Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Činnosti externích zhotovitelů v prostorách s nebezpečím výskytu plynu a stísněných prostorách 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Činnosti externích zhotovitelů v prostorách s nebezpečím výskytu plynu a stísněných prostorách 1."— Transkript prezentace:

1 Činnosti externích zhotovitelů v prostorách s nebezpečím výskytu plynu a stísněných prostorách
1

2 Definice prostor s nebezpečím výskytu plynu
Prostor, kde v případě mimořádných situací nebo při technologických procesech může dojít ke zvýšené koncentraci škodlivých plynů v ovzduší. Nejnebezpečnější složkou hutních topných plynů je CO, dále sulfan a čpavek. Z tohoto pohledu bylo nutno prostory stanovit, označit a stanovit pravidla pro vstup do těchto prostor. Prostory EX s nebezpečím výbuchu jsou řešeny v Dokumentaci ochrany před výbuchem a jsou zvlášť označeny výstražnými tabulkami, proto nejsou v tomto dokumentu zvlášť řešeny.

3 Pravidla pro vstup do prostor
vstup s dýchacím přístrojem v pohotovostní poloze (proškolen s použitím Protiplynového sboru) vstup s detektorem plynu dle škodliviny práce a pohyb v prostoru v přítomnosti nejméně 2 zaměstnanců evidence přítomnosti v daném prostoru (např. externí firma zápisem v knize předání nebo jiném dokumentu – firma, počet pracovníků, vedoucí práce, druh činnosti, kontakt) vstup s detektorem plynu dle škodliviny práce a pohyb v prostoru v přítomnosti min. 2 zaměstnanců (např.1 zhotovitel+1obsluha) evidence přítomnosti v daném prostoru (např. zápis v knize předání nebo jiném dokumentu – firma, počet pracovníků, vedoucí práce, druh činnosti, kontakt) Ostatní prostory dle podmínek a předpisů daného pracoviště Prostory Ex dle DOPV - vstup s určenými OOPP Červený prostor – nebezpečí výskytu plynu Žlutý prostor – nebezpečí výskytu plynu

4 Označení prostor Označení bezpečnostními tabulkami s nápisy dle vzoru s barevným zvýrazněním dle rizika výskytu plynu – červené / žluté pole. 4

5 Stanovení prostor podle míry rizika
Závod 10 – Koksovna červený prostor - jímky odvodňovačů topných plynů na KB 1,2(- 3,5m) a VKB 11(- 6m) tunely rozmrazovny za provozu žlutý prostor Přívody a rozvody topných plynů vč.zimních ohřevů uhelných věží, hasicí věže VKB 11, hrabicového dopravníku, dolní stanice skipu na VKB 11 - Místnosti redukčních stanic VKB 11(+ 9,7m) Okolí předehřívačů topných plynů VKB bl.A, B (0,0 m) Kanál s potrubím vysokopecního plynu KB 1 a KB 2 (pod hutní úrovní – 2,5m) Pod základovou deskou VKB 11(- 2,4m) Měnírny KB 1 a KB 2 na hutní úrovni (0,0m) Místnosti  hydrovrátku VKB 11(+ 5,2m) strojovny rozmrazovny vč. prostoru u vrat prostor otevírání vrat rozmrazovny Provoz koksochemie rozvody surového plynu z KB 1,2 a VKB 11 kondenzace 1 – mechanické odlučovače dehtu 2ks, primární chladiče 2 ks kondenzace 4 – primární chladiče KP 10 ks turbovna , plošina turboodsávačů vč. prostoru pod nimi provozní soubor 41 – vypírání sirovodíku a amoniaku – pračky H2S, 2x NH3, benzolu vč. strojoven pod nimi na hutní úrovni provozní soubor 45 – modifikovaná výroba síry – všechny vstupy , kromě nakládky síry elektrofiltr 1, 2, 3

6 Stanovení prostor podle míry rizika
Závod 12 – Vysoké pece červený prostor vysoká pec od 11,5m čistírna plynu v okruhu 2m od prostoru odtokových žlabů a směšovací kostky plynojem nad pístem žlutý prostor ohřívače větru a zavážky odlévárny VP (cca 8m) odlévárna LS třídírny čistírna plynu mimo prostoru odtokových žlabů a směšovací kostky aglomerace ZH spekacích pásů turbovna výklopníky ohřev střecha plynojemu, okolí oplocení hlavní řady topných plynů, pochozí lávky ÚVS výtlačná stanice SJV NÚSS kabelový kanál E 10 a E 10 A slepé rameno kabelového kanálu E 12 kabelový kanál K1 a K2 v Areálu MGO kabelový prostor rozvodny 6kV Kyslíkárny 1

7 Stanovení prostor podle míry rizika
Závod 13 – Ocelárna žlutý prostor - jeřábová dráha 16t - prostory primárního odprášení Závod 14 – Válcovny - prostor pod ohřívacími pecemi KD, HCC a SJV kolektor směsného plynu na SJV přívodní potrubí směsného plynu pro jednotlivé ohřívací pece AMEO červený prostor rozmrazovna zauhlování uvnitř za provozu rozmrazovna strojovna kotelna - přívody plynů rozvodna 6kV EK 32 slepé rameno kabelového kanálu E 4S

8 Stanovení prostor podle míry rizika
AMEPO žlutý prostor - vypalovací pece Strunz -1 m od uzávěrů - Pec č – Velká šedá - 1 m od uzávěrů - SF pece + pánviště - Pánviště – Velká šedá - Hlubinná pec č. 5 – Cídírna VŠ – 1m od pece po obvodu - Žíhací pece č Ocel - 1 m od uzávěrů - Pec č. 1 až 7 – Malá šedá - 1 m od uzávěrů - Hlavní přívody směsného (2x) a koksárenského (1x) plynu - Hlavní přívod směsného plynu na NTD - Výstup na plošinu přívodního potrubí směsného plynu k jednotlivým pecím (hlavní uzávěry) - Žíhací pece č. 1 až m od uzávěrů - Solné lázně č m od uzávěrů - Nahřívání obručí - výhně - 1 m od spotřebiče - Prostor odvodňovačů plynů - 1 m od uzávěrů - Delimitace koksárenského plynu pro malou kalírnu

9 Stanovení prostor podle míry rizika
AMTPO žlutý prostor - Podzemní kolektor topných plynů St ke sloupu E58 - Prostory pod hutní úrovní ohřívacích pecí St Karuselová pec - Článková pec zušlechťovny - Kroková pec zušlechťovny St Karuselová pec - Článková pec tratě - Hlavní uzávěry plynu a rozvody plynu na pochozích lávkách - Prostor u polootevřeného kapáku u sloupu H58

10 Příklad označení v AMO

11 Smluvní dokumenty platné pro externí zhotovitele
VZÁJEMNÉ POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN V OBLASTECH BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANA A PREVENCE ZÁVAŢNÝCH HAVÁRIÍ, EKOLOGIE, OSTRAHA A POVOLOVÁNÍ VSTUPŮ A SOUVISEJÍCÍ UJEDNÁNÍ Příloha k obchodní smlouvě mezi dodavatelem a objednatelem (dále Smlouva) 11.1 Oblast plynových zařízení (PZ): i) Zaměstnanci vstupující do prostoru označeného bezpečnostní tabulkou „Zákaz vstupu bez dýchacího přístroje a detektoru plynu! Prostor s nebezpečím výskytu plynu!“ musí být vybaveni dýchacím přístrojem a detektorem daného plynu. Zaměstnanci vstupující do prostoru označeného bezpečnostní tabulkou „Zákaz vstupu bez detektoru plynu! Prostor s nebezpečím výskytu plynu!“ musí být vybaveni detektorem daného plynu. Zaměstnavatel/dodavatel zajistí prokazatelné seznámení svých zaměstnanců a případné subdodavatele s Metodickou pomůckou BP č. 6 – Používání, kontrola provozuschopnosti detektorů plynů a postup měření ovzduší.

12 Stísněné prostory Stísněný prostor je uzavřený nebo částečně uzavřený prostor, kde může dojít vlivem působení nebezpečných látek nebo podmínek v daném prostoru k vážnému poškození zdraví osob. Jedná se o předvídatelná rizika: poškození zdraví při práci s možným vznikem požáru nebo výbuchu intoxikací plynem nebo škodlivých dýmů nebo výparů jiných chemických látek udušení vlivem nedostatku kyslíku, např. po inertizaci dusíkem apod. opaření při práci s možným výskytem páry nebo horké vody ztráty vědomí při práci v horkém prostředí utopení v zatopeném prostředí nebo v důsledku možného zvýšení hladiny vody nebo jiné kapaliny udušení v důsledku zasypání sypkým či kusovitým materiálem nebo neschopnost dosáhnout dýchatelného prostředí v důsledku zachycení tímto materiálem poškození zdraví při práci v prostředí s možným výskytem kyselin nebo louhů poškození zdraví při chemickém čištění, parou a abrazivním tryskání poškození zdraví při práci v prostředí se zvýšeným výskytem prachu nebo výskytem jiných škodlivin jakéhokoliv skupenství

13 Pravidla pro vstup do stísněných prostor
Zaměstnanci vstupující do stísněných prostorů označených bezpečnostní tabulkou „Vstup zakázán“ s doplňujícím textem „Stísněný prostor vyžadující povolení vstupu“ nebo „Stísněný prostor“, musí být vybaveni detektorem daného plynu a detektorem O2.

14 Stísněné prostory - shrnutí
Stísněné prostory musí být identifikovány a sepsány U vstupu instalovat tabulky s upozorněním Musí být vypracovány postupy prací ve stísněných prostorech (N-3.198, Příkaz S) Vždy musí být záložní osoba (člověk mimo stísněný prostor) Do mnoha stísněných prostor nelze vstoupit bez osobního detektoru plynu Všechny osoby vstupující do stísněných prostor musí být proškoleny Záložní osoba nemá další povinnosti a nepřetržitě kontroluje u vstupu do stísněného prostoru V případě nutnosti je třeba vypracovat posouzení rizik přímo na místě před vstupem do stísněného prostoru (u prostorů s povolením vstupu vždy)

15 Písemný „Příkaz pro práce se zvýšeným nebezpečím“
Písemný „Příkaz pro práce se zvýšeným nebezpečím“ se týká i prací v prostředí s nebezpečím výbuchu a prací ve stísněných prostorách. Příkaz musí být vystaven vždy, kdy je svářečská práce či ostatní práce hodnocena jako práce se zvýšeným nebezpečím. PŘÍKAZ P – SVAŘOVÁNÍ PŘÍKAZ V – VÝBUCH PŘÍKAZ S – STÍSNĚNÉ PROSTORY OSTATNÍ PRÁCE SE ZVÝŠENÝM NEBEZPEČÍM

16 Shrnutí Pokud budou práce vykonávány v prostorách s nebezpečím výskytu plynu nebo ve stísněných prostorách seznámit se s pravidly pro vstup do těchto prostor. Některé z nich vyžadují písemné povolení vstupu s příslušnými opatřeními (např. měření škodliviny) Při vstupu do těchto prostor použít vlastních osobních detektorů plynů dle dané škodliviny ve stanoveném prostoru, doporučeno s pamětí, a alarmy nastavenými dle legislativy. Použití detektorů je zahrnuto ve Vzájemných podmínkách smluvních stran. Při vstupu do „červených“ prostor, zajistit proškolení pro použití dýchacích přístrojů (v AMO od firmy Draeger)

17 Děkujeme za pozornost! 17 17


Stáhnout ppt "Činnosti externích zhotovitelů v prostorách s nebezpečím výskytu plynu a stísněných prostorách 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google