Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika objektů nespadajících pod zákon o prevenci závažných havárií, přepravy nebezpečných látek a nelegálních skládek odpadů Maryšková Lenka, Brodská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika objektů nespadajících pod zákon o prevenci závažných havárií, přepravy nebezpečných látek a nelegálních skládek odpadů Maryšková Lenka, Brodská."— Transkript prezentace:

1 Problematika objektů nespadajících pod zákon o prevenci závažných havárií, přepravy nebezpečných látek a nelegálních skládek odpadů Maryšková Lenka, Brodská Veronika, Řezníčková Martina, Řepová Kateřina Krizová radiobiologie a toxikologie, 1. ročník Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Jírovcova 24/1347 České Budějovice

2 Statistické informace o zásazích jednotek požární ochrany za období od 1. ledna do 30. září 2006:
Za uvedené období zasahovaly jednotky PO u událostí, z čehož 5% představovaly úniky nebezpečných látek → 4383 zásahů Z úniků NL se jednalo nejčastěji o úniky ropných produktů (3459), úniky plynů a aerosolů (498), kapalin a mimoropných produktů (270), pevných látek (17) a ostatních včetně potravinářských produktů (139) Největší počet těchto událostí se stal v Praze

3 Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích:
Zákon definuje základní pojmy a charakteristiky nebezpečných vlastností ═►rozdělení: - výbušné - oxidující - extrémně hořlavé - vysoce hořlavé - hořlavé - vysoce toxické - toxické - zdraví škodlivé - žíravé - dráždivé - senzibilizující - karcinogenní - mutagenní - toxické pro reprodukci - nebezpečné pro životní prostředí

4 Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií:
Zákonem je přesně dáno rozdělení objektů provozujících nebezpečné škodliviny do skupin s ohledem na MNOŽSTVÍ vybraných nebezpečných CHL nebo CHP ╘►skupina A a skupina B Zařazení objektů do skupiny A nebo B je dáno tabulkovými hodnotami v příloze tohoto zákona

5 Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií:
Pro objekty zařazené do skupin A nebo B vyplývá ze zákona povinnost zpracovávat havarijní plány nebo jinou dokumentaci, např. vnitřní HP, podklady pro analýzu a hodnocení rizik závažné havárie, bezpečnostní program, bezpečnostní zprávu a vnější HP

6 Zaměření především na objekty NESPLŇUJÍCÍ podmínku tohoto zákona
Objekty NESPADAJÍCÍ pod zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií: Zaměření především na objekty NESPLŇUJÍCÍ podmínku tohoto zákona ╘►provozující CHL nebo CHP v množství menším než stanovuje legislativní rámec ╘►tyto objekty NEMAJÍ povinnost zpracovávat havarijní plány ani jinou dokumentaci

7 Počet objektů spadajících pod z.59/2006 Sb. – v řádu stovek
Objekty NESPADAJÍCÍ pod zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií: Tento fakt není důkazem vylučujícím riziko plynoucí z provozování a skladování NL Počet objektů spadajících pod z.59/2006 Sb. – v řádu stovek Počet objektů nespadajících pod z.59/2006 Sb. – i odhadově několikanásobně vyšší ╘►zástupce téměř ve většině měst a obcí na území ČR

8 Mezi objekty nespadající pod z. 59/2006 Sb. jmenovitě patří:
Chladící zařízení – zimní stadiony, zařízení pro zpracování a skladování masa, mlékárny, pivovary, tukové závody, zařízení čokoládového průmyslu, sklady ovoce, zeleniny, květin… ╘►použití AMONIAKU jako chladícího média

9 Bezbarvý plyn ostrého štiplavého zápachu
Amoniak: Bezbarvý plyn ostrého štiplavého zápachu Lehčí než vzduch – při odpařování z kapalného stavu tvoří chladné mlhy, které jsou těžší než vzduch Se vzduchem tvoří leptavé výbušné směsi Narušuje ochranné obleky Silně dráždivý – dých.cesty, kůže, sliznice…

10 Mezi objekty nespadající pod z. 59/2006 Sb. jmenovitě patří:
Čerpací stanice ╘►PHM, plyn – riziko úniku, následného požáru, výbuchu Plavecké stadiony, vodárny, chlorovací stanice, vlastní úpravny vody (např. nemocniční) ╘►použití CHLORU

11 Žlutozelený plyn štiplavě páchnoucí
Chlor: Žlutozelený plyn štiplavě páchnoucí Těžší než vzduch – při styku s vlhkým vzduchem tvoří mlhy Bezprostředně se slučuje s téměř se všemi prvky Značně jedovatý a žíravý Silná inhalační poškození, poleptání sliznic, očí, podráždění kůže až tvorba puchýřů

12 Mezi objekty nespadající pod z. 59/2006 Sb. jmenovitě patří:
Malé chemické provozy, zařízení cukrovarnického průmyslu, lihovary, sklárny, zařízení průmyslu mouky a další malé provozy využívající ke své činnosti nebezpečné CHL ╘►různé CHL nebo CHP

13 Fluorovodík, arsenovodík - sklárny
Oxid siřičitý – výroba H2SO4, papíru a celulózy, potravinářská výroba a konzervárny, textilní průmysl Formaldehyd – výroba organ.látek, konzervárny a potravinářský průmysl, dřevařský průmysl

14 Oxid dusičitý – výroba a doprava HNO3, organ.látek, výbušnin
Methylbromid – průmysl mouky nebezpečí výbuchu prachových částic Sirovodík – výroba a doprava sirouhlíku, viskózového hedvábí , celofánu, léčiv

15 Rozpouštědla – výroba barev, barviv, léčiv
Hnojiva, insekticidy, herbicidy… – zahradnictví, zemědělská výroba atd.

16 Cíl: Množství CHL nebo CHP v objektu menší než je legislativní rámec nikdy nevylučuje možnost vzniku havárie s únikem této látky !!! ╘►cílem je upozornit na tuto problematiku, zejména na nedostatky v legislativě, nedostatečnou prevenci a na nedostatky v informování obyvatel

17 Možné příčiny havárie:
Selhání lidského faktoru při manipulaci a používání těchto látek Organizační nedostatky Technické závady na zařízení Technologické závady a odchylky od normálního provozu Přírodní vlivy Záměrné poškození, atd.

18 Významné údaje při řešení havárií s únikem NL:
Vlastnosti NL, informace o šíření těchto látek v prostředí Charakter a členitost území Meteorologické údaje ╘►tyto informace významné i oblasti prevence – modelování projevů pomocí PC programů, systémová opatření v etapách technologických projektů, ale i operativní opatření při bezprostředním ohrožení havárií

19 Preventivní opatření:
Vyhotovení souhrnu základních nejdůležitějších informací v jednoduchém zpracování pro složky IZS, Oddělení krizového řízení i pro samotné objekty ╘►v případě havárie rychlé základní informace usnadňující zásah složek IZS, šíření informací, atd.

20 Souhrn základních informací:
Údaje identifikující objekt – kontakty, zdroj nebezpečí, množství, umístění v objektu,… Základní údaje o nebezpečné látce Údaje o možném druhu havárie Údaje o možném ohrožení okolí, osob, první pomoc,… Okamžitá opatření, činnost obsluhy, složek IZS Mapové podklady, atd.

21 Preventivní opatření pro objekty:
Vypracování schémat a plánků technických zařízení,… Harmonogramy a pověření údržby, revizí, kontrol Školení zaměstnanců, plán evakuace, vyrozumění,… Instalace detekčních a poplachových systémů, automatických odstavovacích zařízení, větrné růžice, vaku určujícího směr větru,…

22 Další ohrožující aspekty nesouvisející se z. 59/2006 Sb.:
Nelegální skládky nebezpečného odpadu – různé CHL nebo CHP většinou bez označení, inventarizace, skladovány za nevhodných podmínek (např. Libčany u Hradce Králové) Nelegální skládky komunálního odpadu ╘►ohrožení ovzduší, nebezpečí výbuchu (požár), ohrožení vodních zdrojů,půdy...

23 Likvidace ve spolupráci s odbornými firmami Spolupráce s toxikology
Sanační opatření: Likvidace ve spolupráci s odbornými firmami Spolupráce s toxikology Monitorování zdrojů pitné vody, popř. sledování a měření NL v ovzduší a v půdě Další opatření v oblasti ochrany obyvatelstva žijícího v zasaženém prostředí

24 Další ohrožující aspekty nesouvisející se z. 59/2006 Sb.:
Automobilová a železniční doprava – přeprava CHL a CHP ╘►možnost havárie spojené s únikem, nebezpečí požáru a následného výbuchu, bezprostředního ohrožení okolí, úniku do životního prostředí a jeho následného poškození vodních zdrojů…

25 Preventivní opatření:
Označování a přeprava v souladu s mezinárodními ustanoveními – Kemler kód, UN-kód, výstražné značky, vyhovující technické parametry Školení a cvičení jednotek IZS, zdokonalování jejich databází CHL a CHP Dodržování a kontrola přepravních tras, školení řidičů

26 6. 11. 2006, Praha 10 – únik amoniaku na zimním stadionu
…Jednotky HZS Praha st.1,2, 6 a 7 byly postupně vyslány k případu úniku čpavku ze strojovny chladícího zařízení stadionu. Vymezen prostor se zvýšenou koncentrací v ovzduší s omezením pohybu osob a uzavřením oken.

27 6. 11. 2006, Praha 10 – únik amoniaku na zimním stadionu
Koncentrace v ovzduší neustále monitorována. Únik zjištěn z narušeného těsnění ventilu. Místo úniku do ovzduší skrápěno vodní mlhou. Příslušníci jednotek ve speciálních ochranných chemických oblecích nakonec uzavřeli přívod…

28 Použitá literatura: Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (online), (online), (online),


Stáhnout ppt "Problematika objektů nespadajících pod zákon o prevenci závažných havárií, přepravy nebezpečných látek a nelegálních skládek odpadů Maryšková Lenka, Brodská."

Podobné prezentace


Reklamy Google