Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni1 Město projekt Ludvík Eger Cheb, 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni1 Město projekt Ludvík Eger Cheb, 2006."— Transkript prezentace:

1 Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni1 Město projekt Ludvík Eger Cheb, 2006

2 Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni2 Rada města Chebu schválila dne 8. prosince 2005 usnesením RM číslo 658/22/2005 tuto Směrnici k zabezpečení Systému podpory vybraných aktivit občanů a institucí z rozpočtu města Chebu: Město Cheb zřizuje Systém podpory vybraných aktivit občanů a institucí z rozpočtu města Chebu (dále jen SPA) s cílem finančně podpořit aktivity občanů a institucí, organizací a spolků neziskového charakteru, které vedou k rozvoji občanské společnosti a kultivaci života ve městě. Město Cheb usiluje prostřednictvím SPA o zkvalitnění života občanů města v oblasti kultury, sportu, vzdělanosti a v oblasti sociální a zdravotní. Grantová směrnice města Cheb Podpora neziskových subjektů městem: Příklad: Směrnice k zabezpečení Systému podpory vybraných aktivit, č. 302005

3 Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni3 Určení podpory: V rámci SPA poskytuje město Cheb tři druhy finanční podpory: a)granty na jednorázové akce: 1. pořádané právnickými nebo fyzickými osobami, které podají řádnou žádost o poskytnutí grantu na základě vlastního projektu, 2. vypisované městem Cheb formou výběrového řízení na uspořádání akce, a to v rámci zadávacích podmínek, které stanoví město Cheb, 3. pořádané právnickými nebo fyzickými osobami, jejichž uspořádání je v prioritním zájmu města Cheb, b)příspěvky na celoroční činnost: 1. právnických nebo fyzických osob, které podají řádnou žádost o poskytnutí příspěvku, 2. právnických nebo fyzických osob, jejichž činnost je v prioritním zájmu města Cheb, c)dotace na jednorázové akce: jejichž uspořádání bylo městem Cheb zadáno příspěvkové organizaci, jejímž zřizovatelem je město Cheb.

4 Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni4 Určení podpory: (3)Systém podpory vybraných aktivit občanů a institucí z rozpočtu města se dále dělí do následujících oblastí: a) sport a tělovýchova, b) kultura, c) školství, d) sociální a zdravotní, e) prevence drog, kriminality a patologických jevů, f) ostatní. (4)Činnost nebo akce podporované městem Cheb v rámci této směrnice musí bezprostředně souviset s městem Cheb, nebo se musí odehrávat na území města Chebu, nebo musí být pořádány občany města Chebu nebo pro občany města Chebu.

5 Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni5 Podmínky:  Granty na jednorázové akce – výběrové řízení – až 75% financí  Příspěvky na celoroční činnost, max. 50%  částečná finanční podpora z rozpočtu města Chebu  Náklady (výdaje) na celoroční činnost: jsou náklady, které se v průběhu konkrétního roku stále opakují, a které jsou spojeny s činností žadatele nebo jsou pro činnost žadatele nezbytné (např. platby nájemného, platby za dodávky energií, úhrady cestovních nákladů soutěžících na celoroční soutěže, startovné v soutěžích, pořízení kostýmů a sportovního oblečení, sportovních pomůcek, apod.).  Dotace na jednorázové akce – až 100%

6 Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni6 Projekt  Projekt je nedílnou součástí žádosti o poskytnutí grantu na jednorázovou akci pořádanou právnickou nebo fyzickou osobou.  Na základě projektu rozhoduje Rada města Chebu také o zařazení mezi akce v prioritním zájmu města. Projekt tvoří samostatnou přílohu podané žádosti a musí obsahovat tyto náležitosti:  a) informace o předkladateli projektu (jméno a příjmení, popř. název, oblast jeho působení, doba tohoto působení, dosažené úspěchy apod.),  b) základní charakteristika projektu (cíl, odůvodnění jeho potřebnosti a prospěšnosti),  c) podrobné informace o projektu (rozpočet projektu v členění na příjmy – výnosy a výdaje – náklady, tj. rozpočet akce pořádané dle projektu, způsob realizace, časový harmonogram apod.).

7 Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni7 Podávání žádostí  Žádosti o jednotlivé druhy finanční podpory se podávají vždy na nadcházející kalendářní rok ve stanovených termínech a na předepsaných formulářích.  Žadatel o jakoukoliv finanční podporu nesmí být k datu podání žádosti dlužníkem města a musí mít dle této směrnice v pořádku vyúčtování za minulý rok, pokud mu byla finanční podpora v minulém roce přiznána.  Termíny pro podávání žádostí o jednotlivé druhy finanční podpory se stanovují takto:  a) granty na jednorázové akce, bod 1: do 31. 12. předchozího roku na akce konané v roce následujícím,  b) granty na jednorázové akce, bod 1: do 15. 5. běžného roku na akce konané ve druhém pololetí běžného roku,  c) granty na jednorázové akce, bod 3: do 30. 9. předchozího roku na akce konané v roce následujícím, a to po předchozím vyzvání ze strany města Chebu,  d) příspěvky na celoroční činnost, bod 1: do 31. 12. předchozího roku na činnost konanou v roce následujícím,  e) příspěvky na celoroční činnost, bod 2: do 30. 9. předchozího roku na činnost konanou v roce následujícím, a to po předchozím vyzvání ze strany města Chebu,

8 Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni8 Vyučtování  (1) Vyúčtování jednotlivých druhů finančních podpor poskytovaných v rámci SPA se předkládají na předepsaných formulářích.  (2) Příjemce vyúčtování je odvětvový odbor MěÚ (tajemník odborné komise).  (3) Termíny pro předkládání vyúčtování jednotlivých druhů finančních podpor se stanovují takto: –a) v případě grantů na jednorázové akce do 3 měsíců od data konání akce, –b) v případě příspěvků na celoroční činnost a dotací na jednorázové akce do 31. ledna následujícího roku.  Následují podrobné pokyny! Město Cheb si vyhrazuje právo provést u příjemce finanční podpory veřejnosprávní finanční kontrolu podle zákona číslo 320/2001 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.

9 Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni9 Informace: http://www.mestocheb.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=5091&id_or g=5091&id=273592&p1=0&p2=&p3=

10 Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni10 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni1 Město projekt Ludvík Eger Cheb, 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google