Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni"— Transkript prezentace:

1 Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni
Město projekt Ludvík Eger Cheb, 2006 Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni

2 Grantová směrnice města Cheb
Podpora neziskových subjektů městem: Příklad: Směrnice k zabezpečení Systému podpory vybraných aktivit, č Rada města Chebu schválila dne 8. prosince 2005 usnesením RM číslo 658/22/2005 tuto Směrnici k zabezpečení Systému podpory vybraných aktivit občanů a institucí z rozpočtu města Chebu: Město Cheb zřizuje Systém podpory vybraných aktivit občanů a institucí z rozpočtu města Chebu (dále jen SPA) s cílem finančně podpořit aktivity občanů a institucí, organizací a spolků neziskového charakteru, které vedou k rozvoji občanské společnosti a kultivaci života ve městě. Město Cheb usiluje prostřednictvím SPA o zkvalitnění života občanů města v oblasti kultury, sportu, vzdělanosti a v oblasti sociální a zdravotní. Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni

3 Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni
Určení podpory: V rámci SPA poskytuje město Cheb tři druhy finanční podpory: a) granty na jednorázové akce:                                                       1.      pořádané právnickými nebo fyzickými osobami, které podají řádnou žádost o poskytnutí grantu na základě vlastního projektu,                                                       2.      vypisované městem Cheb formou výběrového řízení na uspořádání akce, a to v rámci zadávacích podmínek, které stanoví město Cheb,                                                       3.      pořádané právnickými nebo fyzickými osobami, jejichž uspořádání je v prioritním zájmu města Cheb, b) příspěvky na celoroční činnost:                                                       1.      právnických nebo fyzických osob, které podají řádnou žádost o poskytnutí příspěvku,                                                       2.      právnických nebo fyzických osob, jejichž činnost je v prioritním zájmu města Cheb, c) dotace na jednorázové akce: jejichž uspořádání bylo městem Cheb zadáno příspěvkové organizaci, jejímž zřizovatelem je město Cheb. Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni

4 Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni
Určení podpory: (3) Systém podpory vybraných aktivit občanů a institucí z rozpočtu města se dále dělí do následujících oblastí: a)      sport a tělovýchova, b)     kultura, c)      školství, d)     sociální a zdravotní, e)      prevence drog, kriminality a patologických jevů, f)       ostatní. (4) Činnost nebo akce podporované městem Cheb v rámci této směrnice musí bezprostředně souviset s městem Cheb, nebo se musí odehrávat na území města Chebu, nebo musí být pořádány občany města Chebu nebo pro občany města Chebu. Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni

5 Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni
Podmínky: Granty na jednorázové akce – výběrové řízení – až 75% financí Příspěvky na celoroční činnost, max. 50% částečná finanční podpora z rozpočtu města Chebu Náklady (výdaje) na celoroční činnost: jsou náklady, které se v průběhu konkrétního roku stále opakují, a které jsou spojeny s činností žadatele nebo jsou pro činnost žadatele nezbytné (např. platby nájemného, platby za dodávky energií, úhrady cestovních nákladů soutěžících na celoroční soutěže, startovné v soutěžích, pořízení kostýmů a sportovního oblečení, sportovních pomůcek, apod.). Dotace na jednorázové akce – až 100% Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni

6 Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni
Projekt Projekt je nedílnou součástí žádosti o poskytnutí grantu na jednorázovou akci pořádanou právnickou nebo fyzickou osobou. Na základě projektu rozhoduje Rada města Chebu také o zařazení mezi akce v prioritním zájmu města. Projekt tvoří samostatnou přílohu podané žádosti a musí obsahovat tyto náležitosti: a) informace o předkladateli projektu (jméno a příjmení, popř. název, oblast jeho působení, doba tohoto působení, dosažené úspěchy apod.), b) základní charakteristika projektu (cíl, odůvodnění jeho potřebnosti a prospěšnosti), c) podrobné informace o projektu (rozpočet projektu v členění na příjmy – výnosy a výdaje – náklady, tj. rozpočet akce pořádané dle projektu, způsob realizace, časový harmonogram apod.). Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni

7 Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni
Podávání žádostí Žádosti o jednotlivé druhy finanční podpory se podávají vždy na nadcházející kalendářní rok ve stanovených termínech a na předepsaných formulářích. Žadatel o jakoukoliv finanční podporu nesmí být k datu podání žádosti dlužníkem města a musí mít dle této směrnice v pořádku vyúčtování za minulý rok, pokud mu byla finanční podpora v minulém roce přiznána. Termíny pro podávání žádostí o jednotlivé druhy finanční podpory se stanovují takto: a)      granty na jednorázové akce, bod 1: do předchozího roku na akce konané v roce následujícím, b)      granty na jednorázové akce, bod 1: do běžného roku na akce konané ve druhém pololetí běžného roku, c)      granty na jednorázové akce, bod 3: do předchozího roku na akce konané v roce následujícím, a to po předchozím vyzvání ze strany města Chebu, d)      příspěvky na celoroční činnost, bod 1: do předchozího roku na činnost konanou v roce následujícím, e)      příspěvky na celoroční činnost, bod 2: do předchozího roku na činnost konanou v roce následujícím, a to po předchozím vyzvání ze strany města Chebu, Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni

8 Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni
Vyučtování (1) Vyúčtování jednotlivých druhů finančních podpor poskytovaných v rámci SPA se předkládají na předepsaných formulářích. (2) Příjemce vyúčtování je odvětvový odbor MěÚ (tajemník odborné komise). (3) Termíny pro předkládání vyúčtování jednotlivých druhů finančních podpor se stanovují takto: a) v případě grantů na jednorázové akce do 3 měsíců od data konání akce, b) v případě příspěvků na celoroční činnost a dotací na jednorázové akce do 31. ledna následujícího roku. Následují podrobné pokyny! Město Cheb si vyhrazuje právo provést u příjemce finanční podpory veřejnosprávní finanční kontrolu podle zákona číslo 320/2001 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků. Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni

9 Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni
Informace: Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni

10 Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni
Děkuji za pozornost Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni


Stáhnout ppt "Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni"

Podobné prezentace


Reklamy Google