Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bakalářská práce a prezentace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bakalářská práce a prezentace"— Transkript prezentace:

1 Bakalářská práce a prezentace
Jak psát bakalářskou práci

2 Tak ne

3

4 Tak ne

5 Tak ne

6 Tak ne

7 Tak ne Správně : doc. PhDr. CSc.

8 Pro jistotu – akademické tituly
JUDr. Petr Kolman, Ph.D. doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc. Mgr. Jiří Valdhans, Ph.D. prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. PaedDr. Jan Šťáva, CSc. prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc. Bc. Pavel Troubil PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.

9 Tak ne .. a je to…

10 Neuspořádaná čísla a stejný problém v zarovnání tabulek
Tak ne Neuspořádaná čísla a stejný problém v zarovnání tabulek

11 Jinak formátovaná čísla v tabulkách
Tak ne Jinak formátovaná čísla v tabulkách

12 Stálý problém - číslování
Tak ne Stálý problém - číslování

13 Tak ne .. a odrážky…

14 Tak ne … a odstavce…

15 Tak ne ...příšerné hrubky…

16 Tak ne Chyby ve výpočtech Sečteno

17 Diagram umíme vložit z Word a tak jednoduchý kopírovat nebudeme
Tak ne Diagram umíme vložit z Word a tak jednoduchý kopírovat nebudeme

18 Tak ne Diagram umíme vložit z Word a tak jednoduchý kopírovat nebudeme (o grafech to platí také)

19 Tak ne Slovenština…

20 Různé formáty – velikost písma
Tak ne Různé formáty – velikost písma

21 Jiné řádkování – nahoře 1,5 dole 2,0
Tak ne Jiné řádkování – nahoře 1,5 dole 2,0

22 Zarovnání má být „do bloku“
Tak ne Zarovnání má být „do bloku“

23 Ukázkový příklad číslování a nadpisů z jedné práce
Tak ne Ukázkový příklad číslování a nadpisů z jedné práce

24 „Seznam použité literatury“
Tak ne „Seznam použité literatury“ ..jednoduše..

25 ..aby posudek nedopadl takto:

26 ..aby posudek nedopadl takto:

27 ..ale takto..

28 Obsah bakalářské práce

29

30 Směrnice rektora – R 37 www.ravys.cz Rašínova vysoká škola
Bakalářská práce (1)     Vypracováním bakalářské práce má student prokázat schopnost samostatně využívat teoretické a metodologické poznatky získané během studia a aplikovat je při řešení konkrétního tématu. Upřesnění obsahu a rozsahu bakalářské práce je plně v kompetenci katedry, viz. příloha (2)     Bakalářská práce je zaměřena zejména na praktické aplikace tématu, potřebné k výkonu povolání, při nichž se využívají soudobé poznatky a metody a vybrané teoretické poznatky. Má prohlubovat známé poznatky po stránce obsahové nebo metodické. (3)     Témata bakalářských prací si studující zpravidla vybírají z nabídky, kterou zveřejňují katedry. Připouštějí se i témata, která navrhne student a která schválí příslušná komise. (4)     Téma bakalářské práce je vymezeno projektem, který vypracuje student a schvaluje vedoucí práce svým podpisem, a to v libovolném, nejpozději však v předposledním semestru studia. Projekt obsahuje vymezení tématu, cíl práce a metody vedoucí k jeho splnění. (5)     Plnění úkolů spojených s bakalářskou prací hodnotí vedoucí práce v každém semestru, v němž je předmět zapsán, a za plnění vymezených úkolů uděluje či neuděluje zápočet z předmětu Bakalářský seminář. (6)     Student musí odevzdat bakalářskou práci dle harmonogramu SZZ v příslušném akademickém roce, příloha č. 3. Práce musí být schválena a podepsána vedoucím bakalářské práce před odevzdáním na studijní oddělení. Podpis musí zajistit student. (7)     Obhajoba bakalářské práce, která je samostatnou částí SZZ, se může konat i ve stejném termínu jako SZZ z příslušného předmětu SZZ. Povinnou součástí obhajoby je prezentace v PowerPoint.

31 Směrnice rektora – R 37 www.ravys.cz Rašínova vysoká škola
Požadavky na formální úpravu bakalářské práce Bakalářská práce (dále jen BP) v zásadě řeší praktické úkoly na bázi teoretických poznatků nabytých během studia. 1. Závazné prvky (nutno dodržet formu i posloupnost) (A) Pevná vazba (dva písemné výtisky podepsané vedoucím BP a studentem), tisk jednostranný, knihařsky svázána v pevných deskách; jedna z nich opatřena na zadní straně vlepenou kapsou na CD-R. (B) Na CD-R (nadepsané – jméno, název BP) budou uložené 3 soubory bakalářské práce v elektronické verzi: 1. soubor ve formátu dokumentu Word s příponou .doc; 2. soubor ve formátu Adobe Acrobat Reader s příponou .pdf, 3. soubor obsahuje: název BP, anotaci a klíčová slova - vše v _českém a anglickém jazyce – ve formátu dokumentu Word, tj. přípona .doc. Objekty vkládané do textu musí být minimalizovány na velikost vhodnou ke zveřejnění na internetu.

32 Směrnice rektora – R 37 www.ravys.cz Rašínova vysoká škola
(C) Pevné pořadí řazení listů na začátku práce, viz. VZORY: · Titulní list · Čestné prohlášení · Název BP + anotaci (stručný obsah) + klíčová slova… podává stručnou, ale jasnou formou informace o podstatě práce. Mělo by obsahovat max. 200 slov a je třeba je uvést v češtině a v angličtině · Obsah

33 Směrnice rektora – R 37 www.ravys.cz Rašínova vysoká škola
Doporučená struktura obsahu bakalářské práce (A) Úvod představuje uvedení do problematiky, cíle práce, vymezení problému,přístup k řešení, pracovní hypotézy. Úvod má odpovědět na otázku, proč byla práce zpracována, co je jejím cílem a definovat předmět zkoumání, případně pracovní hypotézy. (B) Analýza problému, resp. analýza situace v konkrétním podniku, interpretace a obecnění získaných poznatků. (C) Teoretické poznatky v oblasti řešení – současný stav v_dění v dané oblasti včetně metod řešení, uspořádaný přehled poznatků z odborné literatury. Tato část by měla mít logickou strukturu a použité prameny by měly být přesně a úplně citovány nejlépe formou poznámky pod čarou.

34 Směrnice rektora – R 37 www.ravys.cz Rašínova vysoká škola
S bílým pozadím jsou uvedeny poznámky Směrnice rektora – R 37 Rašínova vysoká škola Doporučená struktura obsahu bakalářské práce (A) Úvod představuje uvedení do problematiky, cíle práce, vymezení problému,přístup k řešení, pracovní hypotézy. Úvod má odpovědět na otázku, proč byla práce zpracována, co je jejím cílem a definovat předmět zkoumání, případně pracovní hypotézy. Úvodu práce je potřeba věnovat velkou pozornost. V úvodu práce musí být vymezeno téma, o němž bude práce pojednávat, tedy čtenář se musí jasně dozvědět, jak si autor téma vymezil a jaké výzkumné otázky si klade. Úvod práce tvoří analytický rámec textu. V úvodu musí být také jasně popsána metoda, která bude při psaní práce použita a vymezeny základní pojmy. V úvodu by se také mělo objevit zhodnocení použité literatury – tj. proč např. autor používá zejména internetové zdroje, nebo naopak, proč se jejich použití zřekl, případně kritické zhodnocení literatury, tj. zmínka, zda použitá literatura byla ideologicky podbarvena apod. V závěru úvodu by měla být stručně nastíněna struktura práce, tj. co čtenář najde v které kapitole a jaké jsou hlavní argumenty práce.

35 Směrnice rektora – R 37 www.ravys.cz Rašínova vysoká škola
Doporučená struktura obsahu bakalářské práce B) Analýza problému, resp. analýza situace v konkrétním podniku, interpretace a obecnění získaných poznatků. (C) Teoretické poznatky v oblasti řešení – současný stav v_dění v dané oblasti včetně metod řešení, uspořádaný přehled poznatků z odborné literatury. Tato část by měla mít logickou strukturu a použité prameny by měly být přesně a úplně citovány nejlépe formou poznámky pod čarou. Jedná se spolu s návrhy řešení o vlastní stať : Stať tvoří hlavní a nejrozsáhlejší tělo textu. Ve stati provádíte analýzu, kterou jste si vytýčili v úvodu a postupujete směrem k obhajobě či vyvrácení tezí a argumentů, které jste si vystavěli v úvodu. Stať může být doplněna vhodnými tabulkami, grafy a event. mapami či obrázky. Nezapomínejte, že text stati musí být doplněn poznámkovým aparátem, citace a odkazy musejí být řádně vyznačeny a uvedeny.

36 Směrnice rektora – R 37 www.ravys.cz Rašínova vysoká škola
Doporučená struktura obsahu bakalářské práce (D) Vlastní návrhy řešení. Autor by měl uvést podstatu řešení, důvody řešení,výsledky řešení, případně způsob jejich ověření, efektivnost řešení, zdůvodnění správnosti návrhu řešení, klady a zápory, přínos (efektivnost) návrh řešení.Jde o nejdůležitější část bakalářské práce. Jejich prostřednictvím by mohlo dojít k výrazné pozitivní kvalitativní změně v daném prostředí i podniku. (E) Závěr by měl stručně shrnout výsledky řešení, které by měl autor konfrontovat s cíli práce formulované v úvodu. Mohou zde být uvedeny možnosti a způsoby realizace návrhu, příp. dalšího postupu prací na zdokonalování návrhu.

37 Směrnice rektora – R 37 www.ravys.cz Rašínova vysoká škola
Doporučená struktura obsahu bakalářské práce (D) Vlastní návrhy řešení. Autor by měl uvést podstatu řešení, důvody řešení,výsledky řešení, případně způsob jejich ověření, efektivnost řešení, zdůvodnění správnosti návrhu řešení, klady a zápory, přínos (efektivnost) návrh řešení.Jde o nejdůležitější část bakalářské práce. Jejich prostřednictvím by mohlo dojít k výrazné pozitivní kvalitativní změně v daném prostředí i podniku. To, co mnohých prací chybí jsou návrhy vlastních řešení. Při tvorbě bakalářské práce si musíme uvědomit, že nejsme novináři, kteří popisují situaci, ale tvůrci nové myšlenky, nového postupu, nového řešení. Každá práce by měla mít určitý, pokud možno originální, přínos.

38 Směrnice rektora – R 37 Doporučená struktura obsahu bakalářské práce
(E) Závěr by měl stručně shrnout výsledky řešení, které by měl autor konfrontovat s cíli práce formulované v úvodu. Mohou zde být uvedeny možnosti a způsoby realizace návrhu, příp. dalšího postupu prací na zdokonalování návrhu. V závěru práce by měly být stručně zopakovány hypotézy a argumenty z úvodu práce a na základě poznatků ze statě by měl autor potvrdit či vyvrátit hypotézy, které si v úvodu vytýčil. V závěru práce by se měl také objevit vlastní autorův názor na zkoumané téma.

39 Směrnice rektora – R 37 Doporučená struktura obsahu bakalářské práce
F) Seznam použité literatury by měl obsahovat informační zdroje sestavené abecedně podle autora, příp. i vzestupně o číslované. Zde by měl autor respektovat normu ČSN ISO 690 Bibliografické citace ( příklady viz příloha 6) (G) Seznam použitých zkratek. (H) Přílohy obsahují především konkrétní dokumenty, souhrnné přehledy dat a další materiály, které doplňují a rozšiřují vlastní text práce.

40 Směrnice rektora – R 37 Doporučená struktura obsahu bakalářské práce
Bakalářská práce by měla být vypracována v rozsahu 40 až 60 stran. Informační a estetickou hodnotu práce podstatně zvyšuje vhodné použití příloh (obrázků, grafů, schémat, tabulek). Přílohy se do celkového rozsahu bakalářské práce nezapočítávají. Vedoucí bakalářské práce může v odůvodněných případech povolit větší rozsah bakalářské práce.

41 Směrnice rektora – R 37 Úprava textu - styl
Psaní textu se řídí normou ČSN Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaným textovým editorem (srpen 1997). Pro dosažení optimálního vizuálního dojmu z textu je vhodné respektovat následující doporučení: Písmo: Typ Times New Roman Velikost v základním textu 12 Řádkování v základním textu 1,5 Pro názvy kapitol je vhodné použít větší písmo, případně psát tučně, určitou úroveň kapitol (hlavní, dílčí kapitoly)psát stejnou kvalitou písma. Důležité pojmy i myšlenky zvýraznit tučně i využít jiné grafické způsoby (vložené symboly, ohraničení,barvy apod.). Různou důležitost textu odlišit velikostí i typem písma (ale nepřehánět), příp. jinými grafickými prostředky.

42 Směrnice rektora – R 37 www.ravys.cz Rašínova vysoká škola
Úprava textu - okraje Okraje: vlevo 3,5 cm (pro potřebu vazby) nahoře 2,5 cm vpravo 2,5 cm dole 3,5 cm

43 Směrnice rektora – R 37 www.ravys.cz Rašínova vysoká škola
Úprava textu – zarovnání a číslování kapitol Zarovnání textu do bloku (vpravo i vlevo). Číslování kapitol od čísla1 (viz příloha). Hlavní kapitoly by měly začínat na nové stránce. Dílčí kapitoly by měly být odděleny od konce předcházející kapitoly větší mezerou.

44 Směrnice rektora – R 37 www.ravys.cz Rašínova vysoká škola
Úprava textu – číslování Strany číslovat dole uprostřed. Strany se počítají od titulního listu, uvádějí se však až od vlastního textu (počínaje úvodem) – tedy první uváděné číslo může být například 5

45 Směrnice rektora – R 37 www.ravys.cz Rašínova vysoká škola
Úprava textu – citace Doslovný citovaný text je potřebné ohraničit apostrofem,citovaný zdroj uvést formou poznámky pod čarou nejlépe na příslušné stránce.1

46 Směrnice rektora – R 37 www.ravys.cz Rašínova vysoká škola
Úprava textu – odkazy Doporučuje se preferovat metodu číselných citací (viz ČSN ISO 690), která předpokládá, že použitá literatura je v kapitole Literatura řazena abecedně ve vzestupném číselném pořadí. …. s touto teorií přichází Malák [10]…. Znamená: Publikace J. Maláka uvedená v seznamu literatury pod číslem 10.

47 Úprava textu – odkazy v textu
CITACE PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ [1] JONÁŠ, M. Podnikatelský záměr v podniku. 1. vyd. Praha:EUROLEX BOHEMIA, Kapitola 14, Profesní vzdělávání dospělých, s. 189. 2 Srov. PILÁT,O. Metody matematické analýzy. 1. vyd. Praha: Portál, Kapitola 2, Profesní etika, s. 46.

48 Odkaz z internetu Odkaz z internetu
5 ODEHNAL, M. Stimuly a mechanismy vícezdrojového financování celoživotního učení. Dostupné z URL: ze dne , s. 1-2. BENETT, Scott. Authors rights. Journal of electronic publishing (JEP) [online]. Dec. 1999,vol. 5, iss. 2. [cit ]. Dostupné z ISSN

49 Úprava textu – poznámka pod čarou

50 Úprava textu – poznámka pod čarou - technické provedení
příkaz „Vložit“ „odkaz“ „poznámka pod čarou“ zapnout číslování od „1“ zapnout „průběžně“ pro číslování

51 Úprava textu – poznámka pod čarou

52 Seznam literatury Dlouhý, J. Aplikovaná matematika. 2. vyd. Praha, Grada Publishing Počet stran 289. ISBN Pozn.: ISBN (International Standard Book Number, mezinárodní standardní číslo knihy) je alfanumerický kód určený pro jednoznačnou identifikaci knižních vydání. ISBN je specifikováno mezinárodním standardem ISO 2108, v Česku převzatým jako ČSN ISO 2108.

53 Technické provedení Úprava dokumentu Příkaz za panelu příkazů „Soubor“
Okraje: vlevo 3,5 cm (pro potřebu vazby) nahoře 2,5 cm vpravo 2,5 cm dole 3,5 cm Příkaz za panelu příkazů „Soubor“ Příkaz „Vzhled stránky“

54 Technické provedení Úprava dokumentu Příkaz za panelu příkazů „Soubor“
Okraje: vlevo 3,5 cm (pro potřebu vazby) nahoře 2,5 cm vpravo 2,5 cm dole 3,5 cm Příkaz za panelu příkazů „Soubor“ Příkaz „Vzhled stránky“ V dialogovém okně nastavím cm

55 Technické provedení Úprava textu
Psaní textu se řídí normou SN Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaným textovým editorem (srpen 1997). Pro dosažení optimálního vizuálního dojmu z textu je vhodné respektovat následující doporučení: Písmo: Typ Times New Roman Velikost v základním textu 12 Řádkování v základním textu 1,5 Pro názvy kapitol je vhodné použít větší písmo, případně psát tučně, určitou úroveň kapitol (hlavní, dílčí kapitoly)psát stejnou kvalitou písma. Důležité pojmy i myšlenky zvýraznit tučně i využít jiné grafické způsoby (vložené symboly, ohraničení,barvy apod.). Různou důležitost textu odlišit velikostí i typem písma (ale nepřehánět), příp. jinými grafickými prostředky.

56 Technické provedení „Formát“ z panelu příkazů „Styly a formátování“
Úprava textu Písmo: Typ Times New Roman Velikost v základním textu 12 Řádkování v základním textu 1,5 „Formát“ z panelu příkazů „Styly a formátování“ V podokně zvolit „Normální“ Zvolit příkaz „Změnit“ (předtím modré tlačítko))

57 Přidám do šablony, pokud chci nastavení ponechat v počítači
Technické provedení Úprava textu Písmo: Typ Times New Roman Velikost v základním textu 12 Řádkování v základním textu 1,5 Zvolit písmo a nastavit Typ „Times New Roman“ , velikost „12“ Jemnější doladění je v dole napravo v příkazu „Formát“ a „Písmo“ Nastavím zarovnání do bloku Zvolím řádkování 1,5 Přidám do šablony, pokud chci nastavení ponechat v počítači

58 Technické provedení Úprava textu Písmo: Typ Times New Roman Velikost v základním textu 12 Řádkování v základním textu 1,5 Pokud chvi upravit odstavec, musím jít na Formát dole nalevo Dole nalevo v příkazu „Formát“ a „Odstavec“

59 Technické provedení Dole nalevo v příkazu „Formát“ a „Odstavec“
Úprava textu Písmo: Typ Times New Roman Velikost v základním textu 12 Řádkování v základním textu 1,5 Dole nalevo v příkazu „Formát“ a „Odstavec“ Upravím případný odskok znaků na prvním řádku odstavce I zde můžu zvolit řádkování“ výběrem na „1,5 řádku“ „OK“

60 Přidám do šablony, pokud chci nastavení ponechat v počítači
Technické provedení Úprava textu Písmo: Typ Times New Roman Velikost v základním textu 12 Řádkování v základním textu 1,5 Po nastavení odstavce přidám do šablony ( za podmínky v bublině) Přidám do šablony, pokud chci nastavení ponechat v počítači

61 Technické provedení Úprava textu
Psaní textu se řídí normou SN Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaným textovým editorem (srpen 1997). Pro dosažení optimálního vizuálního dojmu z textu je vhodné respektovat následující doporučení: Písmo: Typ Times New Roman Velikost v základním textu 12 Řádkování v základním textu 1,5 Pro názvy kapitol je vhodné použít větší písmo, případně psát tučně, určitou úroveň kapitol (hlavní, dílčí kapitoly)psát stejnou kvalitou písma. Důležité pojmy i myšlenky zvýraznit tučně i využít jiné grafické způsoby (vložené symboly, ohraničení,barvy apod.). Různou důležitost textu odlišit velikostí i typem písma (ale nepřehánět), příp. jinými grafickými prostředky.

62 Technické provedení Úprava textu – nastavení nadpisů a jejich číslování Pro názvy kapitol je vhodné použít větší písmo, případně psát tučně, určitou úroveň kapitol (hlavní, dílčí kapitoly)psát stejnou kvalitou písma. Důležité je číslování kapitol „Formát“ „Styly a formátování“ „Nadpis 1“ z podokna

63 Technické provedení Úprava textu
Pro názvy kapitol je vhodné použít větší písmo, případně psát tučně, určitou úroveň kapitol (hlavní, dílčí kapitoly)psát stejnou kvalitou písma. Důležité je číslování kapitol „Formát“ „Styly a formátování“ „Nadpis 1“ z podokna

64 Technické provedení Úprava textu
Pro názvy kapitol je vhodné použít větší písmo, případně psát tučně, určitou úroveň kapitol (hlavní, dílčí kapitoly)psát stejnou kvalitou písma. Důležité je číslování kapitol Nastavím typ písma pro Nadpis 1„Times New Roman“ Nastavím velikost písma „např. 14“ Nastavím případně tučné písmo „B“ nastavím případně podtržení „u“

65 Technické provedení Úprava textu
Pro názvy kapitol je vhodné použít větší písmo, případně psát tučně, určitou úroveň kapitol (hlavní, dílčí kapitoly)psát stejnou kvalitou písma. Důležité je číslování kapitol Pro nastavení číslování nadpisů zvolím nalevo dole „Formát“ Z nabídky zvolím „Číslování“

66 Vyberu tento typ číslování – nemusím pak nastavovat pro ostatní úrovně
Technické provedení Úprava textu Pro názvy kapitol je vhodné použít větší písmo, případně psát tučně, určitou úroveň kapitol (hlavní, dílčí kapitoly)psát stejnou kvalitou písma. Důležité je číslování kapitol Vyberu tento typ číslování – nemusím pak nastavovat pro ostatní úrovně Zvolím ze záložky „Víceúrovňové“ Zvolím typ číslování – vybral jsem druhé s odsazením

67 Technické provedení Pokud naskakují podivná čísla, nic na sebe nenavazuje, je třeba zvolit příkaz „Formát“ z panelu příkazů nahoře a tam „Odrážky a číslování“ a pro každý typ číslování zvolit výchozí nastavení poklepem na tlačítko „Obnovit“. Word si totiž přebere do stylů číslovaní veškerý dříve učiněný zmatek v číslech. Teprve potom to funguje jak má. Obnovit

68 Nějak takto by mohlo vypadat nastavení nadpisů.
Odskoky mezi číslem a názvem kapitoly nastavíme v příkazu „Číslování“ Odskoky mezi začátkem řádku a číslem nastavíme v příkazu „Odstavec“ Typ čísla (jestli např. tečky za číslem) nastavíme rovněž z číslování.

69 Formát číslování (např. římskými číslicemi)
Takovéto nastavení pracuje správně – kapitoly Word čísluje podle úrovně nadpisu a vše na sebe navazuje. Při psaní se může používat i pravý panel se zobrazenými styly Formát číslování (např. římskými číslicemi) Odsazení za číslem

70 Technické provedení Úprava textu
Pro názvy kapitol je vhodné použít větší písmo, případně psát tučně, určitou úroveň kapitol (hlavní, dílčí kapitoly)psát stejnou kvalitou písma. Důležité je číslování kapitol Vyberu nadpis na druhé úrovně a změním typ písma, velikost stejným způsobem jako u nadpisu 1. a stejně tak to provedu u nadpisu třetí úrovně V podokně napravo se mi objeví nová nabídka formátování - stylu

71 Technické provedení Úprava textu
V průběhu psaní textu již nic nenastavuji, jen používám styl z nabídky panelu nástrojů Formát, pohybuje se mezi nadpisy jednotlivých úrovní a stylem normální. Vše mám nastaveno na Times New Roman V průběhu psaní, pokud potřebuji nadpis, klikám jen na styly, případně dodatečně nadpis stylem upravím

72 Technické provedení Úprava textu
Pokud nepostupuji uvedeným způsobem a stále tvořím nové nadpisy s novým číslováním, postupně nabídku naplňuji dalšími a dalšími styly formátování až to nabude na naprosté nepřehlednosti. Každá změna kapitoly potom mnohdy znamená ruční přečíslování a zmatek v číslech v bakalářské práci, jak je obvyklé u mnoha svázaných dokumentů Pokud nepostupuji s použitím stylů formátování, nikdy nevtvořím automaticky obsah práce

73 ..přehlídka písma v jedné práci…
Tak ne ..přehlídka písma v jedné práci…

74 Technické provedení Úprava textu – postup při tvorbě práce
Práci můžu tvořit tak, že : Nejprve si napíšu osnovu s použitím výběru stylů z panelu nástrojů formát – tedy nadpisy uvažovaných kapitol, podkapitol a podobně s již předdefinovanými formáty K názvům kapitol připisuji postupně text, pokud jsem ztratil myšlenku, kapitolu či podkapitolu vypustím a celý dokument se mi automaticky ve všech úrovních přečísluje Obsah si nechám až úplně nakonec – vygeneruji ho z příkazu „Vložit“, „Odkaz“, „Rejstřík a seznamy“ a záložka „Obsah“

75 Technické provedení Číslování stránek až od určitého čísla
Microsoft Word - zobrazení čísla stránky až od určitého čísla - například čísla 5 Přesunu  kurzor rolováním nebo jak umím  na konec 4. stránky. Z menu vyberu příkaz Vložit a z něj "Konec..." a z nabídky vyberu konec oddílu na stejné stránce. Tím jsou první 4 strany 1. oddíl a další od 5. strany 2. oddíl Z menu nahoře (na obrazovce) zvolím příkaz "Zobrazit" a z něj vyberu "Záhlaví a zápatí". Přesunu kurzor do zápatí na 5. stránce (nahoře je záhlaví). Je to už 2. oddíl. Na panelu nástrojů Záhlaví a zápatí, který se objeví po zobrazení záhlaví a zápatí vložím číslo stránky přes ikonu "vložit pole stránka" a pokud je třeba upravím  formát (velikost  písma, barvu, zarovnání a podobně) Na stejném panelu stisknu 3. tlačítko zleva s nápisem „Formát čísel stránek“ a tam zapnu přepínač u nastavení čísla stránky a vyplním požadované číslo první číslované strany Pokud tam panel z nějakého důvodu není, zvolím "Zobrazit", dále "Panely nástrojů" a po zatržení je tam

76 Technické provedení Číslování stránek až od určitého čísla
Přesunu  kurzor rolováním nebo jak umím  na konec 4. stránky.

77 Technické provedení Číslování stránek až od určitého čísla
Z menu vyberu příkaz Vložit a z něj "Konec..." a z nabídky vyberu konec oddílu na stejné nebo další stránce. Z menu nahoře (na obrazovce) zvolím příkaz "Zobrazit" a z něj vyberu "Záhlaví a zápatí

78 Technické provedení Číslování stránek až od určitého čísla

79 Technické provedení Číslování stránek až od určitého čísla
Přesunu kurzor do zápatí na 5. stránce (nahoře je záhlaví). Na panelu nástrojů Záhlaví a zápatí, který se objeví po zobrazení záhlaví a zápatí vypnu volbu "stejné jako minulé" ("odkaz na předchozí") Nastavím např. 4 – napíšu to do zápatí Vypnu odkaz na předchozí

80 Nastavení úrovně nadpisů
Technické provedení Obsah Obsah lze generovat automaticky (Word) z příkazu „Vložit“. Nastavení úrovně nadpisů

81 PDF Creator Směrnice rektora :
Na CD-R (nadepsané – jméno, název BP) budou uložené 3 soubory bakalářské práce v elektronické verzi: 1. soubor ve formátu dokumentu Word s příponou .doc; 2. soubor ve formátu Adobe Acrobat Reader s příponou .pdf, 3. soubor obsahuje: název BP, anotaci a klíčová slova - vše v _českém a anglickém jazyce – ve formátu dokumentu Word, tj. přípona .doc. Objekty vkládané do textu musí být minimalizovány na velikost vhodnou ke zveřejnění na internetu.

82 PDFCreator Po instalaci je PDFCreator zařazen mezi tiskárnami – volím tedy příkaz „Soubor“ „Tisk“

83 PDFCreator Po volbě „Soubor“ „Tisk“ PDFCreator vyzve k uložení do složky (vypálení na CD)

84 PDFCreator PDFCreator nemáte, dá se zdarma stáhnout například z :
Jinak stačí do zadat „pdf creator download“ a je tam mnohokráte – pozor na MS Windows Vista – Pozor, nezaměňte s Adobe Acrobat Readerem – ten umí jen číst a pracovat s dokumentem PDF = přenosný formát dokumentů - Portable Document Format

85

86

87

88 Dbejte, aby text byl skutečně anglicky – ne přeložený na základě slovníku z www.seznam.cz

89 Pokud nepoužíváte „Styly“, nikdy neuděláte obsah z příkazu „Vložit“
Pozor, při změně textu – rozšíření, vypuštění kapitol je třeba příkaz zopakovat, číslování stran se v obsahu automaticky nezmění

90

91 Diagram k řádnému termínu SZZ 2008 na RaVŠ

92 Diagram k řádnému termínu SZZ 2008 na RaVŠ

93 Posudek vedoucího bakalářské práce

94 Posudek vedoucího bakalářské práce

95 Posudek oponenta bakalářské práce

96 Postup práce na bakalářské práci
Je to ve své podstatě slohová práce, která má Úvod Vlastní stať Závěr Další náležitosti Obsah Prohlášení o původnosti Seznam zkratek Seznam použité literatury Přílohy

97 Postup práce na bakalářské práci
Obsah - zopakování Jednou z nutných podmínek je dodržení stylů – nadpisy jednotlivých statí volit ze stylů nadpisů

98 Postup práce na bakalářské práci
Prohlášení o původnosti: Prohlášením o původnosti na sebe bere student odpovědnost za originalitu práce.


Stáhnout ppt "Bakalářská práce a prezentace"

Podobné prezentace


Reklamy Google