Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Č eský teolog, filosof, pedagog a spisovatel..  Úvod………………………………..2  Ž ivotopis……………………………………..3  Díla…………………………………………....5  Komenského mravou č né.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Č eský teolog, filosof, pedagog a spisovatel..  Úvod………………………………..2  Ž ivotopis……………………………………..3  Díla…………………………………………....5  Komenského mravou č né."— Transkript prezentace:

1 Č eský teolog, filosof, pedagog a spisovatel.

2  Úvod………………………………..2  Ž ivotopis……………………………………..3  Díla…………………………………………....5  Komenského mravou č né desatero…8 2

3 *28.3. 1592 Nivnice, nebo Uherský Brod † 15. 11. 1670 Amsterodam Významný myslitel evropského novov ě ku, vynikající filozof, pedagog. Vyššího vzd ě lán se mu došlo a ž v šestnácti letech na P ř erovské Bratrské Akademii, fungující pod ochranou Karla staršího ze Ž erotína. Akademii navšt ě voval v létech 1608 – 11 a ji ž zde se seznámil s antitrinitárním socialistickým pojetím Boha. V létech 1611 – 13 studoval na kalvínsky orientované vysoké škole v Herbornu a poté krádce pobyl na univerzit ě v Heidelbergu, kde si v lednu 1614 koupil od vdovy po profesoru matematiky Christmannovi rukopis epochálního Koperníkova spisu De revolutionibus orbium coeledtium. V létech 1614 – 18 byl rektorem p ř erovské školy, na ní ž p ř edtím studoval. 3

4 V létech 1622 – 27 pro ž ívá nejt ěž ší období svého ž ivota; v obdob í pronásledování nekatolík ů po porá ž ce č eských stav ů po bitv ě na Bílé ho ř e ztrácí své nejbli ž ší a ž ije ve vlasti jako psanec. Nejbezpe č n ě jší úkryt našel na Brandýském Panství Karla st. Ze Ž erotína, kde koncipoval té ž své kontemplativní (rozjímavý, hloubavý, p ř emítavý) literární texty, p ř edevším Labyrint sv ě ta a ráj srdce. V r. 1628 opouští nav ž dy svou vlast a uchyluje se do polského Lešna, kde píše své zásadní pedagogické spisy(Velká Didaktiva) a také svá díla pansofická (nap ř. Prodromus pansophiae). 4

5 V létech 1644 – 45 se ú č astnil mírových rozhovor ů mezi zástupci katolík ů, luterán ů a kalvinist ů v Toruni. Torunská colloquia charitativa neskon č ila úsp ě šn ě, avšak zhruba od této doby za č al Komenský pracovat na svém hlavním díle Obecná porada o náprave v ě cí lidských (De rerum humanarum emendatione consultatio catholica). Č ty ř i roky pracoval na reform ě vzd ě lání v Sedmihradsku (1650 – 54) a po krátkém pobytu v Le š n ě se p ř est ě hoval do Amsterodamu, kde strávil posledních č trnáct let svého ž ivota.

6 V létech 1556 – 57 vyšly v Amsterodamu jeho sebrané pedagogické spisy (Opera didactica omn i a) a zde také koncipoval a vydával své polemiky proti socinián ů m a pracoval na dokon č ení své Obecné porady. Místo posledního odpo č inku našel Komenský v Na ar denu, m ě ste č ku nedaleko Amsterodamu.

7 7 A. J. Komenský tvrdil, ž e všechno zlo pochází z nev ě domosti, sna ž il se vypracovat plán na rozvoj vzd ě lanosti lidstva = Pansofický plán Zd ů raz ň uje harmonii celku, proto neodd ě luje filosofii od teologie (= pansofie, pan = vše; sofia = v ě da, moudrost; myšlenka ucelené soustavy veškerého mo ž ného lidského poznání) Všechna č innost poznávací, výchovná, polit i cká aj. sm ěř uje k jednomu cíli: „ k oprav ě “ lidského ž ivota do podoby harmonující s propagace pokojného ř ešení a p ř ekonávání všech rozpor ů nábo ž enských, sociálních a politických, p ř edevším p ř evýchovu a osv ě tou č lov ě ka Komenský byl siln ě v ěř ící č lov ě k, optimista i p ř esto, ž e pro ž il mnoho strádání

8 Nábo ž enské a filozofické spisy: O poezii č eské Listové do nebe Truchlivý, 1622-24 Moudrost starých Č ech ů Poklad jazyka č eského P ř emyšlování o dokonalosti k ř es ť anské P ř edch ů dce všev ě dy (Prodromus Pansophiae), 1639 Hlubina bezpe č nosti Kancionál Kšaft umírající matky Jednoty bratrské Labyrint sv ě ta a ráj srdce, 1631 (recenze) And ě l míru (Angelus pacis), 1667 Jedno pot ř ebné (Unum necessarium), 1668 8

9 je kniha Jana Amose Komenského, pokládaná za jedno z vrcholných děl barokní literatury. Komenský dokončil první verzi spisu v roce 1623. Svět je zobrazen alegoricky jako město, které připomíná labyrint a jímž prochází poutník – vypravěč. Ve městě je Brána života a Brána rozchodu, ústřední náměstí a šest ulic pro šest stavů: domovní stav, řemeslníky, učence, duchovní, vládce a vojáky.

10 Kresba města z rukopisu Labyrintu z roku 1623. Titulní strana prvního vydání Labyrint Světa a ráj Srdce, které vyšlo roku 1631

11 11 Pedagogika: Velká didaktika (Didactica magna), 1657 Didactica Informatorium školy mate ř ské, 1630 Brána jazyk ů otev ř ena (Janua linguarum reserata), 1631 Grammatica latina Sv ě t v obrazech (Orbis pictus / Orbis sensualium pictus), 1658 Škola na jevišti Divadlo sv ě ta (Theatrum universitatis rerum) Škola hrou (Schols ludus), 1654 Všeobecná porada o náprav ě v ě cí lidských, 1992 (De rerum humanarum emendatione consultatio catholica, 1657) (nedokon č eno) Sebrané pedagogické spisy (Opera didactica omnia), 1657-1658 Fortius o ž ivlý / Vzk ř íšený Fortius (Fortius redivivus)

12 12

13 13 Památník J. A. Komenského v Kunvald ě kolébka jednoty bratrské


Stáhnout ppt "Č eský teolog, filosof, pedagog a spisovatel..  Úvod………………………………..2  Ž ivotopis……………………………………..3  Díla…………………………………………....5  Komenského mravou č né."

Podobné prezentace


Reklamy Google