Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČAT - ElA - SPIS 1 Instituce v Evropské Unii Vojtěch HOLÝ ATO Acquis Technical Officer.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČAT - ElA - SPIS 1 Instituce v Evropské Unii Vojtěch HOLÝ ATO Acquis Technical Officer."— Transkript prezentace:

1 ČAT - ElA - SPIS 1 Instituce v Evropské Unii Vojtěch HOLÝ ATO Acquis Technical Officer

2 ČAT - ElA - SPIS 2 3 pilíře - jednotlivé politiky EU 1. Evropské společenství -podporuje harmonický, vyvážený a trvale udržitelný rozvoj hospodářského života, vysokou úroveň zaměstnanosti a sociální ochrany, rovné zacházení s muži a ženami, trvale udržitelný a neinflační růst, vysoký stupeň konkurenceschopnosti a konvergence ekonomické výkonnosti, vysokou úroveň ochrany a zlepšování kvality životního prostředí, zvyšování životní úrovně a kvality života, hospodářskou a sociální soudržnost a solidaritu mezi členskými státy. -Hlavní nástroj: volný pohyb osob, zboží a kapitálu.

3 ČAT - ElA - SPIS 3 2.Společná zahraniční a bezpečnostní politika • zabezpečuje společné hodnoty, základní zájmy, nezávislost a integritu Unie, posiluje její bezpečnost a snahu zachovat mír, posiluje mezinárodní bezpečnost, podporuje mezinárodní spolupráci a rozvíjí a upevňuje demokracii a právní stát, jakož i respektování lidských práv a základních svobod.

4 ČAT - ElA - SPIS 4 3. Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech • pomáhá při vytváření Evropské unie jako prostoru svobody, bezpečnosti a práva. • Jádrem je policejní a soudní spolupráce v trestních věcech a spolupráce při předcházení a potírání rasismu a xenofobie. • Zaměřuje se na organizovanou i neorganizovanou kriminalitu, obchod s lidmi, trestné činy proti dětem, obchod s drogami, obchod se zbraněmi, korupci a další.

5 ČAT - ElA - SPIS 5 Instituce ES –Evropská rada –Rada Evropské Unie –Evropská komise –Evropský Parlament –Evropský soudní dvůr –Účetní dvůr –Hospodářský a sociální výbor –Výbor regionů –Ombudsman –Evropská centrální banka –Evropská investiční banka

6 ČAT - ElA - SPIS 6 Evropská rada Vznik na počátku 70. let ze schůzek nejvyšších představitelů členských států. –Jednotný evropský akt v roce 1986 - jako strategický orgán odpovědný za základní politická rozhodnutí, řešení závažných politických problémů a určování směru evropské integrace. –složená z prezidentů nebo ministerských předsedů členských zemí a z předsedy Komise, kterým jsou nápomocni ministři zahraničí a členové Komise. –Zasedání nejméně třikrát ročně (tzv. summity EU). –Evropská rada je přímo zodpovědná za oblast dvou pilířů EU - za Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku (druhý pilíř) a za policejní a justiční spolupráci v trestních věcech (třetí pilíř).

7 ČAT - ElA - SPIS 7 Rada EU Rada EU –Rozhodující orgán ES/EU (rozsáhlé zákonodárné a výkonné pravomoci). –Reprezentuje členské státy na ministerské úrovni. –Zasedání dle konkrétních témat, např. Rada EU pro životní prostředí. –Rotační předsednictví (6 měsíců) dle předem daného pořadí. Předsednická země má možnost určovat agendu a priority Rady a tím ovlivnit směr, kterým se ubírá celá Unie (Itálie, Irsko, Nizozemí).

8 ČAT - ElA - SPIS 8 Pracovní orgány Rady EU –Pracovní skupiny Rady EU – expertní úroveň (zastoupení ze Stálé Mise ČR při ES nebo expert z ústředního orgánu MS) –COREPER (Comité des Representants Permanents, česky Výbor stálých zástupců) je jedním z nejvýznamnějších spojovacích článků mezi členskými státy a ES. Sestává ze stálých zástupců členských států v Bruselu (velvyslanců a jejich zástupců). Hlavním úkolem COREPERu je projednávání a příprava návrhů, o nichž poté, často již jen formálně, rozhoduje Rada. COREPERu podléhá přibližně 200 pracovních skupin, zabývajících se technickými detaily jednotlivých legislativních návrhů. –Generální sekretariát - zajišťuje zasedání Rady po technické a administrativní stránce

9 ČAT - ElA - SPIS 9 Evropská komise 1.„Strážce smluv“  zabezpečuje provádění primárních smluv (Římské smlouvy, Smlouva o Evropské unii a další),  zabezpečuje provádění aktů vydaných na jejich základě, tj. - nařízení, směrnice, rozhodnutí.

10 ČAT - ElA - SPIS 10 Evropská komise •„Tvůrce legislativy“ –Jako iniciátor se podílí se na tvorbě legislativy EU, –Má vlastní rozhodovací pravomoc v některých společných politikách a v záležitostech mezinárodně-obchodních vztahů, –Je správcem společného rozpočtu. –Na základě zmocnění může samostatně vydávat normy administrativního charakteru. –K ochraně trhu ES před dumpingovými dovozy ze třetích zemí může na omezené období vyhlásit preventivní opatření. –Vystupuje jménem Společenství při jednáních o dohodách o obchodní a hospodářské spolupráci se třetími zeměmi.

11 ČAT - ElA - SPIS 11 Evropská komise 3.„Ochránce právního systému ES“. –Po zjištění porušení práva ES může podat proti rušiteli žalobu k Evropskému soudnímu dvoru, tzv. infringement procedure

12 ČAT - ElA - SPIS 12 Evropská komise –Předseda a dalších 19 členů (komisařů), jmenovaných dohodou členských států na 5 let. –Každý členský stát EU může nominovat jednoho člena Komise, velké státy (SRN, Francie Itálie, Spojené království a Španělsko) dva. –Podle Smlouvy z Nice bude mít každá členská země napříště jen jednoho „vlastního“ komisaře. –Každý komisař zodpovídá za určitou oblast nebo několik oblastí (takzvané portfolio). –Komise se obvykle schází jednou týdně a svá rozhodnutí schvaluje prostou většinou.

13 ČAT - ElA - SPIS 13 Evropská komise –Celkem přibližně 20 000 zaměstnanců (cca 15% tvoří překladatelská a tlumočnická služba). –36 generálních ředitelství, např. DG Environment –DG Environment: Catherine Day Directorate A: Communications, Governance, Production, Consumption & Waste Directorate B: Quality of Life - Health, Nature & Biodiversity Directorate C: Air Quality, Climate Change, Chemicals & Biotechnology Directorate D: Life Programme, Legal Implementation & Civil Protection Directorate E: International affairs Directorate F: Resources Directorate G: Sustainable Development & Integration

14 ČAT - ElA - SPIS 14 Evropský parlament –Zákonodárná pravomoc podobné pravomocím národních parlamentů členských zemí (posílení od 90. let)  na tvorbě právních předpisů Unie se může podílet pěti různými způsoby: 1.Konzultace - nezávazný názor Parlamentu je vyžadován předtím, než Rada schválí návrh Komise. 2.Spolupráce - poslanci mají možnost doplňovat návrh Komise a stanovisko, které Rada k tomuto návrhu zaujme (např. o otázkách dopravní politiky, bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí apod.), postupně ustupuje ve prospěch procedury spolurozhodování.

15 ČAT - ElA - SPIS 15 Evropský parlament 3.Spolurozhodování - EP se na přijímání legislativy podílí rovným dílem s Radou. K jednání o nalezení kompromisních stanovisek existuje dohadovací výbor rovným dílem složený z členů obou institucí. Nedojde-li k dohodě, může Parlament návrh odmítnout (např. rozhodování o otázkách jednotného vnitřního trhu, zdraví, kultury, transevropských sítí nebo spotřebitelské politiky). 4.Souhlas - vyžaduje se pro důležité mezinárodní smlouvy, rozšíření EU a pro některá významná rozhodnutí v rámci Společenství (např. rozhodování o občanských právech, o úlohách Evropské ústřední banky, o úkolech strukturálních a kohezních fondů). 5.Rozpočet - schválení rozpočtu vyžaduje souhlas EP, jehož se dosahuje podle zvláštní procedury.

16 ČAT - ElA - SPIS 16 Evropský parlament –Kontrolní pravomoci –vyslovuje souhlas se jmenováním předsedy a členů Evropské komise a vyslovením nedůvěry může Komisi donutit k rezignaci. –Komise je povinna předkládat Parlamentu řadu zpráv různého charakteru. –Poslanci mohou Komisi klást písemné nebo ústní otázky (právo interpelace). –Vůči Radě EU je kontrola EP především kontrolou politickou. –Předseda EP na začátku každého zasedání Evropské rady předkládá stanoviska k otázkám, o nichž se má jednat.

17 ČAT - ElA - SPIS 17 Evropský parlament –Rozpočtová pravomoc –Evropský parlament přijímá vždy v prosinci rozpočet Unie pro následující rok.

18 ČAT - ElA - SPIS 18 Evropský parlament –Volební období 1999 – 2004 –625 MEPs –ČR: 24 pozorovatelů –Volební období 2004 – 2009 –736 MEPs (max. hranice) –ČR: 24 poslanců (současná verze Evropské Ústavy)

19 ČAT - ElA - SPIS 19 Evropský soudní dvůr –Nejvyšší instancí práva Evropských společenství. –Dohled nad dodržováním práva při výkladu a provádění zakládacích smluv. –Odpovědnost za jednotnost výkladu a aplikace práva ES. –Kontrola legitimity rozhodování Rady a Komise. –Rozhoduje o podáních a dotazech z oblasti práva ES, které vznášejí soudy členských států.

20 ČAT - ElA - SPIS 20 Účetní dvůr –Provádí revizi účtů a přezkoumává veškeré rozpočty, příjmy a vydání všech institucí a agentur ES. –Přezkoumává účetnictví, právoplatnost a řádnost všech finančních operací EU a kontroluje hospodárné využívání jejích prostředků. –15 členů jmenovaných Radou po konzultaci s Parlamentem na dobu 6 let.

21 ČAT - ElA - SPIS 21 Hospodářský a sociální výbor –Poradní orgán v institucionální struktuře ES/EU. –Skládá se z 222 představitelů různých oblastí hospodářského a sociálního života, které navrhují vlády členských zemí a po doporučení Komise jednomyslně jmenuje Rada. –Členové Hospodářského a sociálního výboru jsou vybíráni na základě státní příslušnosti a jmenováni na 4 roky

22 ČAT - ElA - SPIS 22 Hospodářský a sociální výbor –devět specializovaných sekcí: 1.Zemědělství a rybolov 2.Regionální rozvoj a plánování měst a venkova 3.Ochrana životního prostředí 4.Hospodářské, finanční a měnové otázky 5.Sociální oblast, otázky rodiny, vzdělání a kultury 6.Vnější vztahy, obchodní a rozvojová politika 7.Průmysl, obchod, řemesla a služby 8.Otázky ochrany zdraví a spotřebitele 9.Doprava, komunikace, energetika, nukleární otázky a výzkum

23 ČAT - ElA - SPIS 23 Výbor regionů –poradní funkce pro ostatní rozhodovací a výkonné orgány Společenství –vytvořen až Maastrichtskou smlouvou, činnost od března 1994. –zástupci oblastních a místních samosprávných orgánů jednotlivých členských zemí (222 členů) –Smyslem vytvoření výboru je umožnit zástupcům lokální a regionální samosprávy vyjádřit svůj názor na ta opatření Společenství, která se jich bezprostředně dotýkají.

24 ČAT - ElA - SPIS 24 Výbor regionů –sedm odborných komisí: 1.Regionální politika, strukturální fondy, ekonomická a sociální soudržnost, přeshraniční a meziregionální spolupráce 2.Zemědělství, rozvoj venkova, rybolov 3.Transevropské sítě, doprava, informační společnost 4.Územní plánování, urbanistika, energetika, životní prostředí 5.Sociální politika, ochrana spotřebitelů, ochrana veřejného zdraví, výzkum, turistika 6.Zaměstnanost, ekonomická politika, vnitřní trh, průmysl, malé a střední podnikání 7.Vzdělávání, kultura, mládež, sport, lidská práva

25 ČAT - ElA - SPIS 25Ombudsman Jmenován Evropským parlamentem. –Zmocněn přijímat stížnosti od kteréhokoli subjektu s bydlištěm či sídlem na území EU, které se týkají nepravostí v činnosti orgánů Společenství (s výjimkou soudní činnosti Soudního dvora). –Provádí šetření na základě těchto stížností i z vlastní iniciativy. –Zjistí-li při svém šetření nesprávnosti, postoupí záležitost dotyčnému orgánu. Ten má pak povinnost sdělit ombudsmanovi do tří měsíců své stanovisko. –Ombudsman poté předá svou zprávu Evropskému parlamentu, danému orgánu a zároveň informuje stěžovatele. –Ombudsman vykonává svou funkci zcela nezávisle a při plnění svých povinností nesmí požadovat ani přijímat pokyny od žádného orgánu.

26 ČAT - ElA - SPIS 26 Evropská centrální banka –Založena k 1. červenci 1998. –Základní jmění činí 5 MEUR. –Hlavní úkol: dbát o udržení cenové stability v rámci Evropského měnového systému a podporovat všeobecnou hospodářskou politiku Společenství. Dalšími úkoly jsou  definovat a vést měnovou politiku Společenství  řídit devizové obchody  spravovat devizové rezervy zúčastněných států  podporovat hladké fungování platebních systémů  podílet se na programech kompetentních úřadů zaměřených na stabilitu finančního systému

27 ČAT - ElA - SPIS 27 Evropská investiční banka –Založena 1. ledna 1958 na základě příslušných ustanovení Smlouvy o založení EHS –Hlavní úkol: střednědobé a dlouhodobé spolufinancování kapitálových investic, které by napomáhaly vyváženému rozvoji Evropských společenství. –Základní úkoly: pomoc méně rozvinutým oblastem, rozvoj dopravní a telekomunikační infrastruktury, ochrana životního prostředí, rozvoj konkurenceschopnosti průmyslu, podpora malého a středního podnikání. –Většina projektů je bankou financována do výše 50% jejich nákladů.

28 ČAT - ElA - SPIS 28 Děkuji Vám za pozornost Ing. Vojtěch Holý, CSc. Acquis Technical Officer


Stáhnout ppt "ČAT - ElA - SPIS 1 Instituce v Evropské Unii Vojtěch HOLÝ ATO Acquis Technical Officer."

Podobné prezentace


Reklamy Google