Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pavel Gebauer Sekce energetiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Podpora obnovitelných zdrojů v legislativě Nástroje realizace ASEK Legislativa, státní správa,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pavel Gebauer Sekce energetiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Podpora obnovitelných zdrojů v legislativě Nástroje realizace ASEK Legislativa, státní správa,"— Transkript prezentace:

1 Pavel Gebauer Sekce energetiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Podpora obnovitelných zdrojů v legislativě Nástroje realizace ASEK Legislativa, státní správa, zahraniční politika, finanční nástroje

2 Pavel Gebauer Sekce energetiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Podpora obnovitelných zdrojů v legislativě Nástroje v oblasti legislativní I. energetický zákon Návrhy na novelizaci zákonů o podporovaných zdrojích energie atomový zákon o hospodaření energií stavební zákon o odpadech o ochraně ovzduší

3 Pavel Gebauer Sekce energetiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Podpora obnovitelných zdrojů v legislativě Nástroje v oblasti legislativní II. Návrh novelizace energetického zákona • fond podpory výstavby energetické infrastruktury • kompenzační mechanismu vyrovnávacích plateb pro nové bezuhlíkové zdroje • rozšíření povinností OTE • zpřesnění definic technické infrastruktury • prověření rozsahu a úplnosti zmocňovacích ustanovení pro sekundární legislativu • upravit postavení kompetence pro výkon regulace, včetně role Poslanecké sněmovny • doplnit podmínky pro autorizaci výroben elektřiny o soulad s územní energetickou koncepcí

4 Pavel Gebauer Sekce energetiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Podpora obnovitelných zdrojů v legislativě Nástroje v oblasti legislativní III. Návrh novelizace atomového zákona • novelizace z důvodu hledání hlubinného úložiště jaderného odpadu a statutu SÚRAO • zavedení povinnosti provozovatele jaderné elektrárny držet jaderné palivo na období stanovené nařízením vlády • aktualizace činnosti a kompetencí SÚJB v návaznosti na Evropskou legislativu. Návrh novelizace zákona o ochraně ovzduší • omezit sortiment paliv využitelných v malých spalovacích stacionárních zdrojích

5 Pavel Gebauer Sekce energetiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Podpora obnovitelných zdrojů v legislativě Nástroje v oblasti legislativní IV. Návrh novelizace zákona o podporovaných zdrojích • zrušení provozní podpory pro nové OZE s respektováním požadavků EU a národních závazků • stanovení mechanismu zajištění finančních zdrojů pro úhradu nákladů na podporu OZE mimo ceny elektřiny • podpora nových OZE prostřednictvím aukcí, nebo tendrů na nové kapacity, anebo prostřednictvím případných vyrovnávacích plateb, nebo investiční podporou vítězům tendrů • rozšíření zákona o kompenzační mechanismus pro jaderné technologie

6 Pavel Gebauer Sekce energetiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Podpora obnovitelných zdrojů v legislativě Nástroje v oblasti legislativní V. Návrh novelizace zákona o hospodaření s energií • podrobnější popis obsahu a rozsahu Státní energetické koncepce a způsobu zajištění její závaznosti pro orgány státní správy, popis postupu aktualizace • povinnost a termíny zpracování ÚEK ve vazbě na aktualizaci SEK a závazný postup koordinace souladu ÚEK a SEK • dopracování sekundární legislativy v oblasti minimálních účinností energetických zdrojů a sankčních plateb za neplnění standardů, urychlit zavedení malusů pro nízkoúčinnou výrobu elektřiny z uhlí již od roku 2014 • posílit vazbu SEK, PÚR, ZÚR a stanovit způsob zapracování ÚEK do územně plánovací dokumentace

7 Pavel Gebauer Sekce energetiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Podpora obnovitelných zdrojů v legislativě Nástroje v oblasti legislativní VI. Návrh novelizace stavebního zákona • implementace nástrojů umožňujících u významných infrastrukturních staveb zrychlit proces aktualizace ZÚR ve vazbě na změny PÚR • provázání SEK, územních energetických koncepcí a územních plánů Návrh novelizace zákona o odpadech • zvýšení poplatků za skládkování a směřování jejich výnosů do podpory odpadového hospodářství • podporovat energetické využívání odpadů stanovené pro větší města

8 Pavel Gebauer Sekce energetiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Podpora obnovitelných zdrojů v legislativě Nástroje v oblasti výkonu státní správy I. koncepční práce aktualizace vyhodnocování kontrola regulace

9 Pavel Gebauer Sekce energetiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Podpora obnovitelných zdrojů v legislativě Nástroje v oblasti výkonu státní správy II. Koncepční práce I.: • zajistit provázanost tvorby SEK a ÚEK • ustanovit stálý multioborový odborný tým pro vyhodnocování zpracovávaní analýz a statistik trendů vývoje energetiky • zpracovat koncepci zásobování ropou a ropnými produkty • zpracovat NAP energetických úspor do roku 2020 • zpracovat NAP čisté mobility (plyn, elektřina) • zpracovat NAP implementace inteligentních sítí

10 Pavel Gebauer Sekce energetiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Podpora obnovitelných zdrojů v legislativě Nástroje v oblasti výkonu státní správy III. Koncepční práce II.: • zpracovat Aktualizaci koncepce nakládání s RAO • zpracovat vyhledávací studii lokalit pro další rozvoj jaderných elektráren • provést výběr lokality pro konečné úložiště VJP • zpracovat analýzu možnosti zavedení přístupu třetích stran k teplárenským sítím • zpracovat Národní program energetické odolnosti • autorizace, povolovací procesy a normativní činnost

11 Pavel Gebauer Sekce energetiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Podpora obnovitelných zdrojů v legislativě Nástroje v oblasti výkonu státní správy IV. Vyhodnocování: • provádět periodické vyhodnocení naplňování SEK • vyhodnocování dopadů nástrojů realizace SEK • vyhodnotit jednou za dva roky NAP OZE • analýza skutečného vývoje OZE, plnění záměrů SEK • vyhodnocení ekonomických dopadů a vyhodnocení dopadů na ŽP • každoročně zpracovávat zprávu o vývoji energetiky (elektřina, plyn, ropa, teplo)

12 Pavel Gebauer Sekce energetiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Podpora obnovitelných zdrojů v legislativě Nástroje v oblasti výkonu státní správy V. Aktualizace: • zajistit aktualizaci usnesení vlády k Analýze možností zařazení jaderného paliva do systému státních hmotných rezerv • aktualizace PÚR a ÚPD ve vazbě na SEK a zpracované analýzy • aajistit aktualizaci ÚEK ve vazbě na SEK a soulad zpracovaných ÚEK a SEK • zajistit jejich provázanost v součinnosti se zpracovateli • aktualizace desetiletých plánů rozvoje přenosové a přepravní soustavy • aktualizovat jednou za dva roky NAP OZE

13 Pavel Gebauer Sekce energetiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Podpora obnovitelných zdrojů v legislativě Nástroje v oblasti výkonu státní správy VI. Kontrola v energetických odvětvích: • zlepšit výkon kontroly SEI v oblasti hospodaření s energií a podpory OZE • kontroly zaměřit na plnění standardů účinnosti u energetických zařízení a systémů i u prodávaných elektrických spotřebičů • zvýšit rozsah kontrol, odbornou kvalitu a aktivitu pracovníků SEI a zajistit systematickou informovanost státní správy i veřejnosti o situaci v oblasti hospodaření energií a rozvoje OZE, souhrnných výsledcích kontrol a jejich vyhodnocování

14 Pavel Gebauer Sekce energetiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Podpora obnovitelných zdrojů v legislativě Nástroje v oblasti výkonu státní správy VII. Regulace energetických odvětví: Zajistit výkon regulace energetických odvětví tak, aby byly systematicky naplňovány cíle SEK a SURPOL. • omezení provozní podpory OZE • nastavení nové struktury tarifů za přenos, distribuci a sys. služby • revize tarifů a jejich struktury ve vazbě na vývoj inteligentních sítí, rozvoj decentralizovaných zdrojů a pasivních domů • revize plynárenských tarifů ve vazbě na možný vývoj v oblasti podpůrných služeb • podpora KVET a decentralizovaných zdrojů, rozvoj kotlů na pelety a postupný útlum využití uhlí

15 Pavel Gebauer Sekce energetiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Podpora obnovitelných zdrojů v legislativě Nástroje v oblasti zahraniční politiky I. Zahraniční politika: V rámci zahraniční politiky v energetice zajistit stálou koordinaci pro stanovení priorit a klíčových zájmů ČR. V rámci EU • integrace trhu s elektřinou a plynem v regionu CEE a v EU • zajištění plné implementace směrnic a nařízení o vnitřním trhu ve všech státech EU • usilovat o odstranění deformací trhu s elektřinou a nastavení rovnoprávných podmínek všech zdrojů energie na trhu • zajistit prosazení jaderné energie jako akceptované bezuhlíkové technologie • zajistit vývoj legislativy a regulace v oblasti jaderné bezpečnosti • prosazovat přiměřené změny v oblasti povolovacích procesů a procesů EIA • podpora diverzifikace evropských tras přepravních tras a zdrojových teritorií • posilovat energetickou spolupráci zemí V4

16 Pavel Gebauer Sekce energetiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Podpora obnovitelných zdrojů v legislativě Nástroje v oblasti zahraniční politiky II. Zahraniční politika: Mimo EU: • zajistit aktivní participaci v IEF a IEA a prosazovat zájmy ČR v oblasti stability trhu s ropou • zajistit podporu smluv s novými producenty plynu ve vazbě na využití jižního koridoru a budoucích možností přístupu k LNG • koordinovat spolupráci s významnými producentskými a tranzitními zeměmi. • podporovat spolupráci v oblasti zabezpečení dodávek ropy a ropných produktů a souvisejících nouzových opatření • posílit „energetickou diplomacii“ zejména v zemích producentských či tranzitních, a v tradičních cílových zemích našeho energetického průmyslu i v rozvíjejících se zemích s velkým potenciálem trhu pro energetiku a zejména pro energetické strojírenství

17 Pavel Gebauer Sekce energetiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Podpora obnovitelných zdrojů v legislativě Nástroje finanční I. Nástroje v oblasti fiskální a daňové Fondy EU • podpořit zavedení infrastrukturního fondu EU – CEF a zajistit podmínky pro maximální možné čerpání tohoto fondu • zajistit možnost infrastrukturních investic v rámci čerpání Fondu soudržnosti a nastavit operační programy tak, aby umožňovaly čerpání pro projekty v oblasti výstavby přenosových i distribučních sítí, implementace prvků inteligentních sítí • zajistit v operačních programech prostor pro podporu investic v oblasti energetické efektivnosti a úspor a podpory projektů obnovy systémů soustav zásobování teplem • zajistit financování výzkumu a vývoje v energetice

18 Pavel Gebauer Sekce energetiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Podpora obnovitelných zdrojů v legislativě Nástroje finanční II. Nástroje v oblasti fiskální a daňové Využití povolenek z emisí CO 2 • využití části výnosů z povolenek na pokrytí zvýšení cen elektřiny vlivem nárůstu nákladů na podporu nových OZE • část prostředků orientovat na programy energetické efektivnosti a úspor na posílení prostředků na výzkum, vývoj a inovace v energetice. Přímé programy podpor • zvýšit několikanásobně objem prostředků na podpory úspor • podpory přednostně směřovat do EPC projektů, na projekty typového charakteru s vysokou opakovatelností a možností úspor z rozsahu

19 Pavel Gebauer Sekce energetiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Podpora obnovitelných zdrojů v legislativě Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Pavel Gebauer Sekce energetiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Podpora obnovitelných zdrojů v legislativě Nástroje realizace ASEK Legislativa, státní správa,"

Podobné prezentace


Reklamy Google