Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Volitelné téma, územní a urbánní dimenze kohezní politiky a MOS v aglomeraci Odborný tým: Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu Školení prosinec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Volitelné téma, územní a urbánní dimenze kohezní politiky a MOS v aglomeraci Odborný tým: Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu Školení prosinec."— Transkript prezentace:

1 Volitelné téma, územní a urbánní dimenze kohezní politiky a MOS v aglomeraci Odborný tým: Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu Školení prosinec 2013, leden 2014

2 Podpora meziobecní spolupráce 1.Úvod 2.Volitelné téma 3.Urbánní a územní dimenze kohezní politiky 2014-2020 4.Integrované nástroje a MOS v území aglomerace 5.Rekapitulace a závěr 2 Obsah prezentace

3 Jaké může být volitelné téma? •Volitelné téma by mělo být vybráno tak, aby vycházelo z aktuálních potřeb daného územního obvodu a směřovalo primárně do oblasti výkonu samostatné působnosti. Může se však také zaměřit na témata vztahující se k přenesené působnosti výkonu státní správy (plně nebo částečně). Nesmí však jít o správně regulatorní agendu či výkon vrchnostenské správy. •Problematika MOS v aglomeraci upravena odlišně! •Volitelné téma musí mít zejména rozvojový potenciál. Podpora meziobecní spolupráce

4 Jaké může být volitelné téma? Může se jednat např. tyto agendy: •cestovní ruch, lázeňství •podpora zaměstnanosti, bezpečnost, sociální začleňování, sociální podnikání, •doprava, dopravní obslužnost, •protipovodňová opatření, nakládání s vodou, •servis samosprávám v území (veřejné soutěže, účetnictví, příprava materiálů pro jednání samospráv obcí…), •apod. Podpora meziobecní spolupráce

5 K volitelnému tématu není samostatná metodika, struktura je obsažena v souhrnném dokumentu. Vazba volitelného tématu na ostatní metodiky: 1.Metodika podpory meziobecní spolupráce 2.Rámcová metodika pro tvorbu dokumentů 3.Metodika pro oblast předškolní výchovy a základního školství 4.Metodika pro oblast sociálních služeb 5.Metodika pro odpadové hospodářství 6.Metodika strategického řízení pro MOS 7.Metodika projektového řízení pro MOS 8.Metodické pokyny OT Podpora meziobecní spolupráce Určuje strukturu Souhrnného dokumentu včetně struktury volitelného tématu - viz bod III.2., bod struktury souhrnného dokumentu 6 Obsahují další doporučení, návody a vzory k analýzám, návrhové části – týká se obecně také volitelného tématu

6 Možné otázky k volitelnému tématu 1.Kdo výběr volitelného tématu vybírá, kdo výběr schvaluje? - nejpozději na prvním oficiálním Shromáždění zástupců V-IV 2014, na základě rozhodnutí většiny obcí; pokud bude stanovisko dříve, možno i dříve začít 2. Komu a dokdy máme výběr nahlásit? -nahlašuje se prostřednictvím KMOS regionálnímu koordinátorovi a J. Šimečkovi z OT, simecek.mos@smocr.czsimecek.mos@smocr.cz 3. Kdy na volitelném tématu můžeme začít pracovat? - po rozhodnutí zástupců obcí, viz výše Podpora meziobecní spolupráce

7 Možné otázky k volitelnému tématu 4. Jakou podporu můžeme od odborného týmu očekávat? - rámcová podpora, informace o možnosti financování z ESIF v kontextu vývoje OP a negociací s EK, zaměření aktivit tak, aby je bylo možné financovat i z těchto zdrojů, metodická doporučení 5. Kdy mají být zpracovány analýzy a kdy návrhová část k volitelnému tématu? - analýzy v průběhu podzimu 2014, návrhy nejpozději zima 2014, jaro 2015 Podpora meziobecní spolupráce

8 Volitelné téma v rámci souhrnného dokumentu: analytická část Podpora meziobecní spolupráce

9 Volitelné téma v rámci souhrnného dokumentu: návrhová část Podpora meziobecní spolupráce

10 Volitelné téma v rámci souhrnného dokumentu: akční plán Podpora meziobecní spolupráce

11 Volitelné téma v rámci souhrnného dokumentu: implementační pravidla, ostatní Podpora meziobecní spolupráce

12 Politika hospodářské, sociální a územní soudržnosti •Lisabonská smlouva rozšířila záběr politiky hospodářské a sociální soudržnosti o územní rozměr (tzv. územní dimenzi - ÚD, její součástí je i urbánní dimenze) •ÚD - reflexe specifických územních problémů, potřeb, regionálních rozdílů i potenciálu území •Důležitým aspektem je vzájemná koordinace aktivit různých aktérů v daném území za účelem dosažení synergických efektů •Reflexe územní dimenze ve strategických dokumentech (Územní agenda EU 2020, Strategie Evropa 2020) •Plněním cílů EU 2020 dojde k naplňování hospodářské, sociální a územní soudržnosti (HSÚS) - Princip tematické koncentrace (vazba intervencí 11 tematických cílů definovaných ve Strategii Evropa 2020) 12

13 Územní a urbánní dimenze v podmínkách ČR •Hlavním východiskem pro řešení ÚD je Strategie regionálního rozvoje 2014-2020 (ex-ante kondicionalita) •Požadavek SMO ČR na vytvoření dokumentu k zastřešení ÚD není nadále splněn •na ÚD lze nahlížet následujícími způsoby: –územní (typologie dle Strategie regionálního rozvoje) –tematický (realizace intervencí/akcí pouze ve vybraných typech území; územně specifické intervence rezortů) –integrovaný (integrované nástroje) –dle nositelů – územních aktérů, především obce, města jimi zřizované, zakládané, podporované organizace, kraje a jejich organizace 13

14 •Tři základní typy území podle rozvojového hlediska (dle Strategie regionálního rozvoje 2014-2020): 1. Rozvojové území •Metropolitní oblasti (více než 300 tis. obyv.) expert •Regionální sídelní aglomerace (100 tis-300 tis.obyv.) na MOS Regionální centra a jejich zázemí (25 tis.-100 tis. obyv.) v aglomeraci 2. Stabilizované území (mikroregionální centra – ekonomická a sídelní střediska s omezeným regionálním významem) 3. Periferní území (např. příhraniční oblasti, horské oblasti, vnitřní periferie nebo území se specifickými problémy). 14 Územní přístup (typologie území dle SRR ČR)

15 •Uplatněn v rámci struktury operačních programů •Definování prioritní os/specifických cílů, ve kterých bude aplikován územní přístup – tj. realizace intervencí/akcí pouze ve vybraných typech území •Vazba na aktivity měst a obcí naplňujících politiku rezortů/klíčových tematických cílů EU – školství, sociální služby, zaměstnanost, životní prostředí, veřejná správa, částečně i doprava (aglomerace) - úzká vazba na povinná témata sledovaná v projektu MOS 15 Tematický přístup k ÚD

16 •Lze chápat ve dvou rovinách: –Zapojení všech relevantních aktérů do strategického plánování a řízení (princip partnerství) –Plánování a realizace obsahově propojených intervencí (synergie mezi intervencemi prioritních os/SC operačních programů a mezi programy samotnými) •Společné znaky integrovaných přístupů: –Vzájemné synergie, integrovaná strategie, partnerství a víceúrovňová správa 16 Integrovaný přístup

17 •Výsledky jednání územních partnerů k budoucímu programovému období fondů EU ze dne 14. listopadu 2013 v Pardubicích: –6 ITI pro metropolitní oblasti - Praha, Brno, Plzeň, Ostrava, Hradecko-pardubická aglomerace, Ústecko-chomutovská aglomerace –7 IPRÚ pro krajská města nezahrnutá do ITI - Karlovy Vary, České Budějovice, Liberec, Jihlava, Olomouc, Zlín) + Mladá Boleslav –CLLD - Komunitně vedený místní rozvoj, MAS –Města mezi 25 – 50 tis. obyvateli pravděpodobně nebudou mít svůj integrovaný nástroj; původní pozice Svazu tato města obsahovala – vazba na IPRM ve stávajícím období, jednání o dalším řešení; –prostřednictvím projektu MOS možnost podpořit spolupráci na úrovni identifikace konkrétních záměrů spolupráce, dialog. 17

18 Základní popis integrovaných nástrojů Integrovaná územní investice (ITI) –V podmínkách ČR představuje ITI realizaci integrované strategie rozvoje metropolitní oblasti –Nosná témata metropolitních oblastí: doprava, trh práce a oblast sociálních služeb, vzdělávání, propojení výzkumných kapacit, jejich aplikace do praxe, inovace a podnikání, oblast životního prostředí –ITI se bude soustředit na realizaci větších, investičně náročnějších projektů s dopadem pro řešené území –Ve spolupráci budoucích nositelů ITI vzniká společný materiál „Využití integrovaných přístupů v metropolitních oblastech v programovém období 2014-2020“ - v procesu tvorby Tento materiál spolu s Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů MMR (MPIP) bude rámovat aktivitu aglomeračního experta u ITI aglomerací. 18

19 Základní popis integrovaných nástrojů Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) –Vychází ze zkušeností s realizací IPRM v současném programovém období 2007-2013 –Oproti tomu je nástrojem s širší územní působností (město a jeho spádové území) –Města aspirující na IPRÚ rovněž spolupracují na tvorbě společného dokumentu, tzv. „Manuálu IPRÚ, který má povahu doporučujícího materiálu“ - v procesu tvorby –Manuál má poskytnout základní vodítko zpracovatelům IPRÚ a jejich partnerům Tento materiál spolu s Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů MMR (MPIP) bude rámovat aktivitu aglomeračního experta u IPRU a dalších aglomerací. 19

20 Aktuální stav vyjednávání ESIF 2014-2020 •Pro hlavní cíl navrženy programy: OP PIK – MPO, OP Z – MPSV, OP VVV- MŠMT, OP ŽP – MŽP, OP D - MD, IROP – MMR, PRV, OP R (+ OP PPR a programy územní spolupráce) •Průběžně zveřejňované návrhy OP, přípravy vrcholí, •SMO vytvořilo přehled cílů programů, pro rychlou orientaci v dokumentech •MMR navrhuje alokaci pro ÚD ve výši 200 mld. Kč, regionální partneři požadují vymezit 250 mld. Kč (zhruba 40 % z celkové alokace pro ČR) 20

21 Aktuální stav vyjednávání •Naprostá většina měst a obcí nebude moct čerpat finanční prostředky skrze multisektorové integrované nástroje, proto zůstává klíčové vymezit v rámci ÚD dostatečné množství finančních prostředků na individuální projekty (2/3 z alokace na ÚD) a potenciálně sektorově založené integrované nástroje 21

22 Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů (MPIP) •Pro řídicí orgány MPIP poskytuje závazné postupy, způsoby hodnocení a schvalování integrovaných strategií (IS) •Žadatelům, zpracovatelům integrovaných strategií upřesňuje postupy při přípravě, hodnocení, schvalování a realizaci, monitorování a vyhodnocování IS •MPIP je závazný pro všechny programy v rámci ESIF 22

23 Společné podmínky pro nositele ITI a IPRÚ •Nositelem IS se rozumí odpovědný subjekt, jenž organizuje činnost ve vymezeném území za účelem přípravy a realizace integrované územní strategie •Nositel IS musí vytvořit transparentní řídicí a organizační strukturu (pro efektivní řízení, monitoring a vyhodnocování plnění) •Na základě principu partnerství zapojit do procesu tvorby a realizace IS relevantní partnery z území •Nositel musí popsat a zdůvodnit území, pro které bude IS zpracovávat •IS musí řešit klíčové problémy vymezeného území •Nositel spolupracuje se všemi relevantními ŘO, včetně PS IPUD 23

24 Společný obsah ITI a IPRÚ •Popis vymezeného území •Zdůvodnění výběru území •Analýza současné ekonomické a sociální situace v daném území, SWOT analýza •Analýza potřeb •Stanovení cílů a integrované řešení •Popis opatření a aktivit, které povedou k dosažení stanovených cílů ITI/IPRÚ •Popis očekávaných výsledků a výstupů (vč. indikátorů) •Časový harmonogram a provázanost jednotlivých aktivit •Finanční plán, popis způsobu financování •Popis způsobu řízení ITI/IPRÚ •Popis vlivu na horizontální témata •Analýza rizik 24

25 Povinná struktura dokumentu Strategie dle MPIP 25

26 •IS vzniká za spolupráce všech relevantních partnerů •Oproti jiným strategickým dokumentů se příliš neliší, je v podstatě doplněn jen o jisté specifické části (viz dále) Vymezení území a tvorba partnerství –Území musí představovat funkční územní celek –Spolupráce obcí musí být zajištěna na smluvním základě, nutné rovněž zapojit i ostatní partnery (např. ŘSD, Povodí, ASZ, VŠ, NNO) na bázi partnerství 26 Tvorba integrované strategie

27 Popis řídicích struktur IS •Nositel musí vytvořit a ve strategii popsat řídicí strukturu, jednotlivé řídicí články a jejich odpovědnost a monitorovací a kontrolní procesy •Nositel musí dále popsat postup přípravy strategie, způsob výběru a hodnocení projektových záměrů/projektů •Ustanovení Výboru pro realizaci strategie (zástupci samospráv a dalších partnerů z území – např. orgány krajské samosprávy, orgány státní správy, zástupci podnikatelských subjektů, neziskové organizace, VŠ a významné místní instituce) –odpovědný Výboru je manažer ITI/IPRÚ/MAS, který řídí přípravu a realizaci strategie (zodpovědný za administraci, formální náležitosti a správnost postupu přípravy IS) 27

28 Rekapitulace a závěr Dotazy, připomínky Děkuji za pozornost Podpora meziobecní spolupráce

29 Pojďme společně podpořit rozvoj meziobecní spolupráce v ČR ! www.obcesobe.cz


Stáhnout ppt "Volitelné téma, územní a urbánní dimenze kohezní politiky a MOS v aglomeraci Odborný tým: Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu Školení prosinec."

Podobné prezentace


Reklamy Google