Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EU peníze středním školám - zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0610.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EU peníze středním školám - zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0610."— Transkript prezentace:

1 EU peníze středním školám - zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0610

2  Příjemce finanční podpory: Střední škola technická, Most, příspěvková organizace  Doba realizace projektu: od 01.03.2012 do 28.02.2014, tj. 24 měsíců  Řídící orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státním rozpočtem České republiky. EU peníze středním školám - zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách

3 Cíl projektu: Prostřednictvím nových metod a nástrojů zkvalitnit a zefektivnit výuku počátečního vzdělávání na Střední škole technické v Mostě. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Cíle projektu se též zaměří na lepší připravenost žáků na trh práce zintenzivněním spolupráce s regionálními zaměstnavateli či na vzdělávání pedagogů v rámci DVPP. EU peníze středním školám - zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách

4 Šablony klíčových aktivit: EU peníze středním školám - zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách I. ČTENÁŘ. A INF. GRAMOTNOSTII. CIZÍ JAZYKYIII.VYUŽÍVÁNÍ ICT IV. MATEMATIKA V. ODBORNÉ KOMPETENCEVI. FIN. A EKON. GRAMOTNOSTVII. INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VIII. MENTORING Šablony II, III, V a VI bude realizovat naše vzdělávací zařízení.

5  Klíčová aktivita projektu č. 1 : EU peníze středním školám - zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách II. CIZÍ JAZYKY II-1; II-2; II-3; II-4; II-5; II-6. Naše šablona! II–3: METODICKÝ KURZ CIZÍCH JAZYKŮ Cíl: Zkvalitnění metodiky výuky cizích jazyků na SŠ a zavádění nových postupů do výuky cizích jazyků s využitím moderních technologií. Popis Krátkodobý metodický kurz pro učitele cizích jazyků v rozsahu min. 4 hodin, akreditovaný v systému DVPP MŠMT ČR.

6  Klíčová aktivita projektu č. 1 : EU peníze středním školám - zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách 7 osob Cílová skupina: Pedagogové cizích jazyků a v případě metody CLIL i další pedagogičtí pracovníci, kteří tuto metodu aplikují ve výuce (metoda CLIL = společná výuka předmětu a cizího jazyka – cílem je obohatit výuku, motivovat žáky a poskytnout jim více možností k používání cizího jazyka v reálných situacích). II–3: METODICKÝ KURZ CIZÍCH JAZYKŮ Výstup: Osvědčení o absolvování metodických kurzů v systému DVPP (MŠMT ČT) v počtu 7 kusů.

7  Klíčová aktivita projektu č. 1 : EU peníze středním školám - zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Doba realizace: Průběžně od září 2012 do prosince 2013. II–3: METODICKÝ KURZ CIZÍCH JAZYKŮ Prokázání dosažených výstupů:  Čestné prohlášení statutárního zástupce školy o absolvování metodických kurzů.  Úředně ověřené kopie a skeny osvědčení.

8  Klíčová aktivita projektu č. 2 : EU peníze středním školám - zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách III. VYUŽÍVÁNÍ ICT III-1; III-2. Naše šablona! III–2: INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Cíl: Zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální technologie. Jedná se o takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi pedagogem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Vytvořené materiály budou sdílené a využívané pedagogickou veřejností. Popis Vytvoření digitálních učebních materiálů (dále jen DUM) pro vybrané tematické oblasti podle volby školy, jejich pilotáž, ověření a zajištění sdílení zkušeností získaných z takto ověřených DUM za podmínek daných autorským zákonem.

9  Klíčová aktivita projektu č. 2 : EU peníze středním školám - zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách 23 šablon Cílová skupina: Žáci středních škol. III–2: INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Výstup: 1 šablona = 3 sady vzdělávacích materiálů pro 3 tematické oblasti. V každé sadě musí být vytvořeno min. 20 DUM, které budou následně pilotně ověřeny v rámci běžné výuky a zveřejněny na veřejně dostupném portálu.

10 EU peníze středním školám - zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách 1 šablona = 3 sady 1. sada 2. sada 3. sada 3 x sada = 60 DUM 1 sada = 20 DUM 1 sada = 20 DUM 23 šablon = 69 sad = 1380 DUM

11  Jedna sada je ucelený soubor vzdělávacích materiálů v jedné tematické oblasti.  Tematická oblast je ucelená část - logický celek učiva. - musí být navázána na ŠVP nebo jiný platný dokument, podle kterého škola učí - může být ucelenou součástí jedné vzdělávací oblasti, oboru vzdělání nebo obsahového okruhu, vyučovacího předmětu či modulu EU peníze středním školám - zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách

12 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY – INOVATIVNÍ PRODUKTY, KTERÉ AKTIVIZUJÍ ŽÁKA DUM = např.DŮM může být také:DUM = např. - pracovní listy - metodicky zpracované již existující odkazy - aktivity odvozené od digitálních technologií : - prezentace, testy - zvukové ukázky- digitální foto - připraven a sdílen pomocí digitálních technologií, ale sám o sobě je určen i pro využití bez digitálních technologií - laborat. cvičení - videa, animace, - flashe, simulace, hry - GPS - hodnocení, webquesty - geogr. mapování

13 EU peníze středním školám - zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY: CO NENÍ INOVATIVNÍ PRODUKT, CO NENÍ DUM - vybavení učebny - zprávy v tisku - zvukové ukázky - nově zakoupené učebnice - akreditace produktu - prezentace produktů projektu - webové stránky s informací o projektu - zakoupené hotové vzdělávací materiály - žákovské práce, které dále neslouží ke vzdělávání

14 Metodický portál www. rvp.cz vznikl jako hlavní metodická podpora učitelů a k podpoře zavedení rámcových vzdělávacích programů ve školách. Jeho smyslem bylo vytvořit prostředí, ve kterém se budou moci učitelé navzájem inspirovat a informovat svých zkušenostech.  na hlavní liště odkaz na DUM  typ vzdělávání (odborné vzdělávání)  seznam průřezových témat, např. ekonomika a právo  podobory, podtémata (ekonomika)  vzdělávací obory (Ekonomika a podnikání)  tematická oblast ( Nabídka a poptávka)  konkrétní nově vytvořený DUM

15

16  Klíčová aktivita projektu č. 2 : EU peníze středním školám - zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Doba realizace: Průběžně od června 2012 do prosince 2013, včetně ověřování. III–2: INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Prokázání požadovaných výstupů:  Čestné prohlášení statutárního zástupce o tom, že byly vytvořeny sady vzdělávacích materiálů v požadovaném množství a kvalitě.  Vytvořené sady vzdělávacích materiálů v elektronické i tištěné podobě uložené u příjemce finanční podpory.  Ověření v hodině bude dokládáno záznamovým archem dle vzoru, u kterého budou přiloženy kopie vytvořených vzdělávacích materiálů, tvořících sadu.

17  Klíčová aktivita projektu č. 2 : EU peníze středním školám - zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách III–2: INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Prokázání požadovaných výstupů:  Třídní knihy o uskutečněném konání ověření vytvořených sad v rámci vyučovací hodiny. Záznam v třídních knihách musí být označen tak, aby bylo zřejmé, že ověření proběhlo. V třídních knihách uvádět logo např. EU – OP VK.  Prokázání, že sady jsou zveřejněny a archivovány v elektronické podobě.

18  Klíčová aktivita projektu č. 2 : EU peníze středním školám - zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách III – 2: INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Prokázání požadovaných výstupů:  Digitální archiv vzdělávacích materiálů bude doplněn seznamem jednotlivých vzdělávacích materiálů pro každou sadu. V seznamu musí být u každého vzdělávacího materiálu uvedeno označení a krátká anotace o možnosti využití.  Za archivaci sad vzdělávacích materiálů a jejich zpřístupnění všem pedagogickým pracovníků zodpovídá ředitel školy.

19  Klíčová aktivita projektu č.3: EU peníze středním školám - zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách V. ODBORNÉ KOMPETENCE V-1; V-2.; V-3. Naše šablona! V–1: PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ PRO SKUPINU 3-6 ŽÁKŮ NA PRACOVIŠTI ZAMĚSTNAVATELE PO DOBU DESET DNÍ Cíl: Rozšíření hodin praktického vyučování u zaměstnavatelů pro žáky. Popis Jedná se o zajištění nových míst pro praktické vyučování a/nebo snížení počtu žáků ve stávajících skupinách s cílem zlepšit nabídku a kvalitu praktického vyučování. Při realizaci praktického vyučování je nutné vycházet z individuálních zájmů, nadání a potřeb jednotlivých žáků = vytvářet menší skupiny žáků při praktickém vyučování.

20  Klíčová aktivita projektu č. 1 : Naše šablona! 4 šablony Cílová skupina: Žáci školy 2. a vyšších ročníků, kteří budou podporováni v rozvoji individuálních schopností a dovedností v oblasti odborných kompetencí = kvalitnější rozvoj klíčových kompetencí žáků. V–1: PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ Výstup: Osvědčení o absolvování metodických kurzů v systému DVPP (MŠMT ČT) v počtu 7 kusů.

21 EU peníze středním školám - zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách 1 šablona = 10 pracovních dnů min. 3 žácimax. 6 žáků 4 šablony = 40 pracovních dnů min. 12 žákůmax. 24 žáků 1 šablona – 1 instruktor, 4 šablony - celkem 4 instruktoři

22  Klíčová aktivita projektu č. 3 :  EU peníze středním školám - zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Doba realizace: Průběžně od září 2012 do června 2013, dále od září 2013 do prosince 2013. V–1: PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ Prokázání požadovaných výstupů:  Čestné prohlášení statutárního zástupce školy, že skutečně proběhla praktická výuka v požadované výši a kvalitě.  Výroční zpráva o činnosti školy s informací o dosavadní spolupráci se zaměstnavateli.  Smlouva o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách pro jeho konání (v souladu s § 65 Školského zákona)mezi školou a zaměstnavatelem..

23  Klíčová aktivita projektu č. 3 :  EU peníze středním školám - zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Doba realizace: Průběžně od září 2012 do června 2013, dále od září 2013 do prosince 2013. V–1: PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ Prokázání požadovaných výstupů:  Záznam o praktickém vyučování dle vzoru, který bude obsahovat: - jméno zaměstnavatele, pracoviště, jmenný seznam instruktorů; - jmenný seznam žáků, kteří jsou zařazeni v dané skupině; - podpis statutárního zástupce školy; - den, kdy praxe proběhla; - číslo smlouvy mezi školou a zaměstnavatelem.

24  Klíčová aktivita projektu č.4: EU peníze středním školám - zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách VI. Finanční a ekonomická gramotnost VI-2; VI-3. Naše šablona! VI–3: VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VE FORMÁCH A METODÁCH VÝUKY SMĚŘUJÍCÍCH K ROZVOJI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ Popis Pedagogičtí pracovníci se budou účastnit odborných seminářů, workshopů a dalších vzdělávacích aktivit zaměřených na rozvoj finanční gramotnosti žáků a na využívání efektivních vyučovacích metod a forem, vedoucích k těmto dovednostem. Pomocí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podpořit pedagogy v zavádění finančního vzdělávání do výuky ve vazbě na implementaci Standardu finanční gramotnosti v ŠVP. Cíl:

25  Klíčová aktivita projektu č.4: EU peníze středním školám - zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách 5 šablon Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci školy. VI–3: VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VE FORMÁCH A METODÁCH VÝUKY SMĚŘUJÍCÍCH K ROZVOJI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ Výstup: 10 osvědčení o absolvování DVPP pro 10 pedagogických pracovníků. V rámci této aktivity škola získá soubor materiálů k podpoře profesního a odborného růstu pedagogických pracovníků a ke zvyšování jejich kvalifikovanosti a soubor materiálů, související s dalším vzděláváním pedagogických pracovníků.

26 EU peníze středním školám - zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách 1 šablona = 2 Osvědčení o absolvování DVPP 1 šablona – 2 pedagogičtí pracovníci 5 šablon - 10 pedagogických pracovníků 5 šablon = 10 Osvědčení o absolvování DVPP

27  Klíčová aktivita projektu č.4:  EU peníze středním školám - zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Doba realizace: Průběžně od září 2012 do prosince 2013. VI–3: VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VE FORMÁCH A METODÁCH VÝUKY SMĚŘUJÍCÍCH K ROZVOJI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ Prokázání požadovaných výstupů:  Čestné prohlášení statutárního zástupce školy o absolvování programu pedagogickým pracovníkem.  Úředně ověřené kopie a skeny osvědčení.

28 Kontakty – odbor pro tvorbu a řízení projektů, celoživotního vzdělávání a mezinárodní spolupráce: Ing. et Bc. Milena Pešoutová Telefon: 476 137 511 Email: pesoutova.milena@sstmost.czpesoutova.milena@sstmost.cz Ing. Judita Lechová Telefon: 476 137 229 Email: lechova.judita@sstmost.czlechova.judita@sstmost.cz Iveta Duffková Telefon: 476 137 516 Email: duffkova.iveta@sstmost.czduffkova.iveta@sstmost.cz EU peníze středním školám - zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách

29 Děkujeme za pozornost! pracovníci odboru pro tvorbu a řízení projektů, celoživotního vzdělávání a mezinárodní spolupráce V Mostě, dne 25.6.2012 EU peníze středním školám - zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách


Stáhnout ppt "EU peníze středním školám - zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0610."

Podobné prezentace


Reklamy Google