Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

... hojně se syťte Božím slovem (z poselství Benedikta XVI. k SDM)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "... hojně se syťte Božím slovem (z poselství Benedikta XVI. k SDM)"— Transkript prezentace:

1

2 ... hojně se syťte Božím slovem (z poselství Benedikta XVI. k SDM)

3 Svatý Pavle, apoštole plný horlivosti a mučedníku pro lásku Kristovu, vypros nám hlubokou víru, nezlomnou naději a planoucí lásku k Pánu, abychom mohli spolu s tebou říci: „Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus.“ Pomoz nám stát se apoštoly, kteří věrně slouží tvé církvi, svědky tvé pravdy a krásy uprostřed temnot naší doby. S tebou chválíme Boha našeho Otce: „Jemu buď sláva, v Církvi a v Kristu na věky věků”. Amen.

4 Tvář SLOVA: Ježíš Kristus Hlas SLOVA: Zjevení Dům SLOVA: Církev Cesty SLOVA: MISIE - POSLÁNÍ

5 Cesty SLOVA Boží slovo „vychází“ ze svého domu, z chrámu, a vydává se na cesty světa, aby se setkalo s putujícími národy země, které hledají pravdu, spravedlnost a mír.

6 Písmo svaté stalo ‚nesmírným slovníkem' (Paul Claudel) a ikonografickým atlasem' (Marc Chagall), z něhož čerpala křesťanská kultura i umění. Goethe byl přesvědčen, že evangelium je „mateřský jazyk Evropy". Každý křesťan nabízí v dialogu své ryzí svědectví o Božím slově, které druhým může odhalit nové a vyšší horizonty pravdy a lásky.

7 Přijměme i my tuto výzvu: přistupme ke stolu Božího slova, abychom se živili a žili ne „pouze chlebem, ale... vším, co vychází z Hospodinových úst" (Dt 8,3; srov. Mt 4,4). Boží slovo je skutečně „sladší než med, než včelí med z plástve" (Žl 19,11), je „světlem pro mé nohy... osvěcuje moji stezku" (Žl 119,105), ale je také „jako oheň... jako kladivo tříštící skálu" (Jer 23,29). Je jako déšť, který zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou a nechá rozkvést i vyprahlost našich duchovních pouští (srov. Iz 55,10-11). Ale je také „plné života a síly, ostřejší než každý dvojsečný meč: proniká až k rozdělení duše a ducha, kloubů a morku, a pronáší soud i nad nejvnitřnějšími lidskými myšlenkami a hnutími" (Žid 4,12).

8 „ Budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku a Samařsku, ano až na konec země“ (Sk 1,8).

9 Čtení ze Skutků apoštolů (Sk 28,15-30) Tamější bratři už o nás uslyšeli, a proto nám přišli naproti až k Appiovu fóru a ke Třem hospodám. Jakmile je Pavel uviděl, děkoval Bohu a nabyl nové odvahy. Když jsme dorazili do Říma, dostal Pavel povolení, že může bydlet sám s vojákem, který ho hlídal. Za tři dni potom svolal si tamější židovské přední muže. Když se sešli, řekl jim: »Bratři, já jsem neudělal nic proti izraelskému lidu ani proti zvykům přijatým od předků. Přesto však jsem byl z Jeruzaléma v poutech vydán do moci Římanům. Ti mě po výslechu chtěli propustit, protože jsem se nedopustil žádného provinění, za které bych zasluhoval smrt. Když se však židé proti tomu stavěli, byl jsem nucen odvolat se k císaři, ale ne proto, že bych chtěl na svůj národ něco žalovat. Kvůli tomu jsem si přál, abych vás mohl uvidět a promluvit s vámi. Vždyť pro naději Izraele v Mesiáše nosím tenhle řetěz.« Ale oni mu řekli: »My jsme nedostali o tobě žádnou zprávu z Judska, ani nepřišel nikdo z bratří, aby nás upozornil nebo pověděl o tobě něco špatného. Ale přece bychom se rádi od tebe dověděli, jakého jsi smýšlení; neboť o této sektě víme to, že se všude setkává s odporem.«Dohodli s ním tedy určitý den a sešli se k němu do jeho bytu v počtu ještě hojnějším. On jim od rána do večera vykládal a dosvědčoval Boží království a snažil se je přesvědčit o Ježíšovi důkazy z Mojžíšova Zákona a z Proroků. Jedni se dali jeho slovy přesvědčit, druzí však nevěřili. Když se rozcházeli v neshodě, Pavel jim řekl jen toto: »Správně řekl Duch svatý vašim předkům ústy proroka Izaiáše: ‘Jdi k tomuto lidu a řekni jim: Budete stále poslouchat, a neporozumíte, budete se ustavičně dívat, a nic neuvidíte. Otupělo totiž srdce tohoto lidu. Uši mají nedoslýchavé a oči zavírají, takže očima nevidí, ušima neslyší, srdcem nechápou a neobrátí se, a já je pak neuzdravím.’ Budiž vám tedy známo: Pohanům je poslána tato Boží spása! Ti jí sluch poskytnou.« Celá dvě léta zůstal pak ve svém najatém bytě a přijímal všechny, kdo k němu přicházeli. Zcela otevřeně a bez překážek hlásal Boží království a učil o Pánu Ježíši Kristu.

10 „Naslouchejte Bohu, který má pro každého z vás plán lásky.“ Z papežova poselství k letošnímu SDM Po setkání nad Knihou následuje adorace před Slovem.


Stáhnout ppt "... hojně se syťte Božím slovem (z poselství Benedikta XVI. k SDM)"

Podobné prezentace


Reklamy Google