Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika objektů nespadajících pod zákon o prevenci závažných havárií, přepravy nebezpečných látek a nelegálních skládek odpadů Maryšková Lenka, Brodská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika objektů nespadajících pod zákon o prevenci závažných havárií, přepravy nebezpečných látek a nelegálních skládek odpadů Maryšková Lenka, Brodská."— Transkript prezentace:

1 Problematika objektů nespadajících pod zákon o prevenci závažných havárií, přepravy nebezpečných látek a nelegálních skládek odpadů Maryšková Lenka, Brodská Veronika, Řezníčková Martina, Řepová Kateřina Krizová radiobiologie a toxikologie, 1. ročník Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Jírovcova 24/1347 České Budějovice 370 04

2 Statistické informace o zásazích jednotek požární ochrany za období od 1. ledna do 30. září 2006:  Za uvedené období zasahovaly jednotky PO u 87 016 událostí, z čehož 5% představovaly úniky nebezpečných látek → 4383 zásahů  Z úniků NL se jednalo nejčastěji o úniky ropných produktů (3459), úniky plynů a aerosolů (498), kapalin a mimoropných produktů (270), pevných látek (17) a ostatních včetně potravinářských produktů (139)  Největší počet těchto událostí se stal v Praze

3 Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích:  Zákon definuje základní pojmy a charakteristiky nebezpečných vlastností ═► rozdělení: - výbušné- oxidující - extrémně hořlavé- vysoce hořlavé - hořlavé- vysoce toxické - toxické- zdraví škodlivé - žíravé- dráždivé - senzibilizující- karcinogenní - mutagenní- toxické pro reprodukci - nebezpečné pro životní prostředí

4 Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií:  Zákonem je přesně dáno rozdělení objektů provozujících nebezpečné škodliviny do skupin s ohledem na MNOŽSTVÍ vybraných nebezpečných CHL nebo CHP ╘ ►skupina A a skupina B  Zařazení objektů do skupiny A nebo B je dáno tabulkovými hodnotami v příloze tohoto zákona

5 Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií:  Pro objekty zařazené do skupin A nebo B vyplývá ze zákona povinnost zpracovávat havarijní plány nebo jinou dokumentaci, např. vnitřní HP, podklady pro analýzu a hodnocení rizik závažné havárie, bezpečnostní program, bezpečnostní zprávu a vnější HP

6 Objekty NESPADAJÍCÍ pod zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií:  Zaměření především na objekty NESPLŇUJÍCÍ podmínku tohoto zákona ╘ ►provozující CHL nebo CHP v množství menším než stanovuje legislativní rámec ╘ ►tyto objekty NEMAJÍ povinnost zpracovávat havarijní plány ani jinou dokumentaci

7 Objekty NESPADAJÍCÍ pod zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií:  Tento fakt není důkazem vylučujícím riziko plynoucí z provozování a skladování NL  Počet objektů spadajících pod z.59/2006 Sb. – v řádu stovek  Počet objektů nespadajících pod z.59/2006 Sb. – i odhadově několikanásobně vyšší ╘ ►zástupce téměř ve většině měst a obcí na území ČR

8 Mezi objekty nespadající pod z. 59/2006 Sb. jmenovitě patří:  Chladící zařízení – zimní stadiony, zařízení pro zpracování a skladování masa, mlékárny, pivovary, tukové závody, zařízení čokoládového průmyslu, sklady ovoce, zeleniny, květin… ╘ ►použití AMONIAKU jako chladícího média

9 Amoniak:  Bezbarvý plyn ostrého štiplavého zápachu  Lehčí než vzduch – při odpařování z kapalného stavu tvoří chladné mlhy, které jsou těžší než vzduch  Se vzduchem tvoří leptavé výbušné směsi  Narušuje ochranné obleky  Silně dráždivý – dých.cesty, kůže, sliznice…

10 Mezi objekty nespadající pod z. 59/2006 Sb. jmenovitě patří:  Čerpací stanice ╘ ►PHM, plyn – riziko úniku, následného požáru, výbuchu  Plavecké stadiony, vodárny, chlorovací stanice, vlastní úpravny vody (např. nemocniční) ╘ ►použití CHLORU

11 Chlor:  Žlutozelený plyn štiplavě páchnoucí  Těžší než vzduch – při styku s vlhkým vzduchem tvoří mlhy  Bezprostředně se slučuje s téměř se všemi prvky  Značně jedovatý a žíravý  Silná inhalační poškození, poleptání sliznic, očí, podráždění kůže až tvorba puchýřů

12 Mezi objekty nespadající pod z. 59/2006 Sb. jmenovitě patří:  Malé chemické provozy, zařízení cukrovarnického průmyslu, lihovary, sklárny, zařízení průmyslu mouky a další malé provozy využívající ke své činnosti nebezpečné CHL ╘ ►různé CHL nebo CHP

13  Fluorovodík, arsenovodík - sklárny  Oxid siřičitý – výroba H 2 SO 4, papíru a celulózy, potravinářská výroba a konzervárny, textilní průmysl  Formaldehyd – výroba organ.látek, konzervárny a potravinářský průmysl, dřevařský průmysl

14  Oxid dusičitý – výroba a doprava HNO 3, organ.látek, výbušnin  Methylbromid – průmysl mouky + nebezpečí výbuchu prachových částic  Sirovodík – výroba a doprava sirouhlíku, viskózového hedvábí, celofánu, léčiv

15  Rozpouštědla – výroba barev, barviv, léčiv  Hnojiva, insekticidy, herbicidy… – zahradnictví, zemědělská výroba  atd.

16 Cíl:  Množství CHL nebo CHP v objektu menší než je legislativní rámec nikdy nevylučuje možnost vzniku havárie s únikem této látky !!! ╘ ►cílem je upozornit na tuto problematiku, zejména na nedostatky v legislativě, nedostatečnou prevenci a na nedostatky v informování obyvatel

17 Možné příčiny havárie:  Selhání lidského faktoru při manipulaci a používání těchto látek  Organizační nedostatky  Technické závady na zařízení  Technologické závady a odchylky od normálního provozu  Přírodní vlivy  Záměrné poškození, atd.

18 Významné údaje při řešení havárií s únikem NL:  Vlastnosti NL, informace o šíření těchto látek v prostředí  Charakter a členitost území  Meteorologické údaje ╘ ►tyto informace významné i oblasti prevence – modelování projevů pomocí PC programů, systémová opatření v etapách technologických projektů, ale i operativní opatření při bezprostředním ohrožení havárií

19 Preventivní opatření:  Vyhotovení souhrnu základních nejdůležitějších informací v jednoduchém zpracování pro složky IZS, Oddělení krizového řízení i pro samotné objekty ╘ ►v případě havárie rychlé základní informace usnadňující zásah složek IZS, šíření informací, atd.

20 Souhrn základních informací:  Údaje identifikující objekt – kontakty, zdroj nebezpečí, množství, umístění v objektu,…  Základní údaje o nebezpečné látce  Údaje o možném druhu havárie  Údaje o možném ohrožení okolí, osob, první pomoc,…  Okamžitá opatření, činnost obsluhy, složek IZS  Mapové podklady, atd.

21 Preventivní opatření pro objekty:  Vypracování schémat a plánků technických zařízení,…  Harmonogramy a pověření údržby, revizí, kontrol  Školení zaměstnanců, plán evakuace, vyrozumění,…  Instalace detekčních a poplachových systémů, automatických odstavovacích zařízení, větrné růžice, vaku určujícího směr větru,…

22 Další ohrožující aspekty nesouvisející se z. 59/2006 Sb.:  Nelegální skládky nebezpečného odpadu – různé CHL nebo CHP většinou bez označení, inventarizace, skladovány za nevhodných podmínek (např. Libčany u Hradce Králové)  Nelegální skládky komunálního odpadu ╘ ►ohrožení ovzduší, nebezpečí výbuchu (požár), ohrožení vodních zdrojů,půdy...

23 Sanační opatření:  Likvidace ve spolupráci s odbornými firmami  Spolupráce s toxikology  Monitorování zdrojů pitné vody, popř. sledování a měření NL v ovzduší a v půdě  Další opatření v oblasti ochrany obyvatelstva žijícího v zasaženém prostředí

24 Další ohrožující aspekty nesouvisející se z. 59/2006 Sb.:  Automobilová a železniční doprava – přeprava CHL a CHP ╘ ►možnost havárie spojené s únikem, nebezpečí požáru a následného výbuchu, bezprostředního ohrožení okolí, úniku do životního prostředí a jeho následného poškození vodních zdrojů…

25 Preventivní opatření:  Označování a přeprava v souladu s mezinárodními ustanoveními – Kemler kód, UN-kód, výstražné značky, vyhovující technické parametry  Školení a cvičení jednotek IZS, zdokonalování jejich databází CHL a CHP  Dodržování a kontrola přepravních tras, školení řidičů

26 6. 11. 2006, Praha 10 – únik amoniaku na zimním stadionu … Jednotky HZS Praha st.1,2, 6 a 7 byly postupně vyslány k případu úniku čpavku ze strojovny chladícího zařízení stadionu. Vymezen prostor se zvýšenou koncentrací v ovzduší s omezením pohybu osob a uzavřením oken.

27 6. 11. 2006, Praha 10 – únik amoniaku na zimním stadionu Koncentrace v ovzduší neustále monitorována. Únik zjištěn z narušeného těsnění ventilu. Místo úniku do ovzduší skrápěno vodní mlhou. Příslušníci jednotek ve speciálních ochranných chemických oblecích nakonec uzavřeli přívod…

28 Použitá literatura:  Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů  Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií  http://www.hzspraha.cz/galerie/p061106/i ndex.htm, (online), 16.11.2006 http://www.hzspraha.cz/galerie/p061106/i ndex.htm  http://www.hzslk.cz/cze/article.asp?id=448 72&cat=6008&ts=9ec96&unfold=6008, (online), 16.11.2006 http://www.hzslk.cz/cze/article.asp?id=448 72&cat=6008&ts=9ec96&unfold=6008  http://www.mvcr.cz/statistiky/2006/pozary /ledzari.html, (online), 16.11.2006 http://www.mvcr.cz/statistiky/2006/pozary /ledzari.html


Stáhnout ppt "Problematika objektů nespadajících pod zákon o prevenci závažných havárií, přepravy nebezpečných látek a nelegálních skládek odpadů Maryšková Lenka, Brodská."

Podobné prezentace


Reklamy Google