Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odběry orgánů z mrtvých pro účely transplantací

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odběry orgánů z mrtvých pro účely transplantací"— Transkript prezentace:

1 Odběry orgánů z mrtvých pro účely transplantací
Marek Vácha 2008 Odběry orgánů z mrtvých pro účely transplantací

2 Odběr orgánů z mrtvých opting-in opting-out required request
routine salvaging

3 Opting in Za života je třeba vyjádřit přání, aby v případě smrti moje orgány mohly být darovány. Kartičky potvrzující toto přání mají být nošeny stále s sebou. Jedná se vlastně o „předpokládaný nesouhlas“. Pozitivem by mohl být pocit solidarity s nemocnými, negativem pak vlastní úzkost. V praxi pak trvalý nedostatek orgánů

4

5 Opting out Jedná se o systém „předpokládaný souhlas“. Nesouhlas je třeba předem artikulovat. Praxe v naší zemi. Výhody: dostatek orgánů. Je ale třeba širokou osvětou vzbudit pocit solidarity; bylo by špatné, kdyby společnost byla indiferentní termín „dárce“ je ale v tomto případě sporný

6 Opting in USA Kanada Velká Británie Německo Holandsko

7 Opting out Česká republika Slovensko Francie Belgie Rakousko Španělsko

8 Opting in a opting out země

9 Required request Mají být žádáni všichni, a každý má projevit svůj názor. Pozitiva: orgánů by bylo víc. Negativa: otázka, kdy má být člověk požádán. Při vstupu do nemocnice tento dotaz jistě nepříliš přispěje k duševní pohodě pacienta. Naopak staří a nevhodní pro dárcovství by mohli být uvedeni do depresí naopak nedotazováním se. A co předčasně zemřelí – havárie, motorkáři atd., kteří jsou fyziologicky nejvhodnější? Rovněž pokládat tuto otázku příbuzným spolu s oznámením o nenadálé smrti není eticky optimální.

10 Routine salvaging Nevyžaduje se souhlas ani prosba, orgány jsou odebírány automaticky, bez ohledu na názor příbuzných. Utilitaristé: velký přínos pro společnost. Výhody: jednoduchost, netřeba ztrácet čas ohledy. Nevýhody: necitlivost, chybění úcty k člověku.

11 v buddhistických zemích problémy s dárci, kvůli reinkarnaci

12 Situace v ČR opting out VYHLÁŠKA ze dne 12. července 2004
o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 18 odst. 4 zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon):

13 Situace v ČR opting out § 1
(1) Osoby nesouhlasící s posmrtným odběrem tkání a orgánů (dále jen "nesouhlasící osoba") uvádějí do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů data stanovená transplantačním zákonem1) s tím, že pokud není přiděleno rodné číslo, uvádí se datum narození. Dále se uvádějí údaje o rozsahu nesouhlasu, a to

14 Situace v ČR opting out a) vyslovení nesouhlasu s odběrem všech tkání nebo orgánů, nebo vyslovení nesouhlasu s odběrem konkrétně vymezených tkání nebo orgánu; výčet tkání a orgánů je uveden v příloze této vyhlášky.(2) Jestliže jménem nezletilé osoby nebo osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům nebo osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům vyslovuje nesouhlas s posmrtným odběrem tkání nebo orgánů této osoby zákonný zástupce, uvádí se do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů vedle dat nesouhlasící osoby podle odstavce 1 též jméno, popřípadě jména a příjmení zákonného zástupce. (3) Vyslovení nesouhlasu je opatřeno úředně ověřeným podpisem nesouhlasící osoby, v případě postupu podle odstavce 2 úředně ověřeným podpisem zákonného zástupce.

15 Situace v ČR opting out § 2
(1) Nesouhlasící osoba, popřípadě zákonný zástupce doručí nesouhlas s posmrtným odběrem tkání nebo orgánů Koordinačnímu středisku pro resortní zdravotnické informační systémy. Nesouhlas s odběrem lze středisku doručit osobně nebo v zásilce s doručenkou. (2) Jestliže byl nesouhlas s posmrtným odběrem tkání nebo orgánů vysloven ve zdravotnickém zařízení2), použijí se pro zápis tohoto nesouhlasu ustanovení § 1 odst. 1 a 2 a odstavce 1 obdobně s tím, že kopii zápisu nesouhlasu doručí Koordinačnímu středisku pro resortní zdravotnické informační systémy zdravotnické zařízení.

16 Situace v ČR opting out (3) Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy zašle bez zbytečného odkladu oznámení nesouhlasící osobě o zařazení jejího nesouhlasu s posmrtným odběrem tkání nebo orgánů do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů. § 3 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. srpna 2004. Ministr: MUDr. Kubinyi, Ph.D. v. r. (Přílohy nejsou k dispozici v elektronické podobě) 1) § 18 odst. 4 zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon).2) § 16 odst. 2 zákona č. 285/2002 Sb.*) Ve vyslovení nesouhlasu s posmrtným odběrem tkání a orgánů lze uvést pouze orgány nebo tkáně nebo některé orgány a tkáně nebo některé orgány nebo některé tkáně. Rozsah nesouhlasu lze i doplnit dalším vysvětlením, popřípadě upřesněním.

17 Kasuistika The Independent, 21. března 2006:
Zámožní Japonci dostávají orgány z popravených vězňů z Číny Čínské úřady to oficiálně popírají, pokud se stalo, tak „ve velmi mála případech a se souhlasem popravených“ britští lékaři upozorňují, že v některých případech uplynula mezi popravou a transplantací natolik krátká doba, že „dárce“ a příjemce museli být vyšetřeni a nalezeni ještě před provedením popravy

18 Poznámka vlastníkem mrtvého těla není ani stát ani příbuzní. Tělo člověka není zboží. Proto není dovoleno ani orgány před smrtí prodávat. Možnost diskriminace chudých a ekonomicky zranitelných. Francie: dárcovství krve vždy bezplatné.

19 Kriteria smrti nemocný si musí být absolutně jistý, že jeho lékař není jeho popravčím, a že žádná definice smrti nedovolí, aby se jím stal dříve v souvislosti se zastavením srdeční činnosti (ireverzibilní zástava cirkulace a dýchání), později se dostává do popředí funkce mozku (ireverzibilní ztráta všech funkcí celého mozku, včetně mozkového kmene). Jsou nutné tři klinické nálezy: bezvědomí ztráta spontánního dýchání ztráta reaktivity

20 Kriteria smrti Jsou nutné tři klinické nálezy:
bezvědomí ztráta spontánního dýchání ztráta reaktivity Problémy s touto definicí nastávají v pojmu ireverzibilita. Např. stav pozorovat nejméně 12 hod. Švédsko: intrakraniální angiografie. USA: EEG – ztráta všech aktivit, radioizotopová angiografie. Pokud toto je, pak stačí 6 hodin počkat, pokud intrakraniální angiografie provedena není, pak 12 hod.

21 Situace v ČR U nás „Výnos Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČSR ze dne o podmínkách pro mimořádné odebírání orgánů a tkání z těl mrtvých“ Diagnostická kritéria pro určení smrti mozku jsou: klinické příznaky vyhasnutí funkcí mozku, tj. hluboké bezvědomí a úplná ztráta reaktivity na vnější i vnitřní podněty, kterou zprostředkovává mozek nepřítomnost spontánního dýchání příznaky ireverzibility vyhasnutí všech funkcí mozku

22 Diskuse Singer: mrtvý je i ten, u koho je ireverzibilní ztráta vyšších mozkových funkcí při fungujícím mozkovém kmeni. Důsledky: těmto lidem možno odebírat orgány. Rovněž anencephalickým, dosud živým dětem. Nebezpečí slippery slope je evidentní Opačný pohled: v mozku přežívají ostrůvky buněk, minimální elektrické pole zjistitelné ještě dlouho, izolované buňky z mozku se dají kultivovat Závěr: smrt je proces, nikoli okamžik. Definice je vždy otázkou konsensu

23 Diskuse V definici se mísí tři roviny:
koncepční: smrt je ireverzibilní ztrátou života, toho, co je nejdůležitější pro přirozenost člověka. To ale záleží na tom, jak je na lidskou bytost pohlíženo, záleží na prizmatu dané filosofie (dočasně vtělená bytost, shluk atomů…) buddhisté předpokládají, že duše je přítomna v mrtvém těle ještě tři dny po klinické smrti – v této době se tedy nesmí odebírat orgány

24 Diskuse kriteriologická rovina: významné znaky člověka se spojují s funkcemi lidského organismu (srdce – cirkulace; plíce – dýchání; mozek – vědomí a integrování funkcí organismu) diagnostická rovina – stanovuje testy, které určí ireverzibilitu ztráty funkcí

25 Diskuse konsensus na západě: ireverzibilní ztráta schopnosti koordinovat a integrovat fyzické a mentální funkce těla. (=smrt mozku) Pokrok medicíny: člověk je schopen „žít“ na přístrojích i s těžkým poškozením mozku, často v bezvědomí, v tzv. vegetativním stavu Jsou lidé s těžkým poškozením mozku, kteří dýchají sami a srdce pracuje – má se jim podávat výživa?


Stáhnout ppt "Odběry orgánů z mrtvých pro účely transplantací"

Podobné prezentace


Reklamy Google