Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Lydie Musilová  Daňová problematika měst a obcí (DPPO 2012, DPH 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Lydie Musilová  Daňová problematika měst a obcí (DPPO 2012, DPH 2013."— Transkript prezentace:

1 Ing. Lydie Musilová  Daňová problematika měst a obcí (DPPO 2012, DPH 2013

2 Změny ve struktuře FÚ, placení daní  Finanční úřad pro Olomoucký kraj  Územní pracoviště – původní FÚ  Nové tiskopisy:  http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dan ove_tiskopisy.html?year=0 http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dan ove_tiskopisy.html?year=0  Placení daní – nová matrice účtu: 47623811 / 0710  Předčíslí účtu zůstalo, např.:  DPPO 7704, DPH 705

3 Daně z příjmů Rozdělení výnosů pro DPPO Výnosy, které nejsou předmětem daně :  Příjmy ( výnosy) vyplývající z poslání obce vymezené zákonem o obcích -statutu (§ 18 odst. 4 písm. a), pokud jsou tyto příjmy vymezené zvláštním předpisem - VVS  (§ 18 odst. 4 písm. b) -dotace, veřejná podpora obecně ( daňové příjmy)  Dary- vazba na § 20 odst.1 písm.b) zákona č. 357/1992 Sb.- osvobozeno od daně darovací, DAP se nepodává  Úroky z vkladů na BÚ

4 Daně z příjmů Rozdělení příjmů pro DPPO Výnosy, které jsou vždy předmětem daně:  Výnosy z hospodářské činnosti (HV po úpravě)  Výnosy z reklam, z nájemného ( i když bude v hlavní činnosti) (§ 18 odst. 3, )  Výnosy z prodeje majetku ( movitého i nemovitého), pozor prodej svěřeného majetku PO !!  Vazba na účt. tř. 6, u plátce daně ekonomická činnost pro účely DPH

5 Náklady  je nutné rozdělení v návaznosti na uvedené výnosy v hlavní činnosti i náklady na jednotlivé činnosti – pro posouzení ziskové nebo ztrátové činnosti,  musí to být zajištěno již v rámci účetní závěrky - § 18 odst. 6, 7 ZDP – pro obce neplatí mimoúčetní vazby !!  Vazba na analytické členění tř. 6 a 5  Sazba daně 19 %

6 Snížení základu daně  § 20 odst. 7 ZDP - snížení daňového základu až o 30 %, maximálně však o l 000 000 Kč. V případě, že uvedených 30 % ze základu daně činí méně než 300 000 Kč, lze odečíst částku ve výši nejméně 300 000 Kč  povinnost použít takto získané prostředky ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně  prokazatelnost u obcí – ??? Pokud obce jsou příjemci vlastní daně - nedoporučujeme

7 Zaměstnávání osob se ZPS § 35:  Zákon nerozlišuje druh právnické osoby, možnost snížit daň mají všechny subjekty, tedy i obce.  18 000 u ZPS, 60 000 u TZP  Použití – na rozhodnutí obce ?!

8 Zaúčtování daně  Vypočtený předpoklad:  MD 591/D 341  MD 341/ D 682  Rozdíl oproti předpokladu při podání DAP:  MD 595 /D 341  MD 341/ D 682

9 Problematika DPH  Rekapitulace změn pro neplátce i plátce ve vazbě na novelu účinnou od 1.1.2013

10 Registrace k DPH  Limit 1 mil. Kč zachován do 31.12.2014. Snížení na 750 tis. Kč od 1.1.2015 (testování již za rok 2014)  Definice obratu zůstává zachována –viz dále  Při překročení obratu – plátcem od 1. dne druhého měsíce  Při překročení obratu – zpětná registrace od 1.1.2013  Dobrovolná registrace bude až po doručení rozhodnutí o registraci

11 Zdaňovací období  Ze zákona měsíční  Nový plátce – v 1. roce vždy měsíční  Nový plátce – v 2. roce může žádat správce o čtvrtletní – pokud správce nepovolí, je měsíční  Nespolehlivý plátce – měsíční

12 Obrat pro povinnou registraci Obrat pro povinnou registraci – ustanovení § 4a ZDPH:  + úplata bez daně, tj. výnosy ( která náleží OPD) za plnění s místem plnění v tuzemsku, včetně dotace k ceně, tj.:  za zdanitelné plnění  plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně  plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až § 56, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně ( definice MF)  - úplaty (výnosy) za prodej dlouhodobého majetku  POZOR na smlouvy o sdružení

13 Obrat pro povinnou registraci k DPH  Do obratu nepatří : § 56 – Převod nemovitostí a pozemků Prodej DHM § 61 d)Sportovní činnost –koupaliště, lyžařské vleky,apod. ( i pronájmy KD pro účely cvičení),  § 61 e) Kulturní činnost – pořádané obcí  § 59 Sociální služby – podle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách

14 Obrat pro povinnou registraci k DPH  Do obratu patří:  Nájmy movitých věcí  Krátkodobé nájmy ( definice § 56 odst. 3 ZDPH), pozor i když je smlouva na rok !!  Nájmy garáže, parkovací plochy, plochy pro umístění reklamy, plochy pro umístění nápojových automatů  Ubytování služby  Stravovací služby  Provoz bufetu  Reklamní činnost

15 Obrat pro povinnou registraci k DPH Do obratu nepatří:  § 36 odst. 11 – přeúčtování služeb (částky, o kterých je účtováno v rámci zúčtovacích vztahů ( účtová třída 3. - Zúčtovací vztahy, popř. v rámci účtové třída 5. Náklady účtováno s minusovým zápisem),  úroky z běžných účtů, finanční plnění z titulu náhrady škody a manka, finanční bonusy, sankční postihy – pokuty, penále apod.  Výnosy z výkonu veřejné správy  Sdílené daně a dotace

16 Obrat pro povinnou registraci k DPH  Výkon veřejné správy - činnost vykonávaná v rámci zvláštního právního režimu, platného pro veřejnoprávní subjekty a nikoli za stejných právních podmínek platících pro soukromé ekonomické subjekty:  Poplatky podle zákona č. 565/90 Sb., Správní poplatky podle z.č. 634/2004 (např.za ověřování listin)  Úplata za poskytnutí informací podle z.č.106/99 o svobodném přístupu k informacím  Czech point – zákona 365/2000 Sb. (je pod správními poplatky)  Hřbitovní poplatky  Vymezení zón placeného stání – výklad MF  Ekokom, Asekol – výklad MF

17 Identifikovaná osoba 1 (§ 6g až § 6i)  Kdo může být – jakákoli osoba povinná k dani či PO nepovinná k dani, pokud již nejsou plátcem daně  Kdy se stane:  Pořízením zboží z EU nad 326 tis. Kč (výjimka u třístranného obchodu)  Přijetí služby z EU s místem plnění v ČR od osoby neusazené v tuzemsku  Přijetí zboží s instalací v ČR

18 Identifikovaná osoba 2 (§ 6g až § 6i)  Zdaňovací období – „měsíční“  Podávání DAPDPH  jen v případě, že v daném měsíci vznikla daňová povinnost  Do 25. dne následujícího měsíce (klasické podání jako u měsíčního ZO)

19 Platné novely  Technická novela - zákon č. 502/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Technická novela - zákon č. 502/2012 Sb.,  Sazbová novela - zákon č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů (především úprava týkající se změny sazeb DPH) Sazbová novela - zákon č. 500/2012 Sb.,

20 Sdělení MFČR a GFŘ  INFORMACE MF - o změnách v oblasti daně z přidané hodnoty („DPH“) - s účinností od 1. 1. 2013 (3. ledna 2013)  Informace GFŘ k aplikaci §106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (nespolehlivý plátce) a souvisejících ustanovení  Informace MF - Novela zákona o DPH od 2013 („protischodkový balíček“) - Sazby daně u zdravotnických prostředků

21 Povinný registrační údaj - § 96 (bankovní účty)  Správci daně je nutné sdělit všechny čísla účtů používaných pro ekonomickou činnost (SVÉ ÚČTY).  Z výše uvedených účtů učit ty, které budou zveřejněny v registru (dopad na případné ručení odběratelem - § 109/2/c)  Výše uvedené je nutno sdělit správci do 28.2.2013 (viz přechodné ustanovení bod Správci v případě nesdělení účtů pro zveřejnění nezveřejní žádný účet (tj. dopad na ručení)  Z důvodu technických lhůt a postupů bude aplikace ručení zřejmě až od 1.4.2013 (správci daně budou majitele účtů ověřovat u bank)

22 Nespolehlivý plátce §106a  Rozhodnutím správce daně – lze se do 15 dnů odvolat s odkladným účinkem (při vážných důvodech může správce daně odklad vyloučit)  Ten kdo závažným způsobem porušuje své povinnosti vztahující se ke správě daně ( viz Informace GFŘ ze 4.1.2013)  V registru nespolehlivých plátců minimálně 1 rok  Vyřazení z registru NP – poslední rok nesmí závažným způsobem porušovat své povinnosti vztahující se ke správě daně

23 Ručení za nezaplacenou daň §109  Nově pokud příjemce plnění provádí bezhotovostní platbu za přijaté plnění na účet, který není zveřejněn (doposud jen v případě platby na účet vedený poskytovatelem mimo tuzemsko)  Nově pokud je přijaté plnění poskytnuto nespolehlivým plátcem evidovaným v příslušném registru k DUZP

24 Zvláštní způsob zajištění daně Pokud příjemce zdanitelného plnění uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň z takového zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel, použije se tato úhrada pouze na úhradu daně poskytovatele zdanitelného plnění z tohoto zdanitelného plnění - § 109a Příjemce plnění úhradu daně platí na bankovní účet FÚ místně příslušného pro poskytovatele: předčíslí (80039) + matriková část (číslo určující příslušný FÚ) + kód banky 0710 + konstantní symbol 1148 u bezhotovostní platby nebo 1149 u hotovostní platby

25 Zvláštní způsob zajištění daně - pokračování Způsobem zveřejněným správcem daně příjemce plnění FÚ poskytovatele sdělí:  identifikaci poskytovatele zdanitelného plnění  variabilní symbol = DIČ poskytovatele plnění  identifikaci příjemce zdanitelného plnění  specifický symbol = DIČ příjemce plnění  daň, na kterou je úhrada určena  předčíslí = 80039  den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty poskytovatelem zdanitelného plnění  ve zprávě pro příjemce se uvede:  den uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru: DD/MM/RRRR-P  den přijetí úplaty ve tvaru: DD/MM/RRRR-U (např. 10/12/2011-U) http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_13061.html?year=0

26 Změny v oblasti sazeb DPH v roce 2013 – zákon č. 500/2012 Sb.  Změny v příloze č. 3 k ZDPH )s účinností do 31. 12. 2012 příloha č. 1 k ZDPH):  Vypuštění položky „dětské pleny“  Vymezení zdravotnických prostředků, u kterých je možné uplatnit sníženou sazbu daně (Informace k novele 2013 – sazby daně u zdravotnických prostředků zveřejněno 7. 12. 2012)

27 Sazby daně v roce 2013  Sazby daně u stavebních a montážních prací - § 47, 48 a § 48a ZDPH – 15 % a 21 %  Sazby daně u převodu nemovitosti – § 47 odst. 5 a § 48a odst. 3 ZDPH (stavby pro soc. bydlení – 15 % pokud nejsou osvobozeny od daně podle § 56 odst. 1 ZDPH, stavební pozemky podle § 56 odst. 2 ZDPH – 21 %  Snížená sazba daně u stavebních prací realizovaných na dokončených objektech bytové výstavby, bez ohledu na skutečnost, zda splňují kritéria stavby pro soc. bydlení, se uplatňuje i po 1. 1. 2013 (15 %)  Sazby daně při zřízení věcného břemene vztahujícího se k nemovitostem (§ 14 odst. 1 písm. c) ZDPH, § 47odst. 4, § 48a odst. 3 ZDPH – základní sazba 21 %

28 Změna sazeb – přechodná ustanovení  Při dodání vody, při poskytnutí služby spojené s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod a při dodání tepla nebo chladu, při dodání elektřiny, plynu a při poskytnutí telekomunikačních služeb, přepravy a distribuci plynu, přenosu a distribuci elektřiny je plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění se dnem uskutečnění zdanitelného plnění ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, oprávněn stanovit spotřebu samostatně za období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a samostatně za období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na základě odečtu z měřicích zařízení ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona nebo na základě propočtu, je-li odečet z měřicích zařízení proveden až po tomto dni.

29 Změna sazeb – přechodná ustanovení U spotřeby za období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona plátce uplatní sazbu 14 (20)% (a to i v případě, kdy ke zjištění skutečné spotřeby dojde v období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona) a u spotřeby za období po účinnosti tohoto zákona sazbu 15 (21) %. V případě přijetí úplaty přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ze které vznikla povinnost přiznat daň, se uplatní tyto sazby ze základu daně stanoveného pro každé období podle § 37a ZDPH, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

30 Změny sazeb - příklad Dodavatel tepla (A) provede odečet z měřících zařízení 31. 12. 2012, provede propočet spotřeby 5.1.2013:  na daňovém dokladu uvede DÚZP dle § 21 odst. 6 písm. b) 5.1. 2013  Jedná se o spotřebu za obd. do 31.12. 2012 uvede základ daně a DPH s 14% Dodavatel tepla (B) provede odečet z měřících zařízení 31. 3. 2013:  na daňovém dokladu uvede DÚZP dle § 21 odst. 6 písm. b) 31.3. 2013  u spotřeby propočtené za obd. do 31.12. 2012 uvede základ daně a DPH s 14%  u spotřeby propočtené za období od 1. 1. do 31. 3.2013 uvede DPH s 15 % Odběratel (pronajímatel nemovitosti - C) na základě přijatého daňového doklad od dodavatele A zjistí výši spotřeby dne 2. 4. 2013  na daň. dokladu vystaveném nájemci (C) u dodání vody uvede DÚZP 2.4. 2013  u spotřeby propočtené za obd. do 31. 12. 2012 uvede zákl. daně a DPH s 14 %  u spotřeby propočtené za období od 1. 1. do 31. 3.2013

31 Zúčtování zálohy  U plnění s vyúčtovanou zálohou se uplatní sazba daně :  u kladného rozdílu - platná k DUZP vyúčtování  u záporného rozdílu – podle záloh s opačnou chronologií Princip původně uplatňovaný v rámci přechodných ustanovení při změně sazeb DPH se přesunul přímo do textu zákona (§ 37a)

32 Zúčtování zálohy – příklad 1  Dne 31.10. 2012 dohodnuto poskytnutí služby v úrovni ZD 10.000 Kč plus základní sazba daně. Záloha zaplacena v 11/2012 v úrovni 8.000 Kč plus DPH (sazba daně 20%, tj. daň ve výši 1.600 Kč).  V lednu poskytnuta sjednaná služba – vyúčtování v 1/2013 (sazba 21%)  ZD = 10.000 – 8.000 = 2.000  Sazba DPH 21%, tj. daň ve výši 420 Kč  Celkem k úhradě 2.420 Kč

33 Zúčtování zálohy – příklad 2  Dne 31.10. 2012 dohodnuto poskytnutí služby v úrovni ZD 10.000 Kč plus základní sazba daně. Záloha zaplacena v 11/2012 v úrovni 8.000 Kč plus DPH (sazba daně 20%, tj. daň ve výši 1.600 Kč).  V lednu poskytnuta sjednaná služba se slevou ve výši 4.000 Kč (sjednaná cena služby po slevě v úrovni ZD 6.000 Kč) – vyúčtování v 1/2013  ZD = 6.000 – 8.000 = - 2.000  Sazba DPH 20%, tj. daň ve výši -400 Kč  Celkem přeplatek ve výši 2.400 Kč

34 Zúčtování zálohy – příklad 3  Dne 31.10. 2012 dohodnuto poskytnutí služby v úrovni ZD 10.000 Kč plus základní sazba daně.  1. záloha zaplacena v 11/2012 v úrovni 8.000 Kč plus DPH (sazba daně 20%, tj. daň ve výši 1.600 Kč).  2. záloha zaplacena v 1/2013 v úrovni 2.000 Kč plus DPH (sazba daně 21%, tj. daň ve výši 420 Kč).  V únoru poskytnuta sjednaná služba se slevou ve výši 3.000 Kč (sjednaná cena služby po slevě v úrovni ZD 7.000 Kč) – vyúčtování v 2/2013  ZD = 7.000 – 10.000 = - 3.000  Pro 2.000 Kč sazba DPH 21%, tj. daň ve výši -420 Kč  Pro 1.000 Kč sazba DPH 20%, tj. daň ve výši -200 Kč  Celkem přeplatek ve výši 3.620 Kč

35 Oprava základu daně u PDP Při režimu přenesení daň. povinnosti se oprava zákl. daně provede obdobně podle § 42 odst. 1 až 6 (§ 42 odst. 7) Při opravě základu daně podle § 42 odst. 7 nemusí opravný daňový doklad obsahovat náležitosti podle § 45 odst. 1 písm. i) a j), tj. rozdíl mezi opravenou a původní daní a rozdíl mezi opravenou a původní úplatou (§ 45 odst. 3) Příklad: Plátce A v 10/2012 poskytne stavební práce na nebytovém objektu plátci B se základem daně 100. V 1/2013 je uplatněna reklamace a původní cena je snížena o 10%. Dne 10.2. 2013 je plátci B doručen opravný daňový doklad. Plátce A  v DAP za 10/2012 uvedl v ř. 25 hodnotu 100 + podal výpis z evidence  v DAP za 2/2013 uvede v ř. 25 hodnotu -10 + podá výpis z evidence Plátce B  v DAP za 10/2012 uvedl v ř. 10 základ daně 100 a daň na výstupu 20 a při splnění podmínek pro uplatnění odpočtu daně v ř. 43 základ daně 100 a nárok na odpočet 20 + podal výpis z evidence  v DAP za 2/2013 uvede v ř. 10 zákl. daně -10 a daň -2 a pokud byl uplatněn odpočtu daně v ř. 43 zákl. daně -10 a odpočet -2 + podá výpis z evidence … při opravě se použije původně platná sazba daně (viz § 42 odst. 4)

36 Náležitosti daňových dokladů §29  Nově už nemusí být základ daně v české měně  Nově je nutné zahrnout do daňového dokladu v režimu přenesení daně text:  Daň odvede zákazník  U přenosu daně (§ 92a) není již nutné uvádět sazbu daně

37 Daňové doklady a auditní stopa §34  Po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, kdy nastalo DUZP je nutno u daňového dokladu zajistit:  Věrohodnost jeho původu = zaručení totožnosti osoby uskutečňující dané plnění nebo vystavující daný DD (u el. dokladů - el. podpis; el. značka; EDI)  Neporušenost jeho obsahu = jeho neměnnost  Jeho čitelnost = zjistit údaje na něm uvedené přímo nebo pomocí techniky Zajištění věrohodnosti původu daňového dokladu a neporušenosti jeho obsahu lze dosáhnout prostřednictvím kontrolních mechanismů procesů vytvářejících spolehlivou vazbu mezi daňovým dokladem a daným plněním (§ 34 odst. 3)

38 Převod staveb, bytů a nebytových prostor § 56  Lhůta pro posuzování se mění a bude 5 let (původně 3 roky)  Nově se bude moci plátce daně rozhodnout, že při převodu uplatní daň i po této lhůtě.  Přechodné ustanovení:  U staveb, bytů a nebytových prostor nabytých do 31.12.2012 (včetně) se uplatní dosavadní lhůta 3 roky a možnost zdaňovat po dané lhůtě bude možné použít.

39 Přenos daňové povinnosti v tuzemsku  Daň odběratel doplní do záznamní povinnosti, tj. již se nesmí doplňovat přímo na daňový doklad  Pokud je dodavatel zpětně zaregistrován, není možné za toto „minulé“ období aplikovat přenos daně a bude aplikován klasický režim zdanění.  Možnost aplikace přenosu daně u plnění souvisejících s poskytnutím stavebních nebo montážních prací (např. dodávka stavebních prací vč. mobilního zařízení ???)

40 Přenesenídaňové povinnosti ve stavebnictví (aktuální výklady) Přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví (aktuální výklady) Informace GFŘ vydaná ve spolupráci s ČSÚ k některým otázkám zatřídění stavebních prací dle oddílů 41 až 43 klasifikace CZ-CPA zveřejněná 4. 9. 2012 Tato předkládaná Informace doplňuje dosavadní materiály GFŘ na základě získaných zkušeností v předmětné oblasti a reaguje na vývojové posuny v konkrétních případech, např.: Oprava dveřního zavírače (jako takového) u dveří zabudovaných ve stavbě - CZ-CPA 95  Jde o změnu v položce 34 v tabulce GFŘ uvedené na webu GFŘ  Zařazení uvedené opravy do oddílu CZ-CPA 95 představuje výkladový posun, dosavadní postupy podle předchozího výkladu nebudou v tomto ohledu zpochybňovány Pokud plátci doposud postupovali v dobré víře a následně se ukáže, že jejich postup není v souladu s výše uvedenými shodnutými závěry, nebude již uplatněný režim ze strany daňové správy zpochybňován resp. není nutné provádět opravy. Konstatované však platí samozřejmě pouze za podmínky, že takto postupoval jak dodavatel, tak příjemce plnění a nedošlo tak ke zkrácení státního rozpočtu.

41 Záznamní povinnost  U přijatých zdanitelných plnění (mimo zjednodušených DD) je nutné uvádět též DIČ dodavatele  Od roku 2014 se bude povinně podávat DAPDPH elektronicky.


Stáhnout ppt "Ing. Lydie Musilová  Daňová problematika měst a obcí (DPPO 2012, DPH 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google