Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Realizace projektu aneb jakých chyb se vyvarovat Mgr. Lukáš Frantál.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Realizace projektu aneb jakých chyb se vyvarovat Mgr. Lukáš Frantál."— Transkript prezentace:

1 Realizace projektu aneb jakých chyb se vyvarovat Mgr. Lukáš Frantál

2 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Oblasti intervence IOP administrované CRR ⋐ 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě (MV) ⋐ 3.1 Služby v oblasti sociální integrace (MPSV) ⋐ 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti (MPSV) ⋐ 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik (MV) ⋐ 4.1a a 4.1b – Národní podpora cestovního ruchu ⋐ 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích ⋐ 5.3 – Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik ⋐ 5.3a – Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí (na úrovni obcí s rozšířenou působností) a krajů. ⋐ 5.3b - Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území. ⋐ 6.1 a Technická pomoc

3 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Regionální síť poboček CRR ČR Kontakty najdete na:

4 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Osnova prezentace ⋐Fáze administrace projektu ⋐Změny v projektech ⋐Monitorovací zpráva ⋐Žádost o platbu ⋐Kontroly ⋐Udržitelnost ⋐Publicita projektu ⋐Sankce

5 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Spolupráce CRR a MV ČR I.

6 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Spolupráce CRR a MV ČR II. Aktivity Oblast intervence 2.1, 3.4 (MV) OSFFÚCRR Realizace projektu Příjem monitorovací zprávy + žádosti o platbu a jejich kontrola X Administrace změn v projektu, řešení odstoupení od projektux X Interim a ex-post analýza rizik projektu X Interim a ex-post kontrola projektu (s/bez žop) X Veřejnoprávní kontrola v místě realizace projektůX x Kontroly průběžně předkládaných faktur a čerpání rozpočtového limitu X Ověřování dodržení podmínek zákona o veřejných zakázkáchx X Průřezové aktivity Finanční plánování a řízení, kontrola čerpáníXxx Souhrnná žádost o platbux X Certifikacex X Souhrnný plán kontrol a jeho hodnoceníX Řešení nesrovnalostíXxx Vyřizování stížnostíX x

7 Oznamování změn Nejčastější typy změn Doporučení

8 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Oznamování změn I ⋐Změny v projektové žádosti/projektu ⋐povinnost oznamovat veškeré změny související s realizací projektu ⋐oznamovat v předstihu/neprodleně (povinnosti vyplývající z Podmínek Rozhodnutí) ⋐formulář Oznámení příjemce o změnách v projektu (příloha č. 6 PPŽP) ⋐přehled oznámených změn uvést v monitorovacích zprávách ⋐bod 4 Realizace projektu

9 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Nejčastější typy změn ⋐změna statutárního zástupce, kontaktní osoby ⋐prodloužení/zkrácení termínu realizace projektu, etap ⋐s vlivem na financování v letech ⋐bez vlivu na financování v letech ⋐sloučení etap projektu ⋐změna čísla účtu ⋐přesun aktivit, financí mezi etapami

10 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Příloha č. 6 PPŽP - chybí původní hodnota - informace o kontaktních údajích: , telefon - součástí přílohy oznámení by měla být kopie z výpisu z usnesení zastupitelstva

11 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Postup administrace ⋐předložení na příslušnou pobočku CRR ⋐posouzení změny (úplnost, správnost, včas předložené…) ⋐vyžádání doplňujících informací ⋐nepodstatné změny ⋐Schvaluje/neschvaluje pobočka CRR ⋐podstatné změny ⋐Schvaluje MV ČR, resp. vydává změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace

12 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Doporučení ⋐změny uvádět konkrétně, věcně, logicky ⋐uvádět všechny související změny (prodlužování etap – ovlivnění harmonogramu následujících etap, harmonogram VŘ) ⋐do popisu změny uvádět původní a novou hodnotu, odkaz na bod benefitové žádosti ⋐odstoupení od projektu, předčasné ukončení realizace projektu – Oznámení o změnách ⋐veškeré změny je nutné oznamovat i v období udržitelnosti projektu ⋐možnost změny konzultovat v předstihu s pobočkou CRR

13 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Elektr. spisová služba obcí v ORP ⋐odstupování a přistupování obcí v rámci pořízení ESS Povinnosti žadatele: ⋐oznamovat změny neprodleně ⋐vyplnit tabulku způsobilých výdajů Řešení v závislosti na fázi projektu a) do ukončení bodového hodnocení: ⋐odstoupení obce –vliv na financování projektu, cílové hodnoty monitorovacích indikátorů ⋐přistoupení obce – ano, ale bez nároku na vyšší dotaci přistoupené obce mohou nahradit odstoupené v případě shody typu obce (výše nárokované dotace je stejná)

14 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Elektr. spisová služba obcí v ORP b) po bodovém hodnocení projektu ⋐odstoupení obce - může kompenzovat přistoupení obce stejného typu ⋐obec nahrazena obcí jiného typu - bude provedeno dodatečné přebodování projektu; pokud nemá změna vliv na bodové hodnocení, může být schválena ⋐nutné opět vyplnit tabulku pro kontrolu způsobilých výdajů, aktualizace při ŽoP

15 Monitorovací zpráva Podmínky Vyplňování MZ

16 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Předkládání monitorovacích zpráv - I ⋐Část III, odst. 3 ⋐„Příjemce je povinen pravidelně předkládat CRR pravdivé a úplné informace o průběhu realizace projektu prostřednictvím hlášení o pokroku a monitorovacích zpráv.“ ⋐A) Hlášení o pokroku ⋐příjemce předkládá za každých 6 měsíců od prvního dne měsíce následujícího po vydání Rozhodnutí až do ukončení realizace projektu ⋐předkládá do pátého pracovního dne od kalendářního měsíce, ke kterému měl hlášení předložit ⋐Příklad: ⋐Rozhodnutí bylo vydáno ⋐První den měsíce následujícího po vydání Rozhodnutí – ⋐První HoP za období „od zahájení realizace“ do předkládá příjemce do ⋐HoP vyplňuje příjemce v Benefitu.

17 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Předkládání monitorovacích zpráv - II ⋐Část III, odst. 3 ⋐B) Etapovou/závěrečnou monitorovací zprávu ⋐příjemce předkládá do dvaceti pracovních dnů po ukončení etapy/projektu“ ⋐Příklad: ⋐Projekt je ukončen k ⋐Závěrečná monitorovací zpráva musí být předložena do ⋐MZ vyplňuje příjemce v Benefitu

18 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Předkládání monitorovacích zpráv - III ⋐C) Etapa je ukončena před schválením Rozhodnutí ⋐část III, odst. 6 ⋐V případě, že je realizace etapy ukončena před schválením Rozhodnutí, je příjemce povinen předložit žádost o platbu s monitorovací zprávou do dvaceti pracovních dnů od schválení Rozhodnutí. ⋐Příklad: ⋐Dle žádosti o dotaci (Benefit) je etapa ukončena k ⋐Rozhodnutí je schváleno ⋐Příjemce předkládá etapovou/ závěrečnou zprávu do

19 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Předkládání monitorovací zpráv - IV ⋐D) Překrývání lhůt pro předložení monitorovacího hlášení a zprávy ⋐část III, odst. 3 ⋐Hlášení o pokroku příjemce nepředkládá, pokud by mezi podáním monitorovacího hlášení a etapové/závěrečné monitorovací zprávy měla uplynout doba kratší než jeden měsíc ⋐Příklad: ⋐Monitorovací hlášení je příjemce povinen předložit do ⋐Závěrečnou monitorovací zprávu do ⋐Lhůta pro předkládání průběžného hlášení a závěrečné monitorovací zprávy je menší než jeden měsíc ⋐Příjemce předkládá pouze závěrečnou monitorovací zprávu

20 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Tipy na vyplňování MZ ⋐Popis realizace ⋐Realizované aktivity za sledované období ⋐Změny ⋐Informace o provedených kontrolách včetně výsledku kontroly (NKÚ, PAS…) ⋐Aktualizace údajů ⋐Data VŘ – dle skutečnosti ⋐Indikátory - plnění sledujeme při konci realizace (předání díla od projektanta pořizovateli) ⋐Dokládat splnění aktivit projektu – výstupy projektu

21 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Tipy na vyplňování MZ ⋐doložení publicity – fotografie s označenými hmotnými výstupy, doložení publicity na tištěných výstupech ⋐Čestné prohlášení – vytisknout a přiložit k MZ ⋐MZ i HoP se vyplňují v IS Benefit – v případě technických problémů kontaktovat pobočku CRR ⋐Tištěná verze s podpisem statutárního zástupce na pobočku CRR

22 Žádost o platbu Podmínky Účetní doklady Oddělená účetní evidence Dokladování výdajů

23 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Žádost o platbu ⋐Dotace bude příjemci proplacena po ukončení realizace projektu/etapy na základě předložené Žádosti o platbu (ŽoP) a dalších souvisejících dokumentů a po kontrole CRR. ⋐ŽoP příjemce předkládá: ⋐nejpozději do 20 pracovních dnů od ukončení realizace projektu/etapy ⋐Případně do 20 pracovních dnů od vydání Rozhodnutí ⋐v elektronické a tištěné verzi (v IS Benefit7)

24 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Účetní doklady ⋐Každý účetní doklad musí ⋐být originál ⋐obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP a být označen číslem projektu ⋐Příjemce je povinen vést oddělenou účetní evidenci o projektu (v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví), během období realizace i v období udržitelnosti projektu

25 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Dokladování výdajů ⋐účetní/daňové doklady se zřejmou identifikací předmětu plnění pro posouzení způsobilosti ⋐pokud nelze přesně posoudit způsobilost, nutno doložit jiné relevantní doklady (např. objednávku, dodací list, předávací protokol) ⋐kopie protokolu o předání a převzetí díla ⋐doklady o úhradě příslušných výdajů ⋐uvedeno v dokumentu Náležitosti dokladování

26 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Limity způsobilých výdajů ⋐projektová dokumentace, odborné studie, posudky a analýzy, jejichž vyhotovení je nezbytné pro realizaci projektu ⋐do 5% celkových způsobilých výdajů ⋐stavební práce ⋐do 5% celkových způsobilých výdajů ⋐po ukončení realizace projektu provede pobočka přepočet výše způsobilých výdajů

27 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Nejčastější chyby ⋐výdaje bez přímé vazby na projekt ⋐špatně vyplněná Zjednodušená ŽoP (návod pro vyplnění vyvěšen na ⋐špatně vyplněná soupiska faktur ⋐nedoložení všech potřebných dokladů ⋐nedoložení dokladů o úhradě ⋐oddělená účetní evidence neodpovídá soupisce faktur

28 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Jak se chyb vyvarovat ⋐konzultace s pobočkou již při realizaci etapy ⋐dokladování dle dokumentu Náležitosti dokladování ⋐pečlivost při vyplňování ⋐postupovat dle PPŽP včetně příloh ⋐příloha č. 5a, 5b, 5d, 14 –vyplňování HoP/MZ ⋐příloha č. 5c, 15 – postup pro vyplňování ZŽoP

29 Kontroly Typy kontrol projektu Práva a povinnosti příjemce

30 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Kontroly projektu ⋐Z hlediska charakteru a zaměření kontroly se rozlišují: ⋐administrativní kontrola spočívající v kontrole dokladů předložených žadatelem nebo příjemcem při příjmu projektu, při kontrole zadávacího řízení, při předložení Oznámení o změně v projektu a při příjmu Žádosti o platbu. ⋐fyzická kontrola spočívající v kontrole na místě u žadatele nebo příjemce porovnává skutečný stav se stavem deklarovaným. Kontrola na místě obsahuje rovněž kontrolu dokladů.

31 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Interim analýza rizik a kontrola ⋐Interim analýza rizik a interim kontrola se provádějí v průběhu realizace (např. po ukončení etapy projektu) a bezprostředně po ukončení realizace projektu. ⋐Jejich cílem je ověření plnění Rozhodnutí a Podmínek, zjištění, že finanční prostředky jsou použity k záměru specifikovanému projektem, a že v průběhu realizace nejsou porušována pravidla pro poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu a strukturálních fondů.

32 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Ex-post analýza rizik a kontrola ⋐Provádí se v průběhu období 5 let od ukončení realizace projektu (doba udržitelnosti projektu). ⋐Cílem je porovnání obsahu konkrétního Rozhodnutí s výsledky realizace projektu; a ověřit, zda příjemce dodržuje ustanovení Podmínek.

33 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Práva a povinnosti příjemce při kontrole Práva příjemce ⋐Informace o kontrole min. 2 pd předem ⋐Zápis z kontroly – příjemce stvrzuje podpisem ⋐Případné námitky k zápisu z kontroly lze uplatnit do 5 pd od seznámení se se zápisem ⋐Povinnosti příjemce ⋐Vytvoření podmínek pro provedení kontroly ⋐Poskytnutí dokumentace k projektu, příp. informace k předmětu kontroly ⋐Přijmout opatření k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou

34 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Publicita projektu ⋐Povinnost dle Podmínek Rozhodnutí (část III, bod 13) ⋐provádět propagaci účasti prostředků SF na financování projektu dle PPŽP ⋐uchovat veškeré doklady související s propagací pro potřeby kontroly ⋐Označení hmotných výstupů projektu (náklady hrazené z veřejných prostředků činily méně než EUR): ⋐symbolem Evropské unie (vlajka EU) ⋐symbol IOP ⋐informací o finanční účasti Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj ⋐prohlášení ve znění: „Šance pro Váš rozvoj“.

35 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Pravidla pro používání symbolů EU a IOP ⋐symboly musí být vždy uvedeny na viditelném místě ⋐u tiskových materiálů musí být vždy na titulní straně ⋐při používání současně s jinými logy nebo znaky se umísťují symboly EU a IOP jako první, v pořadí logo IOP, poté logo EU, poté další loga Stejné pravidlo platí i při umístění svisle pod sebe. ⋐ostatní loga nebo znaky nesmí být větší než symboly EU a IOP ⋐odkaz na finanční spoluúčast Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj a prohlášení Řídícího orgánu IOP ve znění: „Šance pro Váš rozvoj“ musí být užíván vždy společně se symboly EU a IOP 35

36 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Varianty loga IOP Barevná Černobílá Jednobarevná Negativní 36

37 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Logo varianta + logo EU + text- barevná, jednobarevná, černobílá POZOR: na dolní černou linku musí být vepsáno REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU. Toto číslo zjistíte z Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Číslo je ve tvaru CZ.1.06/ / Logo varianta + logo EU - barevná, jednobarevná, černobílá 37

38 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Ukázky publicity

39 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Udržitelnost ⋐Hlášení o udržitelnosti projektu ⋐Příjemce je vyzván 10 měsíců od ukončení realizace projektu k vyplnění hlášení v termínu 20 pd ⋐Poslední výzva k vyplnění 4 roky a 10 měsíců od ukončení realizace projektu

40 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Sankce za porušení Podmínek ⋐Uvedeny v Podmínkách Rozhodnutí (část III a IV Podmínek) ⋐prodlení s odevzdáním dokumentů (zejména změny, monitorovací zprávy, Zjednodušená žádost o platbu) ⋐naplnění monitorovacích indikátorů ⋐porušení při zadávání veřejných zakázek ⋐archivace

41 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Realizace projektu aneb jakých chyb se vyvarovat Mgr. Lukáš Frantál."

Podobné prezentace


Reklamy Google