Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracoval: Vladimír Endler Programy na zpracování grafiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracoval: Vladimír Endler Programy na zpracování grafiky."— Transkript prezentace:

1 Vypracoval: Vladimír Endler Programy na zpracování grafiky

2 Rozdělení  Rastrová - V bitmapové grafice je celý obrázek popsán pomocí jednotlivých barevných bod ů – pixel ů. Body jsou uspo ř ádány do m ř ížky. Každý bod má p ř esn ě ur č enou svou polohu i barvu.  Vektorová - vektorový obrázek vytvá ř í základní geometrické útvary, jako jsou body, k ř ivky, p ř ímky a mnohoúhelníky.  3d grafika - Jedná se o zvláštní druh Vektorové grafiky. Pracuje s trojrozm ě rnými geometrickými daty, která jsou využita k renderingu 2d obrázk ů.  DTP – Jedná se o tvorbu tišt ě ného dokumentu za pomoci po č íta č e.  Animace - Animace funguje na principu zaznamenání sekvence snímk ů, které jsou sami o sob ě statický a drobn ě se od sebe liší. P ř i rychlém zobrazování t ě chto snímk ů za sebou vzniká díky setrva č nosti lidského ucha dojem pohybu.

3 Programy na zpracování rastrové grafiky  Adobe fotoshop  bitmapový grafický editor pro tvorbu a úpravu bitmapové grafiky vytvo ř ený firmou Adobe systems  První verze (1.0) vyšla v únoru roku 1990 pro Ma OS a v sou č asné dob ě (k 27. b ř ezna 2009) je k dispozici jedenáctá verze, prodávaná pod ozna č ením Creative Suite 4 (CS4), která byla vydána v zá ř í 2008  V dubnu téhož roku vyšla i rozší ř ená verze Extended, nabízející všechny funkce jako verze standardní, avšak s novými nástroji pro oblasti v ě dy, 3D a videa

4 Programy na zpracování rastrové grafiky  GIMP  svobodná multiplatformní aplikace pro úpravu a vytvá ř ení rastrové grafiky. Používá se zejména pro úpravy fotografií, tvorbu webové grafiky a podobné ú č ely.  krom ě pom ě rn ě široké škály rastrových nástroj ů obsahuje i n ě které vektorové funkce, jež mohou být pom ů ckou p ř i práci s rastrovou grafikou (cesty, písma atd.)

5 Programy na zpracování rastrové grafiky  Paintshop PRO  grafický editor distribuovaný nyní spole č ností Corel Corporation  jedná se o digitální fotokomoru pro fotografy.  obsahuje automatické nástroje pro korekci fotografií č i možnosti jejich úprav

6  Corel painter  Kreslící a ilustra č ní software, který nabízí r ů zné typy kreslících nástroj ů, um ě leckých materiál ů a textur, které napodobují nástroje a materiály používané malí ř i Programy na zpracování rastrové grafiky

7  Malování ve Windows  velmi jednoduchý grafický editor pracující s rastrovou grafikou dodávaný tém ěř se všemi verzemi opera č ního systému Microsoft Windows  program umí pracovat (tedy otev ř ít i uložit) s bitmapami (24bitové, 256barevné, 16barevné monochromatické, všechny s koncovkou souboru.bmp), JPEG, GIF, PNG a TIFF Programy na zpracování rastrové grafiky

8  Adobe illustrator  komer č ní vektorový grafický editor od spole č nosti Adobe Systems  vyvíjen je od roku 1986 (první verze uvoln ě na v lednu 1987), kdy byl prvn ě vyvinut pro Macintosh  p ř edstavuje komplexní prost ř edí pro práci s vektorovou grafikou. Nové funkce, jako nap ř íklad pr ů hlednost v p ř echodech a více kreslicích pláten, vybízejí k objevování efektivních tv ů r č ích postup ů Programy na zpracování vektorové grafiky

9  Corel Draw  vektorový grafický editor firmy Corel Corporation.  obsažen v balíku program ů CorelDRAW Graphics Suite. Programy na zpracování vektorové grafiky

10  ACD Cavans  jedná se o program, který pro tvorbu, vylepšení, prezentaci a sdílení technických ilustrací a grafiky  umož ň uje tvorbu p ř esných technických ilustrací Programy na zpracování vektorové grafiky

11  Zonner Callisto  program pro široké grafické pot ř eby  využívá se k tvorb ě propaga č ních tiskovin, leták ů, ilustrací do dokument ů, vizitek, cenovek, hlavi č kového papíru, pohlednic, nadpis ů, blahop ř ání. Možno jej využít i na plánky, schémata, nákresy atd. Programy na zpracování vektorové grafiky

12 Animační programy  3d Canavas  slouží uživately k vytvá ř ení animací v reálném č ase  lze snadno vytvo ř it 3d modely pomocí funkce drag & drop a po té je t ř eba barevn ě upravit  obsahuje nástroje jako jsou nap ř. deformace nebo modelování objekt ů.  výsledná práce lze uložit v AVI formátu

13  Animation SHOP  program vytvá ř í tla č ítka, reklamy a r ů zné animace pro Web  jednoduchá obsluha programu – program má pr ů vodce, jenž u č í tvorbu animace krok za krokem. Animační programy

14  Photo DVD Maker  aplikace pomocí níž lze vytvá ř et slideshow s vybraných digitálních fotek Animační programy

15  Pivot Stickfigure Animator  pomocí této aplikace lze vytvá ř et animace postavi č ek, zví ř at atd.  využívá se p ř i tom geometrických tvar ů ( č áry, obdelníky, č terce, kružnice)  výslednou animaci si uložit ve formátu *.gif a prezentovat ji na svém webu  Mio Motion - je aplikace, která umož ň uje snadnou tvorbu animací a videí z obrázk ů nebo digitálních fotografií Animační programy

16  Microsoft GIF Animator  jednoduchý program, kde je možné vytvo ř it animovaný GIF

17 DTP programy  QuarkXpress  v sou č asné dob ě nejvíce rozší ř ený DTP program  v programu lze pracovat s typografií, s textovými a grafickými ráme č ky, vytvá ř et tabulky, používat styly a p ř edlohy, pracovat s barvou a importovat grafiku

18  Adobe in Design  program byl vytvo ř en jako p ř ímá konkurence QuarkXpres  zajiš ť uje p ř esná ř ízení typografie a zabudovaných tv ů r č ích nástroj ů pro navrhování, kontrolu p ř ed výstupem, web i další za ř ízení  prodáván spole č n ě s programy Photoshop, Ilustrator a Acrobat v balí č ku Adobe Creative suite  In Design m ů že exportovat formáty typu PDF  v sou č asnosti existuje 26 jazykových mutací tohoto programu DTP programy

19  Microsoft Publisher  textový grafický procesor od firmy Microsoft  sou č ástí kancelá ř ského balíku Microsoft Office  dokáže vytvá ř et vitizky, formulá ř e, ale také preznetace a webové stránky… DTP programy

20 Adobe after effects  Jeden z grafických softwar ů firmy ADOBE  Umož ň uje vytvá ř et pohyblivou grafiku a filmové vizuální efekty, lze jej využít p ř i tvorb ě vlastních videoprojekt ů, fotografií, vytvá ř ení 3d animace, st ř íhání, zvu č ení  Podporuje v ě tšinu používaných formát ů  B ě ží jak pod Windows, tak pod Mac  Cena softwaru je cca 30 000 K č

21  Hl. funkce programu:  Tvorba a animace textu a vektorové grafiky  Rozsáhlé vizuální efekty  Bezkonkuren č ní integrace s ostatními produkty Adobe  Novátorské nástroje pro komponování a animace  Komplexní nástroje pro maskování a klí č ování  Výkonné ovládání pohybu Kamery a sv ě tla pro 3D kompozice Vrstvy úprav 3D animace jednotlivých znak ů textu grafický editor Editor graf ů  a další Adobe after effects

22 Efekt záblesku za pomocí použité animace Efekt záblesku za vytvo ř ený p ř ímo v Adobe after effects Postup vytvo ř ení: http://www.grafika.cz/art/dv/aaevystrel.htmlhttp://www.grafika.cz/art/dv/aaevystrel.html

23 Freeware programy  Rastrová grafika  GreenfishPainter  Fastone Image Viewer  Paint.NET  GIMPshop  Painter 25  PhotoPlus  ArtRage  Vektorová grafika  Graffity studio  Inskcape 0.47-3  Dynamic Draw 5.4 L2  CadStd Lite 3.7.0  Dynamic Draw 5.4 L2  Jvector 0.20.0  Simple Vector Shapes 1.0

24 Freeware programy  DTP programy  Scribus (Windows, Linux, Mac OS a další)  Tex  Passerpautaut  Anima č ní programy  3d Canavas  Animation shop  MioMotion  Effect creator PRO

25 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Vypracoval: Vladimír Endler Programy na zpracování grafiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google