Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nástroje realizace ASEK

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nástroje realizace ASEK"— Transkript prezentace:

1 Nástroje realizace ASEK
Legislativa, státní správa, zahraniční politika, finanční nástroje

2 Nástroje v oblasti legislativní I.
Návrhy na novelizaci zákonů MPO energetický zákon MMR MŽP o hospodaření energií o odpadech stavební zákon o podporovaných zdrojích energie o ochraně ovzduší atomový zákon

3 Návrh novelizace energetického zákona
Nástroje v oblasti legislativní II. Návrh novelizace energetického zákona fond podpory výstavby energetické infrastruktury kompenzační mechanismu vyrovnávacích plateb pro nové bezuhlíkové zdroje rozšíření povinností OTE zpřesnění definic technické infrastruktury prověření rozsahu a úplnosti zmocňovacích ustanovení pro sekundární legislativu upravit postavení kompetence pro výkon regulace, včetně role Poslanecké sněmovny doplnit podmínky pro autorizaci výroben elektřiny o soulad s územní energetickou koncepcí

4 Návrh novelizace atomového zákona
Nástroje v oblasti legislativní III. Návrh novelizace atomového zákona novelizace z důvodu hledání hlubinného úložiště jaderného odpadu a statutu SÚRAO zavedení povinnosti provozovatele jaderné elektrárny držet jaderné palivo na období stanovené nařízením vlády aktualizace činnosti a kompetencí SÚJB v návaznosti na Evropskou legislativu. Návrh novelizace zákona o ochraně ovzduší omezit sortiment paliv využitelných v malých spalovacích stacionárních zdrojích

5 Návrh novelizace zákona o podporovaných zdrojích
Nástroje v oblasti legislativní IV. Návrh novelizace zákona o podporovaných zdrojích zrušení provozní podpory pro nové OZE s respektováním požadavků EU a národních závazků stanovení mechanismu zajištění finančních zdrojů pro úhradu nákladů na podporu OZE mimo ceny elektřiny podpora nových OZE prostřednictvím aukcí, nebo tendrů na nové kapacity, anebo prostřednictvím případných vyrovnávacích plateb, nebo investiční podporou vítězům tendrů rozšíření zákona o kompenzační mechanismus pro jaderné technologie

6 Návrh novelizace zákona o hospodaření s energií
Nástroje v oblasti legislativní V. Návrh novelizace zákona o hospodaření s energií podrobnější popis obsahu a rozsahu Státní energetické koncepce a způsobu zajištění její závaznosti pro orgány státní správy, popis postupu aktualizace povinnost a termíny zpracování ÚEK ve vazbě na aktualizaci SEK a závazný postup koordinace souladu ÚEK a SEK dopracování sekundární legislativy v oblasti minimálních účinností energetických zdrojů a sankčních plateb za neplnění standardů, urychlit zavedení malusů pro nízkoúčinnou výrobu elektřiny z uhlí již od roku 2014 posílit vazbu SEK, PÚR, ZÚR a stanovit způsob zapracování ÚEK do územně plánovací dokumentace

7 Návrh novelizace stavebního zákona
Nástroje v oblasti legislativní VI. Návrh novelizace stavebního zákona implementace nástrojů umožňujících u významných infrastrukturních staveb zrychlit proces aktualizace ZÚR ve vazbě na změny PÚR provázání SEK, územních energetických koncepcí a územních plánů Návrh novelizace zákona o odpadech zvýšení poplatků za skládkování a směřování jejich výnosů do podpory odpadového hospodářství podporovat energetické využívání odpadů stanovené pro větší města

8 Nástroje v oblasti výkonu státní správy I.
koncepční práce regulace vyhodnocování kontrola aktualizace

9 Nástroje v oblasti výkonu státní správy II.
Koncepční práce I.: zajistit provázanost tvorby SEK a ÚEK ustanovit stálý multioborový odborný tým pro vyhodnocování zpracovávaní analýz a statistik trendů vývoje energetiky zpracovat koncepci zásobování ropou a ropnými produkty zpracovat NAP energetických úspor do roku 2020 zpracovat NAP čisté mobility (plyn, elektřina) zpracovat NAP implementace inteligentních sítí

10 Nástroje v oblasti výkonu státní správy III.
Koncepční práce II.: zpracovat Aktualizaci koncepce nakládání s RAO zpracovat vyhledávací studii lokalit pro další rozvoj jaderných elektráren provést výběr lokality pro konečné úložiště VJP zpracovat analýzu možnosti zavedení přístupu třetích stran k teplárenským sítím zpracovat Národní program energetické odolnosti autorizace, povolovací procesy a normativní činnost

11 Nástroje v oblasti výkonu státní správy IV.
Vyhodnocování: provádět periodické vyhodnocení naplňování SEK vyhodnocování dopadů nástrojů realizace SEK vyhodnotit jednou za dva roky NAP OZE analýza skutečného vývoje OZE, plnění záměrů SEK vyhodnocení ekonomických dopadů a vyhodnocení dopadů na ŽP každoročně zpracovávat zprávu o vývoji energetiky (elektřina, plyn, ropa, teplo)

12 Nástroje v oblasti výkonu státní správy V.
Aktualizace: zajistit aktualizaci usnesení vlády k Analýze možností zařazení jaderného paliva do systému státních hmotných rezerv aktualizace PÚR a ÚPD ve vazbě na SEK a zpracované analýzy aajistit aktualizaci ÚEK ve vazbě na SEK a soulad zpracovaných ÚEK a SEK zajistit jejich provázanost v součinnosti se zpracovateli aktualizace desetiletých plánů rozvoje přenosové a přepravní soustavy aktualizovat jednou za dva roky NAP OZE

13 Kontrola v energetických odvětvích:
Nástroje v oblasti výkonu státní správy VI. Kontrola v energetických odvětvích: zlepšit výkon kontroly SEI v oblasti hospodaření s energií a podpory OZE kontroly zaměřit na plnění standardů účinnosti u energetických zařízení a systémů i u prodávaných elektrických spotřebičů zvýšit rozsah kontrol, odbornou kvalitu a aktivitu pracovníků SEI a zajistit systematickou informovanost státní správy i veřejnosti o situaci v oblasti hospodaření energií a rozvoje OZE, souhrnných výsledcích kontrol a jejich vyhodnocování

14 Regulace energetických odvětví:
Nástroje v oblasti výkonu státní správy VII. Regulace energetických odvětví: Zajistit výkon regulace energetických odvětví tak, aby byly systematicky naplňovány cíle SEK a SURPOL. omezení provozní podpory OZE nastavení nové struktury tarifů za přenos, distribuci a sys. služby revize tarifů a jejich struktury ve vazbě na vývoj inteligentních sítí, rozvoj decentralizovaných zdrojů a pasivních domů revize plynárenských tarifů ve vazbě na možný vývoj v oblasti podpůrných služeb podpora KVET a decentralizovaných zdrojů, rozvoj kotlů na pelety a postupný útlum využití uhlí

15 Nástroje v oblasti zahraniční politiky I.
Zahraniční politika: V rámci zahraniční politiky v energetice zajistit stálou koordinaci pro stanovení priorit a klíčových zájmů ČR. V rámci EU integrace trhu s elektřinou a plynem v regionu CEE a v EU zajištění plné implementace směrnic a nařízení o vnitřním trhu ve všech státech EU usilovat o odstranění deformací trhu s elektřinou a nastavení rovnoprávných podmínek všech zdrojů energie na trhu zajistit prosazení jaderné energie jako akceptované bezuhlíkové technologie zajistit vývoj legislativy a regulace v oblasti jaderné bezpečnosti prosazovat přiměřené změny v oblasti povolovacích procesů a procesů EIA podpora diverzifikace evropských tras přepravních tras a zdrojových teritorií posilovat energetickou spolupráci zemí V4

16 Nástroje v oblasti zahraniční politiky II.
Zahraniční politika: Mimo EU: zajistit aktivní participaci v IEF a IEA a prosazovat zájmy ČR v oblasti stability trhu s ropou zajistit podporu smluv s novými producenty plynu ve vazbě na využití jižního koridoru a budoucích možností přístupu k LNG koordinovat spolupráci s významnými producentskými a tranzitními zeměmi. podporovat spolupráci v oblasti zabezpečení dodávek ropy a ropných produktů a souvisejících nouzových opatření posílit „energetickou diplomacii“ zejména v zemích producentských či tranzitních, a v tradičních cílových zemích našeho energetického průmyslu i v rozvíjejících se zemích s velkým potenciálem trhu pro energetiku a zejména pro energetické strojírenství

17 Nástroje v oblasti fiskální a daňové
Nástroje finanční I. Nástroje v oblasti fiskální a daňové Fondy EU podpořit zavedení infrastrukturního fondu EU – CEF a zajistit podmínky pro maximální možné čerpání tohoto fondu zajistit možnost infrastrukturních investic v rámci čerpání Fondu soudržnosti a nastavit operační programy tak, aby umožňovaly čerpání pro projekty v oblasti výstavby přenosových i distribučních sítí, implementace prvků inteligentních sítí zajistit v operačních programech prostor pro podporu investic v oblasti energetické efektivnosti a úspor a podpory projektů obnovy systémů soustav zásobování teplem zajistit financování výzkumu a vývoje v energetice

18 Nástroje v oblasti fiskální a daňové
Nástroje finanční II. Nástroje v oblasti fiskální a daňové Využití povolenek z emisí CO2 využití části výnosů z povolenek na pokrytí zvýšení cen elektřiny vlivem nárůstu nákladů na podporu nových OZE část prostředků orientovat na programy energetické efektivnosti a úspor na posílení prostředků na výzkum, vývoj a inovace v energetice. Přímé programy podpor zvýšit několikanásobně objem prostředků na podpory úspor podpory přednostně směřovat do EPC projektů, na projekty typového charakteru s vysokou opakovatelností a možností úspor z rozsahu

19 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Nástroje realizace ASEK"

Podobné prezentace


Reklamy Google