčky ze zvířecích exkrementů v půdě nebo písku • v anamnéze kontakt se psem nebo kočkou či pojídání hlíny • larva se může dostat přes cévní systém až do cévnatky, kde vyvolá zánět • téměř vždy postižení jednostranné (pacient přichází většinou se silně rozvinutým onemocněním) – hustě zkalený sklivec, výrazný pokles vizu, u dětí leukokorie a šilhání • dg. mezi 6 měsíci a 10 lety • příčinou zadních dětských uveitid • nutno vyloučit retinoblastom, Coatsovu chorobu, PHPV a amoci sítnice • léčba chirurgická (PPV) je doplněna systémovou

9 DALŠÍ PŘÍČINY LEUKOKORIE • Toxoplazmóza • nejčastější formou zadních uveitid • infekční onemocnění způsobené prvokem Toxoplasma gondii • přenos: nedodržení hygienických zásad, infekce matky v graviditě (přestup infekce na plod) - předčasný porod nebo potrat, u donošených dětí obraz vrozené toxoplazmózy • čím dříve matka onemocněla, tím bude poškození plodu větší • výrazný pokles zrakové ostrosti, zamlžení obrazu a plovoucí zákalky • v diferenciální dg. rozlišit nutné virové retinitidy, toxokarózu a mykotickou infekci • farmka, chirurgie (PPV) - hustě zkalený sklivec nebo trakční odchlípení sítnice

10 DALŠÍ PŘÍČINY LEUKOKORIE • Kongenitální katarakta • zákal čočky přítomný už v době porodu • narušuje průhlednost čočky v kritickém období vývoje zrakových funkcí • rodinný výskyt nebo souvislost s celkovým onemocněním • vykytuje se leukokorie nebo nystagmus, dále strabismus nebo amblyopie • postižené oko bývá menší než oko bez postižení • opožděnému odhalení a léčbě zákalu předchází povinný screening vrozené katarakty (vybavení červeného reflexu v zornici) • léčba zákalu musí být zahájena do 4. až 6. týdne života – pro správný vývoj zrakových funkcí • léčba je odlišná od léčby dospělých (odstraněná vlastní nitrooční čočka se nahradí KČ)

11 DALŠÍ PŘÍČINY LEUKOKORIE • Perzistující hyperplastický primární sklivec • vývojová abnormalita, většinou jednostranné onemocnění • dg. později (ale přítomnost od narození) • postižené oko bývá nepatrně zmenšeno • charakteristickým nálezem je hustý bělavý sklivcový pruh • onemocnění může být doprovázeno kataraktou a odchlípením sítnice • přítomna sytá leukokorie • nutno odlišit od IV. a V. stadia retinoblastomu • odstranění sklivcových zákalů pomocí PPV - zlepšení zraku

12 DALŠÍ PŘÍČINY LEUKOKORIE • Coatsova choroba • nedědičná vrozená anomálie sítnicových kapilár • cévní sítnicové abnormality se zvýšenou propustností • dg. mezi 6. a 15. rokem (častěji chlapci) • může dojít až k odchlípení sítnice • diferenciální diagnostika zahrnuje retinoblastom, astrocytom sítnice, familiární exsudativní vitreoretinopatii • odstranění abnormálních cév pomocí kryoterapie

13 DALŠÍ PŘÍČINY LEUKOKORIE • Retinopatie nedonošených • vazoproliferativní onemocnění • předčasně narozené a nezralé děti – narozené před 32. gestačním týdnem, porodní hmotnost pod 1500 g • oboustranné, postižení očí asymetrické • leukokorii způsobuje pokročilé stadium (odchlípení sítnice) • nejčastější příčina slepoty u dětí • pokud není stanovena dg. a zahájena léčba včas, dochází většinou k úplné slepotě • udržovat nedonošené děti v inkubátoru po dobu nezbytně nutnou, používat koncentrace kyslíku maximálně do 30 % a pozvolně převádět dítě do normální atmosféry • kryokoagulace sítnice nebo případné doplnění laserovou fotokoagulací

14 ZÁVĚREM • zrak je naším nejdůležitějším smyslem • důležité o něj pečovat již od počátku narození dítěte • vývoj vidění má i svoje kritické období • první rok života, zejména jeho první polovina • vyvíjí se asi do šesti let věku dítěte • všímat si všech změn a odlišností • mohly by bránit správnému vývoji zrakových funkcí a tím i ohrozit život dítěte

15 ZÁVĚREM • včasná diagnostika a léčba očních chorob předchází závažným patologickým stavům • vyšetřovat s co největší pečlivostí a neopomenout sebemenší nesrovnalost • spolupráce rodičů je nedílnou součástí (sdělení anamnézy, atd.) • anamnéza je důležitou součástí ke stanovení diagnózy • vysvětlit a sdělit prognózu dítěte, průběh léčby, popřípadě následnou terapii

16 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY • RHEE, Douglas J. Diagnostika a léčba očních chorob v praxi : The Wills Eye Manual. překlad 3. anglického vyd. Praha: TRITON, 2004, 618 s. ISBN 80-7254-536-1. • KUCHYŇKA, Pavel a kolektiv. Oční lékařství. 1. vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2007, 768 s. ISBN 978-80-247-1163-8. • ROZSÍVAL, Pavel et al. Oční lékařství. 1. vyd. Praha: Galén, 2006. 373 s. ISBN 80-7262-404-0. • AUTRATA, Rudolf. Dětská oftalmologie 1. díl. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 136 s. ISBN 978-80-210-4678-8. • HAMADOVÁ, Petra, Lea KVĚTOŇOVÁ a Zita NOVÁKOVÁ. Oftalmopedie: Texty k distančnímu vzdělávání. 2. vydání. Brno: Paido, 2007, 125 s. ISBN 978-80-7315-159-1. • KOLÍN, Jan. Oční lékařství. 2. přeprac. vydání. Praha: Karolinum, 2007, 110 s. ISBN 978-80-246-1325-3. • FILOUŠ, Aleš. Katarakta u dětí. VOX PEDIATRIAE : časopis praktických dětských lékařů. říjen/2003, roč. 3, č. 8. • Brůnová, Blanka. Dětská oftalmologie. VOX PEDIATRIAE : časopis praktických dětských lékařů. prosinec/2008, roč. 8, č. 10.


Stáhnout ppt "Bc. Adéla Langrová KOO LF MU Brno PŘÍČINY LEUKOKORIE V DĚTSKÉM VĚKU."

Podobné prezentace


Reklamy Google