Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EU peníze středním školám Vzdělávací materiály

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EU peníze středním školám Vzdělávací materiály"— Transkript prezentace:

1 EU peníze středním školám Vzdělávací materiály
1 Prezentující za sebou: Šablony VII Petr Nečina (1. VII/2, VII/3, VII/1) Šablony II Jaroslava Turková, Pavla Oriniaková (II/1-II/5) Šablony I a VI Simona Šedá Šablona IV, V Eva Zelendová Šablona III Jan Hausner EU peníze středním školám Vzdělávací materiály Gymnázium, SOŠ a SOU Hořice 6. prosince 2012

2 Obsah prezentace Přehled vzdělávacích materiálů
Charakteristika vzdělávacích materiálů (DUM) Realizace vzdělávacích materiálů Autorská práva Organizační zajištění tvorby vzdělávacích materiálů Příklady šablon Kódování (označování) vzdělávacích materiálů Schvalování monitorovacích zpráv vzdělávacích materiálů Ukázky vzdělávacích materiálů

3 Téma Šablona Výstup Čtenářská a inform. gramotnost I-2 2 sady vzdělávacích materiálů po 32 kusech Cizí jazyky II-2 Využívání ICT III-2 3 sady vzdělávacích materiálů po 20 kusech, propojení s evaluačním nástrojem Škola21 Matematika IV-2 Odborné kompetence V-2 2 sady vzdělávacích materiálů po 32 kusech v odborném vzdělávání, u gymnázií i v oblasti Člověk a příroda a Člověk a společnost Finanční a ekon. gramotnost VI-2 2 sady vzdělávacích materiálů po 20 kusech

4 Charakteristika šablon zaměřených na inovaci a zkvalitnění výuky
I/2, II/2, III/2, IV/2, V/2, VI/2 Cíl: inovace a zvýšení kvality výuky Cílová skupina: žáci středních škol Dokládaný výstup: sady inovativních vzdělávacích materiálů, ověřené v běžné výuce (ověření v praxi není hrazeno z projektu) a sdílené s ostatními pedagogickými pracovníky nebo veřejně publikované. Ověření musí být evidováno v záznamovém archu (příloha monitorovací zprávy) a v třídní knize.

5 Záznamový arch ZÁZNAMOVÝ ARCH – ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.XXXX Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Pořad. č. Dat. ověření Třída Téma Označ. materiálu Jméno vyučujícího

6 Forma realizace šablon zaměřených na inovaci
Inovativní přístup: nové zdroje informací, nové zpracování informací, využití nového softwaru a práce s ním. Vzdělávací materiál je určen pro vzdělávání a přímou práci žáků. Součástí vždy musí být pracovní listy, testy, úlohy, interaktivní vstupy, evaluační nástroje nebo jiné výukové pomůcky pro přímou práci žáků.

7 Způsob realizace šablon zaměřených na inovaci
Výstup: 2 sady po 32 vzdělávacích materiálech: I/2, II/2, IV/2, V/2 3 sady po 20 vzdělávacích materiálech: III/2 (ICT) 2 sady po 20 vzdělávacích materiálech: VI/2 (finanční gramotnost) Jedna sada je ucelený soubor vzdělávacích materiálů v jedné tematické oblasti. Tematická oblast je ucelená část - logický celek – učiva. Zaměření tematické oblasti se uvede ve formuláři záznamového archu (příloha monitorovací zprávy).

8 Tematická oblast Tematická oblast, ve které jsou inovativní vzdělávací materiály vytvářeny, musí být navázaná na ŠVP nebo platný dokument, podle kterého škola učí. Gymnázia: tematická oblast může být ucelenou součástí jednoho vzdělávacího oboru, tematického okruhu, celku, tématu, nebo vyučovacího předmětu. Tematická oblast může být i ucelená část průřezového tématu Může být logicky propojena jinými kritérii, která odpovídají potřebám školy. Volba tematické oblasti – v kompetenci školy

9 Kvalita vzdělávacích materiálů
vznikají v souladu s projektovým záměrem školy jako výsledek inovované přípravy pedagogického pracovníka školy na hodinu jsou v souladu s autorskými právy unikátní pro školu, která je vytvořila, nejde o kopie nebo subdodávku pro více škol slouží k dosažení výsledku, který byl stanoven v projektovém záměru ověřeny při hodině a o tom existuje záznam sdíleny mezi pedagogickými pracovníky nebo veřejností Kvalitní vzdělávací materiál: kontext využití, využívání ověřených informací, dodržování autorských práv a správné citace použitých zdrojů, zkvalitnění výuky, návodný pro použití. Zdůraznit žadatelům, že vzdělávací materiály jsou kromě nakoupeného železa jediné, co jim po ukončení projektu zůstane (projekt nemá udržitelnost). Je tedy v zájmu školy, aby byly kvalitní a škola je mohla využívat i v dalších letech a mohli s nimi pracovat i jiní pedagogové – návodný k použití – anotace bude obsahovat obor, předmět, vyučovanou látku ke které je materiál určen, ročník, kdo ho vytvořil a ve kterém školním roce. Zvláště pro odborné školy je tato informace důležitá – jednak možná osobní konzultace jiného pedagoga školy s autorem materiálu, jednak za určité časové období může být materiál zastaralý – učitel by tedy měl vědět, kdy materiál vznikl, jestli ho nemá aktualizovat, upravit.

10 Anotace obor předmět, tematická oblast
vyučovaná látka, ke které je materiál určen ročník autor školní rok

11 Autorská práva z vytvořených vzdělávací materiálů plyne pro autora přímý finanční prospěch neplatí stejné podmínky jako pro školní díla užitá v běžné pedagogické praxi (viz § 35 zákona 121/2000 Sb. autorský zákon) neplatí stejné podmínky jako pro komerční díla

12 Autorská práva Dílo: literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam DUM je autorským dílem, pokud se jedná o výsledek tvůrčí činnosti. Nemusí být autorským dílem, pokud se jedná pouze o přepis obecně známých informací. Za komerční využití díla je považováno použití díla za účelem dosažení hospodářského prospěchu (komerční vydání vytvořených vzdělávacích materiálů – např. jako skripta). DUM není komerční dílo dle § 35 AZ, jedná se o zaměstnanecké dílo dle §58 AZ.

13 Jak správně citovat Kde hledat inspiraci pro správné citování použitých zdrojů? webové stránky portálu RVP: V jaké míře lze využívat cizí zdroje? možnost využívat tzv. malou citaci - citace v odůvodnitelné míře každý inovovaný materiál musí mít přidanou hodnotu a citace/zdroje využívá jen ve skutečně odůvodnitelné míře. 13

14 Lze využívat části textů, zvuků a videí za předpokladu, že zdroj je řádně citován (viz Obrázky je možné využívat pouze z otevřených databází nebo při zajištění souhlasu autora volně použitelné licence: public domain, Creative Commons stačí uvést minimální možnou citaci uvedenou na webových stránkách portálu RVP (odkaz na stránku s obrázkem a datum stažení) uvádějte odkazy na obrázek i s jeho zdrojovými informacemi všechny potřebné informace o díle budou patrné po kliknutí na odkaz

15 Příklady otevřených databází:
Důležitá je průhlednost původu fotografie a licenčních podmínek použitelnosti.

16 Organizační a personální zajištění tvorby sad vzdělávacích materiálů
Vytvářené sady vzdělávacích materiálů mohou být určeny různým ročníkům. Za výběr pedagogických pracovníků a plán jejich odměn zodpovídá ředitel školy. Pedagogičtí pracovníci musí být v pracovně právním vztahu k nositeli projektu. Je třeba zajistit archivaci sad vzdělávacích materiálů a jejich zpřístupnění všem pedagogickým pracovníkům školy – u šablony III/2 zveřejnění na veřejně dostupném portálu. Dokládání výstupů: Předmětem kontroly budou sady vzdělávacích materiálů a záznam v třídní knize o ověření vytvořené sady v rámci běžné výuky. Záznam v třídní knize musí být označen tak, aby bylo zřejmé, že ověření proběhlo (např. pozn. „EU OPVK“). Pravidla zveřejnění stejná jako u 1.4

17 Příklady šablon zaměřených na inovaci a možnosti jejich naplnění

18 I/2 Inovace ČIG – příklady a)
32 pracovních listů - k vybraným textům v jedné tematické oblasti (může jít i texty z odborné literatury) s otázkami a úkoly, které pomáhají budovat porozumění významu textu a jeho hodnocení nebo na nalézání informací v textu (v odborném vzdělávání zejm.: techniky čtení, vyhledávání informací, odkazování včetně práce s IT). Texty mohou být kopiemi z dostupné literatury za podmínky řádného citování zdrojů. 32 vzdělávacích materiálů s podrobnými údaji, návody, odkazy na internetu a jinými výukovými objekty, které se vztahují k jedné tematické oblasti a umožňují vyjít vstříc různým učebním stylům žáků. Tyto vzdělávací materiály mohou sloužit jako doplněk učebnice pro vyučovací hodinu.

19 I/2 Inovace ČIG – příklady b)
32 lekcí e-learningu v konkrétní tematické oblasti. 32 vzdělávacích materiálů pro tematickou oblast „jak se učit“, s ukázkami a vysvětleními různých technik čtení, zpracování informací, myšlenkových map, schémat a diagramů, pořizování výpisků, zpracování vlastního přehledu, skládání zkoušek, motivace k celoživotnímu učení apod. 32 pracovních listů k metodice pro rozvoj kritického myšlení a tvořivého uplatnění informací z textu, se zadáním řešení problému, vytváření vlastních hypotéz a jejich potvrzování, skupinové práce při nalézání řešení.

20 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY DUM: pracovní listy, prezentace, testy, videa, zvukové ukázky, animace, flashe, simulace, hry, hodnocení, webquesty (na studenta orientovaná forma inovativního způsobu konstruktivního uplatnění vzdělávacích technologií ve výukovém procesu; učitelem připravená aktivita nebo lekce podporující samostatnou práci žáků, která ve všech fázích plně využívá technické prostředky - zvláště internet) DUM: metodicky zpracované již existující odkazy DUM: připraven a sdílen pomocí digitálních technologií, ale sám o sobě je určen i pro využití bez digitálních technologií. DUM: veškeré aktivity odvozené od digitálních technologií (laboratorní cvičení, GPS, geografické mapování, digitální fotografie apod.), které aktivizují žáka

21 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Využití výukových materiálů jednotlivých nakladatelů (komerčně vytvořené výukové materiály), za podmínek, že sada bude tvořena: dvaceti metodickými listy, které budou popisovat dvacet rozdílných způsobů využití výukového materiálu/výukových materiálů ve výuce vyhodnocení výukových materiálů z hlediska zvýšení znalostí a dovedností žáka

22 IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků
Digitální učební materiály: prezentace a interaktivní animace/prezentace určené k využití pedagogickým pracovníkem při výkladu nebo žákem při samostatném studiu; nově vytvořené webové stránky pro aktivity žáků; materiály určené pro testování a ověřování znalostí a dovedností žáků pomocí počítače; výuková aktivita e-learningového kurzu, který je určený žákům; simulace geometrických konstrukcí, odvození důležitých matematických vztahů; simulace matematických závislostí pomocí tabulkového kalkulátoru;

23 IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků
pracovní list (výukové lekce) např. s internetovými odkazy určený pro samostatnou nebo skupinovou práci žáků na počítači; výuková situace či úloha vytvořená v simulačním software určená k samostatnému řešení žákem. Další možnosti: pracovní listy (výukové lekce), ve kterých se matematické učivo aplikuje na situace z praktického života nebo se v něm zároveň rozvíjejí odborné kompetence metodiky, které rozvíjejí mezipředmětovou spolupráci, doplněné vždy pracovními listy pro žáky modely – fyzické objekty Školy mohou v rámci těchto šablon vytvořit i skripta, rozdělí je na požadovaný počet vzdělávacích materiálů do sady. Po ukončení projektu je možné jejich knižní vydání. U simulačních softwarů a odborných softwarů dodají školy manuály pro žáky (obdobným způsobem jako skripta nebo jednotlivá zadání úloh, které mají studenti v takovém softwaru vypracovat. Pokud jde vzdělávací materiál z odborného softwaru překlopit do HTML, je uznatelný formát HTML, jinak platí všechny formáty, které byly u 1.4

24 Kódování příloh Pravidla pro kódování příloh k jednotlivým šablonám naleznete v dokumentu Příloha č Výstupy a monitorovací indikátory - dokládání a značení příloh.pdf. Číslo šablony v kódu vždy vypisujte arabskými číslicemi, bez lomítek a bez mezer: např. šablona I/2 se v kódování označí jako 12 např. šablona II/2 se v kódování označí 22 Pokud uvádíte v kódování příjmení, uveďte ho bez diakritiky. Číslo přílohy – je zde prostor pro vlastní označení výstupu příjemcem Kódování výstupů: VY_číslo šablony_INOVACE_číslo přílohy VY_číslo šablony_ZAZNAM_číslo přílohy 24

25 VY_42_INOVACE_MA.3.06 skupina č.šablony označení druhu výstupu
VY=Výstupy (vždy sledovat povinné výstupy u šablon) Inovace VY_42_INOVACE_MA.3.06 skupina č.šablony označení druhu výstupu možné označení přílohy daného materiálu v monitorovacím období – si určuje škola (matematika.3. ročník. pořadové č. nově vzniklého materiálu = 01-64) Pozor na číslo šablony – I/2=12, II/2=22, III/2=32, IV/2=42, V/2=52, VI/2=62

26 Co není inovovaný produkt:
Vyučovací hodina Nově zakoupené učebnice, pomůcky, vybavení učebny Webové stránky s informací o projektu, zprávy v tisku Stáže, konference, exkurze Prezentace produktů projektu Akreditace produktu Žákovské práce, které dále neslouží ke vzdělávání Zakoupené, již hotové vzdělávací materiály 26

27 Kvalita vzdělávacích materiálů:
Vzhledem k povinnosti sdílení/zveřejnění vzdělávacích materiálů stanovuje Příručka pro žadatele a příjemce povinnost uvádět anotace vzdělávacích materiálů Anotace obsahuje: datum vytvoření, jméno autora, ročník, předmět nebo tematickou oblast, výstižný popis způsobu použití výukového materiálu ve výuce Anotace může být zpracována pro celou sadu nebo pro každý vzdělávací materiál zvlášť Vzdělávací materiály musí vždy sloužit ke vzdělávání žáků. Pozor na autorská práva Podrobné informace k této problematice – Příručka pro žadatele a příjemce str. 19/20 27

28 Schvalování vzdělávacích materiálů MŠMT
odesílají se celé sady po jejich zkompletování a ověření ve výuce odesílají se spolu se záznamovými listy MŠMT schválí monitorovací zprávu zpravidla do měsíce od jejího obdržení – pokud obsahuje nedostatky, vrátí škole k přepracování (5denní lhůta) pokud nejsou nedostatky odstraněny uspokojivě, může být zpráva vrácene ještě jednou výukové materiály jsou kontrolovány a mohou být vráceny po celou dobu realizace projektu nesplnění alespoň 50 % výstupů, tj. sad výukových materiálů, znamená odebrání celé dotace splnění 50 – 99 % výstupů – bude ponechána poměrná část dotace

29 Schvalování vzdělávacích materiálů MŠMT
formální náležitosti záznamového archu tematická oblast návaznost tematické oblasti na ŠVP (RVP) anotace originalita materiálů interaktivita materiálů

30 Ukázky vzdělávacích materiálů
DUM Gymnaziální vzdělávání Žlázy s vnitřní sekrecí prezentace Žlázy s vnitřní sekrecí pracovní list

31 Ukázky vzdělávacích materiálů

32 Alena Svátková svatkova@oakostelec.cz +420 603 710 952
Děkuji za pozornost  Alena Svátková


Stáhnout ppt "EU peníze středním školám Vzdělávací materiály"

Podobné prezentace


Reklamy Google