Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VelikonoceVelikonoce svátky vysvobození. Velikonoce – několik vrstev •lidové Velikonoce •Velikonoce židovské •Velikonoce křesťanské.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VelikonoceVelikonoce svátky vysvobození. Velikonoce – několik vrstev •lidové Velikonoce •Velikonoce židovské •Velikonoce křesťanské."— Transkript prezentace:

1 VelikonoceVelikonoce svátky vysvobození

2 Velikonoce – několik vrstev •lidové Velikonoce •Velikonoce židovské •Velikonoce křesťanské

3 Lidové Velikonoce Půst – příprava na svátky Je třeba dobře se připravit: duchovně, různými obyčeji, úklidem, přípravou jídla. Křesťanským Velikonocům předchází šest postních nedělí. Mají jména lidová – podle zvyků, ale také latinská – podle biblických textů, které se čtou při bohoslužbách. Zvyky vztahující se k celému tomuto období mají původ v radosti z končící zimy a probouzející se přírody. 1. neděle postní - Pučální, Pražná (podle postního pokrmu pučálky - opraženého naklíčeného hrachu nebo obilí) 2. neděle postní - Sazometná, Černá (podle úklidu a smýčení, které se v tyto dny provádělo) 3. neděle postní - Kýchavná (podle pověry: kdo v tyto dny třikrát kýchne, bude celý rok živ a zdráv) 4. neděle postní - Družebná, Liščí 5. neděle postní - Smrtná (podle vynášení smrtky - zmaru, nemoci, zimy a nečistých sil ze vsi) 6. Neděle postní – Květná (svěcení ratolestí, obchůzky s lítem, létečkem - ozdobený živý stromek, symbol života, jara ) Ve Velkém Poříčí u Hronova zpívali: Smrt chodí po vsi, má dlouhé vousy, už nemůže choditi, musíme ji nositi, od města k městu nesem nevěstu, jestli nám nic nedáte, tak vám ji tu necháme.

4 Pašijový týden Žluté pondělí Modré úterý Škaredá /černá/ středa Zelený čtvrtek Velký pátek Bílá sobota Od pondělí do středy se uklízelo, bílilo od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty zvony odlétly do Říma, zvonění nahrazováno řehtáním, hrčením … o Zeleném čtvrtku se sel hrách, na stole nesmělo chybět kynuté pečivo různých tvarů, zejména stáčené z pruhů - jidáše, které se jedlo s medem, vařil se špenát z kopřiv; na Velký pátek - se nepracovalo, nevařilo, nejedlo, nesvítilo (když se vařilo: chlebová polévka a brambory s mlékem) - lidé se omývali v proudící vodě, aby byli zdraví; - nesmělo se hýbat půdou; - podle pověry se země otvírá a vydává své poklady; na Bílou sobotu - zaplály "jidášské ohně“ (oharky z těchto ohňů měly ochránit hospodářství před požárem a bleskem; - pekly se mazance - zase začaly zvonit zvony - všichni šli na Vzkříšení (půlnoční bohoslužba)

5 Lítování, klapačky, pomlázka (koledovalo se při řadě příležitostí) Zimu jsme vám odnesli,Klekání jsme odklepali, léto jsme vám přinesli,dejte vejce malovaný! lítíčko je zelené,Klep, klep, klep! pentličky jsou červené. (Na Velký pátek – z Čech) Až půjdeme od vás ven, dej vám Pámbu dobrý den! (Z Čech) Já jdu na pomlázku, bosý nohy mám, posaďte mě na lavici, ať se zvohřejvám; pomlázky mně dejte, nic se mi nesmějte, Ať jdu zas jinam. (Z Novopacka)

6 Bože, dej dočkati v zdraví zasívati. (Z Čech)

7 PESACH - Velikonoce židovské Nejstarší svátky – připomínají vysvobození židovského národa z egyptského otroctví (někdy kolem roku 1250 před Kristem) – pohyblivé: slaví se 8 dní počínaje prvním jarním úplňkem; čili od 14. dne měsíce nisanu (přibližně náš duben), – rodinné: sederová slavnostní večeře (předepsaná symbolická jídla: nekvašený chleba, hořké byliny, slaná voda aj.); – nejmladší člen rodiny se ptá písničkou Čím se liší tato noc? – starší odpovídají a převyprávějí příběh odchodu z Egypta podle Hagady.

8 O čem mluví biblická kniha Exodus ? Mojžíš dostal od Boha za úkol vyvést židovský národ z otročení faraónovi – opakovaně žádal o jeho propuštění, vždy byl odmítnut. Postupně přišlo 10 ran egyptských: 1. zkaženy vody Nilu, ryby lekly, lidé trpí žízní; 2. Egypt zaplavily žáby, byly všude, dokud nepohynuly; 3. mračna komárů trýznila lidi i dobytek; 4. Egypt zamořily mouchy, jen Izraelce vynechaly; 5. přišel dobytčí mor; 6. přišla epidemie neštovic; 7. padlo krupobití; 8. přiletěla mračna kobylek; 9. padla temnota na celou zemi; – ale farao přece neustoupil a nepropustil lid, 10. pomřelo vše prvorozené – o VELIKÉ NOCI se židovský národ vydal na cestu z Egypta, aby sloužil Hospodinu.

9 V podvečer před velikou nocí se Izraelci museli připravit: zabít beránky, upéci je, jejich krví potřít veřeje dveří svých domů – znamení pro anděla zhouby, že má tento dům překročit (PaSaCH), napéci chleba bez kvasu, obléci se na cestu, obout opánky, ve spěchu povečeřet. Pak odešli – se svými stády a zásobami. Cesta ke svobodě trvala ještě dlouhá léta, vedla nedostatkem a byla velkou zkouškou důvěry v Boha. Džebel Músá - hora Mojžíšova, údajná hora Sinaj, kde Mojžíš dostal od Hospodina kamenné desky Desatera

10 Křesťanské Velikonoce Nejdůležitější křesťanské svátky: -p-připomínají utrpení, smrt a vzkříšení Spasitele Ježíše Krista, který vykoupil lidi z otroctví hříchu, -p-pohyblivé: Boží hod je v neděli po 1. jarním úplňku -s-slaví se shromážděními a bohoslužbami, různými obřady (např. mytí nohou) čtením pašijí, Večeří Páně -jsou křtěni katechumeni Po smutku přichází radost a naděje.

11 Velikonoční období trvá celkem 95 dní: čas postní, velikonoční svátky, 7 týdnů do Letnic PŮST: od Popeleční středy do Božího hodu Postní neděle nazývané latinsky podle začátků čtení z Bible: 1. Invocavit Vzývati mne bude a vyslyším jej. /Žalm 66,20/ 2. Reminiscere Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine. /Ž 25,6/ 3. Oculi – Stále upírám své oči k Hospodinu. /Žalm 25,15/ 4. Laetare – Veselte se s Jeruzalémem. /Izajáš 66,10/ 5. Judica – Dopomoz mi, Bože, k právu. /Žalm 43,1/ 6. Palmarum /Květná Pašijový týden: Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota

12 O čem mluví evangelia? O událostech z počátku křesťanského letopočtu. O Ježíši z Galileje, který zaujal svým neobyčejným jednáním, učením a kázáním spoustu lidí. Někteří v něm poznali očekávaného Zachránce. Toužili po tom, aby jejich země byla svobodná, aby oni žili svobodně a šťastně podle Boží vůle. Tři roky působil v okolí jezera Genezaret. Byl obklopen skupinou žáků a učedníků, z nichž 12 jej doprovázelo stále.

13 O velikonočních svátcích přicházeli Židé do chrámu v Jeruzalémě slavit Velikonoce. Přišel i Ježíš s učedníky. Po několik dní kázal v chrámu a oslovil mnoho posluchačů. Vyhnal z nádvoří chrámu kupce a rozhněval si představené a mocné. Květná neděle – úvod k pašijím /passio = utrpení/

14 Zelený čtvrtek – poslední večeře, modlitba v Getsemane, zatčení, výslechy, mučení, učedníci ve strachu Ježíš poslal své učedníky připravit sváteční velikonoční večeři: beránka, chleba, salát s hořkými bylinami, víno… Večeřeli. Ježíš vzal chléb, děkoval Bohu, lámal a dával učedníkům: Toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku. Po večeři vzal kalich: Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá. /Evangelium podle Lukáše 22/ Tak se obvyklá sváteční večeře změnila v něco jiného: V novou smlouvu mezi Bohem a lidmi – smlouvu o záchraně z hříchu a smrti. Jan Zrzavý – Svatá večeře

15 Zelený čtvrtek – poslední večeře, modlitba v Getsemane, zatčení, výslechy, mučení, učedníci ve strachu Ježíš po večeři odešel s učedníky do Getsemanské zahrady se modlit. Oni brzo usnuli, on se modlil s velkou úzkostí: Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň. Přiblížil se zástup ozbrojenců, kteří chtěli Ježíše zatknout. Jidáš ho políbil – tak poznali, který to je, a odvedli ho.

16 Výslechy – před staršími, radou velekněží a zákoníků, pak před Pilátem a galilejským vládcem Herodem. Pro představitele Židů: Ježíš - nebezpečný politický a náboženský buřič (stále větší vliv na shromážděné poutníky). Pilát povoluje popravu /na kříži – římský způsob/. Ježíš odveden ven za hradby Jeruzaléma na místo poprav – Golgotu (= Lebka). Přibit na kříž mezi dva odsouzené. Nápis (hebrejsky, latinsky, řecky): Ježíš Nazaretský, král židovský /INRI/. Přihlížejí ženy z Galileje /jmenovitě Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova i Josefova, matka synů Zebedeových/. Ježíš umírá. Tzv. sedm slov Spasitelových na kříži /zhudebněno: Joseph Haydn/ •O•Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí. /Lk 23, 34/ •Ž•Ženo, hle, tvůj syn! – Hle, tvá matka! /Jan 19,27/ •A•Amen, amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. /Lk 23,43/ •E•Eli, Eli, lema sabachtani? /Mt 27,46; Mk 15,33/ •O•Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. /Lk 23,46/ •Ž•Žízním /Jan 19,28/ •D•Dokonáno jest. /Jan 19,30/ Velký pátek – den utrpení a smrti Ježíše Krista

17 Bílá sobota * Den počítaný od 1. hvězdy pátečního večera do 1. hvězdy sobotního večera; den ticha, smutku, beznaděje. * ◘ Vigilie Vzkříšení ◘ Jsou křtěni katechumeni /po předchozí přípravě/

18 Vzkříšení Brzy ráno u Ježíšova hrobu: Galilejské ženy jdou upravit tělo. Náhrobní kámen – odvalen. Hrob – prázdný. Anděl oznamuje, že Ježíš vstal z mrtvých, byl vzkříšen. Setkání v zahradě: ◘ Marie Magdalská pláče, někdo k ní mluví - zná ji. Není to zahradník? Vzkříšený se jí dává poznat. Pak další setkávání: ◘ s ustrašenými učedníky v zamčené místnosti /nevěřící Tomáš/, ◘ se dvěma poutníky do Emaus. ◘ s učedníky po rybaření u jezera Tak lidé poznávají novou skutečnost: Ježíš Kristus je vzkříšen.

19 Krásné Velikonoce!

20 © Jana Wienerová, 2007


Stáhnout ppt "VelikonoceVelikonoce svátky vysvobození. Velikonoce – několik vrstev •lidové Velikonoce •Velikonoce židovské •Velikonoce křesťanské."

Podobné prezentace


Reklamy Google