Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BOZP / H&S ArcelorMittal Ostrava Činnosti externích zhotovitelů v prostorách s nebezpečím výskytu plynu a stísněných prostorách.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BOZP / H&S ArcelorMittal Ostrava Činnosti externích zhotovitelů v prostorách s nebezpečím výskytu plynu a stísněných prostorách."— Transkript prezentace:

1 BOZP / H&S ArcelorMittal Ostrava Činnosti externích zhotovitelů v prostorách s nebezpečím výskytu plynu a stísněných prostorách

2 BOZP / H&S ArcelorMittal Ostrava 2 Definice prostor s nebezpečím výskytu plynu Prostor, kde v případě mimořádných situací nebo při technologických procesech může dojít ke zvýšené koncentraci škodlivých plynů v ovzduší. Nejnebezpečnější složkou hutních topných plynů je CO, dále sulfan a čpavek. Z tohoto pohledu bylo nutno prostory stanovit, označit a stanovit pravidla pro vstup do těchto prostor. Prostory EX s nebezpečím výbuchu jsou řešeny v Dokumentaci ochrany před výbuchem a jsou zvlášť označeny výstražnými tabulkami, proto nejsou v tomto dokumentu zvlášť řešeny.

3 BOZP / H&S ArcelorMittal Ostrava 3 Pravidla pro vstup do prostor -vstup s dýchacím přístrojem v pohotovostní poloze (proškolen s použitím Protiplynového sboru) -vstup s detektorem plynu dle škodliviny -práce a pohyb v prostoru v přítomnosti nejméně 2 zaměstnanců -evidence přítomnosti v daném prostoru (např. externí firma zápisem v knize předání nebo jiném dokumentu – firma, počet pracovníků, vedoucí práce, druh činnosti, kontakt) -vstup s detektorem plynu dle škodliviny - práce a pohyb v prostoru v přítomnosti min. 2 zaměstnanců (např.1 zhotovitel+1obsluha) - evidence přítomnosti v daném prostoru (např. zápis v knize předání nebo jiném dokumentu – firma, počet pracovníků, vedoucí práce, druh činnosti, kontakt) Ostatní prostory -dle podmínek a předpisů daného pracoviště -Prostory Ex dle DOPV - vstup s určenými OOPP Červený prostor – nebezpečí výskytu plynu Žlutý prostor – nebezpečí výskytu plynu

4 BOZP / H&S ArcelorMittal Ostrava 4 Označení prostor Označení bezpečnostními tabulkami s nápisy dle vzoru s barevným zvýrazněním dle rizika výskytu plynu – červené / žluté pole.

5 BOZP / H&S ArcelorMittal Ostrava 5 Stanovení prostor podle míry rizika Závod 10 – Koksovna červený prostor - jímky odvodňovačů topných plynů na KB 1,2(- 3,5m) a VKB 11(- 6m) - tunely rozmrazovny za provozu žlutý prostor - Přívody a rozvody topných plynů vč.zimních ohřevů uhelných věží, hasicí věže VKB 11, hrabicového dopravníku, dolní stanice skipu na VKB 11 - Místnosti redukčních stanic VKB 11(+ 9,7m) - Okolí předehřívačů topných plynů VKB bl.A, B (0,0 m) - Kanál s potrubím vysokopecního plynu KB 1 a KB 2 (pod hutní úrovní – 2,5m) - Pod základovou deskou VKB 11(- 2,4m) - Měnírny KB 1 a KB 2 na hutní úrovni (0,0m) - Místnosti hydrovrátku VKB 11(+ 5,2m) - strojovny rozmrazovny vč. prostoru u vrat - prostor otevírání vrat rozmrazovny Provoz koksochemie - rozvody surového plynu z KB 1,2 a VKB 11 - kondenzace 1 – mechanické odlučovače dehtu 2ks, primární chladiče 2 ks - kondenzace 4 – primární chladiče KP 10 ks - turbovna, plošina turboodsávačů vč. prostoru pod nimi - provozní soubor 41 – vypírání sirovodíku a amoniaku – pračky H2S, 2x NH3, benzolu vč. strojoven pod nimi na hutní úrovni - provozní soubor 45 – modifikovaná výroba síry – všechny vstupy, kromě nakládky síry - elektrofiltr 1, 2, 3

6 BOZP / H&S ArcelorMittal Ostrava 6 Stanovení prostor podle míry rizika Závod 12 – Vysoké pece červený prostor - vysoká pec od 11,5m - čistírna plynu v okruhu 2m od prostoru odtokových žlabů a směšovací kostky - plynojem nad pístem žlutý prostor - ohřívače větru a zavážky - odlévárny VP (cca 8m) - odlévárna LS - třídírny - čistírna plynu mimo prostoru odtokových žlabů a směšovací kostky - aglomerace ZH spekacích pásů - turbovna - výklopníky ohřev - střecha plynojemu, okolí oplocení - hlavní řady topných plynů, pochozí lávky - ÚVS - výtlačná stanice SJV - NÚSS - kabelový kanál E 10 a E 10 A - slepé rameno kabelového kanálu E 12 - kabelový kanál K1 a K2 v Areálu MGO - kabelový prostor rozvodny 6kV Kyslíkárny 1

7 BOZP / H&S ArcelorMittal Ostrava 7 Stanovení prostor podle míry rizika Závod 13 – Ocelárna žlutý prostor - jeřábová dráha 16t - prostory primárního odprášení Závod 14 – Válcovny žlutý prostor - prostor pod ohřívacími pecemi KD, HCC a SJV - kolektor směsného plynu na SJV - přívodní potrubí směsného plynu pro jednotlivé ohřívací peceAMEO červený prostor - rozmrazovna zauhlování uvnitř za provozu žlutý prostor - rozmrazovna strojovna - kotelna - přívody plynů - rozvodna 6kV EK 32 - slepé rameno kabelového kanálu E 4S

8 BOZP / H&S ArcelorMittal Ostrava 8 Stanovení prostor podle míry rizika AMEPO žlutý prostor - vypalovací pece Strunz -1 m od uzávěrů - Pec č. 1 + 2 – Velká šedá - 1 m od uzávěrů - SF pece + pánviště - Pánviště – Velká šedá - Hlubinná pec č. 5 – Cídírna VŠ – 1m od pece po obvodu - Žíhací pece č. 1 + 2 - Ocel - 1 m od uzávěrů - Pec č. 1 až 7 – Malá šedá - 1 m od uzávěrů - Hlavní přívody směsného (2x) a koksárenského (1x) plynu - Hlavní přívod směsného plynu na NTD - Výstup na plošinu přívodního potrubí směsného plynu k jednotlivým pecím (hlavní uzávěry) - Žíhací pece č. 1 až 10 - 1 m od uzávěrů - Solné lázně č. 1 + 2 - 1 m od uzávěrů - Nahřívání obručí - výhně - 1 m od spotřebiče - Prostor odvodňovačů plynů - 1 m od uzávěrů - Hlavní přívody směsného (2x) a koksárenského (1x) plynu - Delimitace koksárenského plynu pro malou kalírnu

9 BOZP / H&S ArcelorMittal Ostrava 9 Stanovení prostor podle míry rizika AMTPO žlutý prostor - Podzemní kolektor topných plynů St 4 -10 ke sloupu E58 - Prostory pod hutní úrovní ohřívacích pecí St 4 -10 - Karuselová pec - Článková pec zušlechťovny - Kroková pec zušlechťovny St 140 - Karuselová pec - Článková pec tratě - Hlavní uzávěry plynu a rozvody plynu na pochozích lávkách - Prostor u polootevřeného kapáku u sloupu H58

10 BOZP / H&S ArcelorMittal Ostrava 10 Příklad označení v AMO

11 BOZP / H&S ArcelorMittal Ostrava 11 Smluvní dokumenty platné pro externí zhotovitele •VZÁJEMNÉ POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN V OBLASTECH BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANA A PREVENCE ZÁVAŢNÝCH HAVÁRIÍ, EKOLOGIE, OSTRAHA A POVOLOVÁNÍ VSTUPŮ A SOUVISEJÍCÍ UJEDNÁNÍ • Příloha k obchodní smlouvě mezi dodavatelem a objednatelem (dále Smlouva) •11.1 Oblast plynových zařízení (PZ): •i) Zaměstnanci vstupující do prostoru označeného bezpečnostní tabulkou „Zákaz vstupu bez dýchacího přístroje a detektoru plynu! Prostor s nebezpečím výskytu plynu!“ musí být vybaveni dýchacím přístrojem a detektorem daného plynu. Zaměstnanci vstupující do prostoru označeného bezpečnostní tabulkou „Zákaz vstupu bez detektoru plynu! Prostor s nebezpečím výskytu plynu!“ musí být vybaveni detektorem daného plynu. •Zaměstnavatel/dodavatel zajistí prokazatelné seznámení svých zaměstnanců a případné subdodavatele s Metodickou pomůckou BP č. 6 – Používání, kontrola provozuschopnosti detektorů plynů a postup měření ovzduší.

12 BOZP / H&S ArcelorMittal Ostrava 12 Stísněné prostory Stísněný prostor je uzavřený nebo částečně uzavřený prostor, kde může dojít vlivem působení nebezpečných látek nebo podmínek v daném prostoru k vážnému poškození zdraví osob. Jedná se o předvídatelná rizika: • poškození zdraví při práci s možným vznikem požáru nebo výbuchu • intoxikací plynem nebo škodlivých dýmů nebo výparů jiných chemických látek • udušení vlivem nedostatku kyslíku, např. po inertizaci dusíkem apod. • opaření při práci s možným výskytem páry nebo horké vody • ztráty vědomí při práci v horkém prostředí • utopení v zatopeném prostředí nebo v důsledku možného zvýšení hladiny vody nebo jiné kapaliny • udušení v důsledku zasypání sypkým či kusovitým materiálem nebo neschopnost dosáhnout dýchatelného prostředí v důsledku zachycení tímto materiálem • poškození zdraví při práci v prostředí s možným výskytem kyselin nebo louhů • poškození zdraví při chemickém čištění, parou a abrazivním tryskání • poškození zdraví při práci v prostředí se zvýšeným výskytem prachu nebo výskytem jiných škodlivin jakéhokoliv skupenství

13 BOZP / H&S ArcelorMittal Ostrava 13 Pravidla pro vstup do stísněných prostor •Zaměstnanci vstupující do stísněných prostorů označených bezpečnostní tabulkou „Vstup zakázán“ s doplňujícím textem „Stísněný prostor vyžadující povolení vstupu“ nebo „Stísněný prostor“, musí být vybaveni detektorem daného plynu a detektorem O2.

14 BOZP / H&S ArcelorMittal Ostrava 14 Stísněné prostory - shrnutí • Stísněné prostory musí být identifikovány a sepsány • U vstupu instalovat tabulky s upozorněním • Musí být vypracovány postupy prací ve stísněných prostorech (N-3.198, Příkaz S) • Vždy musí být záložní osoba (člověk mimo stísněný prostor) • Do mnoha stísněných prostor nelze vstoupit bez osobního detektoru plynu • Všechny osoby vstupující do stísněných prostor musí být proškoleny • Záložní osoba nemá další povinnosti a nepřetržitě kontroluje u vstupu do stísněného prostoru • V případě nutnosti je třeba vypracovat posouzení rizik přímo na místě před vstupem do stísněného prostoru (u prostorů s povolením vstupu vždy)

15 BOZP / H&S ArcelorMittal Ostrava 15 Písemný „Příkaz pro práce se zvýšeným nebezpečím“ •Písemný „Příkaz pro práce se zvýšeným nebezpečím“ se týká i prací v prostředí s nebezpečím výbuchu a prací ve stísněných prostorách. •Příkaz musí být vystaven vždy, kdy je svářečská práce či ostatní práce hodnocena jako práce se zvýšeným nebezpečím. •P Ř ÍKAZ P – SVAŘOVÁNÍ •PŘÍKAZ V – VÝBUCH •PŘÍKAZ S – STÍSNĚNÉ PROSTORY •OSTATNÍ PRÁCE SE ZVÝŠENÝM NEBEZPEČÍM

16 BOZP / H&S ArcelorMittal Ostrava 16 •Pokud budou práce vykonávány v prostorách s nebezpečím výskytu plynu nebo ve stísněných prostorách seznámit se s pravidly pro vstup do těchto prostor. Některé z nich vyžadují písemné povolení vstupu s příslušnými opatřeními (např. měření škodliviny) •Při vstupu do těchto prostor použít vlastních osobních detektorů plynů dle dané škodliviny ve stanoveném prostoru, doporučeno s pamětí, a alarmy nastavenými dle legislativy. Použití detektorů je zahrnuto ve Vzájemných podmínkách smluvních stran. -Při vstupu do „červených“ prostor, zajistit proškolení pro použití dýchacích přístrojů (v AMO od firmy Draeger) Shrnutí

17 BOZP / H&S ArcelorMittal Ostrava 17 Děkujeme za pozornost!


Stáhnout ppt "BOZP / H&S ArcelorMittal Ostrava Činnosti externích zhotovitelů v prostorách s nebezpečím výskytu plynu a stísněných prostorách."

Podobné prezentace


Reklamy Google