Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ebed Vyškov 2. 6. 2013 Viktor Baláž MODLITBA A PŮST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ebed Vyškov 2. 6. 2013 Viktor Baláž MODLITBA A PŮST."— Transkript prezentace:

1 Ebed Vyškov 2. 6. 2013 Viktor Baláž MODLITBA A PŮST

2  P. Kosorin - Modlitby nemají křesťanský život zdobit - modlitby ho mají stavět!  O. Betz - Bůh naše modlitby nepotřebuje, ale potřebujeme je my. Když se opravdu modlíme, něco se v nás mění. Skrze modlitbu se můžeme proměňovat, můžeme zdokonalovat svůj zrak i sluch, soustřeďujeme se na to, co od nás chce Bůh. Ztišujeme se, nehledíme jen sami na sebe, ale vstupujeme do nového širšího horizontu.  Louise Rinserová - Modli se a uvidíš, že modlit se má smysl - ale jinak než při modlitbě to nikdy nepoznáš.  Clendennen - Pokud se nemodlíš, nejsi křesťan!  Derek Prince - Pokud se křesťané nemodlí, nemají žádné právo kritizovat. ŘEKLI O MODLITBĚ

3 „29.8.1727 se stalo vskutku dojemná věc. Od 10. hodiny večerní a do rána následujícího dne strávily dívky z Herrnhutu na modlitbách, zpěvu a pláči na Hutberku (kopec). Chlapci byli v témže čase shromážděni k modlitbám na jiném místě. Duch modliteb a pokorných proseb, jenž byl tehdy vylit na děti, byl tak mocný a účinný, že jest nemožno slovy to vyjádřiti. Byly to vskutku dny nebeské radosti pro ochranovský sbor. Všichni zapomínali na sebe, na věci pozemské a pomíjející, a toužili být s Kristem, svým Spasitelem, ve věčné blaženosti. Více než 100 let trvající modlitební řetěz. DĚDICTVÍ MORAVSKÝCH BRATŘÍ

4  oboustranný rozhovor s Bohem  hlavní způsob budování vztahu s Bohem  příklad Modlitba Páně – Matouš 6. kap.  Oslava Boha, jeho vyvyšování  Boží království  Naplnění Boží vůle  Naše každodenní potřeby  Pokání  vztahy s lidmi  ochrana před pokušením, hříchem, útoky  možné čtyři části modlitby:  Uctívání – chválíme Boha za to, kým je a co vykonal  Pokání – prosíme za odpuštění všeho, co jsme udělali špatně  Děkování – za zdraví, rodinu, přátele…..  Prosby – za sebe, rodinu, sbor, zemi, vládu… CO JE MODLITBA

5  Důvody modlitby  Bůh věřícím přikazuje, aby se modlili  Modlitba je nezbytná pro přijetí Božího požehnání  Bůh se omezil na spolupráci s námi skrze modlitbu  Podmínky účinné modlitby  upřímnost a opravdová víra  v Ježíšově jménu (v souladu s jeho osobností, charakterem, vůlí)  v souladu s Boží vůlí  také žít v Boží vůli (hledat jeho království a spravedlnost)  vytrvalost MODLITBA

6  Odpovědi na modlitby  ANO, NE  Čekej, mlčení  Kdy, kde se modlit?  neustále (1 Tes.5,17, Ef. 6,18)  kdekoliv (doma, auto, příroda, církev)  Druhy modliteb  Osobní X společné  Česky X v jazycích  Chvála, uctívání – Žalmy  Žehnání, pověření ke službě MODLITBA

7  pravidelnost – ráno, večer - rozhodni se  nemodli se jen na základě pocitů  neboj se zhodnotit modlitbu  modli se nahlas, choď  naslouchej  buď vytrvalí a trpělivý  méně je někdy více (začni s menším časem)  modli se s vírou  neboj se seznamů (na každý den, týdenní body) – můžeš zpětně vidět vyslyšené modlitby  nech se vést Duchem svatým  modli se v jazycích DOPORUČENÍ K MODLITBÁM

8  Učíme se poznávat Boha, jeho srdce, vůli  Učíme se svoje srdce před Bohem otevírat  Přemýšlíme společně nad naším životem, lidmi, sborem, národem  Čas budování našeho života a vztahu s Bohem  Čas působení Ducha svatého  Čas pokání a odpuštění  Čas chvály, děkování, obdivu k Bohu  Čas radosti, pláče, lásky, Božího objetí  čas oběti MODLITBA JE ČAS S BOHEM

9  Král a přímluvce  Matouš 21:13 „Je psáno: ‚Můj dům bude zván domem modlitby  Modlitba stála za začátku jeho služby  Modlitba byla součástí jeho služby  Modlitba byla při dokončení jeho služby  Modlitba působila Boží moc v jeho službě  Učil učedníky se modlit PŘÍKLAD PÁNA JEŽÍŠE

10  Modlitba stála na začátku jejich služby  Skutky apoštolské 1:14 Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami  Modlitba byla mocnou součástí jejich služby  Naučili se důležitosti modlitby -  Skutky apoštolské 6:4 My pak budeme i nadále věnovat všechen svůj čas modlitbě a kázání slova  Naučili se řešit těžkosti modlitbou  Skutky apoštolské 16:25 Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha; ostatní vězňové je poslouchali.  modlitba byla místem Božího jednání  Skutky 9 – Petr se modlil a byla vzkříšena Dorkas PRVOTNÍ CÍRKEV

11  Efezským 6:12 Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.  2 Korintským 10:4-5 Zbraně našeho boje nejsou tělesné, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby. Jimi boříme lidské výmysly a všecko, co se v pýše pozvedá proti poznání Boha  jsme v neustálém duchovním boji – za rodiny, sebe, nevěřící, národ, sbor¨  je to duchovní boj ne proti lidem, ale proti duchovním mocnostem  hlavní zbraní je modlitba (i Bible) MODLITBA JE DUCHOVNÍ BOJ

12  Dobrovolné odřeknutí si potravy z duchovních důvodů  Matouš 6,16 – 18  Izajáš 58  Nemáme být pokrytečtí  Měli bychom vypadat jako za normální situace – lidé na nás nemusí nic poznat  Půst nemá být jen hladovka – má odrážet naše srdce  Půst má být spojen s modlitbou, voláním k Bohu  Čas pokořování před Bohem  Čas praktické pomoci, skutků víry PŮST

13  Pro osobní posvěcení, pokání  Pro vyslyšení proseb  Za změnu Božího rozhodnutí (Ninive, David)  Za zjevení, hledání Boží vůle  Duchovní boj – za osvobození ZA CO SE POSTIT

14  2. Kor.6,5 – v bděních a postech + Pavel mluví i o častých postech v jeho službě  Půst přináší vítězství – Ester, Jošafat (2.Paralip. 20,1-30 – vysvobození od nepřítele  Ezdráš 8,21-23 – ochrana na cestě  Ninive – pokání s půstem odvrátilo (Jonáš)  Daniel 9,2-3 – půst za obnovení Jeruzaléma  Skutky apoštolské 13:1 – rozeznání a vyslání Pavla a Barnabáše církví  David – Žalm 35,13 …pokořoval jsem se postem + Žalm69,11 „Plakal jsem a pokořoval jsem svou duši postem…“ PŘÍKLADY PŮSTU

15  prostředek, jak dosáhnout určitých duchovních věcí  Pozitivní vliv na naše tělo – duch je silnější  Každý týden – nejlépe stejný den – tělo si zvykne  Začni vynecháním jednoho jídlo a pokračuj dál  3-denní půst možný pro všechny  Začněte se postit s pozitivní vírou, odhodláním – stanovit předem čas ukončení (někdy lépe vydržet)  Při půstu čtěte více Bibli  Stanovit téma půstu PRAKTICKÉ RADY

16  Užitek pro tělesné zdraví  Při zdravotních omezeních nutné brát potřebné léky, konzultovat s lékařem  Na počátku půstu a když začínáte s půstem – malátnost, bolest hlavy, zvedání žaludku, zima – nenechte se tím odradit – přejde to  Místo jídla možné napít se vody – žaludek je oklamán (ze začátku dostaneme hlad vždy v době jídla,ale postupně to přejde)  Pozor na zácpu (před půstem přizpůsobit stravu – více ovoce, štávy….  Je možné pít vodu, čaj – nedoporučuji kávu, džus - mějme svoje pravidla  Bez tekutin se postit do 72 hodin  Při ukončení půstu – lehčí jídlo a pozvolna - U delšího půstu je to několik dní  Delší půst – většinou 3-4 den nejhorší – fáze hladu, fáze slabosti, hubnutí, fáze obnovení sil, člověk nemá hlad a má pocit, že vydrží ještě dlouho TĚLESNÁ STRÁNKA PŮSTU

17 1.Proste Boha za hluboké přesvědčení o hříchu, duchovní průlom, svatou bázeň před Bohem a pravého pokání mezi Božím lidem. 2.Proste za opravdovou čistotu, skutečné pokání, duchovní moc pohlcující pastory a vedoucí. 3.Proste, aby měl Boží lid duchovní hlad a touhu se opravdově přimlouvat. 4.Proste za duchovní jednotu v církvi. 5.Proste Boha, ať naplní svůj lid vášní po záchraně nevěřících. 6.Proste, ať dá Bůh jeho lidu touhu po misii a zakládání nových sborů. 7.Modlete se, aby Bůh povolal tisíce lidí do služby a misie. 8.Proste za vylití Ducha svatého jako povodeň. 9.Proste za spasení lidí, kteří by měli vliv na celou společnost- 10.Proste ještě za mocnější vylití Ducha svatého, než bylo v dřívějších probuzeních. 10 SPECIFICKÝCH MODLITEB (VČETNĚ PŮSTU) ZA PROBUZENÍ A DUCHOVNÍ OŽIVENÍ?


Stáhnout ppt "Ebed Vyškov 2. 6. 2013 Viktor Baláž MODLITBA A PŮST."

Podobné prezentace


Reklamy Google