Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nové vzdělávací moduly pro řízení inovací a VaV v průmyslových firmách reg. č. projektu CZ.1.07/3.2.11/02.0112 TRANSFER TECHNOLOGIÍ Příležitost pro udržitelný.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nové vzdělávací moduly pro řízení inovací a VaV v průmyslových firmách reg. č. projektu CZ.1.07/3.2.11/02.0112 TRANSFER TECHNOLOGIÍ Příležitost pro udržitelný."— Transkript prezentace:

1 Nové vzdělávací moduly pro řízení inovací a VaV v průmyslových firmách reg. č. projektu CZ.1.07/3.2.11/02.0112 TRANSFER TECHNOLOGIÍ Příležitost pro udržitelný rozvoj Ing. Ildikó Csölle Putzová, Ph.D.,MBA Praha 27.3.2013 Realizátor projektu: AC Innovation s.r.o.

2 strana 2AC Innovation s.r.o. AGENDA

3 ■Formulace transferu technologií je nedávná a přesto proces je starý jako zvídavost lidstva, ■Zatímco technologický vývoj je vždy řízen, transfer technologií byl přirozený a téměř automatický, ■Posledních letech, v důsledku rapidního nárůstu znalostí a technologických objevů, je čím dál důležitější definovat konečné využití moderních technologií pro udržitelný ekonomický rozvoj společnosti. strana 3AC Innovation s.r.o. ÚVOD

4 ■Ve 20. století byl transfer technologií vnímán víceméně jako přenos fyzických technologií, know-how z vyspělých zemí do zemí rozvojových, ■V roce 1980 byl přijat v USA průlomový zákon Bayh – Dole Act, který umožnil univerzitám vlastnit a nakládat s výsledky výzkumu financovaného z veřejných zdrojů, ■V 21. století vznikají centra pro transfer technologií, posiluje se legislativní podpora a financování, ■V současnosti se formuluje uznávaná specializace v oblasti inovačních technologií. (EC projekt EuKTS) strana 4AC Innovation s.r.o. HISTORIE

5 Základní předpoklady a důvody pro transfer technologií v průmyslu ■Pro podporu ekonomického růstu jakékoliv společnosti jsou nezbytné nové produkty, technologie a trhy, ■Efektivita nových výrobních procesů vede k dosažení konkurenční cenové hladiny. strana 5AC Innovation s.r.o. ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY - PRŮMYSL Tyto výrobní úspory jsou často získané z transferu technologií...

6 Základní předpoklady a důvody pro transfer technologií na univerzitách ■Implementace třetí role univerzit - Bílá kniha terciárního vzdělávání, ■Aplikace a komercializace výsledků výzkumu, ■Institucionální podpora budování center transferu technologií, ■Zajištění návratnosti investic do velkých výzkumných projektů. strana 6AC Innovation s.r.o. ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY - UNIVERZITA Tyto procesy jsou dosažitelné transferem technologií...

7 Přenos technických a technologických řešení, výsledků výzkumu, poznatků a z výzkumné organizace do praxe a naopak. strana 7AC Innovation s.r.o. DEFINICE TRANSFERU TECHNOLOGIÍ Znalosti, vynálezy, nové poznatky, služby Nové podněty a informace, aplikace, finance Výzkumná organizace, vysoká škola Průmysl

8 Dobře fungující transfer znalostí a technologií mezi výzkumnými organizacemi a průmyslem představuje celou řadu přínosů. Pro organizace VaV: ■Přístup k informacím, kontaktům a podnětům pro další výzkum, ověření výsledků výzkumu v praxi, zvýšení hodnoty těchto výsledků reálným uplatněním na trhu, ■Podpora dlouhodobé finanční udržitelnosti organizace, ■Vedlejší zdroj financování dalšího výzkumu a vývoje. strana 8AC Innovation s.r.o. PŘÍNOSY TRANSFERU TECHNOLOGIÍ

9 Pro průmysl: ■Přístupu k unikátním výsledkům výzkumu a vývoje, závislých na V yužití speciálních přístrojů a kvalitních vědeckých kapacit, ■Nižší náklady na výzkum a vývoj, ■Získání konkurenční výhody, ■Snížení rizika správnosti zvoleného postupu či technologie, ■Zkrácení reakční doby na nové vývojové trendy. strana 9AC Innovation s.r.o. PŘÍNOSY TRANSFERU TECHNOLOGIÍ

10 Bariéry ze strany průmyslu: ■Chybějící vědomí o výhodách a možnostech spolupráce s výzkumnými organizacemi, ■Nedůvěra ve schopnost a pružnost akademického prostředí ke spolupráci, ■Špatné zkušenosti z pokusů o komerční spolupráci s univerzitami, ■Obavy o ohrožení obchodního či výrobního tajemství, ■Neschopnost přesně definovat zadání pro výzkum, ■Obavy o nedodržení termínů a rozpočtu. strana 10AC Innovation s.r.o. BARIÉRY PŘI PŘENOSU POZNATKŮ

11 Bariéry ze strany výzkumné organizace: ■Neschopnost průmyslu nabídnout služby a vynálezy, ■Neschopnost průmyslu vysvětlit přínosy z spolupráce a výhody, ■Odlišné cíle a priority organizace oproti průmyslovým podnikům, ■Neschopnost kvalitní komunikace, ■Nepružné a pomalé procesy rozhodování, byrokracie. strana 11AC Innovation s.r.o. BARIÉRY PŘI PŘENOSU POZNATKŮ

12 ■Společný výzkum a vývoj ■Poskytování licencí a prodej duševního vlastnictví ■Poskytování poradenství a specifických služeb ■Zakládání Spin off firem ■Veřejný transfer znalostí – workshopy,konference, trvalá komunikace. strana 12AC Innovation s.r.o. TYPICKÉ FORMY TRANSFERU TECHNOLOGIÍ

13 ■Kontrahovaný výzkum - nejčastější způsob spolupráce, ■Měření, testování, diagnostika - často vznik nového know-how, ■Praxe studentů. strana 13AC Innovation s.r.o. SPOLEČNÝ VÝZKUM Dotazníkové šetření spolupráce výzkumníků s podniky- zdroj AV ČR Rozhovory uskutečněny se 73 výzkumníky z různých oborů z VŠ a AV ČR Zdroj: AV ČR

14 ■Je povoleno pouze užívání předmětu duševního vlastnictví v určitém rozsahu, místě, čase a podle dalších podmínek, ■Poskytovatel zůstává i nadále majitelem nehmotného statku, ■Licenční platby jsou získány v relativně krátkém období, ■Nižší rizikovost obchodního záměru – nižší finanční zátěž. strana 14AC Innovation s.r.o. POSKYTNUTÍ LICENCE

15 ■Konzultace, ■Poradenství, ■Společná publikace, ■Vzdělávání, ■Ostatní typy vzájemné výměny znalostí. (setkání s firmami, společné akce) strana 15AC Innovation s.r.o. PORADENSTVÍ A SLUŽBY Probíhá na komerční i nekomerční bázi

16 ■Nová obchodní společnost, která je založená za účelem komercializace duševního vlastnictví vytvořeného ve výzkumné organizaci, ■Vztah mezi firmou a výzkumnou organizací může být různě definovaný, ■Duševního vlastnictví může být vloženo formou licence, ■Nebo nákupem – vkladem patentu, ■Potřebuje pomoc finanční, vybavení, kvalifikované pracovníky, ■Vyšší rizikovost konečného úspěchu, ■Vytváří nové pracovní příležitosti. strana 16AC Innovation s.r.o. ZAKLÁDÁNÍ SPIN OFF FIREM

17 ■Existuje mnoho definic, přičemž mezi nejznámější patří definice M. Portera, který ve své knize Konkurenční výhoda národů (1990) popisuje klastry následovně: „Klastry jsou místní koncentrace vzájemně propojených firem a institucí v konkrétním oboru. Klastry zahrnují skupinu provázaných průmyslových odvětví a dalších subjektů důležitých pro hospodářskou soutěž.“ ■Agentura CzechInvest uvádí 25 klastrů a klastrových iniciativ nacházejících se na území České republiky. strana 17AC Innovation s.r.o. KLASTRY

18 strana 18AC Innovation s.r.o. KLASTRY V ČR Zjednodušeně lze v českých podmínkách klastr znázornit takto: (zdroj CzechInvest)

19 strana 19AC Innovation s.r.o. KLASTRY V ČR Zdroj: Klastry a klastrové iniciativy v České Republice – CzechInvest Mapa klastrů a klastrových iniciativ v České republice

20 ■Vědomí pozitivního vlivu transferu technologií na celý region mělo za následek, že v České republice bylo spuštěno již několik programů veřejného financování, ■Projekty na zavádění a rozvoj transferu technologií, např. z programů OPPI VaVpI a OPVK, ■Projekty typu Seed fond, inovační vouchery, atd. ■Podnikatelské inkubátory, klastry, investoři ■Enterprise Europe Network strana 20AC Innovation s.r.o. PODPORA TRANSFERU TECHNOLOGIÍ

21 ■Vírová vodní turbína, bez statoru, účinnost cca 80%, chráněno patentem, ■Letadla Sova, Kobra, VUT 100, výroba ve firmě Evektor Jihlava, i na trh v USA, ■Rozpoznávání řeči dle různých fonemů, aplikace, výborné výsledky, ■Zpracování obrazů, radar pro dopravní policii, ■Robotika – MS robotů ve fotbalu, záchranný robot, ■Tenza, a.s. a VUT v Brně – inovace pístového parního motoru, ■KALÁB - stavební firma spol. s r.o.+VUT – alternativní zdroje energie, ■A.W. spol. s r.o. a Mendelova univerzita v Brně, optimalizace skladování olomouckých tvarůžků. strana 21AC Innovation s.r.o. PŘÍKLADY Z PRAXE – VUT v BRNĚ Zdroj: JIC

22 V případě, že obchodní společnost má: ■Jasně definovanou roli inovace v obchodní strategii, ■Vybudovaný systém zavádění inovací a postupy v oblasti ochrany a duševního vlastnictví, ■Kvalitní a vzdělaný personál pro vývoj a rozpoznání inovační příležitosti a předvídání vývoje v daném oblasti, ■Připravenost jednat s výzkumnými organizacemi strana 22AC Innovation s.r.o. ZÁVĚR Transfer technologií má pro její růst velký potenciál!

23 - DĚKUJI ZA POZORNOST - Ing. Ildikó Csölle Putzová, Ph.D, MBA strana 23AC Innovation s.r.o.

24 AC Innovation s.r.o Lisabonská 2394/4, Praha 9, PSČ 190 00 Email: info@acinnovation.cz Web: http://acinnovation.cz IČ: 6405261 strana 24AC Innovation s.r.o. KONTAKT


Stáhnout ppt "Nové vzdělávací moduly pro řízení inovací a VaV v průmyslových firmách reg. č. projektu CZ.1.07/3.2.11/02.0112 TRANSFER TECHNOLOGIÍ Příležitost pro udržitelný."

Podobné prezentace


Reklamy Google