Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Petr Ševčík Ministerstvo spravedlnosti ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Petr Ševčík Ministerstvo spravedlnosti ČR"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Petr Ševčík Ministerstvo spravedlnosti ČR
Možné přínosy automatického generátoru přidělování věcí na soudech v oblasti insolvenční agendy Mgr. Petr Ševčík Ministerstvo spravedlnosti ČR

2 Identifikace problému
Současný způsob přidělování věcí na soudech V současnosti se věci na soudech rozdělují mezi jednotlivé soudce prostřednictvím tzv. „kolečka“. Tento mechanismus zajišťuje rovnoměrné rozdělování nápadu na základě předem stanoveného režimu. Vzhledem ke své předvídatelnosti, však není zcela vyloučeno, že by potenciálně mohlo dojít k obejití práva na zákonného soudce, a zároveň není možné garantovat, aby byl - pro různé důvody a účely - vyloučen výběr soudců „ad hoc“.

3 Identifikace problému
Platná právní úprava Listina základních práv a svobod – čl. 38 – „Nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci“. Smyslem tohoto ustanovení je, aby rozhodnutí v určité věci nebo rozhodnutí o právech určité osoby nebylo svěřeno soudu či soudci, který není k rozhodování ve věci příslušen. § 42 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, – „Věci napadené soudu se rozdělují mezi jednotlivá soudní oddělení podle jejich druhu, určeného předmětem řízení v jednotlivé věci, ledaže jde o věci, jejichž povaha nebo význam takové opatření nevyžadují.“ § 41 odst. 1 – „Rozdělení jednotlivých věcí, které mají být u soudu projednány a rozhodnuty, do soudních oddělení se řídí rozvrhem práce.“ § 41 odst. 2 – „Rozvrh práce vydává na období kalendářního roku předseda soudu po projednání s příslušnou soudcovskou radou….v průběhu kalendářního roku může předseda soudu po projednání se soudcovskou radou rozvrh práce změnit….“

4 Identifikace problému
Rozvrh práce Rozvrhem práce se každoročně u všech českých soudů vytvářejí jednotlivá soudní oddělení, zařazují se do nich soudci a zaměstnanci soudu a určuje se, jaká agenda bude v jednotlivých odděleních vyřizována. Rozvrh práce je veřejně přístupný a každý soud jej navíc zpřístupňuje přes internet. Vydává jej předseda soudu po projednání se soudcovskou radou. V průběhu roku jej lze podle potřeby měnit. V rozvrhu práce soudu se zejména: jmenovitě určují soudci tvořící senát, samosoudci, přísedící, asistenti soudců a vyšší soudní úředníci, kteří budou působit v jednotlivých soudních odděleních, stanoví způsob rozdělení věcí mezi jednotlivá soudní oddělení, v případě zřízení pobočky soudu se stanoví okruh věcí, které se budou projednávat a rozhodovat na ní, určuje se zastupování pro případ, že jinak určený soudce nebo zaměstnanec soudu nebude moci věc z důvodu nepřítomnosti, vyloučení nebo z jiných důvodů projednat a rozhodnout.

5 Identifikace problému
Dva základní problémy současné úpravy Možnost výběru konkrétního soudce či senátu Na základě principu tzv. „kolečka“ může dnes v praxi docházet k tomu, že si účastník budoucího řízení „vybere“ svého požadovaného soudce. Možnost vytvořit změnu rozvrhu práce tak, aby byl ke konkrétní kauze, která dojde v nejbližší době na soud, přidělen předem vybraný soudce. K této situaci dochází především v oblasti insolvenčního řízení, kdy je účelovou změnou rozvrhu práce buď odstraněn „zákonný soudce“ nebo je naopak konkrétní soudce pro novou kauzu předem určen.

6 Možná řešení problému Automatický generátor přidělování věcí
Produkt automatického generátoru přidělování věcí byl již před několika lety aplikován ve Slovenské republice, ze které byl i celkový koncept převzat. Tento koncept byl následně legislativně zpracován Ministerstvem spravedlnosti ČR pro potřeby českých soudů a českého soudního systému. Návrh novely zákona o soudech a soudcích byl předložen vládě České republiky v březnu 2012 a předložení Poslanecké sněmovně ČR se předpokládá v září 2012. V závislosti na průběhu legislativního procesu lze předběžně očekávat nabytí účinnosti od Poměrně dlouhá legisvakanční lhůta je způsobena nutností přijmout řadu změn v systému dělby práce na jednotlivých soudech a také nutností vyškolit soudní úředníky pro práci s novým systémem.

7 Možná řešení problému Automatický generátor přidělování věcí
Způsob fungování Generátor zcela vylučuje z přidělování lidský faktor a zajišťuje náhodnost výběru soudního oddělení, resp. konkrétního soudce. Předseda soudu prostřednictvím rozvrhu práce určí soudní oddělení resp. soudce, kteří připadají pro řešení konkrétní typové věci v úvahu, a tyto údaje následně zadá do aplikace generátoru. Generátor prostřednictvím náhodného výběru „vylosuje“ z předem definovaných možností konkrétního soudce, který se tak stává zákonným soudcem v dané věci.

8 Možná řešení problému Automatický generátor přidělování věcí
Způsob fungování Náhodnost losování generátoru spočívá v předem definovaném losovacím vzorci, do kterého se doplňují určité proměnné údaje. Těmito proměnnými údaji je např. datum, čas a konkrétní vteřina zadání losování atd. Ve výsledku se tedy jedná o zcela neopakovatelný proces, kdy ani v průběhu delšího časového období není možné vysledovat na základě jakého klíče generátor věci přiděluje. Pro možnost realizace samotného losování je nutné zajistit, aby existoval dostatečný počet soudních oddělení pro konkrétní agendu, neboť náhodnost výběru má stoupající tendenci především v návaznosti na počet soudních oddělení

9 Možná řešení problému Automatický generátor přidělování věcí

10 Možná řešení problému Automatický generátor přidělování věcí
Změna rozvrhu práce Přidělování věcí prostřednictvím automatického generátoru přidělování věcí zamezuje tzv. „forum shoppingu“, kdy si účastník řízení vybírá konkrétního soudce. Aby však bylo zamezeno i druhému problému, který jsem dříve uvedl, tedy cíleným změnám prostřednictvím rozvrhu práce, je nutné všechny změny rozvrhů práce na jednotlivých soudech na nový systém napojit tak, aby správce systému, kterým je Ministerstvo spravedlnosti, byl o všech změnách informován.

11 Možná řešení problému Automatický generátor přidělování věcí

12 Závěr Automatický generátor přidělování věcí Obvyklé otázky
Jakým způsobem bude možné prokázat, že v procesu přidělení soudce nedošlo k cílenému lidskému zásahu, když je proces v zásadě zpětně neopakovatelným? Co přináší automatický generátor přidělování věcí nového, když i v nové úpravě bude mít předseda soudu možnost měnit rozvrh práce? Jaký je rozdíl mezi automatickým generátorem a jinými generátory již v praxi fungujícími? Např. legendárním generátorem přidělování automobilových poznávacích značek v Praze?

13 Závěr Děkuji Vám za pozornost a těším se na případnou následnou diskuzi na toto téma.


Stáhnout ppt "Mgr. Petr Ševčík Ministerstvo spravedlnosti ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google