Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MOS v aglomeraci Odborný tým: Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu Setkání aglomeračních expertů Moravskoslezského a Olomouckého kraje Ostrava,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MOS v aglomeraci Odborný tým: Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu Setkání aglomeračních expertů Moravskoslezského a Olomouckého kraje Ostrava,"— Transkript prezentace:

1 MOS v aglomeraci Odborný tým: Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu Setkání aglomeračních expertů Moravskoslezského a Olomouckého kraje Ostrava, 20.2. 2014

2 Podpora meziobecní spolupráce •Unikátní příležitost zaměření projektu MOS na konkrétní potřeby daného území: –základní témata vs. volitelná –PAS x expert na volitelné téma + aglomerační expert •Důraz na podporu funkčních vztahů v území, funkčních regionů, aglomerací •Docenění významu aglomerace jako pólu rozvoje, pólu růstu •Území aglomerace je vždy širší než administrativní území (katastry) jádrového centra 2 MOS v aglomeraci, východiska:

3 Podpora meziobecní spolupráce •Debata o urbánní politice na úrovni EU – Lipská charta o udržitelném rozvoji měst •Územní dimenze kohezní politiky, územní soudržnost, Územní agenda EU 2020 •Zásady urbánní politiky ČR •ITI v návrzích nařízení, návrh IPRU ve SRR ČR 2014-2020 •Příprava měst na ITI, IPRU, podpora těmto procesům ze strany SMO ČR •Výzva leden 2014 - zdroje na zpracování částí strategií z OP TP •Systémová podpora zpracování ITI/IPRÚ ze strany SMO - HorizontIS 3 MOS v aglomeraci, východiska:

4 Výběr témat pro aglomeračního experta (AT) a experta na volitelné téma (VT) •Témata by měla být vybrána tak, aby vycházela z aktuálních potřeb aglomerace (AT) nebo daného územního obvodu (VT) a směřovala primárně do oblasti výkonu samostatné působnosti. Může se však také zaměřit na témata vztahující se k přenesené působnosti výkonu státní správy (plně nebo částečně). Nesmí však jít o správně regulatorní agendu či výkon vrchnostenské správy. •Témata musí mít zejména rozvojový potenciál, případě souviset se zajištěním veřejné služby. Podpora meziobecní spolupráce

5 Volitelná témata (VT), demonstrativní výčet: Může se jednat např. tato témata: •cestovní ruch, lázeňství, •podpora zaměstnanosti, bezpečnost, sociální začleňování, sociální podnikání, •doprava, dopravní obslužnost, •protipovodňová opatření, nakládání s vodou, •servis samosprávám v území (veřejné soutěže, účetnictví, příprava materiálů pro jednání samospráv obcí…), •apod. Podpora meziobecní spolupráce

6 Aglomerační témata (AT), demonstrativní výčet: Může se jednat např. tato témata: •doprava, dopravní obslužnost, MHD, •životní prostředí, veřejný prostor, adaptace na klimatické změny (CO2, úspory energií) apod., udržitelný rozvoj měst, •bezpečnost, sociální začleňování, vyloučené lokality, regenerace území •zaměstnanost, podnikání, sociální podnikání, •inovace, posilování konkurenceschopnosti, spolupráce mezi VaV sférou, vysokými školami a podniky apod. Podpora meziobecní spolupráce

7 K VT není samostatná metodika Struktura VT a AT výstupu je obsažena v rámcové metodice. V případě AT možnost využít i metodik pro ITI a IPRU. Vazba na ostatní metodiky: 1.Metodika podpory meziobecní spolupráce 2.Rámcová metodika pro tvorbu dokumentů 3.Metodika pro oblast předškolní výchovy a základního školství 4.Metodika pro oblast sociálních služeb 5.Metodika pro odpadové hospodářství 6.Metodika strategického řízení pro MOS 7.Metodika projektového řízení pro MOS 8.Metodické pokyny OT 9.Metodika institucionalizace MOS Podpora meziobecní spolupráce Určuje strukturu Souhrnného dokumentu včetně struktury volitelného tématu a MOS v aglomeraci - viz bod III.2., bod struktury souhrnného dokumentu 6 Obsahují další doporučení, návody a vzory k analýzám, návrhové části – týká se obecně také volitelného tématu Specifické metodiky pro základní témata podřízené Rámcové metodice Závazné pro základní témata; Možné vydání pokynů pro vybrané VT a AT jako doporučení

8 Volitelné téma v rámci souhrnného dokumentu: analytická část Podpora meziobecní spolupráce

9 Volitelné téma v rámci souhrnného dokumentu: návrhová část Podpora meziobecní spolupráce

10 Volitelné téma v rámci souhrnného dokumentu: akční plán Podpora meziobecní spolupráce

11 Volitelné téma v rámci souhrnného dokumentu: implementační pravidla, ostatní Podpora meziobecní spolupráce

12 •Tři základní typy území podle rozvojového hlediska (dle Strategie regionálního rozvoje 2014-2020): 1. Rozvojové území •Metropolitní oblasti (více než 300 tis. obyv.) expert •Regionální sídelní aglomerace (100 tis-300 tis.obyv.) na MOS Regionální centra a jejich zázemí (25 tis.-100 tis. obyv.) v aglomeraci 2. Stabilizované území (mikroregionální centra – ekonomická a sídelní střediska s omezeným regionálním významem) 3. Periferní území (např. příhraniční oblasti, horské oblasti, vnitřní periferie nebo území se specifickými problémy). 12 Územní přístup (typologie území dle SRR ČR)

13 •Lze chápat ve dvou rovinách: –Zapojení všech relevantních aktérů do strategického plánování a řízení (princip partnerství) –Plánování a realizace obsahově propojených intervencí (synergie mezi intervencemi prioritních os/SC operačních programů a mezi programy samotnými) •Společné znaky integrovaných přístupů: –Vzájemné synergie, integrovaná strategie, partnerství a víceúrovňová správa 13 Integrovaný přístup

14 •Výsledky jednání územních partnerů k budoucímu programovému období fondů EU ze dne 14. listopadu 2013 v Pardubicích: –6 ITI pro metropolitní oblasti – Pražsko-středočeská, Brněnská, Plzeňská, Ostravská, Hradecko-pardubická aglomerace, Ústecko-chomutovská aglomerace, –Olomouc- Přerov-Prostějov (moravské trojměstí) (dodatečně zařazeno rozhodnutím vlády ČR v lednu 2014) –7 IPRÚ pro krajská města nezahrnutá do ITI - Karlovy Vary, České Budějovice, Liberec+ Jablonec nad Nisou, Jihlava, Zlín) + Mladá Boleslav, vždy se jedná o tato města včetně jejich zázemí –CLLD - Komunitně vedený místní rozvoj, MAS, cca 180 14

15 Integrovaný přístup –Města mezi 25 – 50 tis. obyvateli pravděpodobně nebudou mít svůj integrovaný nástroj; původní pozice Svazu tato města obsahovala – vazba na IPRM ve stávajícím období, jednání o dalším řešení; –prostřednictvím projektu MOS možnost podpořit spolupráci na úrovni identifikace konkrétních záměrů spolupráce, dialog. X Revoluční návrhy AK ČR – 13 ITI, zrušení IPRÚ zveřejněné při připomínkování Dohody o partnerství (leden 2014) 15

16 Základní popis integrovaných nástrojů Integrovaná územní investice (ITI) –V podmínkách ČR představuje ITI realizaci integrované strategie rozvoje metropolitní oblasti –Nosná témata metropolitních oblastí: doprava, trh práce a oblast sociálních služeb, vzdělávání, propojení výzkumných kapacit, jejich aplikace do praxe, inovace a podnikání, oblast životního prostředí –ITI se bude soustředit na realizaci větších, investičně náročnějších projektů s dopadem pro řešené území –Ve spolupráci budoucích nositelů ITI vznikl společný materiál „Využití integrovaných přístupů v metropolitních oblastech v programovém období 2014-2020“ - v procesu tvorby Tento materiál spolu s Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů MMR (MPIP) bude východiskem pro aktivitu aglomeračního experta u ITI aglomerací. 16

17 Základní popis integrovaných nástrojů Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) –Vychází ze zkušeností s realizací IPRM v současném programovém období 2007-2013 –Oproti tomu je nástrojem s širší územní působností (město a jeho spádové území) –Města aspirující na IPRÚ rovněž spolupracují na tvorbě společného dokumentu, tzv. „Manuálu IPRÚ, který má povahu doporučujícího materiálu“ - v procesu tvorby –Manuál má poskytnout základní vodítko zpracovatelům IPRÚ a jejich partnerům Tento materiál spolu s Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů MMR (MPIP) bude východiskem aktivitu aglomeračního experta u IPRU a dalších aglomerací. 17

18 Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů (MPIP) •Připravena verze 2.0, diskutována aktéry •Pro řídicí orgány MPIP poskytuje závazné postupy, způsoby hodnocení a schvalování integrovaných strategií (IS) •Žadatelům, zpracovatelům integrovaných strategií upřesňuje postupy při přípravě, hodnocení, schvalování a realizaci, monitorování a vyhodnocování IS •MPIP je závazný pro všechny programy v rámci ESIF 18

19 Společné podmínky pro nositele ITI a IPRÚ •Nositelem IS se rozumí odpovědný subjekt, jenž organizuje činnost ve vymezeném území za účelem přípravy a realizace integrované územní strategie •Nositel IS musí vytvořit transparentní řídicí a organizační strukturu (pro efektivní řízení, monitoring a vyhodnocování plnění) •Na základě principu partnerství zapojit do procesu tvorby a realizace IS relevantní partnery z území •Nositel musí popsat a zdůvodnit území, pro které bude IS zpracovávat •IS musí řešit klíčové problémy vymezeného území •Nositel spolupracuje se všemi relevantními ŘO, včetně PS IPUD 19

20 Společný obsah ITI a IPRÚ •Popis vymezeného území •Zdůvodnění výběru území •Analýza současné ekonomické a sociální situace v daném území, SWOT analýza •Analýza potřeb •Stanovení cílů a integrované řešení •Popis opatření a aktivit, které povedou k dosažení stanovených cílů ITI/IPRÚ •Popis očekávaných výsledků a výstupů (vč. indikátorů) •Časový harmonogram a provázanost jednotlivých aktivit •Finanční plán, popis způsobu financování •Popis způsobu řízení ITI/IPRÚ •Popis vlivu na horizontální témata •Analýza rizik 20

21 Povinná struktura dokumentu Strategie dle MPIP 21

22 Popis řídicích struktur IS •Nositel musí vytvořit a ve strategii popsat řídicí strukturu, jednotlivé řídicí články a jejich odpovědnost a monitorovací a kontrolní procesy •Nositel musí dále popsat postup přípravy strategie, způsob výběru a hodnocení projektových záměrů/projektů •Ustanovení Výboru pro realizaci strategie (zástupci samospráv a dalších partnerů z území – např. orgány krajské samosprávy, orgány státní správy, zástupci podnikatelských subjektů, neziskové organizace, VŠ a významné místní instituce) –odpovědný Výboru je manažer ITI/IPRÚ/MAS, který řídí přípravu a realizaci strategie (zodpovědný za administraci, formální náležitosti a správnost postupu přípravy IS) 22

23 Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů (MPIP) – aktuální vývoj •Významné personální změny na MMR v souvislosti s nástupem nové vlády •Lze očekávat výrazné posuny v zaměření MPIP 23

24 Role aglomeračního experta •Spolupráce s KMOS, informace o projektu, účast na šetřeních – řízený rozhovor, dotazníkové šetření •Zapojení do řízení debaty o námětech MOS, spolupráce s KMOS, PAS •Komunikace s jádrovým městem aglomerace – identifikace témat vhodných pro MOS v aglomeraci (tj. rozvojová témata zajímavá i pro zázemí) –Doporučujeme navázání spolupráce s útvarem zodpovědným za rozvoj v jádrovém městě –Identifikace zásadních rozvojových témat tohoto města s vazbou na zázemí –Analýza rozvojových priorit obcí a měst tvořících zázemí (komunikace, dále např. analýza rozvojových strategií) –Identifikace společného tématu/témat pro celou aglomeraci –Zajištění shody na výběru témat 24

25 Role aglomeračního experta •V území kde bude ITI, IPRÚ – příležitost pro provázání aktivit, synergie –Doporučujeme navázání spolupráce s pracovníky nositelů ITI, IPRÚ –Identifikace a navázání komunikace/spolupráce s partnery ITI, IPRÚ v jednotlivých dílčích aglomerací –Identifikace témat řešených v ITI a IPRÚ a posouzení jejich významu pro MOS v aglomeraci –Zapojení do debaty ohledně priorit ITI/IPRÚ v jednotlivých území –Usilují o uplatnění principů MOS při formování a řízení ITI/IPRÚ 25

26 Role aglomeračního experta Spolupráce s PAS jako garanta analytických a strategických prací •Zpracování tématu/témat vhodných pro MOS v aglomeraci •Při zpracování analýzy a návrhová části vhodně postupuje dle Rámcové metodiky •Nastavení vazeb na základní a volitelná témata - fakultativně •Možnost přípravy konkrétních rozvojových záměrů MOS v aglomeraci Spolupráce s KMOS, variantní dle preferencí území •Zapojení do procesu nastavení mechanismu spolupráce v území •Transformace, modifikace dosavadních forem spolupráce v území aglomerace •Institucionalizace nových forem spolupráce pro potřeby rozvoje aglomerace 26

27 Rekapitulace a závěr Dotazy, připomínky Děkuji za pozornost Podpora meziobecní spolupráce

28 Kontakty: Ing. Marek Jetmar, Ph.D. jetmar.mos@smocr.cz, 730 894 900 Ing. Viktor Chocholatý chocholaty.mos@smocr.cz, 730 894 899 Ing. Jaroslav Šimeček simecek.mos@smocr.cz, 730 894 903 28

29 Pojďme společně podpořit rozvoj meziobecní spolupráce v ČR ! www.obcesobe.cz


Stáhnout ppt "MOS v aglomeraci Odborný tým: Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu Setkání aglomeračních expertů Moravskoslezského a Olomouckého kraje Ostrava,"

Podobné prezentace


Reklamy Google