Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MOS v aglomeraci Odborný tým: Ing. Marek Jetmar, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MOS v aglomeraci Odborný tým: Ing. Marek Jetmar, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 MOS v aglomeraci Odborný tým: Ing. Marek Jetmar, Ph.D.
Vedoucí odborného týmu Setkání aglomeračních expertů Moravskoslezského a Olomouckého kraje Ostrava,

2 Podpora meziobecní spolupráce
MOS v aglomeraci, východiska: Unikátní příležitost zaměření projektu MOS na konkrétní potřeby daného území: základní témata vs. volitelná PAS x expert na volitelné téma + aglomerační expert Důraz na podporu funkčních vztahů v území, funkčních regionů, aglomerací Docenění významu aglomerace jako pólu rozvoje, pólu růstu Území aglomerace je vždy širší než administrativní území (katastry) jádrového centra

3 Podpora meziobecní spolupráce
MOS v aglomeraci, východiska: Debata o urbánní politice na úrovni EU – Lipská charta o udržitelném rozvoji měst Územní dimenze kohezní politiky, územní soudržnost, Územní agenda EU 2020 Zásady urbánní politiky ČR ITI v návrzích nařízení, návrh IPRU ve SRR ČR Příprava měst na ITI, IPRU, podpora těmto procesům ze strany SMO ČR Výzva leden zdroje na zpracování částí strategií z OP TP Systémová podpora zpracování ITI/IPRÚ ze strany SMO - HorizontIS

4 Podpora meziobecní spolupráce
Výběr témat pro aglomeračního experta (AT) a experta na volitelné téma (VT) Témata by měla být vybrána tak, aby vycházela z aktuálních potřeb aglomerace (AT) nebo daného územního obvodu (VT) a směřovala primárně do oblasti výkonu samostatné působnosti. Může se však také zaměřit na témata vztahující se k přenesené působnosti výkonu státní správy (plně nebo částečně). Nesmí však jít o správně regulatorní agendu či výkon vrchnostenské správy. Témata musí mít zejména rozvojový potenciál, případě souviset se zajištěním veřejné služby.

5 Volitelná témata (VT), demonstrativní výčet:
Podpora meziobecní spolupráce Volitelná témata (VT), demonstrativní výčet: Může se jednat např. tato témata: cestovní ruch, lázeňství, podpora zaměstnanosti, bezpečnost, sociální začleňování, sociální podnikání, doprava, dopravní obslužnost, protipovodňová opatření, nakládání s vodou, servis samosprávám v území (veřejné soutěže, účetnictví, příprava materiálů pro jednání samospráv obcí…), apod.

6 Aglomerační témata (AT), demonstrativní výčet:
Podpora meziobecní spolupráce Aglomerační témata (AT), demonstrativní výčet: Může se jednat např. tato témata: doprava, dopravní obslužnost, MHD, životní prostředí, veřejný prostor, adaptace na klimatické změny (CO2, úspory energií) apod., udržitelný rozvoj měst, bezpečnost, sociální začleňování, vyloučené lokality, regenerace území zaměstnanost, podnikání, sociální podnikání, inovace, posilování konkurenceschopnosti, spolupráce mezi VaV sférou, vysokými školami a podniky apod.

7 Podpora meziobecní spolupráce
K VT není samostatná metodika Struktura VT a AT výstupu je obsažena v rámcové metodice. V případě AT možnost využít i metodik pro ITI a IPRU. Vazba na ostatní metodiky: Metodika podpory meziobecní spolupráce Rámcová metodika pro tvorbu dokumentů Metodika pro oblast předškolní výchovy a základního školství Metodika pro oblast sociálních služeb Metodika pro odpadové hospodářství Metodika strategického řízení pro MOS Metodika projektového řízení pro MOS Metodické pokyny OT Metodika institucionalizace MOS Určuje strukturu Souhrnného dokumentu včetně struktury volitelného tématu a MOS v aglomeraci - viz bod III.2., bod struktury souhrnného dokumentu 6 Specifické metodiky pro základní témata podřízené Rámcové metodice Obsahují další doporučení, návody a vzory k analýzám, návrhové části – týká se obecně také volitelného tématu Závazné pro základní témata; Možné vydání pokynů pro vybrané VT a AT jako doporučení

8 Volitelné téma v rámci souhrnného dokumentu: analytická část
Podpora meziobecní spolupráce Volitelné téma v rámci souhrnného dokumentu: analytická část

9 Volitelné téma v rámci souhrnného dokumentu: návrhová část
Podpora meziobecní spolupráce Volitelné téma v rámci souhrnného dokumentu: návrhová část

10 Volitelné téma v rámci souhrnného dokumentu: akční plán
Podpora meziobecní spolupráce Volitelné téma v rámci souhrnného dokumentu: akční plán

11 Podpora meziobecní spolupráce
Volitelné téma v rámci souhrnného dokumentu: implementační pravidla, ostatní

12 Územní přístup (typologie území dle SRR ČR)
Tři základní typy území podle rozvojového hlediska (dle Strategie regionálního rozvoje ): 1. Rozvojové území Metropolitní oblasti (více než 300 tis. obyv.) expert Regionální sídelní aglomerace (100 tis-300 tis.obyv.) na MOS Regionální centra a jejich zázemí (25 tis.-100 tis. obyv.) v aglomeraci 2. Stabilizované území (mikroregionální centra – ekonomická a sídelní střediska s omezeným regionálním významem) 3. Periferní území (např. příhraniční oblasti, horské oblasti, vnitřní periferie nebo území se specifickými problémy).

13 Integrovaný přístup Lze chápat ve dvou rovinách:
Zapojení všech relevantních aktérů do strategického plánování a řízení (princip partnerství) Plánování a realizace obsahově propojených intervencí (synergie mezi intervencemi prioritních os/SC operačních programů a mezi programy samotnými) Společné znaky integrovaných přístupů: Vzájemné synergie, integrovaná strategie, partnerství a víceúrovňová správa

14 Integrovaný přístup Výsledky jednání územních partnerů k budoucímu programovému období fondů EU ze dne 14. listopadu 2013 v Pardubicích: 6 ITI pro metropolitní oblasti – Pražsko-středočeská, Brněnská, Plzeňská, Ostravská, Hradecko-pardubická aglomerace, Ústecko-chomutovská aglomerace, Olomouc- Přerov-Prostějov (moravské trojměstí) (dodatečně zařazeno rozhodnutím vlády ČR v lednu 2014) 7 IPRÚ pro krajská města nezahrnutá do ITI - Karlovy Vary, České Budějovice, Liberec+ Jablonec nad Nisou, Jihlava, Zlín) + Mladá Boleslav, vždy se jedná o tato města včetně jejich zázemí CLLD - Komunitně vedený místní rozvoj, MAS, cca 180

15 Integrovaný přístup Města mezi 25 – 50 tis. obyvateli pravděpodobně nebudou mít svůj integrovaný nástroj; původní pozice Svazu tato města obsahovala – vazba na IPRM ve stávajícím období, jednání o dalším řešení; prostřednictvím projektu MOS možnost podpořit spolupráci na úrovni identifikace konkrétních záměrů spolupráce, dialog. X Revoluční návrhy AK ČR – 13 ITI, zrušení IPRÚ zveřejněné při připomínkování Dohody o partnerství (leden 2014)

16 Základní popis integrovaných nástrojů
Integrovaná územní investice (ITI) V podmínkách ČR představuje ITI realizaci integrované strategie rozvoje metropolitní oblasti Nosná témata metropolitních oblastí: doprava, trh práce a oblast sociálních služeb, vzdělávání, propojení výzkumných kapacit, jejich aplikace do praxe, inovace a podnikání, oblast životního prostředí ITI se bude soustředit na realizaci větších, investičně náročnějších projektů s dopadem pro řešené území Ve spolupráci budoucích nositelů ITI vznikl společný materiál „Využití integrovaných přístupů v metropolitních oblastech v programovém období “ - v procesu tvorby Tento materiál spolu s Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů MMR (MPIP) bude východiskem pro aktivitu aglomeračního experta u ITI aglomerací.

17 Základní popis integrovaných nástrojů
Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) Vychází ze zkušeností s realizací IPRM v současném programovém období Oproti tomu je nástrojem s širší územní působností (město a jeho spádové území) Města aspirující na IPRÚ rovněž spolupracují na tvorbě společného dokumentu, tzv. „Manuálu IPRÚ, který má povahu doporučujícího materiálu“ - v procesu tvorby Manuál má poskytnout základní vodítko zpracovatelům IPRÚ a jejich partnerům Tento materiál spolu s Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů MMR (MPIP) bude východiskem aktivitu aglomeračního experta u IPRU a dalších aglomerací.

18 Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů (MPIP)
Připravena verze 2.0, diskutována aktéry Pro řídicí orgány MPIP poskytuje závazné postupy, způsoby hodnocení a schvalování integrovaných strategií (IS) Žadatelům, zpracovatelům integrovaných strategií upřesňuje postupy při přípravě, hodnocení, schvalování a realizaci, monitorování a vyhodnocování IS MPIP je závazný pro všechny programy v rámci ESIF

19 Společné podmínky pro nositele ITI a IPRÚ
Nositelem IS se rozumí odpovědný subjekt, jenž organizuje činnost ve vymezeném území za účelem přípravy a realizace integrované územní strategie Nositel IS musí vytvořit transparentní řídicí a organizační strukturu (pro efektivní řízení, monitoring a vyhodnocování plnění) Na základě principu partnerství zapojit do procesu tvorby a realizace IS relevantní partnery z území Nositel musí popsat a zdůvodnit území, pro které bude IS zpracovávat IS musí řešit klíčové problémy vymezeného území Nositel spolupracuje se všemi relevantními ŘO, včetně PS IPUD

20 Společný obsah ITI a IPRÚ
Popis vymezeného území Zdůvodnění výběru území Analýza současné ekonomické a sociální situace v daném území, SWOT analýza Analýza potřeb Stanovení cílů a integrované řešení Popis opatření a aktivit, které povedou k dosažení stanovených cílů ITI/IPRÚ Popis očekávaných výsledků a výstupů (vč. indikátorů) Časový harmonogram a provázanost jednotlivých aktivit Finanční plán, popis způsobu financování Popis způsobu řízení ITI/IPRÚ Popis vlivu na horizontální témata Analýza rizik

21 Povinná struktura dokumentu Strategie dle MPIP

22 Popis řídicích struktur IS
Nositel musí vytvořit a ve strategii popsat řídicí strukturu, jednotlivé řídicí články a jejich odpovědnost a monitorovací a kontrolní procesy Nositel musí dále popsat postup přípravy strategie, způsob výběru a hodnocení projektových záměrů/projektů Ustanovení Výboru pro realizaci strategie (zástupci samospráv a dalších partnerů z území – např. orgány krajské samosprávy, orgány státní správy, zástupci podnikatelských subjektů, neziskové organizace, VŠ a významné místní instituce) odpovědný Výboru je manažer ITI/IPRÚ/MAS, který řídí přípravu a realizaci strategie (zodpovědný za administraci, formální náležitosti a správnost postupu přípravy IS)

23 Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů (MPIP) – aktuální vývoj
Významné personální změny na MMR v souvislosti s nástupem nové vlády Lze očekávat výrazné posuny v zaměření MPIP

24 Role aglomeračního experta
Spolupráce s KMOS, informace o projektu, účast na šetřeních – řízený rozhovor, dotazníkové šetření Zapojení do řízení debaty o námětech MOS, spolupráce s KMOS, PAS Komunikace s jádrovým městem aglomerace – identifikace témat vhodných pro MOS v aglomeraci (tj. rozvojová témata zajímavá i pro zázemí) Doporučujeme navázání spolupráce s útvarem zodpovědným za rozvoj v jádrovém městě Identifikace zásadních rozvojových témat tohoto města s vazbou na zázemí Analýza rozvojových priorit obcí a měst tvořících zázemí (komunikace, dále např. analýza rozvojových strategií) Identifikace společného tématu/témat pro celou aglomeraci Zajištění shody na výběru témat

25 Role aglomeračního experta
V území kde bude ITI, IPRÚ – příležitost pro provázání aktivit, synergie Doporučujeme navázání spolupráce s pracovníky nositelů ITI, IPRÚ Identifikace a navázání komunikace/spolupráce s partnery ITI, IPRÚ v jednotlivých dílčích aglomerací Identifikace témat řešených v ITI a IPRÚ a posouzení jejich významu pro MOS v aglomeraci Zapojení do debaty ohledně priorit ITI/IPRÚ v jednotlivých území Usilují o uplatnění principů MOS při formování a řízení ITI/IPRÚ

26 Role aglomeračního experta
Spolupráce s PAS jako garanta analytických a strategických prací Zpracování tématu/témat vhodných pro MOS v aglomeraci Při zpracování analýzy a návrhová části vhodně postupuje dle Rámcové metodiky Nastavení vazeb na základní a volitelná témata - fakultativně Možnost přípravy konkrétních rozvojových záměrů MOS v aglomeraci Spolupráce s KMOS, variantní dle preferencí území Zapojení do procesu nastavení mechanismu spolupráce v území Transformace, modifikace dosavadních forem spolupráce v území aglomerace Institucionalizace nových forem spolupráce pro potřeby rozvoje aglomerace

27 Rekapitulace a závěr Dotazy, připomínky Děkuji za pozornost
Podpora meziobecní spolupráce Rekapitulace a závěr Dotazy, připomínky Děkuji za pozornost

28 Podpora meziobecní spolupráce
Kontakty: Ing. Marek Jetmar, Ph.D Ing. Viktor Chocholatý Ing. Jaroslav Šimeček

29 Pojďme společně podpořit rozvoj meziobecní spolupráce v ČR !


Stáhnout ppt "MOS v aglomeraci Odborný tým: Ing. Marek Jetmar, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google