Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Databáze překážek Petr Vondruška, VÚGTK v.v.i.. Webová aplikace • Webová aplikace je vytvořena na moderních technologiích – ASP.NET a C#,.NET framework.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Databáze překážek Petr Vondruška, VÚGTK v.v.i.. Webová aplikace • Webová aplikace je vytvořena na moderních technologiích – ASP.NET a C#,.NET framework."— Transkript prezentace:

1 Databáze překážek Petr Vondruška, VÚGTK v.v.i.

2 Webová aplikace • Webová aplikace je vytvořena na moderních technologiích – ASP.NET a C#,.NET framework 2.0, XML. • Jsou podporovány a doporučovány prohlížeče IE od verze 7.0 a FireFox od 3.6 - (možné jsou i Chrome či Opera, zatím však nebyly testovány). • Aplikace byla vytvářena s výhledem na vícejazyčné prostředí – v budoucnu lze bez větších problémů doplnit i další jazykové mutace (budou přepínány pomocí ikon-vlaječek v patičce). • Vzhled aplikace byl optimalizován i pro zobrazení v rozlišení 1024 x 768.

3 Databáze • Data o leteckých překážkách jsou ukládána v MySQL databázi (je možná i případná portace na jiný RDBMS). • Při návrhu struktury DB byl kladen důraz na bezpečnost uložených dat- integritu, řízení přístupu a historizaci. • Každá důležitá změna je v DB logovaná (vždy je dohledatelné co, kdo, kde a kdy změnil) • V databázi lze zobrazovat časové řezy nad daty. • Lze nastavit zákaz úplného mazání dat v DB – je možné data pouze „zneplatňovat“. • Databáze je popsána metadaty • Databáze obsahuje české i anglické ekvivalenty místopisných názvů

4 Přístup do DB překážek • Data uložená v databázi jsou přístupná přes webové rozhraní. Z tohoto důvodu byl kladen důraz na bezpečnost autorizace a authentifikace. • Do aplikace je umožněn přístup pouze autorizovaným uživatelům přes přihlašovací webovou stránku. • Byly implementovány tyto bezpečnostní prvky: – Heslo uživatele je šifrované pomocí algoritmu SHA1 a jako takové je uložené i v DB (reálné heslo není nikde uložené) – Komunikovat s aplikací je možné pomocí zabezpečeného kanálu SSL (min, důrazně doporučeno u přihlašovací stránky, je ale doporučováno takto zabezpečit celou aplikaci). – Po přihlášení k aplikaci může uživatel komunikovat se serverem pouze pomocí autorizační cookie, která je šifrovaná a má časově omezenou platnost. – Po uplynutí nastavené doby je uživatel automaticky odhlášen. – Při vypršení session je uživatel rovněž automaticky odhlášen. – Aplikace zabezpečena proti SQL injection.

5 Číselníky v DB • Pro vnitřní konzistenci a přehlednost dat jsou často opakující se data uložena v číselnících. • Všechny číselníky jsou již předvyplněny hodnotami, je však možné tyto číselníky administrovat z webového rozhrání.

6 Metadata DB • Databáze obsahuje soubor metadat, které ji popisují. Jsou pro přehlednost zobrazována na úvodní stránce. • Metadata jsou dynamicky aktualizována.

7 Letecké překážky ve webové aplikaci • Seznam překážek je přístupný z uživatelsky příjemného formuláře. • Seznam překážek lze: – Filtrovat dle libovolných kritérií (např. dle příslušnosti k prostoru, k letišti,…) – Řadit dle libovolné vlastnosti – Vyhledávat dle libovolné vlastnosti – Stránkovat • U každé překážky jsou v jejich seznamu ikonou vyjádřeny akce, které na ní uživatel může v závislosti na jeho přístupových právech aplikovat – Zobrazit úplné informace o překážce – Editovat překážku – Zobrazit historii překážky – „Zneplatnit“ překážku - pouze s administrátorským oprávněním.

8 Filtrování a vyhledávaní VP • Letecké překážky lze v aplikaci jednoduše filtrovat resp. vyhledávat. • V současné době lze databázi filtrovat dle těchto kritérií: – Identifikátor překážky – Místní název CZ – Nomenklatura ZM 50 – Název prostoru CZ – Název letiště CZ – Název druhu překážky CZ – Vertikální přesnost_ σv – Horizontální přesnost_ σp – Datum zaměření – Datum revize – Datum aktualizace – Vlastník objektu – Provozovatel objektu • Pro filtrování lze v závislosti na tytu položky použít následující operátory: – Rovná se … – Menší než … – Rovná se nebo menší než … – Větší než … – Rovná se nebo větší než … – Obsahuje … – Začíná na … – Končí na…

9 Informace o překážce • Kdykoliv lze zobrazit informace o vybrané překážce. • Informace lze tisknout z webového prohlížeče a to buď všechny nebo jen tematické okruhy: – Informace o samotné překážce (atributy) – Geodetické údaje o překážce – Informace o uložených fotografiích překážky – Metadata překážky • Vybrané fotografie překážky lze zobrazovat přímo v prohlížeči nebo stahovat:

10 Ukázka informace o překážce - vše

11 Editace překážky a ochrana dat • Překážku může editovat pouze uživatel s příslušným oprávněním. • Každá změna překážky je podrobně logována. Loguje se: – Kdo ji provedl – Proč byla překážka editována (tzv. štítek změny) – Kým byla změna provedena – Kdy byla provedena • Každá změna překážky je historizována: – Historizují se informace o překážce – Historizují se souřadnice překážky – Historizují se metadata překážky – Z důvodů vysokých nároků na diskový prostor se nehistorizují fotografie překážky • Každá změna překážky je dohledatelná a je i dohledatelný stav překážky před příslušnou změnou, stejně tak kdo a kdy ji provedl!!

12 Editace překážky – uživatelská část • Editace překážky je potenciálně nebezpečná operace, proto byl kladen důraz na kontroly jejího provádění. • Než je změna akceptována a realizována jsou provedeny tyto kroky: – Aplikační kontroly • Povinné položky - na formuláři označené červenou hvězdičkou. • Důležité hodnoty lze vybrat pouze z nabídky číselníku. • Další validátory – správnost typu, formátu, rozsahu vstupních hodnot, … – Logické kontroly • Jedinečnost pořadového čísla definičního bodu v Geodetických údajích • Uzavření areálového objektu a správné pořadí jeho definičních bodů,….. – Databázové kontroly • Unikátní klíče příslušných hodnot • Vnitřní integrita – constrainty a cizí klíče • Celá změna překážky je obalena jednou transakcí a ta je provedena pouze v případě, že všechny kontroly byly úspěšné. Pokud některá z nich byla nevyhovující, je transakce odrolována a data jsou vrácena do původního stavu.

13 Vložení nové překážky • Překážku lze do DBP vložit dvěma způsoby: – Manuálně prostřednictvím formuláře webové aplikace. – V dávce jako importu sady překážek uložených v souboru dat ve výměnném formátu VF 1.0 (XML).

14 Import leteckých překážek od poskytovatelů • Každý poskytovatel, od kterého budou importována data do DBP, má vygenerováný a přidělený jednoznačný identifikátor. • Každá překážka obsahuje informaci od kterého poskytovatele pochází. • Tato opatření umožňují zpětně dohledat, která překážka pochází od kterého poskytovatele dat.

15 Historie překážky • Každá změna v databázi se historizuje a loguje. Tuto historii překážky lze kdykoliv zobrazit a procházet. • Dokonce je možné zobrazovat i kompletní informace o překážce v její historii!

16 Výměnný formát • Pro vstup a výstup dat do a z DBP je k dispozici výměnný formát VF 1.0. • Výměnný formát VF 1.0 je postaven na technologii XML, což sebou přináší tyto výhody: – XML je přijatý mezinárodní standard pro výměnu dat – Existuje velké množství volně dostupných aplikací pro práci s daty ve formátu XML – XML je poměrně velmi jednoduchý a je základem i standardního formátu pro výměnu leteckých informací AIXM 5.1 – V případě potřeby je možná jednoduchá rozšiřitelnost struktury výměnného formátu VF 1.0 – Umožňuje ukládání i binárních dat (možnost ukládání fotografií – v případě požadavku na jejich ukládání v DBP)

17 Zálohování dat Plně platí zásada: Zálohování není nikdy dost! Proto je striktně doporučováno: • Zálohovat pomocí standardních nástrojů MySQL • Navíc zálohovat pomocí aplikační vrstvy, pro kterou byly vytvořeny nástroje: – Export zálohy databáze – Import zálohy databáze

18 Uložení digitálních fotografií v systému • Každá překážka může zdokumentována libovolným počtem fotografií. • V principu existují dvě možnosti ukládání digitálních fotografie: – Přímo v DBP – Na nějakém file serveru mimo DBP. • Výhody uložení v DBP: – Vše je na jednom místě – Fotografie lze historizovat – Fotografie lze jednoduše přenášet pomocí výměnného formátu • Nevýhody uložení v DBP (vlastně je jediná): – Enormní nároky na paměťové místo v DBP. Při jednoduchém propočtu: 10 000 překážek x 2 fotografie pro jednu překážku x 1MB na fotografii (cca 4MP v JPEG)= cca 20 GB jen fotografie. To by přineslo extrémní nároky na zálohování DBP a v případě přenášení dig. fotografií s daty ve VF 1.0 (XML) i na velikost vyměňovaných souborů • Z výše uvedených důvodů bylo zvoleno externí úložiště pro digitální fotografie překážek, které je lépe škálovatelné.

19 Časové řezy • Aplikace umožňuje zobrazovat stav databáze leteckých překážek, jaký byl v libovolném okamžiku od jejího založení. • V příslušném formuláři se zadá pouze požadované datum a čas a aplikace vygeneruje sestavu překážek platných v tento okamžik. Pro každou takovou jednotlivou překážku lze zobrazovat informace, historii,…

20 Kontroly • Aplikace obsahuje balík kontrol, které prověřují správnost dat z hlediska všech důležitých aspektů • Seznam kontrol (celkem 20): – Kontrola duplicit bodových objektů – Kontrola označení – Kontrola poloměru bodových objektů – Kontrola subjektů – Kontrola příslušnosti k letišti – Kontrola správnosti kódů – Kontrola souřadnic – Kontrola nadmořské výšky – Kontrola relativní výšky – Kontrola areálů – Kontrola vertikální přesnosti – Kontrola vertikálního stupně věrohodnosti – Kontrola vertikálního rozlišení – Kontrola horizontální přesnosti – Kontrola horizontálního stupně věrohodnosti – Kontrola horizontálního rozlišení – Kontrola integrity – Kontrola aktuálnosti - datum uložení – Kontrola aktuálnosti - datum revize – Kontrola časové posloupnosti • Seznam kontrol lze jednoduše rozšiřovat,protože jsou definovány pomocí XML souboru

21 Hodnocení kvality DBP podle kvantitativních ukazatelů • Výpočet je prováděn pro všechny platné překážky v DBP. • Hodnoceny jsou datové položky překážek podle prvků kvality stanovených v souladu s ČSN ISO 19114. • Přípustná mez jakosti AQL je zadávána do výpočtu jako parametr (konfigurovatelný), dílčím výsledkem je Booleovská proměnná reprezentující závěr vyhovuje/nevyhovuje. • Výsledné hodnocení kvality celé DBP podle kvantitativních ukazatelů je vypočteno jako logický součet výsledků dílčích hodnocení podle jednotlivých prvků kvality. • Výsledná hodnota Databáze vyhovuje/Databáze nevyhovuje je automaticky zapsána do metadat DBP a stává se její nedílnou součástí. • Hodnocení kvality DBP je historizováno.

22 Historie kontrol • Pro přehlednost a dohledatelnost aplikace archivuje všechny provedené kontroly. • Každá kontrola navíc obsahuje podrobný log spolu se seznamem chybných objektů. Z tohoto seznamu lze jednoduše přistoupit k chybnému objektu a případnou chybu opravit.

23 Provedené změny ve verzi 3.0.0 oproti verzi 2.5.0 • Změny a vylepšení: – Doplněny kontroly na SQL injection v celé aplikaci (zvýšena bezpečnost aplikace). – Přepracován import VF a zálohy tak, aby se seznam sloupců jednotlivých tabulek generoval z DBP (snížena možná chybovost na straně aplikace) – Doplněn tooltip na ikonu pro „zneplatnění“ u uživatelů – Vylepšeno stránkování záznamů – Vylepšen filtr v seznamech překážek, od této verze se kontroluje validnost zadaných znaků pro jednotlivé sloupce – Vylepšen filtr v časových řezech, od této verze se kontroluje validnost zadaných znaků pro jednotlivé sloupce – Vylepšen vzhled chybového dialogu, aby již nedoházelo k jeho přetečení chybovým hlášením – Doplněna kontrola vypršení platnosti session a automatické přesměrování na přihlašovací stránku – Vylepšeny formuláře, nyní při postbacku nedochází ke změně pozice na stránce (kam uživatel doscrooluje tam zůstane i po provedené změně) – Zlepšena bezpečnost aplikace proti úmyslné neautorizované změně údajů – Vylepšeny tooltipy, do všech datumových položek byla doplněna informace o požadovaném formátu – Vylepšeno řízení přístupu, od této verze není možné bez přiděleného práva editace provádět: • Administrování metadat • Import VF • Import zálohy DBP – Do formulářů Export DBP, Export VF, Import DBP, Import VF byly doplněny tooltipy – Vylepšen vzhled aplikace - přepracován vzhled ikon – K hyperlinku Přidat záznam byla doplněna tematická ikona • Opravy: – Opraveno aplikování filtru, pokud byla zobrazena jiná než 1. stránka – Opravena chyba s přidáváním VP po importu VF - nebylo možné přidat žádnou VP – Opravena chyba, kdy bylo možné smazat záznam i uživatelem s právy pouze pro čtení – Opraveno mazání záznamu, kdy po smazání záznamu došlo ke ztrátě informace o zobrazení aktuální stránky v seznamu – Opraven import zálohy DBP, který neumožňoval import libovolné zálohy.

24 Děkuji za pozornost Petr Vondruška, VÚGTK v.v.i.


Stáhnout ppt "Databáze překážek Petr Vondruška, VÚGTK v.v.i.. Webová aplikace • Webová aplikace je vytvořena na moderních technologiích – ASP.NET a C#,.NET framework."

Podobné prezentace


Reklamy Google