Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, Praha 1 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, Praha 1 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz Jak se vyvarovat chybám v projektovém řízení Centrum pro regionální rozvoj ČR

2 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz 2 Osnova prezentace Představení CRR Rizikové oblasti při realizaci projektu

3 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz 3 Představení CRR ČR C entrum pro regionální rozvoj ČR implementace programů kofinancovaných z fondů Evropské unie období 2004 – 2006 SROP, JPD 2 a INTERREG III období 2007 – 2013 IOP, OPTP a CÍL 3

4 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz Operační programy a jejich alokace (mil. EUR) programy 2004-06alokace mil. EUR programy 2007-13alokace mil. EUR SROP454 332 571,00 IOP (v gesci MMR)319 195 180,00 JPD 271 295 400,00 IOP (v gesci MPSV)125 793 864,00 Interreg 3A52 177 099,00 IOP (MMR + MPSV)444 989 044,00 IOP celkem1 582 390 162,00 OPTP247 783 172,00 Cíl 3 351 589 957,00

5 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz 5 Regionální síť poboček CRR ČR

6 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz 6 Pobočka CRR ČR podpora a konzultace žadatelům a příjemcům před, během realizace a v období udržitelnosti projekt u Projektový manažer kontrola výběrových řízení, analýzy rizik, monitoring projektů na místě, administrace změn projektu, kontrola monitorovacích zpráv, kontrola udržitelnosti Finanční manažer kontrola rozpočtů, věcná a formální kontrola účetních dokladů zejména při žádosti o platbu, podpora při sestavení soupisky faktur, konzultace při dokladování způsobilých výdajů

7 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz 7 Oblasti intervence IOP administrované CRR 3.1 Služby v oblasti sociální integrace (MPSV) 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti (MPSV) 4.1a a 4.1b – Národní podpora cestovního ruchu 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích 5.3 – Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik –5.3a – Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí (na úrovni obcí s rozšířenou působností) a krajů. –5.3b - Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území. 6.1 a 6.2 - Technická pomoc

8 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz 8 Rizikové oblasti při realizaci projektu Projekt končí takto … nebo také takto … Ale může skončit také takto …

9 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz 9 Rizikové oblasti při realizaci projektu nedodržení předpisů při zadávacím řízení nesplnění cílů a monitorovacích ukazatelů neohlašování změn pozdní předkládání monitorovacích zpráv a žádosti o platbu nedostatečná publicita projektu neudržení výstupu projektu

10 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz 10 Zadávací řízení Při realizaci projektu bude uskutečňováno zadávání zakázek v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Služby, dodávky do 2 mil. Kč a stavební práce do 6 mil (bez DPH) –Veřejné zakázky malého rozsahu –V zákoně 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách není předepsána přesná procedura, zadavatel je „pouze“ povinen dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace! –Pokud žadatel tento předpis nemá, postupuje přiměřeně dle zákona Zadavatel nesmí rozdělit předmět zakázky tak, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v ustanovení § 12 až § 16 zákona. Konsultujte Vaše profesionály na zadávání VZ !!!

11 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz 11 Příklad „dělení zakázky“- I Obec oslovila ve zjednodušeném podlimitním řízení pět zájemců. Z hodnocených nabídek vybrala obec nabídku uchazeče A, se kterým uzavřela v říjnu 2006 smlouvu o dílo za 19,964 mil. korun bez DPH. Zadavatel ale následně vyzval vybraného uchazeče v rámci jednacího řízení bez uveřejnění k podání dodatečné nabídky na práce, které nebyly řešeny v technické dokumentaci a v zadávacích podmínkách, a bez nichž by kotelna nebyla plně funkční. V listopadu 2006 byl proto s uchazečem A uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo s cenou ve výši 2,315 mil. korun bez DPH. Tím však došlo k překročení 20 mil. limitu ceny zakázky, u které může zadavatel použít zjednodušené podlimitní řízení. Zadavatel tak postupoval v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách.

12 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz 12 Příklad „dělení zakázky“- II Zadavatel nebyl oprávněn zadat veřejnou zakázku formou zjednodušeného podlimitního řízení a následně v jednacím řízení bez uveřejnění. Obec se totiž o nutnosti provést dodatečné stavební práce, aby mohla být kotelna zcela funkční, dozvěděla z nabídky uchazeče A, tedy ještě před uzavřením smlouvy o dílo. Obec tedy věděla, že celková cena za realizaci veřejné zakázky bude vyšší než 20 mil bez DPH. Obec měla zjednodušené zadávací řízení zrušit a následně zakázku zadat formou užšího nebo otevřeného řízení. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil obci 100 tisíc korun.

13 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz 13 Nejčastější pochybení při zadávacím řízení nedodržování předepsaných lhůt neúplné dokladování jednotlivých úkonů dělení zakázky složení hodnotící komise (resp. komise pro otevírání obálek) neodpovídá internímu předpisu žadatele; § 74 zákona nesprávné stanovení druhu veřejné zakázky (služba, dodávky, stavba) hodnocení nabídek „dle referencí“ Dle § 50 představují reference (realizace obdobné zakázky) kvalifikační kritérium, konkrétně technický kvalifikační předpoklad Dle § 50 odst. 4 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady a technické kvalifikační předpoklady nemohou být předmětem hodnotících kritérií. oprávněnost dodavatele – dodavatel nemá živnost na dodávanou činnost (přičemž se jedná o koncesovanou, vázanou či činnost vyžadující odbornou způsobilost) Pozor – nesprávně provedené ZŘ je těžko napravitelná chyba !!!

14 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz 14 Příklad diskriminačního a netransparentního hodnocení nabídek Nabídky jsou zadavatelem hodnoceny bodovým systémem podle následujících kriterií: –Nabídková cena – 40% –Způsob řešení zakázky – 30% –Reference – 30% Způsob „bodování“: –nejlepší dostává maximum bodů (40 resp. 30 %) –druhý a všichni další dostávají 0 bodů (procent)

15 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz 15 Nesplnění cílů a monitorovacích indikátorů Již při přípravě žádosti o dotaci je nutné ověřit: –zda jsou cíle projektu reálné a dosažitelné (věcně i časově) –zda vybrané monitorovací indikátory odpovídají charakteru projektu –zda žadatel správně rozumí definici monitorovacího indikátoru v příručce pro žadatele –zda je reálné zachovat výsledky projektu („udržet indikátory“) v období udržitelnosti projektu (5 let od ukončení realizace) – např. ztráta zájmu uživatelů výsledků projektu, technické zastarání, změny v společenském nebo ekonomickém prostředí – nutné uvážit technickou i finanční udržitelnost projektu

16 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz 16 Výstup projektu Americký Radar v Brdech dle výkladu žadatele

17 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz 17 Ohlašování změn Příjemce je povinen neprodleně oznámit všechny změny a skutečnosti, které mají vliv na plnění Rozhodnutí a Podmínek, nebo skutečnosti s tím související. Změna Rozhodnutí a Podmínek může být provedena pouze na písemnou žádost příjemce. Příjemce ohlašuje změny prostřednictvím formuláře - Oznámení příjemce o změnách v projektu

18 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz 18 Dělení změn A) Podstatné změny v případě schválené podstatné změny bude vydáno nové Rozhodnutí; změny, které ovlivní výstupy, výsledky či dopady projektu a monitorovací indikátory, změny, které ovlivní cíle, obsah nebo zaměření projektu, změny termínů ukončení realizace projektu, finanční a termínové změny, které způsobí změnu rozložení čerpání státního rozpočtu a strukturálních fondů v roce, přesun termínu podání žádosti o platbu přes 30. srpen daného roku, změny struktury financování projektu z jednotlivých zdrojů, změny účtu projektu, sídla nebo názvu příjemce. B) Nepodstatné změny v případě schválení nepodstatné změny Rozhodnutí vydáno nebude. změna manažera projektu, kontaktních údajů kromě názvu a adresy příjemce a pod. nákladové a termínové změny etap projektu, pokud nezpůsobí přesun čerpání nákladů mezi ročními alokacemi programu (nezpůsobí přesun předložení žádosti o platbu nebo části plánované sumy platby přes 30. srpen daného roku). Podstatné i nepodstatné změny se uvádějí v monitorovacím hlášení, etapové i závěrečné monitorovací zprávě. Změny (např. statutárního zástupce, adresa …) je nutné ohlašovat i v období udržitelnosti projektu

19 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz 19 Monitorovací zpráva (MZ) Monitorovací zprávy –Monitorovací hlášení –Etapová monitorovací zpráva –Závěrečná monitorovací zpráva Monitorovací zprávy předkládá příjemce v termínech dle Podmínek a Příručky pro žadatele pro příslušnou výzvu –Spočítejte si příslušné termíny a zapište do kalendáře Monitorovací zpráva se předkládá v elektronické a tištěné verzi. Elektronickou verzi vyplňuje v IS Benefit7.

20 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz 20 Nedostatky v monitorovací zprávě do popisu realizace uvádět milníky, tj. data podepsání Podmínek, Smlouvy o dílo opravdu popsat realizaci za sledované období (danou etapu) popsat změny v projektu, kdo o nich rozhodl, kdo je schválil uvést přehled kontrol (včetně výsledků), které se během sledovaného období uskutečnily (Finanční Úřad, NKÚ …)

21 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz 21 Žádost o platbu Dotace bude příjemci proplacena po ukončení realizace projektu nebo etapy na základě předložené Žádosti o platbu ŽoP předkládá příjemce v termínech dle Podmínek a Příručky pro žadatele pro příslušnou výzvu; nejčastěji po ukončení dané etapy

22 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz 22 Žádost o platbu (ŽoP) Dotace bude příjemci proplacena po ukončení realizace projektu nebo etapy na základě předložené Žádosti o platbu a dalších souvisejících dokumentů. Žádost o platbu předkládá příjemce v elektronické a tištěné verzi. Elektronickou verzi vyplňuje v IS Benefit7.

23 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz 23 Nedostatky v ŽoP chybí předávací protokoly, dodací listy, objednávky chybí smlouvy na základě kterých je fakturováno obchodní smlouvy nejsou podepsány oprávněnými osobami obecně chybí doklady prokazující fakturované množství, cenu faktury není označeny údaji o projektu – vhodné je označení projektu: název nebo číslo projektu na fakturu na fakturách nejsou uvedeny podpisy za věcnou, formální správnost, zaúčtoval nedokladování vlastnictví drobného majetku pořízeného z dotace – např. inventární soupis z účetní evidence (výrobní čísla)

24 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz 24 CzechTourismus 3.3. Vysočina

25 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz 25 Publicita projektu Příjemce je povinen provádět propagaci účasti prostředků strukturálních fondů na financování projektu v souladu s Pravidly pro provádění informačních a propagačních opatření a Logo manuálem IOP, které jsou přílohou Příručky pro žadatele a příjemce pro příslušnou výzvu

26 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz 26 Publicita projektu

27 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz 27 Období udržitelnosti - I Výsledky projektu je povinen zachovat po dobu pěti let ode dne ukončení realizace projektu (= období udržitelnosti) Možná rizika: –výsledky projektu (indikátory) nemusí být zachovány např. z důvodu nezájmu uživatelů, technického zastarávání, změn v společenském nebo ekonomickém prostředí … –nekonkrétní (neměřitelný) cíl projektu –finanční problémy příjemce (vysoké náklady na zachování indikátorů – např. pracovních míst) –právní nestabilita příjemce –příjemce v rozporu s podmínkami převedl výsledky projektu na jiný právní subjekt

28 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz 28 Povinnosti do roku 2021 Příjemce je povinen do roku 2021 –řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů –za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí a těchto Podmínek poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (např. CRR; MMR; Ministerstva financí; příslušnému finančnímu úřadu) –vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. –Příjemce je povinen zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k projektu do roku 2021 plnili také partneři a dodavatelé podílející se na realizaci projektu.

29 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz 29 … závěrem Největším problémem je, že žadatelé a příjemci nečtou pozorně Příručku pro žadatele a příjemce

30 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, Praha 1 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120."

Podobné prezentace


Reklamy Google