Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Instituce v Evropské Unii

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Instituce v Evropské Unii"— Transkript prezentace:

1 Instituce v Evropské Unii
Vojtěch HOLÝ ATO Acquis Technical Officer ČAT - ElA - SPIS

2 3 pilíře - jednotlivé politiky EU
Evropské společenství podporuje harmonický, vyvážený a trvale udržitelný rozvoj hospodářského života, vysokou úroveň zaměstnanosti a sociální ochrany, rovné zacházení s muži a ženami, trvale udržitelný a neinflační růst, vysoký stupeň konkurenceschopnosti a konvergence ekonomické výkonnosti, vysokou úroveň ochrany a zlepšování kvality životního prostředí, zvyšování životní úrovně a kvality života, hospodářskou a sociální soudržnost a solidaritu mezi členskými státy. Hlavní nástroj: volný pohyb osob, zboží a kapitálu. ČAT - ElA - SPIS

3 2.Společná zahraniční a bezpečnostní politika
zabezpečuje společné hodnoty, základní zájmy, nezávislost a integritu Unie, posiluje její bezpečnost a snahu zachovat mír, posiluje mezinárodní bezpečnost, podporuje mezinárodní spolupráci a rozvíjí a upevňuje demokracii a právní stát, jakož i respektování lidských práv a základních svobod. ČAT - ElA - SPIS

4 3. Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech
pomáhá při vytváření Evropské unie jako prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Jádrem je policejní a soudní spolupráce v trestních věcech a spolupráce při předcházení a potírání rasismu a xenofobie. Zaměřuje se na organizovanou i neorganizovanou kriminalitu, obchod s lidmi, trestné činy proti dětem, obchod s drogami, obchod se zbraněmi, korupci a další. ČAT - ElA - SPIS

5 Instituce ES Evropská rada Rada Evropské Unie Evropská komise
Evropský Parlament Evropský soudní dvůr Účetní dvůr Hospodářský a sociální výbor Výbor regionů Ombudsman Evropská centrální banka Evropská investiční banka ČAT - ElA - SPIS

6 Evropská rada Vznik na počátku 70. let ze schůzek nejvyšších představitelů členských států. Jednotný evropský akt v roce jako strategický orgán odpovědný za základní politická rozhodnutí, řešení závažných politických problémů a určování směru evropské integrace. složená z prezidentů nebo ministerských předsedů členských zemí a z předsedy Komise, kterým jsou nápomocni ministři zahraničí a členové Komise. Zasedání nejméně třikrát ročně (tzv. summity EU). Evropská rada je přímo zodpovědná za oblast dvou pilířů EU - za Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku (druhý pilíř) a za policejní a justiční spolupráci v trestních věcech (třetí pilíř). ČAT - ElA - SPIS

7 Rada EU Rozhodující orgán ES/EU (rozsáhlé zákonodárné a výkonné pravomoci). Reprezentuje členské státy na ministerské úrovni. Zasedání dle konkrétních témat, např. Rada EU pro životní prostředí. Rotační předsednictví (6 měsíců) dle předem daného pořadí. Předsednická země má možnost určovat agendu a priority Rady a tím ovlivnit směr, kterým se ubírá celá Unie (Itálie, Irsko, Nizozemí). ČAT - ElA - SPIS

8 Pracovní orgány Rady EU
Pracovní skupiny Rady EU – expertní úroveň (zastoupení ze Stálé Mise ČR při ES nebo expert z ústředního orgánu MS) COREPER (Comité des Representants Permanents, česky Výbor stálých zástupců) je jedním z nejvýznamnějších spojovacích článků mezi členskými státy a ES. Sestává ze stálých zástupců členských států v Bruselu (velvyslanců a jejich zástupců). Hlavním úkolem COREPERu je projednávání a příprava návrhů, o nichž poté, často již jen formálně, rozhoduje Rada. COREPERu podléhá přibližně 200 pracovních skupin, zabývajících se technickými detaily jednotlivých legislativních návrhů. Generální sekretariát - zajišťuje zasedání Rady po technické a administrativní stránce ČAT - ElA - SPIS

9 Evropská komise „Strážce smluv“
zabezpečuje provádění primárních smluv (Římské smlouvy, Smlouva o Evropské unii a další), zabezpečuje provádění aktů vydaných na jejich základě, tj. - nařízení, směrnice, rozhodnutí. ČAT - ElA - SPIS

10 Evropská komise „Tvůrce legislativy“
Jako iniciátor se podílí se na tvorbě legislativy EU, Má vlastní rozhodovací pravomoc v některých společných politikách a v záležitostech mezinárodně-obchodních vztahů, Je správcem společného rozpočtu. Na základě zmocnění může samostatně vydávat normy administrativního charakteru. K ochraně trhu ES před dumpingovými dovozy ze třetích zemí může na omezené období vyhlásit preventivní opatření. Vystupuje jménem Společenství při jednáních o dohodách o obchodní a hospodářské spolupráci se třetími zeměmi. ČAT - ElA - SPIS

11 Evropská komise „Ochránce právního systému ES“.
Po zjištění porušení práva ES může podat proti rušiteli žalobu k Evropskému soudnímu dvoru, tzv. infringement procedure ČAT - ElA - SPIS

12 Evropská komise Předseda a dalších 19 členů (komisařů), jmenovaných dohodou členských států na 5 let. Každý členský stát EU může nominovat jednoho člena Komise, velké státy (SRN, Francie Itálie, Spojené království a Španělsko) dva. Podle Smlouvy z Nice bude mít každá členská země napříště jen jednoho „vlastního“ komisaře. Každý komisař zodpovídá za určitou oblast nebo několik oblastí (takzvané portfolio). Komise se obvykle schází jednou týdně a svá rozhodnutí schvaluje prostou většinou. ČAT - ElA - SPIS

13 Evropská komise Celkem přibližně zaměstnanců (cca 15% tvoří překladatelská a tlumočnická služba). 36 generálních ředitelství, např. DG Environment DG Environment: Catherine Day Directorate A: Communications, Governance, Production, Consumption & Waste Directorate B: Quality of Life - Health, Nature & Biodiversity Directorate C: Air Quality, Climate Change, Chemicals & Biotechnology Directorate D: Life Programme, Legal Implementation & Civil Protection Directorate E: International affairs Directorate F: Resources Directorate G: Sustainable Development & Integration ČAT - ElA - SPIS

14 Evropský parlament Zákonodárná pravomoc
podobné pravomocím národních parlamentů členských zemí (posílení od 90. let) na tvorbě právních předpisů Unie se může podílet pěti různými způsoby: Konzultace - nezávazný názor Parlamentu je vyžadován předtím, než Rada schválí návrh Komise. Spolupráce - poslanci mají možnost doplňovat návrh Komise a stanovisko, které Rada k tomuto návrhu zaujme (např. o otázkách dopravní politiky, bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí apod.), postupně ustupuje ve prospěch procedury spolurozhodování. ČAT - ElA - SPIS

15 Evropský parlament Spolurozhodování - EP se na přijímání legislativy podílí rovným dílem s Radou. K jednání o nalezení kompromisních stanovisek existuje dohadovací výbor rovným dílem složený z členů obou institucí. Nedojde-li k dohodě, může Parlament návrh odmítnout (např. rozhodování o otázkách jednotného vnitřního trhu, zdraví, kultury, transevropských sítí nebo spotřebitelské politiky). Souhlas - vyžaduje se pro důležité mezinárodní smlouvy, rozšíření EU a pro některá významná rozhodnutí v rámci Společenství (např. rozhodování o občanských právech, o úlohách Evropské ústřední banky, o úkolech strukturálních a kohezních fondů). Rozpočet - schválení rozpočtu vyžaduje souhlas EP, jehož se dosahuje podle zvláštní procedury. ČAT - ElA - SPIS

16 Evropský parlament Kontrolní pravomoci
vyslovuje souhlas se jmenováním předsedy a členů Evropské komise a vyslovením nedůvěry může Komisi donutit k rezignaci. Komise je povinna předkládat Parlamentu řadu zpráv různého charakteru. Poslanci mohou Komisi klást písemné nebo ústní otázky (právo interpelace). Vůči Radě EU je kontrola EP především kontrolou politickou. Předseda EP na začátku každého zasedání Evropské rady předkládá stanoviska k otázkám, o nichž se má jednat. ČAT - ElA - SPIS

17 Evropský parlament Rozpočtová pravomoc
Evropský parlament přijímá vždy v prosinci rozpočet Unie pro následující rok. ČAT - ElA - SPIS

18 Evropský parlament Volební období 1999 – 2004
625 MEPs ČR: 24 pozorovatelů Volební období 2004 – 2009 736 MEPs (max. hranice) ČR: 24 poslanců (současná verze Evropské Ústavy) ČAT - ElA - SPIS

19 Evropský soudní dvůr Nejvyšší instancí práva Evropských společenství.
Dohled nad dodržováním práva při výkladu a provádění zakládacích smluv. Odpovědnost za jednotnost výkladu a aplikace práva ES. Kontrola legitimity rozhodování Rady a Komise. Rozhoduje o podáních a dotazech z oblasti práva ES, které vznášejí soudy členských států. ČAT - ElA - SPIS

20 Účetní dvůr Provádí revizi účtů a přezkoumává veškeré rozpočty, příjmy a vydání všech institucí a agentur ES. Přezkoumává účetnictví, právoplatnost a řádnost všech finančních operací EU a kontroluje hospodárné využívání jejích prostředků. 15 členů jmenovaných Radou po konzultaci s Parlamentem na dobu 6 let. ČAT - ElA - SPIS

21 Hospodářský a sociální výbor
Poradní orgán v institucionální struktuře ES/EU. Skládá se z 222 představitelů různých oblastí hospodářského a sociálního života, které navrhují vlády členských zemí a po doporučení Komise jednomyslně jmenuje Rada. Členové Hospodářského a sociálního výboru jsou vybíráni na základě státní příslušnosti a jmenováni na 4 roky ČAT - ElA - SPIS

22 Hospodářský a sociální výbor
devět specializovaných sekcí: Zemědělství a rybolov Regionální rozvoj a plánování měst a venkova Ochrana životního prostředí Hospodářské, finanční a měnové otázky Sociální oblast, otázky rodiny, vzdělání a kultury Vnější vztahy, obchodní a rozvojová politika Průmysl, obchod, řemesla a služby Otázky ochrany zdraví a spotřebitele Doprava, komunikace, energetika, nukleární otázky a výzkum ČAT - ElA - SPIS

23 Výbor regionů poradní funkce pro ostatní rozhodovací a výkonné orgány Společenství vytvořen až Maastrichtskou smlouvou, činnost od března 1994. zástupci oblastních a místních samosprávných orgánů jednotlivých členských zemí (222 členů) Smyslem vytvoření výboru je umožnit zástupcům lokální a regionální samosprávy vyjádřit svůj názor na ta opatření Společenství, která se jich bezprostředně dotýkají. ČAT - ElA - SPIS

24 Výbor regionů sedm odborných komisí:
Regionální politika, strukturální fondy, ekonomická a sociální soudržnost, přeshraniční a meziregionální spolupráce Zemědělství, rozvoj venkova, rybolov Transevropské sítě, doprava, informační společnost Územní plánování, urbanistika, energetika, životní prostředí Sociální politika, ochrana spotřebitelů, ochrana veřejného zdraví, výzkum, turistika Zaměstnanost, ekonomická politika, vnitřní trh, průmysl, malé a střední podnikání Vzdělávání, kultura, mládež, sport, lidská práva ČAT - ElA - SPIS

25 Ombudsman Jmenován Evropským parlamentem.
Zmocněn přijímat stížnosti od kteréhokoli subjektu s bydlištěm či sídlem na území EU, které se týkají nepravostí v činnosti orgánů Společenství (s výjimkou soudní činnosti Soudního dvora). Provádí šetření na základě těchto stížností i z vlastní iniciativy. Zjistí-li při svém šetření nesprávnosti, postoupí záležitost dotyčnému orgánu. Ten má pak povinnost sdělit ombudsmanovi do tří měsíců své stanovisko. Ombudsman poté předá svou zprávu Evropskému parlamentu, danému orgánu a zároveň informuje stěžovatele. Ombudsman vykonává svou funkci zcela nezávisle a při plnění svých povinností nesmí požadovat ani přijímat pokyny od žádného orgánu. ČAT - ElA - SPIS

26 Evropská centrální banka
Založena k 1. červenci 1998. Základní jmění činí 5 MEUR. Hlavní úkol: dbát o udržení cenové stability v rámci Evropského měnového systému a podporovat všeobecnou hospodářskou politiku Společenství. Dalšími úkoly jsou definovat a vést měnovou politiku Společenství řídit devizové obchody spravovat devizové rezervy zúčastněných států podporovat hladké fungování platebních systémů podílet se na programech kompetentních úřadů zaměřených na stabilitu finančního systému ČAT - ElA - SPIS

27 Evropská investiční banka
Založena 1. ledna 1958 na základě příslušných ustanovení Smlouvy o založení EHS Hlavní úkol: střednědobé a dlouhodobé spolufinancování kapitálových investic, které by napomáhaly vyváženému rozvoji Evropských společenství. Základní úkoly: pomoc méně rozvinutým oblastem, rozvoj dopravní a telekomunikační infrastruktury, ochrana životního prostředí, rozvoj konkurenceschopnosti průmyslu, podpora malého a středního podnikání. Většina projektů je bankou financována do výše 50% jejich nákladů. ČAT - ElA - SPIS

28 Děkuji Vám za pozornost
Ing. Vojtěch Holý, CSc. Acquis Technical Officer Děkuji Vám za pozornost ČAT - ElA - SPIS


Stáhnout ppt "Instituce v Evropské Unii"

Podobné prezentace


Reklamy Google