Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poctivá správa státního majetku, transformace organizací v resortu a další priority MZe.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poctivá správa státního majetku, transformace organizací v resortu a další priority MZe."— Transkript prezentace:

1 Poctivá správa státního majetku, transformace organizací v resortu a další priority MZe

2 Priority ministra zemědělství pro rok 2011 •Úspory v chodu resortu, poctivá správa majetku státu •Zvýšení konkurenceschopnosti českých zemědělců •Dokončení majetkového vypořádání •Spravedlivé podmínky pro podnikání v zemědělství •Ochrana půdy před erozí, povodněmi a zastavováním

3 Záměry Ministerstva zemědělství s LČR •Maximální finanční výnos pro stát při plnění základních funkcí lesa a ohleduplnosti k přírodě •Využití výnosů generovaných LČR primárně pro investice do obnovy krajiny a sekundárně pro státní rozpočet Základní principy přístupu: •Vytvoření tržního prostředí s poctivou soutěží •Obhájení zájmu státu proti tlaku lesnických a dřevozpracujících firem •Zásadní omezení krádeží dřeva

4 Kroky k poctivé správě Lesů ČR  Úkoly managementu Lesů směřující k zlepšení hospodaření i vnímání podniku  Úspory ještě v roce 2010: 390 milionů korun  Řešení naléhavé situace: jednoroční tendry  Příprava dlouhodobé Koncepce Mze k hospodářské politice LČR od roku 2012  Posílení role dozorčí rady podniku (nový předseda Miroslav Zámečník)  Provedení auditu v LČR  Projednání Koncepce vládou → Vypracování soutěžní dokumentace ve spolupráci s Transparency International → Vypsání tendrů podle schválené Koncepce nejpozději do poloviny března 2011 → Zásadní posílení systému kontroly → Příprava přechodu LČR na akciovou společnost s cílem umožnit využití jeho zisků způsobem nezvyšujícím deficit státního rozpočtu

5 Komplexní zakázky: pěstování lesa + těžba + prodej dřeva •Provozní synergie •Snížení správní režie LČR •Efektivnější správa subdodavatelského řetězce •Lepší pozice pro kontrolu pohybu a oceňování dřeva, kvality prací i ohleduplnosti k přírodě Koncepční řešení hospodářské politiky LČR 5 „Senátní systém“ rozložení zakázek •Každý rok soutěž na 20% území na 5 let •Stabilizace systému – odstranění kampaňovitosti •Možnost průběžné modifikace systému Území odpovídající Lesním hospodářským plánům •Žádné megatendry: jde o 117 zakázek

6 90% Prodej dřeva modelem „při pni“ •Dřevo přechází do vlastnictví smluvního partnera po pokácení a zatřídění kmene – veškerá další rizika přejímá smluvní partner •Další řezy (sortimentaci) provádí zaměstnanci firmy zainteresovaní na obchodních výsledcích (klíčový, nevratný moment) •Jednoznačně výhodnější model podle hodnocení nezávislé komise •Povinnost prodeje 20% dřeva na veřejném trhu Základní principy: RokNavýšení výnosů LČR v případě využití modelu P místo OM 2008592,4 mil. Kč 2009613,3 mil. Kč 10% Malé zakázky místním firmám

7 Zásadní posílení kontroly v LČR •Porovnání evidence s výpočtem objemu vytěžených stromů změřením pařezů a následným dopočítáním celého objemu stromů s využitím tzv. pařezové tabulky •Použití elektronického měření vytěžené hmoty a počtu stromů certifikovaným měřícím zařízením harvestorů, předávajícím data průběžně pro zpracování LČR •Povinným vybavením všech harvestorů a vozidel telemetrickým zařízením umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese •Zjištění vytěžených lokalit z aktuálních leteckých snímků před vypršením smlouvy •Nasazením nezávislých kontrolorů finančně motivovaných na zjištění nesrovnalostí mezi těžbou a evidencí •Prozkoumány budou i další technické možnosti (čipování, seismické měření)

8 Mýty Hrozí drancování lesů Ne. Rozsah a způsob těžby určují lesní hospodářské plány vypracované Lesy ČR a schválené státní správou včetně útvarů životního prostředí. Stát prodává dřevo, aniž by věděl kolik ho je a v jaké kvalitě. Ne. Dřevo firma přebírá a platí až po potvrzení soupisu podle množství a kvality dřeva pracovníkem LČR Stát prodělá. Ne. 20% dřeva budou firmy povinně prodávat po malých množstvích (20m3=1 auto) na veřejném trhu. 10% území pro malé lesnické firmy Koncepční řešení hospodářské politiky LČR Realita Regionální zpracovatelé nebudou mít přístup ke dřevu. Naopak. Analýzy i jednoroční tendry ukázaly, že stát na transparentní soutěži v systému P vydělá daleko více.        

9 Transformace organizací v působnosti MZe •Modernizace MZe jako komplexní změna systému a řízení •Zajištění efektivnější kontroly s menším množstvím byrokratického obtěžování - zvýšení účinnosti státních kontrol a odstranění zbytečných duplicit •Zjednodušení zemědělské legislativy a snížení počtu zákonů •Významná redukce počtu organizací (dnes 23 organizací + 7 výzkumných institucí) •Snížení nákladů na výkon státní správy •Konečný termín legislativních změn: rok 2012 •Fungování nového systému: 2013

10 •Zvýšení efektivity kontrolních orgánů pro bezpečnost potravin a zemědělskou výrobu •Uvolnění kapacit z kontrol CC pro důslednější dozor nad bezpečností a ochranou potravin •Integrace orgánů - snížení nákladů a odstranění duplicitních kontrol •Všechny kontroly podle sjednocené metodiky •Organizace pouze jako státní dozor a jako arbitr ve sporu o EU dotace Efektivní systém kontroly bezpečnosti potravin Rychlý výstup: Rodný list potravin (nařízení vlády)

11 Transformace Pozemkového úřadu a pozemkového fondu •Nepřehledná současnost: půdní agendy spojené s PÚ, PF ČR a AZV •Vznik Pozemkového úřadu ČR jako jediné instituce pro půdní agendy •Posílení transparentnosti pravidel pro prodej státní půdy •Převedení správy LPIS* z AZV do reformovaného PÚ •Zpřehlednění zlepšení servisu a ekonomické úspory změny LPIS* - veřejný registr půdy

12 Priority ministra zemědělství Úspory v resortu ministerstva zemědělství 2010 •Celková úspora na provozních správních výdajích 380 mil. Kč •Redukce o 140 míst na Mze 2011 •Další snížení provozních správních výdajů o takřka 650 mil. Kč •Snížení počtu pracovních míst •Úspory z oblasti mzdové, investičních výdajů a nákupů Celkové úspory v 2010-11 - více než 1mld. Kč na správních výdajích

13 Priority ministra zemědělství Podpora českých potravin •Úprava legislativy pro jednodušší prodej ze dvora a na tržištích •Změnou pravidel ke snížení byrokracie při zachování kvality •Regionální potravina – účelná změna pravidel •Česká vlajka jako označení původu na potravinách •Důslednější a systematičtější kontrola potravin Obnova české krajiny - rozšíření GAEC •Ochrana půdy před erozí, kontaminací a zbytečným zastavováním •Rozšíření GAEC od poloviny roku takřka na 45% výměry půdy •GAEC nástroj přípravy na změnu, ne trestání zemědělců •Vytvoření systému poradenství pro ochranu krajiny •Zásadní změna - nejdříve poradenství, potom sankce

14 Priority ministra zemědělství Systematická protipovodňová ochrana •Protipovodňové stavby v r. 2011 za 1,5 mld. Kč •Komplexnost PPO se zaměřením na celé vodní toky •Více menších protipovodňových staveb •Revize protipovodňových opatření směřující k spolufinancování obcemi •Zelená investicím do nových a údržby stávajících PPO Akcelerace pozemkových úprav •Nutnost provedení pozemkových úprav v 8,5 tis. katastrálních územích (KÚ) •Od roku 1990 hotových 2 tisíc KÚ - cíl do 2014 - 3 tis. realizovaných KÚ •Prioritní úsilí o provedení pozemkových úprav v ohrožených oblastech

15 Priority ministra zemědělství Prosazování národní pozice v rámci Společné zemědělské politiky •Aktivní lobbing za prosazení národní pozice •Zabránění zavedení stropů pro velké zemědělské podniky + hledání spojenců (SRN) •Propracovaný systém zahraničních vztahů se zastánci i s odpůrci české pozice •Nový ministerský tým pro přípravu dotačního systému po roce 2013 •Intenzivní spolupráce se zemědělci a nevládními organizacemi Podpora konkurenceschopnosti českého zemědělství •Podpora modernizace českého zemědělství zejména projektů v rámci PRV •Úsilí o rovnoprávné postavení zemědělců České republiky v rámci EU •Podpora nových technologií v rámci zemědělství – GMO, biotechnologie •Prosazování zemědělských odvětví s přidanou hodnotou

16 Priority ministra zemědělství Majetkové vyrovnání státu a církví •Předmětem vyrovnání – 72 tis. ha zemědělské půdy a 180 tis. ha lesních pozemků •Zpracování detailní inventarizace majetku určeného na církevní restituce •Jednoznačná preference fyzického vydání - úkol pro roky 2011 a 2012 •Pozemkový fond má přes 48 tis. ha blokované půdy na církevní restituce •Současný stav blokuje pozemkové úpravy, PPO i rozvoj obcí

17 Priority ministra zemědělství Děkuji Vám za pozornost Ivan Fuksa Ministr zemědělství


Stáhnout ppt "Poctivá správa státního majetku, transformace organizací v resortu a další priority MZe."

Podobné prezentace


Reklamy Google